Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R2644

Kommissionens förordning (EEG) nr 2644/78 av den 10 november 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2448/77 i fråga om villkoren för avyttring till bearbetningsindustrin av apelsiner som har återtagits från marknaden

OJ L 318, 11.11.1978, p. 55–55 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 36 - 36
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 43 - 43
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 43 - 43
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 121 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 121 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2644/oj

31978R2644

Kommissionens förordning (EEG) nr 2644/78 av den 10 november 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2448/77 i fråga om villkoren för avyttring till bearbetningsindustrin av apelsiner som har återtagits från marknaden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 318 , 11/11/1978 s. 0055 - 0055
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0121
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 23 s. 0036
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0121
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0043
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0043


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2644/78 av den 10 november 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2448/77 i fråga om villkoren för avyttring till bearbetningsindustrin av apelsiner som har återtagits från marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1766/78(2), särskilt artikel 21.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 1766/78 ändrades artikel 21.1 c i förordning (EEG) nr 1035/72 i det att försäljningen till bearbetningsindustrin av blodapelsiner som återtas från marknaden får fortsätta efter regleringsåren 1977/78, 1978/79 och 1979/80. Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2448/77 av den 8 november 1977 om villkoren för avyttring till bearbetningsindustrin av apelsiner som har återtagits från marknaden och om ändring av förordning (EEG) nr 1687/76(3) bör därför ändras.

I artikel 10 i förordning (EEG) nr 2448/77 föreskrivs att den säkerhet som skall ställas av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt eller av köparen på auktion som minst skall uppgå till skillnaden mellan 90 % av det aritmetiska medelvärdet av de priser till vilka produkter i klass III får återtas från marknaden och försäljningspriset till den anbudsgivare som tilldelats kontrakt. Eftersom apelsiner i denna klass endast får återtas från marknaden om de kan saluföras som färska produkter bör säkerheten beräknas utifrån den lägsta klass som får saluföras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2448/77 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall orden "under regleringsåren 1977/78, 1978/79 och 1979/80" utgå.

2. I artikel 10 skall första stycket första strecksatsen ersättas med följande text:

"- 90 % av det aritmetiska medelvärdet av de priser till vilka apelsiner av sorten Sanguinello i den lägsta klass som får saluföras som färska produkter får återtas från marknaden under referensperioden enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 1035/72."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.

(2) EGT nr L 204, 28.7.1978, s. 12.

(3) EGT nr L 285, 9.11.1977, s. 5.

Top