Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0883

Kommissionens förordning (EEG) nr 883/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2960/77 om närmare bestämmelser för försäljning av olivolja som innehas av interventionsorgan

OJ L 111, 4.5.1979, p. 16–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 62 - 63
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 89 - 90
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 89 - 90
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 216 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/883/oj

31979R0883

Kommissionens förordning (EEG) nr 883/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2960/77 om närmare bestämmelser för försäljning av olivolja som innehas av interventionsorgan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 111 , 04/05/1979 s. 0016 - 0017
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0216
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0089
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0089
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0216
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 25 s. 0062


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 883/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2960/77 om närmare bestämmelser för försäljning av olivolja som innehas av interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 590/79(2), särskilt artikel 12.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 2960/77(3) föreskrivs att eventuella köpare får ta ett prov på de oljor som säljs av interventionsorganen.

För att säkerställa att den olja som anbudet gäller och den olja som tilldelats är identiska, bör det vara möjligt att ta ytterligare ett prov innan det tilldelade partiet plomberas.

För att underlätta avhämtningen av de sålda oljorna bör avhämtningstidens längd ändras genom att den anpassas efter det tilldelade partiets storlek.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2960/77 skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.3 skall ersättas med följande:

"3. Under perioden från och med den 1 januari till och med 31 december 1979 skall minimipriset vara exklusive skatt och hänföra sig till 100 kg olivolja som levereras fritt lager, antingen i köparens egna fat och lastad på ett fordon som tillhandahållits av honom, eller i köparens tankfordon."

2. Artikel 6 andra stycket skall ersättas med följande:

"Detta prov skall placeras i två etiketterade flaskor, som skall plomberas i närvaro av både den som är ansvarig för lagret och den eventuelle köparen eller dennes vederbörligen bemyndigade företrädare. En flaska skall lämnas till den eventuelle köparen och den andra till den som är ansvarig för lagret."

3. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10Interventionsorganet skall genast meddela varje anbudsgivare med rekommenderat brev med mottagningsbevis om resultatet av hans deltagande i anbudsförfarandet."

4. Följande stycke skall läggas till i artikel 11.1:

"Innan plomberingen utförs får den vars anbud antagits begära ett prov på denna olja.

Detta prov skall placeras i två etiketterade flaskor, som skall plomberas i närvaro av både den som är ansvarig för lagret och den vars anbud antagits eller dennes vederbörligen bemyndigade företrädare. En flaska skall lämnas till anbudsgivaren och den andra till den som är ansvarig för lagret så att det vid behov kan kontrolleras att den vara som ett prov togs på enligt artikel 6 och den vara som tilldelats stämmer överens."

5. Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Köparen skall, innan han avhämtar oljan, betala det preliminära försäljningspriset till interventionsorganet.

Detta skall beräknas genom att multiplicera den kvantitet som enligt uppgift fanns i partiet med det pris som erbjudits för partiet.

2. Om det preliminära beloppet inte betalas inom den tid som anges i artikel 13.1, skall köpet automatiskt upphävas. I sådana fall skall den säkerhet som avses i artikel 8 förverkas.

3. Vid försäljning för export skall köparen, innan han avhämtar oljan, ställa en säkerhet för att garantera att exporten utförs på det sätt som anges i artikel 1.2."

6. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Köparen skall avhämta hela det parti som tilldelats. Avhämtningen får börja så snart som det preliminära belopp som avses i artikel 12.1 har betalats och, i fråga om försäljning för export, den säkerhet som avses i artikel 12.3 har ställts.

Avhämtningen skall vara slutförd senast 40 dagar efter den dag då köparen tog emot underrättelsen enligt artikel 10. Om köparen emellertid har tilldelats en kvantitet över 1 000 ton, skall avhämtningen vara avslutad senast 60 dagar efter den dag då den ovan nämnda underrättelsen togs emot.

2. Den kvantitet olja som levererats till köparen får avvika från den kvantitet för vilken anbudet lämnades, beroende på den faktiska kvantiteten i behållaren vid leveranstillfället."

7. Artikel 14.1 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. När oljan har hämtats skall interventionsorganet upprätta en faktura för det slutliga försäljningspriset. Det slutliga beloppet skall beräknas genom att den kvantitet som faktiskt avhämtats minskas med vikten av vatten och orenheter som överstiger 0,2 % i fråga om jungfruolja och 0,5 % i fråga om olja av pressrester, och multipliceras med det pris som erbjudits för partiet i fråga. Vikten av vatten och orenheter skall bestämmas genom analys av ett representativt prov vid leveranstillfället."

8. Artikel 21 andra stycket skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 1979.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr L 78, 30.3.1979, s. 1.

(3) EGT nr L 348, 30.12.1977, s. 46.

Top