Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1562

Rådets förordning (EEG) nr 1562/78 av den 29 juni 1978 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

OJ L 185, 7.7.1978, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 248 - 256
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 181 - 189
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 181 - 189
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 56
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1562/oj

31978R1562

Rådets förordning (EEG) nr 1562/78 av den 29 juni 1978 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 07/07/1978 s. 0001 - 0009
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0048
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 21 s. 0248
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0048
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0181
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0181


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1562/78 av den 29 juni 1978 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Syftet med organisationen av marknaden för olivolja är att bibehålla denna produkts konsumtionsnivå inom gemenskapen med hänsyn till konkurrensen från andra vegetabiliska oljor och att säkra att producenterna får en rimlig inkomst för den kvantitet olivolja som faktiskt produceras.

Erfarenheten har visat att nuvarande system för produktionsstöd inte är förenligt med ovanstående syften. Det innebär ett flertal kontrollåtgärder som på grund av deras komplexitet och det stora antalet berörda producenter är svåra att tillämpa och som leder till betydande förseningar av utbetalningen av stödet.

Under de senaste åren har konsumtionen av olivolja minskat betydligt inom gemenskapen som ett resultat av skillnader i prisutvecklingen för olivolja och konkurrerande oljor. Det nuvarande stödsystemet tycks inte främja konsumtionen av olivolja. Det kan dessutom skapa andra problem på produktionsstadiet.

Ett nytt system med beviljande av konsumtionsstöd bör därför införas för att säkerställa att olivolja säljs till priser som kan konkurrera med priserna på olja från oljeväxtfröer.

För att säkerställa att systemet för konsumtionsstöd förvaltas effektivt bör det vara möjligt att överlåta förvaltningen av systemet åt en branschorganisation under den berörda medlemsstatens kontroll. För att säkerställa den organisationens funktion bör det ges möjlighet att ta ut en avgift från mottagarna av stödet.

Eftersom det stöd som nämns ovan kommer att begränsas till de kvantiteter som säljs på gemenskapens marknad, bör det fastställas att ett fast produktionsstöd skall beviljas för att kompensera att konsumtionsstödet är begränsat till dessa kvantiteter. För att undvika strukturella överskott bör detta produktionsstöd endast beviljas för arealer som är planterade med olivträd den dag då det nya systemet träder i kraft.

För att bidra till att jämvikt mellan utbud och efterfrågan uppnås kan det vara lämpligt att vidta åtgärder för att förbättra produktionens kvalitet och främja försäljning och konsumtion. Det bör fastställas att kostnader som uppstår som ett resultat av sådana åtgärder bör bäras av producenterna och andra som drar nytta av åtgärderna.

Målen med produktionsriktpriset och systemet med produktionsstöd kan endast uppnås om det pris till vilket producenten säljer sin olja på marknaden ligger så nära produktionsriktpriset minskat med det ovan nämnda stödet som möjligt. Stabiliseringsmekanismer bör därför införas inom gemenskapen.

Den önskvärda stabiliteten kan uppnås genom att producenter eller producentgrupper ges möjlighet att erbjuda olivolja till de behöriga organen i medlemsstaterna. Denna möjlighet bör begränsas till dessa kategorier för att undvika att importerad olja och olja för vilken konsumtionsstöd har utbetalats erbjuds till intervention.

För att främja en problemfri avsättning av gemenskapens produktion bör systemet med månatliga ökningar göras smidigare. Särskilda interventionsåtgärder bör därför vidtas vid slutet av regleringsåret.

I rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1419/78(3), fastställs att en importavgift skall tas ut på import av annan olivolja än obearbetad, där den rörliga delen beräknas utifrån den avgift som tillämpas på den kvantitet obearbetad olivolja som behövs vid tillverkningen. Erfarenheten har visat att utvecklingen på världsmarknaden för annan olja än obearbetad ibland inte motsvarar marknadsutvecklingen för obearbetad olja. En sådan skillnad kan medföra störningar på gemenskapens marknad. För att åtgärda denna situation bör möjlighet ges att fastställa en avgift som tar hänsyn till situationen på marknaden för annan olja än obearbetad.

Möjligheten att fastställa en särskild avgift för annan olja än obearbetad gör att systemet med utjämningsbelopp för sådan olja inte längre är nödvändigt.

