Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1391

Kommissionens förordning (EEG) nr 1391/78 av den 23 juni 1978 om ändring av tillämpningsföreskrifterna för bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar

OJ L 167, 24.6.1978, p. 45–52 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 188
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 137 - 144
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 137 - 144
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1391/oj

31978R1391

Kommissionens förordning (EEG) nr 1391/78 av den 23 juni 1978 om ändring av tillämpningsföreskrifterna för bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 24/06/1978 s. 0045 - 0052
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0016
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 21 s. 0180
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0016
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0137
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0137


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1391/78 av den 23 juni 1978 om ändring av tillämpningsföreskrifterna för bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1078/77 av den 17 maj 1977 om införande av ett bidragssystem för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1041/78(2), särskilt artikel 7 i denna, och

med beaktande av följande:

Tillämpningsperioden för bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar har förlängts. Vissa villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 1078/77 har ändrats. Följaktligen bör en anpassning göras av bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1307/77 av den 15 juni 1977 om tillämpningsföreskrifter för bidragssystemet för avståendet från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställningen av mjölkkobesättningar(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 689/78(4). Erfarenheten har visat att vissa av dessa föreskrifter bör förtydligas så att de blir lättare att tillämpa. För tydlighetens skull är det lämpligt att upphäva förordning (EEG) nr 1307/77 och att anta en ny text som omfattar bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 36/78 av den 9 januari 1978 om vissa specialfall i samband med tillämpningen av bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställningen av mjölkkobesättningar(5).

För att säkerställa att kontroller kan genomföras under hela den period under vilken åtagandena enligt systemet skall fullgöras, är det nödvändigt att utöver antalet mjölkkor känna till antalet hondjur som lämpar sig för mjölkproduktion. Därför måste alla sådana djur registreras och märkas och uppgifter om djuren föras in på ett identitetskort så att det går att kontrollera om djuret har använts i enlighet med bestämmelserna. Eftersom ett system med identitetskort kan missbrukas i samband med en försäljning av djuren bör det klargöras för jordbrukarna att de är ansvariga för att korten returneras, vilket säkerställer att de inte kommer att sälja sina djur utan att säkerställa att kortet blir returnerat.

För att undvika extra administrativt arbete bör befintliga nationella märken och identitetskort få användas i de fall handeln inte bedrivs över gränserna.

I samband med omställningsbidraget är det nödvändigt att beräkna det antal olika djur som jordbrukaren får hålla på sitt företag på grundval av en djurenhet som är lika med ett vuxet nötkreatur. Eftersom säsongsbetingade faktorer eller utbyte av djur kan medföra att djurbesättningen ändras, utan att detta påverkar jordbrukarens förmåga att fullgöra sina åtaganden, bör antalet djurenheter för varje år beräknas på ett sådant sätt att djur som hålls under en kort period, och djur vilkas klassificering på grund av ålder ändras under loppet av året, räknas på årsbasis.

För att det skall vara möjligt att kontrollera att åtagandet att inte använda foderarealer till mjölkproduktion fullgörs, skall alla sådana arealer vara registrerade, och eftersom en oförutsedd förändring av användningen kan inträffa skall alla arealer som tillhör företaget vara registrerade.

Om de åtaganden som följer av bidragssystemet inte fullgörs, skall de redan utbetalade bidragen återvinnas. I vissa fall, särskilt om mottagaren, på grund av omständigheter som han inte råder över och som inte går att avhjälpa annat än till oproportionerliga kostnader för mottagaren(6), tillfälligt eller permanent är oförmögen att fullgöra dessa åtaganden, förefaller det motiverat att tillfälligt eller permanent befria honom från dessa åtaganden. Åtagandena enligt bidragssystemet bör emellertid fortsätta att gälla även om företaget överlåts.

För att det skall vara möjligt att kontrollera hur bidragssystemet fungerar och att det tillämpas enhetligt är det nödvändigt att medlemsstaterna regelbundet meddelar antalet ansökningar som ingivits och godkänts. Sådana meddelanden är nödvändiga även för den rapport till rådet som avses i artikel 13 i förordning (EEG) nr 1078/77.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Definitioner

Artikel 1

1. I förordning (EEG) nr 1078/77 och i denna förordning avses med

a) mjölkko: hondjur av tamboskapsras som lämpar sig för produktion av mjölk som är avsedd att saluföras och som har kalvat minst en gång; i denna definition inbegrips dräktiga kvigor,

b) mjölkkobesättning: alla hondjur av tamboskapsras som är minst sex månader gamla och som lämpar sig för produktion av mjölk som är avsedd att saluföras,

c) ko av köttras: hondjur av tamboskapsras som har kalvat minst en gång och som är av en av de raser som av den behöriga myndigheten i den aktuella medlemsstaten har godkänts som lämplig för köttproduktion; i denna definition inbegrips dräktiga kvigor av köttras,

d) foderareal: den totala jordbruksareal som brukas av en producent i den bemärkelse som avses i artikel 5 a i förordning (EEG) nr 1078/77.

