Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R3076

Kommissionens förordning (EEG) nr 3076/78 av den 21 december 1978 om import av humle från tredje land

OJ L 367, 28.12.1978, p. 17–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 223 - 233
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 87 - 97
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 87 - 97
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 19 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 53 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 53 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; upphävd genom 32008R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3076/oj

31978R3076

Kommissionens förordning (EEG) nr 3076/78 av den 21 december 1978 om import av humle från tredje land

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 367 , 28/12/1978 s. 0017 - 0027
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0143
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 23 s. 0223
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0143
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0087
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0087


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3076/78 av den 21 december 1978 om import av humle från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1170/77(2), särskilt artikel 5.3 och 18 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1696/71 anges att humle och humleprodukter från tredje länder bara får importeras om deras kvalitet minst motsvarar de minimikrav som fastställts för humle som skördats inom gemenskapen och produkter som framställs av sådant humle. Det anges emellertid att dessa produkter skall anses uppfylla ovannämnda krav om de åtföljs av ett intyg som utfärdats av ursprungslandets myndigheter och som godkänts som likvärdigt med det intyg som krävs för avsättning av humle och humleprodukter med ursprung i gemenskapen.

De närmare bestämmelserna för kontroll, utfärdande och godkännande av sådana intyg anges i kommissionens förordning (EEG) nr 1646/78(3) och förordning (EEG) nr 2397/78(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2709/78(5).

Sedan dessa förordningar trädde i kraft har det visat sig nödvändigt att komplettera dem och att, för att förenkla administrationen, sammanställa bestämmelserna om fri omsättning av humle och humleprodukter från tredje land i en enda förordning, samt att separat ange bestämmelser om likvärdighet av intyg som utfärdats av tredje land.

Rådets förordning (EEG) nr 1784/77 av den 19 juli 1977 om certifiering av humle(6) ställer mycket stränga krav när det gäller avsättning av humleprodukter, särskilt blandningar. För närvarande finns det inget effektivt system för kontroll vid gränserna av att dessa krav är uppfyllda. Den enda säkerheten är exportlandets åtagande att följa gemenskapens bestämmelser för dessa produkter. Det är därför nödvändigt att begära att sådana produkter åtföljs av ett intyg i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 1696/71.

Minimikraven när det gäller avsättning på marknaden av humle anges i kommissionens förordning (EEG) nr 890/78 av den 28 april 1978 om närmare bestämmelser om certifiering av humle(7). Det är nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser om kontroll av att dessa krav uppfylls då humle importeras från tredje land utan intyg som godkänts som likvärdigt ett gemenskapsintyg.

För att underlätta arbetet för medlemsstaternas myndigheter är det viktigt att ange utformningen av och, i den mån det krävs, innehållet i intyget samt regler för hur det skall användas.

Med hänsyn till praxis inom handeln måste det, i de fall då ett parti delas upp, överlåtas åt de behöriga myndigheterna att under deras tillsyn låta utfärda en avskrift av intyget för varje ny del av partiet.

I likhet med vad som gäller i gemenskapens bestämmelser om intyg, bör vissa produkter på grund av sin användning undantas från kontroll eller intyg enligt denna förordning.

Förvaltningskommittén för humle har inte avgivit sitt yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Villkoret för att produkter från tredje land enligt förteckning i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1696/71 fritt skall få omsättas inom gemenskapen är att intyg lämnas om att de krav som anges i artikel 5.1 i nämnda förordning är uppfyllda.

2. Intyg skall lämnas enligt följande:

a) Beträffande humlekottar som omfattas av nr 12.06 i Gemensamma tulltaxan

- antingen genom det intyg som avses i artikel 5.2 i nämnda förordning, nedan kallat likvärdigt intyg, eller

- genom det kontrollintyg som avses i artikel 4 i föreliggande förordning.

b) Beträffande andra produkter än humlekottar som omfattas av nr 12.06 samt safter och extrakt av humle som omfattas av nr 13.03 A VI i Gemensamma tulltaxan, genom att uppvisa ett likvärdigt intyg.

3. Med parti avses i denna förordning en kvantitet produkter med samma egenskaper som samtidigt avsändes av samma leverantör till en och samma mottagare.