I rådets förordning (EEG) nr 2843/76 av den 23 november 1976 om särskilda åtgärder, särskilt för fastställande av utbudet av olivolja på världsmarknaden(4), görs vad gäller handeln med tredje land undantag från systemet med att fastställa avgiften utifrån cif-priset genom att avgiften i stället fastställs i samband med ett anbudsförfarande.

Det finns risk för att svårigheterna att utvärdera den faktiska marknadssituationen, vilket ligger till grund för fastställandet av detta särskilda system, kan uppstå igen i framtiden. Det bör därför ges möjlighet att på nytt tillämpa detta system, sedan tillämpningen av det ursprungliga systemet för fastställande av avgifter tills vidare upphävts.

Volymen på den internationella handeln med oliver och oljekaka samt andra restprodukter är mycket liten i förhållande till handeln med olivolja. För att förenkla förvaltningen bör systemet med anbud för fastställande av avgiften begränsas till import av olivolja. Av samma orsak bör det ges möjlighet att från tillämpningen av systemet ovan undanta sådan import av olivolja som inte har någon betydelse för den internationella handeln med denna produkt.

Upprättandet av producentgrupper inom olivoljesektorn kan medverka till att systemet med produktionsstöd fungerar bättre, särskilt genom att producenterna tar del i arbetet med förvaltningen av systemet. För att göra detta möjligt för erkända grupper bör ett av villkoren för erkännande vara att gruppen förpliktar sig att utföra vissa uppgifter i samband med tillämpningen av systemet. Med hänsyn till de uppgifter som tilldelats grupper som erkänts enligt rådets förordning (EEG) nr 1360/78 av den 19 juni 1978 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa(5) bör stöd beviljas till deras medlemmar i proportion till den kvantitet olja som de faktiskt producerar.

Med hänsyn till kännetecknen för marknaden för olivolja och de särskilda uppgifter som ges i uppdrag åt grupperna bör ytterligare bestämmelser fastställas för att underlätta upprättandet av sådana grupper och deras verksamhet.

För att säkerställa en större stabilitet på marknaden bör producentgrupper ges möjlighet att under vissa villkor ingå lagringskontrakt.

För att säkerställa en korrekt tillämpning av de stödsystem som anges ovan bör medlemsstaterna vara förpliktade att vidta sanktioner vid eventuella överträdelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 20 i förordning nr 136/66/EEG skall ersättas med följande artiklar:

"Artikel 1

1. En gemensam organisation av marknaden för oljeväxtfrö, oljehaltiga frukter, vegetabiliska oljor och fetter samt oljor och fetter från fisk eller marina däggdjur skall upprättas.

2. Denna förordning skall tillämpas på följande produkter:

>Plats för tabell>

AVDELNING I

Handel

Artikel 2

1. Gemensamma tulltaxan skall tillämpas på de produkter som avses i artikel 1.2 a b och 1.2 d, med undantag för de som omfattas av undernummer 07.01 N II och 07.03 A II i Gemensamma tulltaxan, och på de produkter som omfattas av undernummer 23.04 A I.

Ett avgiftssystem skall tillämpas på import från tredje land av de produkter som avses i artikel 1.2 c och 1.2 e, med undantag för de som omfattas av undernummer 23.04 A I, och på de produkter som omfattas av undernummer 07.01 N II och 07.03 A II i Gemensamma tulltaxan.

2. Vid tullklassificeringen av de produkter som avses i denna förordning skall de allmänna bestämmelserna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda föreskrifterna för dess tillämpning gälla. Den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av denna förordning skall läggas till Gemensamma tulltaxan.

Artikel 3

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller om rådet, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, beslutar om undantag skall följande vara förbjudet vid handel med tredje land:

- Uttagande av avgifter med motsvarande verkan som tull.

- Tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

Att begränsa utfärdandet av de import- och exportlicenser som avses i artikel 19 till en viss grupp berättigade skall betraktas som en åtgärd vars verkan motsvarar en kvantitativ restriktion.

2. Vid import från tredje land av de produkter som anges i artikel 1.2 a b i sådana kvantiteter och under sådana förhållanden som allvarligt kan skada eller hota att skada gemenskapens producentintressen när det gäller de produkter som anges i artikel 1 får ett utjämningsbelopp tas ut på importen.

Ett utjämningsbelopp får också tas ut vid import av de produkter som anges i artikel 1.2 a b om det faktiska utbudet av dessa produkter, på grund av direkta eller indirekta stöd, bidrag eller liknande åtgärder som beviljats för dessa produkter i ett eller flera tredje länder, inte motsvarar de priser som skulle råda utan sådana åtgärder eller sådan praxis och om en sådan situation orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för gemenskapens produktion av de berörda produkterna.