2. Som mjölkkor eller köttkor godkänns endast kvigor för vilka mottagaren för de behöriga myndigheterna har framlagt bevis på att de har kalvat eller kastat inom nio månader efter det att de räknades med hänsyn till de rättigheter och åtaganden som följer av denna förordning.

3. Vid fastställande av den kvantitet mjölk som skall ligga till grund för beräkningen av bidraget

a) skall följande ekvivalenter tillämpas på de mjölkprodukter som producenten har avsatt under de tolv kalendermånader som föregår dagen för ingivande av ansökan

- 1 kg mjölk är lika med en l mjölk,

- 1 kg smör är lika med 23 l mjölk,

- 1 kg ost är lika med 10 l mjölk,

- 1 kg mjölkfett är lika med 27 l mjölk,

b) skall den kvantitet mjölk som erhålls genom tillämpning av punkt a, i förekommande fall, minskas proportionellt

- i enlighet med artiklarna 2.1 och 3.1 i förordning (EEG) nr 1078/77 om det antal mjölkkor som hålls på företaget, enligt registrering på dagen för godkännande av ansökan, är lägre än det antal mjölkkor som svarar mot den aktuella kvantiteten mjölk,

- med ytterligare en kvantitet om det konstateras att sökanden under perioden mellan dagen för ingivande av ansökan och dagen för godkännande av ansökan inte har uppfyllt de åtaganden som avses i artikel 2.2 b andra och tredje strecksatserna i förordning (EEG) nr 1078/77 med avseende på alla sina mjölkkor, undantaget mjölkkor som berörs av en minskning i enlighet med föregående strecksats; denna justering skall beräknas på grundval av det aktuella antalet djurenheter enligt artikel 2.1 b.

Artikel 2

1. Vid tillämpning av artikel 3.2 c i förordning (EEG) nr 1078/77

a) skall referensdagen vara dagen för godkännande av ansökan om omställningsbidraget,

b) skall antalet får och nötkreatur räknas om till djurenheter, varvid en djurenhet skall vara lika med

- ett hondjur av tamboskapsras, som är minst tolv månader gammalt,

- två hondjur av tamboskapsras, som är mellan sex och tolv månader gamla,

- fem får, som är minst tolv månader gamla.

2. Producenten skall anses hålla det nödvändiga antalet djurenheter om han för varje år av omställningsperioden framlägger tillfredsställande bevis på att detta antal, med hänsyn till hur länge han har hållit varje djur och till dess värde under året, fastställt i enlighet med punkt 1 b, beräknat efter årsgenomsnittet, inte är lägre än antalet djurenheter på referensdagen.

3. För fastställandet av antalet djurenheter som företaget har hållit under omställningsperioden skall även följande behandlas som en djurenhet:

- Fyra nötkreatur under sex månaders ålder.

- Tolv får under tolv månaders ålder.

Det antal djurenheter som följer av tillämpning av föregående stycke får emellertid inte överstiga 25 % av det totala antalet djurenheter som hålls på det aktuella företaget.

Artikel 3

1. Vid tillämpning av bidragssystemet skall datum för ingivande och godkännande av ansökan fastställas i enlighet med nationell lagstiftning.

Medlemsstaterna får emellertid föreskriva att vid tillämpning av artiklarna 1.3 b, 2.1 a, 5.1 c och 10.1 a skall datum för godkännande av ansökan anses vara den dag då den märkning och registrering som avses i artikel 5.1 b äger rum.

2. Vid tillämpning av artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 1041/78 skall betalningsdagen för bidraget vara den dag då det utbetalande organet har utställt betalningsordern.

AVDELNING II Förfarande för ansökan och godkännande

Artikel 4

1. Ansökningar om bidrag för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter eller för omställning av mjölkkobesättningar skall inges till den behöriga myndighet som utsetts av den enskilda medlemsstaten senast den dag som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 1078/77.

2. För varje producent i den bemärkelse som avses i artikel 5 a i förordning (EEG) nr 1078/77 skall ansökan innehålla minst följande uppgifter:

a) Den typ av bidrag som ansökan avser.

b) Det totala antalet nötkreatur och får som hålls på företaget enligt artikel 5 b i förordning (EEG) nr 1078/77 vid tidpunkten för ingivande av ansökan, med separat angivande av följande uppgifter:

aa) Antalet mjölkkor enligt artikel 1.1 a.

bb) Antalet andra hondjur av tamboskapsras enligt artikel 1.1 b.

cc) När det gäller omställningsbidraget, antalet övriga djur, klassificerade i enlighet med artikel 2.1 b.

c) De kvantiteter mjölk och mjölkprodukter som levererats under det kalenderår som föregår den månad under vilken ansökan ingavs. Vid leveranser till mejerier skall sådana kvantiteter styrkas av uppköparna eller en behörig myndighet.

d) Den foderareal som producenten brukar vid tidpunkten för ingivande av ansökan.

e) En deklaration i vilken producenten uppger att han känner till bestämmelserna om bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter eller för omställning av mjölkkobesättningar till köttproduktion.

