Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R2496

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2496/78 av den 26 oktober 1978 om närmare bestämmelser om beviljandet av stöd för privat lagring av Provolone-ost

OJ L 300, 27.10.1978, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 241 - 242
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 37 - 38
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 37 - 38
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 115 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/1994; upphävd genom 394R2659

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2496/oj

31978R2496

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2496/78 av den 26 oktober 1978 om närmare bestämmelser om beviljandet av stöd för privat lagring av Provolone-ost

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 27/10/1978 s. 0024 - 0025
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0115
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 22 s. 0241
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0115
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0037
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0037


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2496/78 av den 26 oktober 1978 om närmare bestämmelser om beviljandet av stöd för privat lagring av Provolone-ost

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1761/78(2), särskilt artikel 8.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1761/78 av den 25 juli 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter föreskrivs att stöd för privat lagring av Provolone-ost bör beviljas i syfte att stabilisera marknaden för denna ost och för att i de regioner där produkten framställs bättre uppnå de mål som anges i artikel 39 i fördraget.

I artikel 10.2 i rådets förordning (EEG) nr 971/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för ostarna Grana padano och Parmigiano Reggiano(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 473/75(4), föreskrivs särskilt att villkoret för att få stöd för privat lagring är att ett lagringskontrakt ingås med interventionsorganet. Detta kontrakt bör omfatta bestämmelser som gör det möjligt att identifiera ostarna och att kontrollera de lagrade partier för vilka stöd beviljas.

Kontraktens löptid bör fastställas med beaktande av de faktiska marknadsbehoven och de aktuella ostarnas hållbarhet.

Stödbeloppet bör fastställas med beaktande av lagringskostnaderna och den förväntade utvecklingen av marknadspriset. För att åtgärden skall fungera väl bör även det stödbelopp, uttryckt i beräkningsenheter, som gäller för ett lagringskontrakt fastställas liksom kursen för omräkning till nationella valutor och interventionsorganets betalningsfrister.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artiklarna 10 och 11 i förordning (EEG) nr 971/68 och med bestämmelserna i denna förordning skall stöd beviljas för privat lagring av Provolone-ost av sund och god marknadsmässig kvalitet som företag framställer direkt och uteslutande av komjölk från sina upptagningsområden.

Artikel 2

1. Lagringskontrakt skall ingås förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Ostarna skall vara minst tre månader gamla när lagring enligt kontraktet påbörjas och skall inte tidigare ha omfattats av ett lagringskontrakt i enlighet med denna förordning. Tremånadersperioden skall räknas från och med den sista dagen i den vecka då ostarna framställdes.

b) Den minsta kvantiteten ost fastställs till två ton per parti.

c) Ostarna skall ha en lägsta vikt på två kg och bära ett märke med outplånlig skrift utställt av det organ som utsetts av medlemsstaten. Märket skall anbringas vid framställningen och skall innefatta numret på det företag som framställt ostarna, veckan och månaden för framställningen, vilka uppgifter får kodas. Till och med den 1 maj 1979 får märkningen utföras när ostarna inlagras av nämnda organ.

d) En särskild lagringsmärkning skall brännas in på ostarna när de förs in i lager för att skilja dem från ostar som inte omfattas av något lagringskontrakt.

e) Ostarna skall ha genomgått kontroller som säkerställer att de krav avseende produktion, kvalitet och märkning som fastställs i denna förordning har uppfyllts.

f) Lagerhållaren förbinder sig

- att bibehålla en konstant temperatur av högst 19 °C och en relativ luftfuktighet som inte överstiger 90 % i de lager där ostarna lagras,

- att inte utan tillstånd från interventionsorganet ändra sammansättningen av det parti som omfattas av kontraktet under kontraktets löptid,

- att föra lagerbokföring och att varje vecka underrätta interventionsorganet om de kvantiteter som inlagrats eller uttagits från lager under den föregående veckan.

2. Lagringskontraktet

a) skall vara skriftligt och ange den dag då lagring enligt kontraktet skall påbörjas,

b) skall ingås efter det att ostarna inlagrats och inom högst 40 dagar efter den dag då lagringsperioden enligt kontraktet började löpa.

Artikel 3

1. Stödet får endast beviljas för en period som omfattar minst 60 dagar men högst 270 dagar.

2. Lagringsperioden skall löpa från och med den dag då lagring enligt kontrakt påbörjas till och med den dag då ostarna tas ut från lager.

Artikel 4

1. Det stödbelopp, uttryckt i beräkningsenheter, som skall gälla för ett lagringskontrakt skall vara det belopp som gäller den första lagringsdagen enligt kontraktet.

Det skall omräknas till nationell valuta med användning av den kurs som gäller den sista lagringsdag för vilken stöd beviljas.

2. Det belopp som avses i punkt 1 första stycket skall vara 1,49 beräkningsenheter per ton och dag.

3. Stödet skall utbetalas inom 90 dagar från och med den sista stödberättigade lagringsdagen.

Artikel 5

Interventionsorganet skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera de partier som omfattas av lagringskontrakt.

Det skall särskilt föreskriva åtgärder som medger en snabb identifiering i lagret av de ostar som omfattas av lagringskontrakt.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall senast tisdag i varje vecka underrätta kommissionen om

a) de kvantiteter ost som omfattats av lagringskontrakt under den föregående veckan,

b) de eventuella kvantiteter för vilka sådant tillstånd som avses i artikel 2.1 f andra strecksatsen har beviljats.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 204, 25.7.1978, s. 6.

(3) EGT nr L 166, 17.7.1968, s. 8.

(4) EGT nr L 52, 28.2.1975, s. 23.

Top