Införandet av sådana utjämningsbelopp skall vara förenligt med medlemsstaternas och gemenskapens internationella åtaganden. Beloppen skall fastställas i enlighet med bestämmelser som rådet skall anta på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet.

AVDELNING II

Olivolja

Artikel 4

1. Följande skall fastställas varje år för gemenskapen:

a) Före den 1 augusti för regleringsåret som börjar följande år, ett produktionsriktpris och ett interventionspris för olivolja.

b) Före den 1 oktober för följande regleringsår, ett representativt marknadspris och ett tröskelpris för olivolja.

Om de faktorer som ligger till grund för fastställandet av det representativa marknadspriset för olivolja märkbart förändras under regleringsåret får dock det representativa marknadspriset och tröskelpriset ändras under regleringsåret i enlighet med förfarandet i artikel 38.

2. Priserna skall fastställas för grossistledet och avse en standardkvalitet av sådan olja som motsvarar en av definitionerna i bilagan.

3. Regleringsåret för olivolja skall löpa från och med den 1 november till och med den 31 oktober följande år.

4. De priser som avses i punkt 1 a och den standardkvalitet som avses i punkt 2 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

De priser som avses i punkt 1 b skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet. Samma förfarande skall användas för antagande av allmänna tillämpningsbestämmelser för punkt 1 andra stycket.

Artikel 5

1. Ett produktionsstöd för olivolja skall införas. Detta stöd, som skall vara lika stort för hela gemenskapen, skall fastställas före den 1 augusti varje år för det regleringsår som börjar följande år, i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget. Stödet, som skall bidra till att ge producenterna en rimlig inkomst, skall fastställas med hänsyn till den verkan som det konsumtionsstöd som avses i artikel 11 har på endast en del av produktionen.

2. Stödet skall beviljas

- till odlare som är medlemmar i en producentgrupp som erkänts enligt förordning (EEG) nr 1360/78, i förhållande till den kvantitet olivolja de faktiskt producerat,

- till andra odlare, i förhållande till antalet och produktionskapaciteten hos de olivträd som de odlar samt till dessas avkastning, fastställd schablonmässigt, under förutsättning att de producerade oliverna verkligen har skördats.

Stödet skall dock endast beviljas för arealer planterade med olivträd den 31 oktober 1978.

3. Erkända producentgrupper får ta del i arbetet med att fastställa den produktionskapacitet och den avkastning som avses i punkt 2.

4. Rådet skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel. Enligt samma förfarande får rådet besluta att en viss procentsats, som skall fastställas, av det produktionsstöd som tilldelas alla eller en del av producenterna skall användas till finansiering av regionala åtgärder för förbättring av kvaliteten på olivproduktionen.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38 och i förekommande fall i enlighet med förfarandet i artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2788/72(2).

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EGT nr L 295, 30.12.1972, s. 1.

Artikel 6

Produktionsriktpriset skall fastställas på en nivå som är skälig för producenterna, med hänsyn till behovet att upprätthålla nödvändig produktionsvolym inom gemenskapen.

Artikel 7

Det representativa marknadspriset skall fastställas på en nivå som tillåter normal avsättning av producerad olivolja, med hänsyn till priserna på konkurrerande produkter och särskilt den förväntade utvecklingen av dessa priser under regleringsåret samt förekomsten av sådana månatliga ökningar av de olivoljepriser som avses i artikel 10.

Artikel 8

Interventionspriset skall vara lika med produktionsriktpriset minskat med det produktionsstöd som avses i artikel 5 och ett tillräckligt stort belopp för att möjliggöra svängningar på marknaden och för att täcka kostnaden för transport av olivoljan från produktions- till konsumtionsområde.

Artikel 9

Tröskelpriset skall fastställas så att försäljningspriset för den importerade produkten vid gränsövergången till gemenskapen är lika med det representativa marknadspriset, med hänsyn till effekten av de åtgärder som avses i artikel 11.3. Gränsövergången skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 10

För att möjliggöra en spridning av försäljningen skall det representativa marknadspriset, interventionspriset och tröskelpriset höjas varje månad under en period av minst fem månader med början den 1 januari med ett belopp som skall vara lika stort för alla tre priserna.

