Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0591

Rådets förordning (EEG) nr 591/79 av den 26 mars 1979 om allmänna bestämmelser för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

OJ L 78, 30.3.1979, p. 2–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 18 - 20
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 64 - 66
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 64 - 66
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 200 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 200 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; upphävd genom 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/591/oj

31979R0591

Rådets förordning (EEG) nr 591/79 av den 26 mars 1979 om allmänna bestämmelser för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 078 , 30/03/1979 s. 0002 - 0004
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0200
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 25 s. 0018
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0200
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0064
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0064


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 591/79 av den 26 mars 1979 om allmänna bestämmelser för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1562/78(2), särskilt artikel 20a andra stycket i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2749/78 av den 23 november 1978 om handeln med oljor och fetter mellan gemenskapen och Grekland(3), särskilt artikel 9 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 20a i förordning nr 136/66/EEG fastställs att olivolja som används vid tillverkningen av fisk- och grönsakskonserver får dra nytta av ett system med produktionsbidrag eller av att importavgiften helt eller delvis upphävs. Med beaktande av de särskilda kännetecknen för marknaden för olivolja och av de erfarenheter som gjorts förefaller ett system med produktionsbidrag mest lämpligt. Allmänna bestämmelser för genomförandet av detta system bör fastställas.

Produktionsbidraget måste göra det möjligt för bidragstagarna att på den gemensamma marknaden köpa in olja av den kvalitet som de oftast använder i sin produktion till priser som är jämförbara med världsmarknadspriserna. Produktionsbidraget bör därför bestämmas på grundval av den rörliga delen av importavgiften för oljor som erhållits genom raffinering av jungfruolja.

De intresserade parterna måste garanteras en viss grad av prisstabilitet för den olivolja som används i konserver. Bidraget bör därför fastställas för en relativt lång tid och utan beaktande av förhållandevis små ändringar av importavgifterna.

I artikel 11 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att stöd skall beviljas för konsumtion av olivolja med ursprung i gemenskapen. Enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 3089/78(4) skall detta stöd endast beviljas för godkända förpackningsfabriker för olivolja. För att undvika att oljor med ursprung i gemenskapen missgynnas jämfört med importerade oljor, är det nödvändigt att öka det bidrag som beviljas för oljor med ursprung i gemenskapen med ett belopp som är lika stort som konsumtionsstödet.

Enligt förordning (EEG) nr 2751/78(5) skall importavgifterna fastställas under vissa förhållanden genom anbud. I de fall då detta förfarande tillämpas skall kommissionen fastställa en minsta importavgift för raffinerad olivolja. I detta fall är det nödvändigt att bestämma produktionsbidraget på grundval av dessa minimiavgifter.

För att säkerställa att bidragssystemet fungerar korrekt bör, vid fastställandet av bidraget, alla betydande förändringar av det tröskelpris som beräknas i början av tillämpningstiden för bidraget i fråga och alla betydande förändringar av importavgiften under denna tid beaktas.

Bidraget bör endast beviljas för de kvantiteter som faktiskt används i konserverna. Medlemsstaterna skall därför säkerställa att ett lämpligt kontrollsystem tillämpas.

Denna förordning ersätter förordningarna (EEG) nr 155/71(6) och (EEG) nr 1794/76(7). Dessa förordningar bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Olivolja som används vid tillverkningen av fisk- och grönsakskonserver skall omfattas av ett system med produktionsbidrag.

De allmänna bestämmelserna för tillämpningen av detta system anges i de följande artiklarna.

Artikel 2

Ett produktionsbidrag skall beviljas för olivolja som används vid tillverkningen av konserverad fisk som omfattas av undernummer 16.04 B, C, D, E, F och G i Gemensamma tulltaxan samt för konserverade grönsaker som omfattas av nr 20.02 i denna.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 andra stycket skall kommissionen fastställa produktionsbidraget varannan månad.

Artikel 4

1. Om inte annat följer av artikel 6 skall bidraget vara det aritmetiska medelvärdet av den rörliga delen av de avgifter som gäller för import av olivolja som omfattas av undernummer 15.07 A II a i Gemensamma tulltaxan under de två månaderna som föregår den månad då bidraget börjar tillämpas.

Om den olivolja som används vid konservtillverkningen är framställd i gemenskapen, skall dock bidraget vara det medelvärde som anges ovan samt ett belopp som är lika stort som det konsumtionsstöd som gäller den dag som bidraget börjar tillämpas.

2. Det tidigare fastställda bidraget skall bibehållas om skillnaden mellan detta bidrag och det nya belopp som beräknats enligt punkt 1 inte överstiger ett visst belopp som skall fastställas.

Artikel 5

1. Vid anbudsförfarande enligt artikel 16 i förordning nr 136/66/EEG och enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 2749/78, skall produktionsbidraget, med förbehåll för artikel 6 i denna förordning, fastställas på grundval av de minimiimportavgifter som bestämts enligt ovan nämnda förfarande för oljor som omfattas av undernummer 15.07 A II a i Gemensamma tulltaxan.

2. Om den olivolja som används vid konservtillverkningen är framställd i gemenskapen, skall dock det belopp som fastställs enligt punkt 1 ökas med det konsumtionsstöd som gäller den dag då bidraget betalas ut.

Artikel 6

1. Om anbudsförfarande skall tillämpas, skall kommissionen fastställa produktionsbidraget enligt artikel 5 för första gången när ett bidrag som fastställs enligt artikel 4 förfaller till betalning och under förutsättning att minst två minimiimportavgifter har fastställts.

2. Om anbudsförfarandet skall upphöra, skall kommissionen fastställa bidraget enligt artikel 4, för första gången när ett bidrag som fastställs enligt artikel 5 förfaller till betalning och under förutsättning att minst två avgifter har fastställts enligt artikel 15 i förordning nr 136/66/EEG.

Artikel 7

Om det sker några betydande förändringar i det tröskelpris som beräknades gälla i början av bidragets giltighetstid, får skillnaden mellan det nya tröskelpriset och det som gällde tidigare beaktas vid fastställandet av bidraget.

Om det sker några betydande förändringar av importavgifterna under bidragets giltighetstid, får bidraget ändras i enlighet med detta under denna tid.

Artikel 8

1. Rätt till bidrag skall uppstå så snart oljan används vid konservtillverkningen.

2. Medlemsstaterna skall med hjälp av ett kontrollsystem säkerställa att produktionsbidrag endast beviljas för olivolja som används vid tillverkning av fisk- och grönsakskonserver enligt artikel 2.

Artikel 9

Närmare tillämpningsföreskrifter för denna förordning och särskilt för det kontrollsystem som anges i artikel 8.2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG.

Artikel 10

Förordningarna (EEG) nr 155/71 och (EEG) nr 1794/76 skall upphöra att gälla.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 1979.

På rådets vägnar

P. MEHAIGNERIE

Ordförande

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr L 185, 7.7.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 331, 28.11.1978, s. 1.

(4) EGT nr L 369, 29.12.1978, s. 12.

(5) EGT nr L 331, 23.11.1978, s. 6.

(6) EGT nr L 22, 28.1.1971, s. 5.

(7) EGT nr L 201, 27.7.1976, s. 3.

Top