Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1729

Kommissionens förordning (EEG) nr 1729/78 av den 24 juli 1978 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin

OJ L 201, 25.7.1978, p. 26–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 40 - 42
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 216 - 218
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 216 - 218
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 63 - 65
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 63 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; upphävd genom 32001R1265

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1729/oj

31978R1729

Kommissionens förordning (EEG) nr 1729/78 av den 24 juli 1978 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 201 , 25/07/1978 s. 0026 - 0028
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 22 s. 0040
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0216
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0216
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0063
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0063


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1729/78 av den 24 juli 1978 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3330/74 av den 19 december 1974 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1)senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1396/78(2), särskilt artikel 9.6 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 1400/78 av den 20 juni 1978 om allmänna bestämmelser om produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin(3) har ett nytt betalningssystem införts. Följaktligen bör berörda tillämpningsföreskrifter ändras och kommissionens förordning (EEG) nr 835/68 av den 28 juni 1968 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2478/74(5), bör ersättas.

I artikel 4 i förordning (EEG) nr 1400/78 fastställs att produktionsbidraget skall beräknas per 100 kg torrsubstans glukos och genom att använda ett utbytestal som närmare skall bestämmas.

Produktionsbidraget kan inte beviljas om inte exakta upplysningar finns. Den som vill erhålla bidrag bör därför anmodas att i förväg lämna in en skriftlig ansökan med vissa uppgifter.

Med hänsyn till dokumentation och kontroll måste det införas en bidragslicens som har tillräckligt lång giltighetstid för att näringen skall kunna planera på lång sikt och som ger den information som behövs för att kunna fastställa bidraget. För att säkerställa att sockret i fråga används för avsett ändamål bör det bestämmas att licensen bara kan utnyttjas av den som ansökt om den och bara efter det att bearbetning av basprodukten i fråga har ägt rum.

För att göra det möjligt att kontrollera att basprodukterna används på angivet sätt måste det i varje medlemsstat upprättas ett behörigt organ med tillgång till alla nödvändiga upplysningar. För att motverka följderna av eventuellt försenad utbetalning av bidraget bör det bestämmas att förskott kan betalas ut till innehavaren av en bidragslicens så snart basprodukterna finns tillgängliga för kontroll. I gengäld bör den som får förskottet åläggas att ställa en säkerhet som garanti till berörd medlemsstat om det senare skulle visa sig att bearbetningen av basprodukten inte utförts i enlighet med bestämmelserna i bidragslicensen. Den berörda medlemsstaten bör emellertid ha frihet att besluta om lämpliga åtgärder vid force majeure som gör det omöjligt för den som beviljats bidragslicens att fullgöra sina skyldigheter.

Eftersom slutbetalning av produktionsbidraget inte kan göras förrän bearbetningen har ägt rum och eftersom näringen har intresse av att få betalt så fort som möjligt bör det bestämmas att slutbetalningen skall göras kort tid efter bearbetningen.

Bidraget betalas i framtiden ut för den kvantitet basprodukt som bearbetas utan hänvisning till omräkningstal. Kommissionens förordning (EEG) nr 891/69 av den 13 maj 1969 om fastställande av ett enhetligt omräkningstal för beviljande av produktionsbidraget för vitsocker som används i tillverkningen av fruktos(6) bör därför upphävas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det utbytestal som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 1400/78 fastställs härmed till 2,00.

Artikel 2

1. Ansökan om produktionsbidrag skall göras skriftligen.

2. Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

a) Bearbetningsföretagets namn och adress.

b) Den kvantitet basprodukter som skall bearbetas, uttryckt i motsvarande kvantitet vitsocker.

c) Slag av basprodukt som skall bearbetas.

d) Hur basprodukten skall användas.

e) Bearbetningsstället.

3. Medlemsstaterna får begära ytterligare upplysningar.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall utfärda en bidragslicens när ansökan lämnats in.

