Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R3089

Rådets förordning (EEG) nr 3089/78 av den 19 december 1978 om allmänna bestämmelser för konsumtionsstöd för olivolja

OJ L 369, 29.12.1978, p. 12–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 236 - 238
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 100 - 102
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 100 - 102
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 152 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 152 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1998; upphävd genom 398R1638

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3089/oj

31978R3089

Rådets förordning (EEG) nr 3089/78 av den 19 december 1978 om allmänna bestämmelser för konsumtionsstöd för olivolja

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 369 , 29/12/1978 s. 0012 - 0014
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0152
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 23 s. 0236
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0152
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0100
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0100


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3089/78 av den 19 december 1978 om allmänna bestämmelser för konsumtionsstöd för olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning nr (EEG) nr 1562/78(2), särskilt artikel 11.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 11 i förordning nr 136/66/EEG upprättas ett system med konsumtionsstöd för olivolja, som är framställd och såld i gemenskapen.

Om systemet med konsumtionsstöd skall nå sitt syfte, bör stödet beviljas så nära konsumenten som möjligt. Fabrikerna där förpackningen av olivoljan sker bör vara lämpligast.

För att säkerställa en riktig administration av stödsystemet, bör stödet endast beviljas för förpackningsfabriker med en viss minimikapacitet som utnyttjas under en tid som skall fastställas och som uppfyller vissa kontrollkrav. För att uppnå detta bör villkoren för indragning av godkännandet närmare anges.

För att säkerställa ett riktigt utnyttjande av stödsystemet bör stödet begränsas till de typer av olivolja som förpackats som livsmedel. För att underlätta kontrollen av systemet bör ett enda stödbelopp fastställas som gäller alla typer av olja.

Ett system med kontroller bör införas för att garantera att den olja som lämnar förpackningsfabriken och för vilken stöd har beviljats uppfyller kraven för detta stöd. Bestämmelser bör införas som föreskriver att stöd skall betalas, så snart som ansökan om stöd har lämnats in, under förutsättning att en tillräcklig säkerhet har ställts.

För att kontrollsystemet skall nå sitt syfte skall det även tillämpas på olivolja som importeras från tredje land antingen i förpackningar av en viss storlek eller i bulk. För att underlätta tillämpningen av detta system, bör det beslutas att en säkerhet skall ställas som frisläpps när oljan inte längre berättigar till detta stöd.

Med hänsyn till den tid som fastställts för att kontrollera att villkoren för godkännande är uppfyllda, finns det risk för att det i vissa fall inte är möjligt att utföra kontrollerna innan stödsystemet träder i kraft. För att lösa detta problem bör det vara möjligt att bevilja de berörda fabrikerna tillfälligt godkännande för regleringsåret 1978/79.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det konsumtionsstöd för olivolja som avses i artikel 11 i förordning nr 136/66/EEG skall endast beviljas till godkända förpackningsfabriker för olivolja.

Artikel 2

1. Det godkännande som avses i artikel 1 skall endast beviljas av den berörda medlemsstaten till företag som

a) har en minsta förpackningskapacitet som skall fastställas,

b) bedriver förpackningsverksamhet under en minsta tid som skall fastställas,

c) för en lagerbokföring enligt bestämmelser som skall fastställas, och

d) förbinder sig att genomgå de kontroller som fastställs för tillämpningen av stödsystemet.

2. Den godkända förpackningsfabriken skall tilldelas ett identifikationsnummer.

Artikel 3

1. Det godkännande som avses i artikel 2 skall, utom vid fall av force majeure, dras tillbaka om ett av de villkor för godkännande som fastställs i artikel 2.1 inte längre är uppfyllt.

2. Den berörda medlemsstaten skall besluta att tillfälligt dra tillbaka godkännandet för en förpackningsfabrik som har ansökt om stöd för en större oljekvantitet än den kvantitet för vilken rätt till stöd har erkänts.