Dessa månatliga ökningar, som skall vara lika stora varje månad, skall fastställas varje år av rådet, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, med hänsyn till genomsnittliga lagrings- och räntekostnader inom gemenskapen.

Artikel 11

1. Om produktionsriktpriset minskat med produktionsstödet är högre än det representativa marknadspriset för olivolja skall ett konsumtionsstöd beviljas för olivolja som produceras och avsätts inom gemenskapen. Stödet skall motsvara skillnaden mellan dessa två belopp.

2. Om en branschorganisation som står under den berörda medlemsstatens kontroll har fått i uppdrag att förvalta systemet med konsumtionsstöd får medlemsstaten i fråga tillåta en sådan organisation att ta ut en avgift av stödmottagarna för att täcka kostnader som uppstår vid förvaltningen av detta system.

3. Rådet skall varje år före den 1 oktober, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, fatta beslut för följande regleringsår om den procentsats av konsumtionsstödet som skall tilldelas marknadsföringskampanjer och eventuellt andra projekt för främjande av konsumtionen av olivolja inom gemenskapen.

4. Rådets skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt sådana som rör kontroll av rätten till stöd. Sådan kontroll skall i princip gälla både olivolja som producerats inom gemenskapen och olivolja som importerats från tredje land.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38 och, i tillämpliga fall, i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 11a

Medlemsstaterna skall i den omfattning det berör dem, vidta nödvändiga åtgärder för att fastställa sanktioner mot eventuella överträdelser av de stödsystem som fastställs i artiklarna 5 och 11.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de åtgärder som avses i första stycket så snart som de antagits.

Artikel 12

1. De interventionsorgan som utsetts av de producerande medlemsstaterna skall i enlighet med de bestämmelser som fastställs enligt punkt 4 köpa upp sådan olivolja med ursprung i gemenskapen som de erbjuds vid interventionsorter i produktionsområden av producenter, producentgrupper eller sammanslutningar av dessa som är erkända enligt förordning (EEG) nr 1360/78. Interventionsorganet skall köpa till interventionspriset. Om beteckningen eller kvaliteten på den olja som interventionsorganet erbjuds inte motsvarar den beteckning eller kvalitet för vilket interventionspriset fastställdes, skall uppköpspriset justeras med hjälp av en tabell med pristillägg och prisavdrag.

Om interventionsorganet begär att oljan skall levereras till en annan ort än den som säljaren angav när produkterna erbjöds skall vid betalningen för oljan hänsyn tas till den förändring av säljarens transportkostnader som detta medför.

2. Interventionsorganet skall inom gemenskapen sälja olivolja, som de köpt upp, på sådana villkor som inte stör marknaden för produktionsledet.

3. Rådet skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet anta

a) de villkor under vilka intervention får ske under regleringsårets tre sista månader,

b) de villkor under vilka interventionsorganen får utbjuda den uppköpta oljan till försäljning,

c) de kriterier som skall tillämpas när interventionsorterna fastställs.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel och för fastställande av interventionsorterna skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 13

För att minska effekterna av variationer i skörden på jämvikten mellan utbud och efterfrågan och på så sätt stabilisera konsumentpriserna får rådet, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, kräva att interventionsorganen upprättar ett buffertlager av olivolja. Rådet skall, enligt samma förfarande, fastställa de villkor som reglerar upprättande, förvaltning och avyttring av buffertlagret.

Artikel 14

1. Om tröskelpriset är högre än cif-priset skall en avgift som är lika med skillnaden mellan dessa två priser tas ut vid import från tredje land av obearbetad olivolja som hänförs till undernummer 15.07 A I i Gemensamma tulltaxan.

2. Cif-priset, som beräknas för den gränsövergång som avses i artikel 9, skall fastställas på grundval av de mest gynnsamma inköpsmöjligheterna på världsmarknaden, med anpassning av priserna efter eventuella avvikelser från den beteckning eller kvalitet för vilken tröskelpriset fastställdes.

3. Om fria prisnoteringar på världsmarknaden inte är avgörande för anbudspriset, och om detta pris är lägre än världsmarknadspriset, skall ett pris som fastställs på grundval av anbudspriset ersätta cif-priset vid detta importtillfälle och endast då.

