Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R3077

Kommissionens förordning (EEG) nr 3077/78 av den 21 december 1978 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

OJ L 367, 28.12.1978, p. 28–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 234 - 235
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 98 - 99
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 98 - 99
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 150 - 151
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 150 - 151
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 60 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; upphävd genom 32008R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3077/oj

31978R3077

Kommissionens förordning (EEG) nr 3077/78 av den 21 december 1978 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 367 , 28/12/1978 s. 0028 - 0029
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0150
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 23 s. 0234
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0150
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0098
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0098


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3077/78 av den 21 december 1978 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1170/77(2), särskilt artikel 5.2 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1696/71 fastställs att humle och humleprodukter från tredje länder bara får importeras om kvaliteten minst motsvarar de krav för avsättning som gäller humle skördat inom gemenskapen eller produkter som framställts av sådant humle. Det anges dock att sådana produkter skall anses motsvara ovannämnda krav om de åtföljs av ett intyg som utfärdats av myndigheterna i ursprungslandet och som godkänts som likvärdigt med det intyg som krävs för avsättning av humle och humleprodukter med ursprung i gemenskapen.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3076/78 av den 21 december 1978 om import av humle från tredje land(3) anges på vilka villkor ovannämnda attester kan utfärdas.

Amerikas Förenta Stater, Polen, Bulgarien, Jugoslavien, Folkrepubliken Kina, Tjeckoslovakien och Australien har åtagit sig att beakta de krav som gäller för avsättning av humle och humleprodukter och bemyndigat vissa organ att utfärda likvärdiga intyg. Dessa intyg bör därför godkännas som likvärdiga med gemenskapsintyg och de produkter som omfattas av dem godkännas för fri omsättning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för humle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg som åtföljer humle och humleprodukter som importerats från tredje land och som utfärdats i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3076/78 av något av de organ som anges i bilaga till denna förordning, skall godkännas som likvärdiga med det intyg som föreskrivs i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1696/71.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 1.

(2) EGT nr L 137, 3.6.1977, s. 7.

(3) EGT nr L 367, 28.12.1978, s. 17.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top