Artikel 4

1. Konsumtionsstöd skall beviljas för olivolja som framställts i gemenskapen och som

a) uppfyller en av de definitioner som anges i punkt 1 a c och i punkterna 3 och 6 i bilagan till förordning nr 136/66/EEG,

b) packas i detaljhandelsförpackningar med ett högsta nettoinnehåll som skall fastställas och som är märkta med det nummer som avses i artikel 2.2, och

c) släpps ut på den gemensamma marknaden.

2. Beloppet för konsumtionsstöd per 100 kg netto av olivolja skall vara detsamma, oavsett vilken typ av olivolja som berättigar till stöd.

Artikel 5

Olivolja skall berättiga till konsumtionsstöd när den lämnar förpackningsfabriken i en förpackning som uppfyller kraven i artikel 4.1 b.

Artikel 6

1. Stödet skall beviljas, efter ansökan från den berörda parten, i den medlemsstat där oljan förpackades enligt artikel 4.1 b.

2. Ansökan om stöd skall lämnas in inom en tid som skall fastställas och skall avse en minimikvantitet som har lämnat förpackningsfabriken inom en referenstid.

Förpackningsfabriker skall lämna in en ansökan för varje regleringsår för olivolja för alla kvantiteter som inte uppnår den erforderliga minimikvantiteten.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall upprätta ett kontrollsystem för att säkerställa att den produkt för vilken ansökan om stöd har lämnats in berättigar till detta stöd.

Kontrollerna skall särskilt fastställa om den kvantitet olivolja för vilken ansökan om stöd har lämnats in motsvarar

a) den kvantitet olivolja med ursprung i gemenskapen som levererats till förpackningsfabriken,

b) den kvantitet olivolja med ursprung i gemenskapen som lämnat fabriken efter att ha förpackats enligt artikel 4.1 b och som släppts ut på gemenskapens marknad.

Artikel 8

Stödet skall betalas ut när det kontrollorgan som utsetts av den medlemsstat där förpackningen äger rum har kontrollerat att villkoren för beviljande av stöd är uppfyllda.

Stödbeloppet får dock betalas ut så snart ansökan om stöd har lämnats in, förutsatt att tillräcklig säkerhet har ställts.

Artikel 9

1. En säkerhet skall ställas för all olivolja som omfattas av nr 15.07 A i Gemensamma tulltaxan och som övergår till fri omsättning i gemenskapen, antingen i bulk eller i förpackningar med ett nettoinnehåll som överstiger en kvantitet som skall fastställas. Denna säkerhet skall vara lika stor som den del av konsumtionsstödet som betalas ut till förpackningsfabrikerna för samma kvantitet olivolja framställd i gemenskapen och som betalas ut när tullformaliteterna för oljans övergång till fri omsättning har slutförts.

2. Den säkerhet som avses i punkt 1 skall frisläppas så snart den berörda parten styrker att den olivolja som övergått till fri omsättning inte längre berättigar till konsumtionsstöd.

Artikel 10

1. Under regleringsåret 1978/79 får den berörda medlemsstaten bevilja tillfälligt godkännande till fabriken i fråga, när den lämnar in sin ansökan om godkännande och styrker att den uppfyller de villkor som fastställts av medlemsstaten för att den skall få bedriva förpackningsverksamhet.

Den fabrik som beviljats tillfälligt godkännande skall tilldelas ett identifikationsnummer.

2. Om det fastställs att ett av de villkor som anges i artikel 2.1 inte uppfylls skall det tillfälliga godkännandet dras in. Denna indragning skall ha retroaktiv verkan och allt konsumtionsstöd skall återkrävas.

Det tillfälliga godkännandet skall bli permanent, när den berörda medlemsstaten har fastställt att villkoren för godkännande enligt artikel 2.1 är uppfyllda.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1978.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr L 185, 7.7.1978, s. 1.

Top