4. Importavgiften skall fastställas av kommissionen. Kriterier för fastställande av cif-priset och det pris som avses i punkt 3 skall fastställas och tillämpningsföreskrifter som föreskrivs för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 15

1. En importavgift skall tas ut vid import från tredje land av olivolja som omfattas av undernummer 15.07 A II i Gemensamma tulltaxan. Denna avgift skall bestå dels av en rörlig del som motsvarar den importavgift som tillämpas på de kvantiteter av olivolja som behövs för tillverkningen av den importerade oljan, vilken får fastställas schablonmässigt, dels en fast del för att skydda bearbetningsindustrin.

2. Om anbudspriset på världsmarknaden för olivolja som hänförs till undernummer 15.07 A II i Gemensamma tulltaxan från ett eller flera ursprungsländer inte överensstämmer med det cif-pris som avses i artikel 14 skall vid beräkningen av den rörliga delen av avgiften det senare ersättas av ett pris som beräknas utifrån det anbudspris som avses ovan

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 16

1. Om den faktiska utvecklingen på världsmarknaden för obehandlad olivolja inte kan fastställas utifrån anbuden på den marknaden skall importavgiften för de produkter som avses i artiklarna 14 och 15 fastställas genom ett anbudsförfarande.

2. Kommissionen skall regelbundet fastställa storleken på den lägsta tillåtna avgiften, med hänsyn till bl.a. de avgifter som anbudsgivarna anger. Varje anbudsgivare som har angivit en avgift som är lika med eller högre än den lägsta tillåtna avgiften skall tilldelas importen och skall vara förpliktad att importera den kvantitet av produkten som ansökan avser till den avgift som angivits.

3. Import av kvantiteter som inte påverkar marknadssituationen skall dock inte regleras av det anbudsförfarande som avses ovan. I detta fall skall den avgift som skall tas ut vara den senaste lägsta tillåtna avgift som fastställts före importen.

4. Om utvecklingen på världsmarknaden för obearbetad olivolja skiljer sig beroende på i vilken form oljan saluförs, får olika lägsta tillåtna avgifter fastställas för de berörda utbudsformerna.

5. Rådet skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

6. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 17

1. Vid import från tredje land av oliver som omfattas av undernummer 07.01 N II och 07.03 A II i Gemensamma tulltaxan skall en importavgift tas ut som beräknas utifrån den avgift för olivolja som fastställs i artikel 14 och som baseras på oljeinnehållet i den importerade produkten.

Den avgift som tas ut får dock inte vara mindre än ett belopp motsvarande 8 % av värdet av den importerade produkten. Detta belopp skall fastställas schablonmässigt.

2. Vid import från tredje land av produkter som omfattas av undernummer 23.04 A II och 15.17 B I i Gemensamma tulltaxan skall en importavgift tas ut som beräknas utifrån den avgift för olivolja som baseras på oljeinnehållet i den importerade produkten.

3. Vid tillämpning av artikel 16 skall en avgift tas ut vid import av de produkter som avses i punkterna ovan, med hänsyn till den lägsta tillåtna avgift som tillämpas på kvantiteten olivolja som dessa produkter innehåller. Vad gäller de produkter som avses i punkt 1 skall dock punkt 1 andra stycket tillämpas.

4. Kommissionen skall regelbundet fastställa de avgifter som avses i denna artikel.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad gäller bestämmelser rörande oljeinnehållet, vilket får fastställas till en standardkvantitet, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38..

Artikel 18

1. Vid tillämpning av artiklarna 14, 15, 17.1 och 17.2 skall importavgiften vara den som gäller på importdagen.

Vad gäller import av de produkter som anges i artikel 1.2 c får avgiften dock förutfastställas på begäran av den berörda parten, i enlighet med villkor som rådet antar på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 19

1. Vid import till gemenskapen av någon av de produkter som anges i artiklarna 1.2 c och 17 skall en importlicens uppvisas.

Vid export av olivolja från gemenskapen skall en exportlicens uppvisas.

Om importavgiften eller exportbidraget förutfastställs skall denna förutfastställelse anges på den licens som stöder ett sådant förutfastställande.

2. En licens skall utfärdas av medlemsstaterna till alla som ansöker om detta, oavsett var inom gemenskapen den berörda parten är etablerad.

Vid tillämpning av artikel 16.1 och 16.2 skall medlemsstaterna dock endast utfärda importlicenser för olivolja till anbudsgivare som har angivit ett avgiftsbelopp som är lika med eller högre än den lägsta tillåtna avgiften. Import- eller exportlicensen skall vara giltig inom hela gemenskapen.

