Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0346

Rådets förordning (EEG) nr 346/79 av den 5 februari 1979 om fastställande av villkor för tillämpning av skyddsåtgärder inom vinsektorn

OJ L 54, 5.3.1979, p. 72–74 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 222 - 224
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 185 - 187
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 185 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; upphävd genom 399R1493;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/346/oj

31979R0346

Rådets förordning (EEG) nr 346/79 av den 5 februari 1979 om fastställande av villkor för tillämpning av skyddsåtgärder inom vinsektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 05/03/1979 s. 0072 - 0074
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0185
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 24 s. 0178
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0185
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0222
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0222


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 346/79 av den 5 februari 1979 om fastställande av villkor för tillämpning av skyddsåtgärder inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), särskilt artikel 26.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(2), och

med beaktande av följande:

I artikel 26.1 i förordning (EEG) nr 337/79 ges möjlighet att vidta lämpliga åtgärder, om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de varor som anges i artikel 1.2 på grund av import eller export utsätts för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra förverkligandet av de mål som ställs upp i artikel 39 i fördraget. Dessa åtgärder avser handel med tredje land. De skall upphöra när den faktiska eller hotande störningen har upphört.

Rådet skall fastställa tillämpningsföreskrifter för artikel 26.1 i samma förordning och ange i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta tillfälliga skyddsåtgärder.

De viktigaste faktorer som gör det möjligt att bedöma om gemenskapsmarknaden är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar bör därför fastställas.

Eftersom verkningarna av skyddsåtgärder beror på hur handeln med tredje land påverkar gemenskapsmarknaden skall läget på denna marknad bedömas på grundval av såväl de faktorer som är karakteristiska för marknaden som de faktorer som har samband med utvecklingen av denna handel.

De åtgärder som får vidtas enligt artikel 26 i förordning (EEG) nr 337/79 bör fastställas. Dessa åtgärder skall vara sådana att de kan undanröja allvarliga marknadsstörningar och avvärja hotet om sådana störningar. De skall vara anpassade till omständigheterna för att förhindra att de får andra verkningar än de avsedda.

Organisationen av marknaden för vin omfattar ett system med importlicenser. Med tanke på detta system bör regler fastställas som gör det möjligt att vidta tillfälliga skyddsåtgärder på gemenskapsnivå efter en summarisk undersökning av situationen.

Om en medlemsstat på grundval av de nämnda faktorerna bedömer att förutsättningarna i artikel 26 i förordning (EEG) nr 337/79 är uppfyllda på sin marknad, bör de åtgärder som denna stat vidtar med stöd av den artikeln begränsas. De åtgärder som får vidtas i det fallet bör vara sådana att de förhindrar att marknadssituationen förvärras ytterligare. Åtgärderna skall dock vara av tillfällig karaktär. På grund av de nationella åtgärdernas tillfälliga karaktär är de endast berättigade till dess att ett gemenskapsbeslut i ärendet träder i kraft.

Det åligger kommissionen att fatta ett beslut om vilka skyddsåtgärder som skall vidtas inom gemenskapen på en medlemsstats begäran inom 24 timmar efter det att begäran mottagits. För att kommissionen skall ha bästa möjliga underlag för bedömning av situationen på marknaden skall det fastställas att den så tidigt som möjligt skall underrättas om de skyddsåtgärder som en medlemsstat vidtar. Därför skall kommissionen underrättas så snart som ett beslut har fattats om att vidta sådana åtgärder, och meddelandet om detta skall betraktas som en begäran enligt artikel 26.2 i förordning (EEG) nr 337/79.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För att bedöma om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 337/79 på grund av import eller export är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som skulle kunna äventyra förverkligandet av de mål som ställs upp i artikel 39 i fördraget skall, förutom de kriterier som föreskrivs i artikel 26.1 andra stycket i samma förordning, hänsyn tas till följande faktorer:

a) Omfattningen av den genomförda eller förväntade exporten.

b) De disponibla produktmängderna på gemenskapsmarknaden.

c) De priser som har noterats på gemenskapsmarknaden eller den förväntade utvecklingen av dessa priser, särskilt varje tendens till en för kraftig ökning eller, vad gäller varor för vilka inget interventionspris har fastställts, varje tendens till en för kraftig nedgång.

d) De produktmängder för vilka interventionsåtgärder kan behöva vidtas, om ovannämnda situation uppstår till följd av import.

