Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1972

Kommissionens förordning (EEG) nr 1972/78 av den 16 augusti 1978 om närmare bestämmelser om enologiska metoder

OJ L 226, 17.8.1978, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 144 - 145
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 254 - 255
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 254 - 255
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 92 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; upphävd genom 300R1622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1972/oj

31978R1972

Kommissionens förordning (EEG) nr 1972/78 av den 16 augusti 1978 om närmare bestämmelser om enologiska metoder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 17/08/1978 s. 0011 - 0012
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0092
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 22 s. 0144
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0092
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0254
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0254


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1972/78 av den 16 augusti 1978 om närmare bestämmelser om enologiska metoder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 816/70 av den 28 april 1970 om kompletterande bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1861/78(2), särskilt artiklarna 26c.6 och 28a.2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 817/70 av den 28 april 1970 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2211/77(4), särskilt artikel 10b.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2893/74 av den 18 november 1974 om mousserande vin framställt inom gemenskapen enligt punkt 12 i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 816/70(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1679/77(6), särskilt artiklarna 12.4 och 16.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1678/77 av den 19 juli 1977 om tillägg till förordning (EEG) nr 816/70 genom införande av nya bestämmelser om enologiska metoder och processer(7), särskilt artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

För att dessa nya bestämmelser om enologiska metoder och processer skall kunna tillämpas i full omfattning från den 1 september 1978 är det nödvändigt att fastställa tillräckligt detaljerade tillämpningsföreskrifter.

I artikel 6 i förordning (EEG) nr 1678/77 ges möjlighet att vidta de övergångsåtgärder som behövs för att underlätta övergången till bestämmelserna i den förordningen. Denna möjlighet bör utnyttjas både i syfte att undgå stora förluster för handelsidkare som innehar stora lager av vissa ämnen som traditionellt används i vissa medlemsstater och för att göra det möjligt att göra en grundlig genomgång av enologiska metoder och processer i tredje land i syfte att fastställa i vilken mån dessa är jämförbara med dem som regleras i gemenskapsbestämmelserna.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vin som i enlighet med artikel 28a i förordning (EEG) nr 816/70 inte lämpar sig för direkt konsumtion får inte utan giltiga skäl förvaras av en producent eller en handelsidkare. Vinet får förstöras, men får endast förflyttas om mottagaren är ett bränneri, en ättiksfabrik eller ett företag som skall använda det till industriprodukter.

Medlemsstaterna kan låta denatureringsmedel eller igenkänningsämnen tillsättas till sådant vin för att göra det lättare att identifiera.

Artikel 2

Medlemsstaterna kan kräva att neutralt kaliumtartrat och kaliumbikarbonat endast får användas under tillsyn av en enolog eller tekniker som är godkänd av myndigheterna i den medlemsstat där dessa produkter används.

Användning av DL-vinsyra, kaliumferrocyanid och kalciumfytat skall tillåtas endast under kontroll av en enolog eller tekniker som är godkänd av myndigheterna i den medlemsstat där produkterna används och vars ansvarsområde skall fastställas, om det är nödvändigt, av den berörda medlemsstaten.

Efter behandling med kaliumferrocyanid skall vinet innehålla spår av järn.

Den mängd kalciumfytat som används får inte överstiga 8 g/hl, och vinet skall efter behandlingen innehålla spår av järn.

Bestämmelser om kontroll av användningen av de produkter som avses i första och andra stycket skall antas av medlemsstaterna.

Artikel 3

I de medlemsstater där fysiska eller juridiska personer eller producentsammanslutningar innehar följande produkter för enologiska ändamål:

- natriumaskorbat,

- ammoniumbikarbonat,

- kaliumkarbonat,

skall dessa personer och sammanslutningar före den 31 augusti 1978 inventera produkterna i fråga och före den 15 september 1978 skicka denna inventering till den behöriga myndighet som har utsetts av den medlemsstat där sådana produkter förvaras.

De berörda medlemsstaterna kan på dessa villkor tillåta saluföring med och användning av dess produkter under produktionsåret 1978/79.

Artikel 4

Vin producerat före den 1 september 1978 kan erbjudas för direkt konsumtion efter den tidpunkten, förutsatt att det uppfyller de gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser som gällde före den dagen. Sådant vin omfattas inte av artiklarna 26a och 26c i förordning (EEG) nr 816/70, artikel 10 b i förordning (EEG) nr 817/70 och artiklarna 12 och 16 i förordning (EEG) nr 2893/74, som alla träder i kraft först den 1 september 1978.

Artikel 5

På grundval av uppgifter från och samråd med tredje land skall kommissionen i enlighet med artikel 26c.6 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 816/70 anta en förordning om enologiska metoder och processer i tredje land som kan anses jämförbara med dem som är tillåtna inom gemenskapen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bestämmelserna i denna förordning skall dock tillämpas från och med den 1 september 1978 i fråga om vin som framställs inom gemenskapen.

Den skall tillämpas först från och med den 1 januari 1979 i fråga om vin som importeras från tredje land.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 1978

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 99, 5.5.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 215, 4.8.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 99, 5.5.1970, s. 20.

(4) EGT nr L 256, 7.10.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 310, 21.11.1974, s. 1.

(6) EGT nr L 187, 27.7.1977, s. 15.

(7) EGT nr L 187, 27.7.1977, s. 10.

Top