För utfärdandet av sådana licenser krävs att en säkerhet ställs som garanterar att importen eller exporten genomförs under licensens giltighetstid. En sådan säkerhet skall förverkas helt eller delvis om transaktionen inte genomförs inom den tiden eller endast genomförs delvis.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38. Föreskrifterna skall fastställa licensernas giltighetstid och får ange en frist för utfärdandet av dem.

Artikel 20

1. Vid export av olivolja till tredje land får

- skillnaden mellan gemenskapspriset och världsmarknadspriset täckas av ett exportbidrag, om det förra är högre än det senare,

- en avgift som täcker skillnaden mellan världsmarknadspriset och gemenskapspriset tas ut, om det förra är högre än det senare.

2. Rådet skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, anta allmänna bestämmelser för de åtgärder som avses i denna artikel, särskilt de som rör beviljande av exportbidraget, uttagande av exportavgiften, fastställande av beloppen och, i förekommande fall, förutfastställelse av exportbidraget.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 20a

Olivolja som används vid tillverkning av fisk- och grönsakskonserver skall antingen omfattas av ett system med produktionsbidrag eller en tillfällig nedsättning eller befrielse från importavgiften.

Rådet skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 20b

1. Om gemenskapens marknad för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1.2 c e på grund av import eller export störs eller riskerar att störas allvarligt så att de mål som anges i artikel 39 i fördraget kan komma att äventyras, får lämpliga åtgärder vidtas vid handel med tredje land tills störningarna eller risken för störningar upphört.

Rådet skall, på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet, anta tillämpningsföreskrifter för denna punkt och fastställa i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om situationen som beskrivs i punkt 1 uppstår skall kommissionen, antingen på eget initiativ eller på begäran av någon medlemsstat, besluta om nödvändiga åtgärder. Åtgärderna skall meddelas medlemsstaterna och skall börja gälla omedelbart. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat skall den fatta sitt beslut inom tjugofyra timmar efter mottagandet av begäran.

3. De åtgärder som kommissionen beslutar får hänskjutas till rådet av varje medlemsstat inom tre arbetsdagar efter den dag då meddelandet mottogs. Rådet skall sammanträda omedelbart. Det får med kvalificerad majoritet ändra eller återkalla de aktuella åtgärderna.

Artikel 20c

För att bli erkända skall de producentgrupper inom olivoljesektorn som avses i förordning (EEG) nr 1360/78 uppfylla de villkor som fastställs i den förordningen och dessutom

- vara i stånd att kontrollera medlemmarnas faktiska produktion,

- vara bemyndigade att lämna in en enda ansökan för alla de producenter som är medlemmar,

- vara bemyndigade att motta stödet och betala varje medlem dennes andel.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i förordning (EEG) nr 1360/78 skall erkännandet av en producentgrupp återkallas om de villkor för erkännande som fastställs i första stycket inte var eller längre är uppfyllda.

Artikel 20d

1. Trots artikel 10.1 och 10.2 i förordning (EEG) nr 1360/78 skall medlemsstaterna under en period på fem år från och med den 1 november 1978 bevilja stöd till erkända producentgrupper för att främja upprättandet av dessa och underlätta deras administration, enligt följande villkor:

a) Stödet skall beviljas över fem år från och med den dag då de erkänns.

b) De belopp som skall gälla för första, andra, tredje, fjärde respektive femte året

- skall uppgå till högst 5 %, 4 %, 3 %, 2 % respektive 1 % av värdet på den produktion som erkännandet och saluföringen avser,

- får under inga omständigheter överstiga 80 %, 60 %, 40 %, 20 % respektive 10 % av de faktiska kostnaderna för upprättande och administration av gruppen.

2. Om priserna på gemenskapens marknad är nära interventionspriset under en tid som skall fastställas får det beslutas, i enlighet med förfarandet i artikel 38, att erkända producentgrupper får ingå lagringskontrakt för den olivolja som de saluför.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38."

Artikel 2

Artikel 42a i förordning nr 136/66/EEG skall ersättas med följande.

"Artikel 42a

Gemensamma tulltaxan som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 950/68 skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

"

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 1978.

På rådets vägnar

S. AUKEN

Ordförande

(1) EGT nr C 108, 8.5.1978, s. 49.

(2) EGT nr 72, 30.9.1966, s. 3025/66.

(3) EGT nr L 171, 28.6.1978, s. 8.

(4) EGT nr L 327, 26.11.1976, s. 4.

(5) EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 1.

Top