Artikel 2

1. De åtgärder som får vidtas enligt artikel 26.2 och 26.3 i förordning (EEG) nr 337/79 i händelse den situation uppstår som avses i punkt 1 i samma artikel skall vara följande:

a) Importlicenser skall tills vidare inte utfärdas eller endast utfärdas i begränsad omfattning, vilket innebär att nya ansökningar inte skall tas emot.

b) Redan inlämnade licensansökningar skall avslås eller endast beviljas i begränsad omfattning.

c) All export skall tills vidare inställas.

d) Exportavgifter skall tas ut.

2. Dessa åtgärder får endast vidtas i den omfattning och under den tid som är absolut nödvändig. De får endast omfatta varor som importeras från eller är avsedda för export till tredje land. De kan begränsas till varor som importeras eller härstammar från vissa länder eller som exporteras till vissa länder samt till vissa kvaliteter eller till varor som presenteras på visst sätt. De kan begränsas till import till eller export från vissa områden inom gemenskapen.

3. De avslag som avses i punkt 1 skall gälla ansökningar som lämnas in under den tid under vilken ett tillfälligt upphävande enligt artikel 3 eller 4 är i kraft.

Artikel 3

Efter en summarisk undersökning av situationen, grundad på de faktorer som anges i artikel 1, får kommissionen genom beslut fastslå att villkoren för att tillämpa artikel 26.2 i förordning (EEG) nr 337/79 är uppfyllda. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om sitt beslut och offentliggöra det på en informationstavla där den har sitt säte.

Detta beslut skall ha till följd att licenser för varorna i fråga inte skall utfärdas från det fastställda klockslaget, som skall vara senare än tidpunkten för offentliggörandet.

Detta beslut skall gälla under högst 48 timmar, utan att det påverkar tillämpningen av andra meningen i artikel 26.2 i förordning (EEG) nr 337/79.

Artikel 4

1. En medlemsstat får vidta en eller flera tillfälliga skyddsåtgärder om den efter en bedömning som grundar sig på de faktorer som anges i artikel 1 anser att den situation som avses i artikel 26.1 i förordning (EEG) nr 337/79 har uppstått på dess eget territorium.

Tillfälliga skyddsåtgärder skall innebära

a) att importlicenser tills vidare inte skall utfärdas, eller endast utfärdas i begränsad omfattning,

b) att all export tills vidare skall inställas,

c) att exportavgifter skall deponeras eller motsvarande säkerheter ställas.

De åtgärder som avses i c skall innebära att avgifter endast skall tas ut om beslut om detta fattas i enlighet med artikel 26.2 eller 26.3 i förordning (EEG) nr 337/79.

Bestämmelserna i artikel 2.2 i denna förordning skall tillämpas.

2. Kommissionen skall underrättas om de tillfälliga skyddsåtgärderna per telex så snart som de har beslutats. En sådan underrättelse skall betraktas som en begäran enligt artikel 26.2 i förordning (EEG) nr 337/79. Dessa åtgärder skall endast genomföras fram till dess att det beslut som kommissionen fattar i ärendet träder i kraft.

Artikel 5

1. Rådets förordning (EEG) nr 958/70 av den 26 maj 1970 om fastställande av villkor för genomförande av skyddsåtgärder på vinmarknaden(3) skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs enligt punkt 1 skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 2 april 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 1979.

På rådets vägnar

P. MEHAIGNERIE

Ordförande

(1) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

(2) EGT nr C 276, 20.11.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 115, 28.5.1970, s. 4.

Top