2. Som bidragslicens skall medlemsstaterna använda nationella formulär vilka minst skall innehålla de upplysningar som anges i punkt 3, utan att det påverkar tillämpningen av andra förordningar, direktiv eller beslut som fattas av gemenskapens institutioner.

3. Bidragslicensen skall innehålla följande uppgifter:

a) Innehavarens namn och adress.

b) Datum då ansökan ingavs.

c) Den kvantitet basprodukt som skall bearbetas, uttryckt i motsvarande kvantitet vitsocker.

d) Hur basprodukten skall användas.

e) Det produktionsbidrag för vitsocker som gällde den dag då ansökan ingavs.

f) Sista giltighetsdag för licensen.

g) Bearbetningsstället.

Artikel 4

1. Utfärdandet av en bidragslicens ger rätt till utbetalning av det produktionsbidrag som anges i licensen efter det att basprodukterna har bearbetats i enlighet med villkoren i licensen.

2. De rättigheter som licensen ger kan inte överlåtas.

Artikel 5

Bidragslicensen är giltig från och med den dag den utfärdas till utgången av den därpå följande månaden.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall ansvara för kontrollen av bearbetningen av basprodukter.

2. Innehavaren av en bidragslicens skall till de myndigheter som avses i punkt 1 skriftligen och i så god tid att kontrollen kan göras lämna följande uppgifter:

a) Innehavarens namn och adress.

b) Basprodukternas slag och kvantitet.

c) Var basprodukterna finns när uppgifterna lämnas.

Medlemsstaterna får begära ytterligare upplysningar.

Artikel 7

När basprodukterna finns tillgängliga för kontroll får medlemsstaterna betala ut ett förskott som inte överstiger 80 % av det produktionsbidrag som anges i licensen.

Artikel 8

1. Om ett förskott betalas ut skall medlemsstaten, för att säkerställa att förskottet plus 5 % återbetalas, begära säkerhet eller annan godkänd garanti med motsvarande värde.

2. Säkerheten skall frisläppas när bearbetningen gjorts i enlighet med bidragslicensen eller när förskottet plus 5 % har återbetalats.

3. Förutom vad som avses i punkt 4 skall återbetalning i enlighet med punkt 1 göras i förhållande till den kvantitet basprodukter som inte bearbetats i överensstämmelse med bidragslicensen.

Om förskottet inte återbetalas skall säkerheten tas i anspråk till så stor del som motsvarar den del av förskottet som skulle ha återbetalats.

4. Om bearbetningen inte kan genomföras i enlighet med bestämmelserna på grund av omständigheter som kan betraktas som force majeure och om ansökan lämnas in för att dessa omständigheter skall beaktas, skall den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder den anser nödvändiga med hänsyn till förhållandena.

Artikel 9

När den behöriga myndigheten har informerats om till vilken kemisk produkt sockret har använts skall produktionsbidraget eller, om förskott betalats ut, skillnaden mellan förskottet och bidraget betalas ut vid följande tidpunkt:

1. Tidigast när det har konstaterats att basprodukterna har bearbetats i enlighet med bidragslicensen.

2. Senast vid utgången av månaden efter den månad då bearbetningen slutfördes.

Artikel 10

Produktionsbidraget skall betalas ut för den basprodukt- kvantitet som har bearbetats.

Artikel 11

Vid tillämpningen av denna förordning skall sackaroshaltig sirap räknas som likvärdig med den kvantitet vitsocker som motsvarar mängden sackaros i nämnda sirap.

Artikel 12

Förordningarna (EEG) nr 835/68 och (EEG) nr 891/69 skall upphöra att gälla.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 359, 31.12.1974, s. 1.

(2) EGT nr L 170, 27.6.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 170, 27.6.1978, s. 9.

(4) EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 35.

(5) EGT nr L 264, 1.10.1974, s. 72.

(6) EGT nr L 115, 14.5.1969, s. 11.

Top