Artikel 2

1. Det i artikel 1.2 a första strecksatsen och 1.2 b avsedda likvärdiga intyget skall upprättas för varje parti i ett original och två kopior i enlighet med formuläret i bilaga 1 och enligt instruktionerna i bilaga 4.

2. Ett likvärdigt intyg är bara giltigt om det är vederbörligen ifyllt och undertecknat av någon av de behöriga myndigheterna i det tredje land som är ursprungsland.

3. Det likvärdiga intyget anses vederbörligen undertecknat när utskriftsplats och -datum är angivet och när det undertecknats och stämplats av den utfärdande myndigheten.

Artikel 3

1. På varje förpackning som omfattas av ett likvärdigt intyg skall följande uppgifter framgå på något av gemenskapens språk:

- En beskrivning av produkten.

- Sorten eller sorterna.

- Ursprungslandet.

- Märkning och numrering enligt rubrik 9 i det likvärdiga intyget eller avskriften.

2. Uppgifterna skall anges på förpackningens utsida i lättläsliga bokstäver av enhetlig storlek och med tryck som inte kan suddas ut.

Artikel 4

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall för varje parti utfärda det kontrollintyg som avses i artikel 1.2 a andra strecksatsen, efter det att kontroll enligt artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EEG) nr 890/78 har gjorts av att de i bilagan till samma förordning angivna minimikraven för avsättning är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress till de myndigheter som avses i punkt 1 tillsammans med avtryck av de officiella stämplarna och, i förekommande fall av de behöriga myndigheternas präglingsstämplar.

3. Kontrollintyg skall upprättas i ett original och två kopior på ett formulär enligt förebilden i bilaga 3 och enligt instruktionerna i bilaga 4.

Artikel 5

1. Om ett parti som omfattas av ett likvärdigt intyg delas upp och skickas vidare innan det övergår till fri omsättning, skall en avskrift av intyget göras för varje ny delförsändelse. Intyget ersätts av det antal avskrifter som behövs. Varje avskrift skall utfärdas av den berörda parten i ett original och två kopior på ett formulär enligt förebilden i bilaga 2 och enligt de anvisningar för likvärdiga intyg som ges i artikel 2.1.

2. Tullmyndigheterna skall underteckna originalet och de två kopiorna av det likvärdiga intyget samt originalet och kopiorna av varje avskrift. De skall behålla originalet av intyget, sända in de två kopiorna till den myndighet som ansvarar för kontroll av certifieringsförfarandet enligt artikel 1.6 i förordning (EEG) nr 1784/77, samt återsända originalet och de två kopiorna av avskriften till den berörda parten.

Artikel 6

När de tullformaliteter avslutats som krävs för att en produkt som omfattas av ett likvärdigt intyg, en avskrift eller ett kontrollintyg skall få omsättas fritt inom gemenskapen, skall originalet och de två kopiorna överlämnas till tullmyndigheterna som undertecknar dem och behåller originalet. En kopia skall av tullmyndigheterna insändas till den myndighet som ansvarar för tillsyn av certifieringsförfarandet enligt artikel 1.6 i förordning (EEG) nr 1784/77 i den medlemsstat där produkten skall övergå till fri omsättning. Den andra kopian skall sändas tillbaka till importören som skall bevara den under minst tre år.

Artikel 7

Om produkten återförsäljes efter att övergått till fri omsättning, måste den åtföljas av en faktura eller annat handelsdokument upprättat av säljaren, i vilket anges det likvärdiga intygets, avskriftens eller kontrollintygets referensnummer, namnet på den myndighet som utfärdat intyget eller avskriften samt följande uppgifter från dokumentet i fråga:

1. Från det likvärdiga intyget eller avskriften:

a) När det gäller humle

- en beskrivning av produkten,

- bruttovikten,

- produktionsplatsen,

- skördeåret,

- sorten,

- ursprungslandet,

- den märkning och numrering som anges under intygets rubrik 9.

b) När det gäller produkter tillverkade av humle förutom de uppgifter som anges ovan under 1 a, plats och datum för tillverkningen.

