Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1397

Rådets förordning (EEG) nr 1397/78 av den 20 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1358/77 om allmänna bestämmelser för kompensation av lagringskostnader för socker

OJ L 170, 27.6.1978, p. 3–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 193 - 193
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 145 - 145
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 145 - 145
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 24 - 24
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 24 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1397/oj

31978R1397

Rådets förordning (EEG) nr 1397/78 av den 20 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1358/77 om allmänna bestämmelser för kompensation av lagringskostnader för socker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 27/06/1978 s. 0003 - 0003
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0024
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 21 s. 0193
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0024
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0145
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0145


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1397/78 av den 20 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1358/77 om allmänna bestämmelser för kompensation av lagringskostnader för socker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3330/74 av den 19 december 1974 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1396/78(2), särskilt artikel 8.3 a i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 3330/74, i vilken lagts fast de grundläggande bestämmelserna för systemet med kompensation av lagringskostnader på sockerområdet, skall systemet tillämpas också för sirap framställd ur sackaros inom gemenskapen och för sirap som framställts ur förmånssocker. Det är därför nödvändigt att ändra rådets förordning (EEG) nr 1358/77 av den 20 juni 1977 om fastställande av allmänna bestämmelser för kompensation av lagringskostnader för socker och om upphävande av förordning (EEG) nr 750/68(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1358/77 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 skall "i början av den period som avses i artikel 4.2" utgå.

2. Följande skall läggas till i slutet av artikel 3.1 andra strecksatsen:

"och de sirapsslag som avses i artikel 8.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3330/74".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 20 juni 1978.

På rådets vägnar

P. DALSAGER

Ordförande

(1) EGT nr L 359, 31.12.1974, s. 1.

(2) EGT nr L 170, 27.6.1978, s. 1.

(3) EGT nr L 156, 25.6.1977, s. 4.

Top