Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0345

Rådets förordning (EEG) nr 345/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppet inom vinsektorn

OJ L 54, 5.3.1979, p. 69–71 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 175 - 177
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 219 - 221
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 219 - 221
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 182 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; upphävd genom 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/345/oj

31979R0345

Rådets förordning (EEG) nr 345/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppet inom vinsektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 05/03/1979 s. 0069 - 0071
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0182
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 24 s. 0175
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0182
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0219
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0219


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 345/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppet inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), särskilt artikel 20.1 och 20.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(2), och

med beaktande av följande:

Exportbidraget för de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för vin bör fastställas enligt vissa kriterier, som gör det möjligt att täcka skillnaden mellan priserna på dessa produkter inom gemenskapen och priserna i den internationella handeln. Därför måste hänsyn tas till försörjningssituationen för och priserna på dessa produkter inom gemenskapen samt prissituationen i den internationella handeln.

Beviljandet av bidrag kan begränsas till att gälla export av vissa av de produkter som anges i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 337/79. Exportbidraget bör begränsas till de produkter som förtecknas i artikel 1.2 b och e i samma förordning med hänsyn till deras särskilda ekonomiska betydelse.

Eftersom de aktuella produkterna bjuds ut till olika priser bör hänsyn tas till transportkostnaderna för att täcka skillnaden mellan priserna i den internationella handeln och priserna inom gemenskapen.

För att göra det möjligt att följa prisutvecklingen måste vissa principer ställas upp för hur priserna skall noteras. Vad gäller de verkliga priserna i den internationella handeln skall hänsyn tas till noteringarna på marknaderna i tredje land och de faktiska priserna i bestämmelseländerna samt till de producentpriser som noteras i tredje land och anbudspriserna fritt gemenskapens gräns. Priserna inom gemenskapen bör fastställas på grundval av de fördelaktigaste exportpriserna.

På grund av särskilda importbestämmelser i vissa bestämmelseländer är det nödvändigt att tillåta en differentiering av bidragsbeloppet beroende på bestämmelselandet för produkterna.

För att tillförsäkra gemenskapens exportörer en viss stabilitet vad gäller bidragen och med hänsyn till listan över de produkter för vilka bidrag lämnas, bör bidragen fastställas med jämna mellanrum i överensstämmelse med gängse handelsbruk.

För att undvika konkurrenssnedvridningar måste de administrativa villkoren för företagen vara desamma inom hela gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs regler för fastställande och utbetalning av exportbidrag för de produkter som anges i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 337/79.

2. Bidrag kan endast beviljas för följande produkter:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Bidragsbeloppen skall fastställas med hänsyn till följande:

a) Situationen och den förväntade utvecklingen vad gäller

- priserna på, och de disponibla mängderna av, de produkter som anges i artikel 1.2 på gemenskapsmarknaden,

- priserna på dessa produkter i den internationella handeln.

b) De fördelaktigaste handels- och transportkostnaderna från gemenskapens marknader till hamnarna eller andra utförselorter sker inom gemenskapen samt transportkostnaderna till bestämmelselandet.

c) Målen för den gemensamma organisationen av vinmarknaden, som är att säkerställa balans på denna marknad och en naturlig utveckling av priser och handel.

d) Behovet av att undvika störningar på gemenskapsmarknaden.

e) De planerade exporttransaktionernas ekonomiska aspekt.

Artikel 3

1. Priserna på gemenskapsmarknaden skall noteras på grundval av de faktiska priser som visar sig vara fördelaktigast för exporten.

2. Priserna i den internationella handeln skall noteras med hänsyn till

a) prisnoteringarna på marknaderna i tredje land,

b) de fördelaktigaste importpriserna i tredje land vid import från andra tredje länder,

c) de producentpriser som noteras i de exporterande tredje länderna, eventuellt inberäknat det stöd som ges i dessa länder,

d) anbudspriserna fritt gemenskapens gräns.

Artikel 4

Om situationen i den internationella handeln eller vissa marknaders särskilda krav gör det nödvändigt, kan gemenskapens bidrag för en bestämd produkt differentieras beroende på bestämmelseort.

Artikel 5

Tidsintervallen för fastställandet av listan över de varor för vilka ett bidrag faktiskt lämnas och av bidragsbeloppet skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 67 i förordning (EEG) nr 337/79.

Artikel 6

1. Bidraget skall betalas ut när det har styrkts

a) att varorna har exporterats från gemenskapen,

b) att varorna härstammar från gemenskapen, med undantag av de fall där artikel 7 tillämpas.

2. Om artikel 4 tillämpas, skall bidraget betalas ut i enlighet med punkt 1 i den här artikeln, förutsatt att det styrks att varan har anlänt till den bestämmelseort som bidraget avser.

Undantag kan medges från denna regel enligt förfarandet i punkt 3, förutsatt att villkor fastställs som ger motsvarande garanti.

3. Kompletterande bestämmelser kan antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 67 i förordning (EEG) nr 337/79.

Artikel 7

1. Inget exportbidrag skall lämnas för varor enligt artikel 1.2 som importeras från tredje land och sedan exporteras till tredje land, såvida inte exportören styrker

a) att den vara som skall exporteras är identisk med den vara som tidigare importerats,

b) att tullavgifterna och, i förekommande fall, utjämningsavgiften har erlagts vid importen.

2. I detta fall skall bidraget för varje vara vara lika stort som de tullavgifter och den utjämningsavgift som har erlagts vid importen, om summan av dessa två avgifter är lika med eller lägre än det bidrag som gällde på exportdagen; om denna summa är högre än det bidrag som gällde på exportdagen, skall bidraget vara lika stort som det sistnämnda bidraget.

Artikel 8

1. Rådets förordning (EEG) nr 957/70 av den 26 maj 1970 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag för vin och kriterier för fastställande av bidragsbeloppet inom vinsektorn(3) skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs genom första punkten skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den 2 april 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 1979.

På rådets vägnar

P. MEHAIGNERIE

Ordförande

(1) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

(2) EGT nr C 276, 20.11.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 115, 28.5.1970, s. 1.

Top