2. Från kontrollintyget:

- en beskrivning av produkten,

- bruttovikten,

- märkning och numrering av förpackningarna.

Artikel 8

Trots vad som sägs i denna förordning krävs det varken att de dokument som anges i artikel 1.2 upprättas eller att bestämmelserna i artikel 3 följs för att följande humle och humleprodukter fritt skall få omsättas, under förutsättning att vikten på varje enskild förpackning inte överstiger 500 g när det gäller humlekottar och humlepulver och 150 g när det gäller humleextrakt:

a) Små förpackningar för försäljning till privatpersoner för eget bruk.

b) För vetenskapliga och tekniska undersökningar.

c) För mässor som omfattas av de speciella tullbestämmelserna för sådana.

Produktbeskrivning, vikt och slutlig användning måste anges på förpackningen.

Artikel 9

Förordningarna (EEG) nr 1646/78 och (EEG) nr 2397/78 skall upphöra att gälla.

Det i bilaga 1 i förordning (EEG) nr 2397/78 angivna formuläret och formuläret för kontrollintyg som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1646/78, vilka utfärdas av medlemsstaterna, skall dock fortsätta att gälla fram till den 1 januari 1981.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 1.

(2) EGT nr L 137, 3.6.1977, s. 7.

(3) EGT nr L 191, 14.7.1978, s. 25.

(4) EGT nr L 289, 14.10.1978, s. 1.

(5) EGT nr L 327, 22.11.1978, s. 8.

(6) EGT nr L 200, 8.8.1977, s. 1.

(7) EGT nr L 117, 29.4.1978, s. 43.

BILAGA I

>Hänvisning till film>

BILAGA II

>Hänvisning till film>

BILAGA III

>Hänvisning till film>

BILAGA IV

BESTÄMMELSER OM FORMULÄR SOM SKALL ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DENNA FÖRORDNING

I. PAPPER

Vitt papper med vikt på minst 40 g/m² skall användas.

II. FORMAT

Formatet skall vara

- 210 × 297 mm för likvärdiga intyg och avskrift därav,

- 210 × 148 mm för kontrollintyg.

III. SPRÅK

A. Det likvärdiga intyget måste tryckas på ett av gemenskapens officiella språk. Det kan också tryckas på det eller de officiella språken i det land som utfärdar det.

B. Avskriften av det likvärdiga intyget och kontrollintyget måste tryckas på det av gemenskapens officiella språk som de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar avskriften eller intyget väljer.

IV. UTFÄRDANDE

A. Formulären skall fyllas i med skrivmaskin eller för hand. I det senare fallet skall användas bläck och textade bokstäver och skriften skall vara lättläslig.

B. Varje formulär förses av den utfärdande myndigheten med ett nummer som skall vara detsamma för originalet och de två kopiorna.

C. För det likvärdiga intyget och avskrifter därav gäller följande:

1. Rubrik 5 skall inte fyllas i när det gäller humleprodukter som tillverkats av humleblandningar.

2. Rubrikerna 7 och 8 skall fyllas i för alla produkter som tillverkats av humle.

3. I produktbeskrivningen under rubrik 9 används följande beteckningar:

a) "obehandlat humle", dvs. humle som endast preliminärt torkats och förpackats,

b) "behandlat humle", dvs. humle som slutgiltigt torkats och förpackats,

c) "humlepulver" (som innefattar granulat och berikat humlepulver),

d) "isomeriserat humleextrakt", dvs. extrakt i vilket alfasyrorna nästan helt har isomeriserats,

e) "humleextrakt", dvs. annat extrakt än isomeriserat humleextrakt,

f) "blandade humleprodukter", dvs. en blandning av de produkter som anges under c, d och e, exklusive humle.

4. Beskrivningen "obehandlat humle" eller "behandlat humle" skall följas av orden "utan frö" om fröinnehållet är mindre än 2 % av humlets vikt, och av orden "med frö" i övriga fall.

5. Om humleprodukterna framställts av humle av olika sorter och/eller från olika produktionsplatser, skall dessa sorter och/eller platser anges under rubrik 9 och följas av uppgift om vilken viktprocent varje sort från varje produktionsplats utgör av blandningen.

Top