Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R2743

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2743/78 av den 24 november 1978 om informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen rörande torkat foder

OJ L 330, 25.11.1978, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 52 - 54
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 56 - 57
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 56 - 57
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 124 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 124 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995; upphävd genom 395R0785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2743/oj

31978R2743

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2743/78 av den 24 november 1978 om informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen rörande torkat foder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 330 , 25/11/1978 s. 0019 - 0020
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0124
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 23 s. 0052
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0124
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0056
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0056


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2743/78 av den 24 november 1978 om informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen rörande torkat foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1117/78 av den 22 maj 1978 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder(1), särskilt artikel 10 i denna, och med beaktande av följande:

För att säkra en sund förvaltning av marknaden för torkat foder måste medlemsstaterna hålla kommissionen underrättad om, hur de stödarrangemang fungerar som regleras i bestämmelserna för den sektorn. För detta ändamål måste viss information om stödarrangemangen och om situationen beträffande produktion och marknader för torkat foder regelbundet lämnas till kommissionen av medlemsstaterna.

Sådan information bör dock begränsas till minsta möjliga och hänsyn bör tas till nuvarande administrativa möjligheter i medlemsstaterna.

Denna förordning skall ersätta kommissionens förordning (EEG) nr 831/75(2), ändrad genom förordning (EEG) nr 2558/75(3). Förordning (EEG) nr 831/75 bör därför upphävas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för torkat foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen

a) före den 15:e i varje månad om de kvantiteter foder för vilka ansökningar om de stöd som avses i artikel 12 i förordning (EEG) nr 1528/78 har lämnats in under föregående månad, med angivande av de månader när de berörda kvantiterna lämnade torkanläggningen.

Den första gången som medlemsstaterna lämnar sådan information, skall de precisera de kvantiteter för vilka ansökningar om stöd har lämnats in från och med början av regleringsåret 1978/79

b) - senast den 31 januari varje år för de produkter som avses i artikel 1 a i förordning (EEG) nr 1117/78, och

- senast den 31 oktober varje år för de produkter som avses i artikel 1 b och c i den förordningen,

för de kvantiteter av berörda produkter som har lämnat torkanläggningen under föregående regleringsår och för vilka stöd har utbetalts.

Dessa upplysningar skall skilja mellan de produkter som avses i respektive artikel 1 a, b första och andra strecksatsen, och c i förordning (EEG) nr 1117/78.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen före den 15:e i varje månad om de kvantiteter för vilka tilläggsstöd som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 1117/78 har fastställts på förhand under föregående månad.

Den första gången som medlemsstaterna lämnar sådan information skall de upplysa om de kvantiteter för vilka tilläggsstöd har fastställts på förhand från början av regleringsåret 1978/79.

Dessa upplysningar skall skilja mellan de produkter som avses i respektive artikel 1 b första och andra strecksatsen, och c i förordning (EEG) nr 1117/78.

2. Om en medlemsstat dock finner att de kvantiteter för vilka ansökan om förutfastställelse av tilläggsstöd gjorts i enlighet med det gällande förfarandet inte står i rimlig proportion till den normala avsättningen av foder som skördas inom gemenskapen, skall den medlemsstaten omedelbart meddela kommissionen, och ange de kvantiteter för vilka ansökningar om förutfastställelse av tilläggsstöd har lämnats in men för vilka licenser ännu inte har utfärdats liksom de kvantiteter för vilka förutfastställelselicenser har utfärdats sedan den senaste underrättelsen.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall

a) senast den 31 december varje år till kommissionen uppge de arealer för vilka uppgift enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 1417/78 lämnats senast den 31 oktober det aktuella året,

b) senast i slutet av april, juli, oktober och januari varje år till kommissionen uppge de kvantiteter potatis för vilka underrättelse enligt artikel 8 andra punkten i förordning (EEG) nr 1417/78 lämnats under föregående kvartal.

2. Ovannämnda uppgifter skall, allt efter gröda, redovisas separat för

a) arealer eller kvantiteter som anmälts av anläggningar som förädlar sitt eget foder,

b) arealer eller kvantiteter som anmälts av anläggningar som förädlar foder som producerats av deras medlemmar.

Artikel 4

1. Såvitt gäller de avtal som avses i artikel 7 i förordning (EEG) nr 1417/78 som har ingåtts för foder för tillverkning av de produkter som avses i artikel 1 b och c i förordning (EEG) nr 1117/78, skall medlemsstaterna före den 15 april varje år informera kommissionen om de arealer eller, i förekommande fall, de kvantiteter foder som skall torkas och för vilka avtal har ingetts under föregående regleringsår, med angivande av varje gröda och giltighetstid för berörda avtal.

2. Såvitt gäller de avtal som avses i artikel 7 i förordning (EEG) nr 1417/78 som har ingåtts för potatis, skall medlemsstaterna meddela kommissionen, före den 15 juli varje år, om de arealer eller, i förekommande fall, de kvantiteter potatis för dehydratisering för vilka avtal har ingetts under föregående regleringsår.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall senast den 30 april varje år meddela kommissionen de beräknade kvantiteter av de produkter som avses i artikel 1 b och c i förordning (EEG) nr 1117/78 som bearbetningsföretag håller i lager den 31 mars det året.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall lämna all nödvändig information till kommissionen för att fastställa det världsmarknadspris som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 1117/78 så snart som sådan information finns tillgänglig.

Artikel 7

Varje medlemsstat skall informera kommissionen om namnen på och adresserna till

a) det organ som ansvarar för kontroll av rätten till stöd,

b) det organ som ansvarar för utbetalning av stödet,

c) den myndighet som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 1417/78.

Varje medlemsstat skall inom en månad informera kommissionen om eventuella ändringar av ovan nämnda namn och adresser.

Artikel 8

Kommissionen skall regelbundet till medlemsstaterna lämna en sammanställning över de uppgifter som erhålls enligt artikel 1 5.

Artikel 9

Förordning (EEG) nr 831/75 upphör härmed att gälla.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 november 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 1.

(2) EGT nr L 79, 28.3.1975, s. 40.

(3) EGT nr L 261, 9.10.1975, s. 16.

Top