Artikel 5

1. Vid mottagande av ansökan skall den behöriga myndigheten

a) kontrollera de uppgifter som avses i artikel 4.2 b och 4.2 c och registrera det skriftliga åtagande som avses i artikel 2.2 eller artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1078/77,

b) märka och registrera den mjölkkobesättning som hålls på företaget i enlighet med artikel 5 b i förordning (EEG) nr 1078/77 och för djurbesättningen utfärda de identitetskort som avses i artikel 7,

c) när det gäller omställningsbidraget, fastställa det antal andra djur enligt artikel 2.1 b som finns på företaget när ansökan godkänns,

d) registrera den foderareal som brukas av sökanden vid tidpunkten för ingivande av ansökan,

e) fastställa den kvantitet mjölk, i kg, på grundval av vilken bidraget enligt artikel 1.3 skall beräknas.

2. I godkännandet av en bidragsansökan skall uttryckligen anges att mottagaren av bidraget bär ansvaret för att identitetskortet enligt artikel 7 returneras och att han, vid en eventuell försäljning av djuren, skall sörja för lämpliga kontraktsvillkor som säkerställer returneringen.

3. Innan perioden för avstående från saluförande eller för omställning börjar löpa skall producenten underrätta den behöriga myndigheten om datum då perioden börjar löpa, och detta datum skall registreras på varje identitetskort enligt artikel 7.

Artikel 6

1. Beloppet för det bidrag som avses i artikel 4.1 och 4.2 i förordning (EEG) nr 1078/77 skall räknas om till nationell valuta med användning av den omräkningskurs som gäller på dagen för godkännande av ansökan.

2. Denna bestämmelse skall även gälla för bidragsbelopp som anpassats enligt bestämmelserna i artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 1041/78.

AVDELNING III Kontroller

Artikel 7

1. För att kontrollera fullgörandet av de åtaganden som följer av bidragssystemet skall ett identitetskort utfärdas i minst ett original och en kopia för varje djur som är märkt och registrerat i enlighet med artikel 5.1 b. Originalet skall följa det aktuella djuret under hela perioden för avstående från saluförande eller för omställning, eller tills djuret slaktas eller exporteras. Kopian skall förvaras hos den utfärdande myndigheten.

2. Identitetskortet skall överensstämma med förlagan i bilagan till denna förordning. Formatet på blanketten skall vara 210 × 148 mm. Det papper som används till originalet skall vara vitt och väga minst 85 g/m².

Medlemsstaterna skall ansvara för tryckning av sina egna identitetskort.

Varje identitetskort skall vara försett med ett löpnummer som möjliggör identifiering.

3. Varje medlemsstat får inom det egna territoriet använda ett identitetskort som utfärdats enligt den nationella lagstiftningen, förutsatt att sådana kort innehåller de uppgifter som krävs enligt denna förordning.

Vid slakt i en annan medlemsstat efter export får det identitetskort som utfärdats enligt nationell lagstiftning inte användas i syfte att göra anspråk på rätten till bidraget. I sådana fall skall ett identitetskort som utfärdats i enlighet med punkterna 1 och 2 användas.

4. Stödmottagare skall, före utgången av perioden för fullgörandet av de åtaganden som följer av bidragssystemet, begära märkning, registrering och utfärdande av ett identitetskort för varje nötkreatur enligt artikel 1.1 a och 1.1 b som de har i sin ägo.

Medlemsstaterna får emellertid ersätta denna skyldighet med andra kontrollåtgärder med motsvarande verkan när det gäller nötkreatur som mottagaren åtar sig att hålla under en längsta period av tre månader under perioden för avstående från saluförande eller för omställning.

5. Vid varje ägarbyte skall den nye ägarens namn, adress och namnteckning tillföras på identitetskortet om de åtaganden som följer av bidragssystemet fortfarande gäller för det aktuella djuret.

Artikel 8

1. I samband med försäljning, undantaget sådan försäljning som avses i artikel 6 i förordning (EEG) nr 1078/77, skall djuret omedelbart slaktas eller exporteras. Slakten skall äga rum i ett slakteri som godkänts av medlemsstaten i fråga.

2. I samband med export skall det tullkontor via vilket djuret lämnar gemenskapen, efter kontroll av djurets identitet, sätta stämpel och datum på identitetskortet på därför avsedd plats. Identitetskortet skall därefter returneras till exportören för vidarebefordran till bidragsmottagaren eller returneras direkt till denne.

3. Om djuret slaktas eller dör under perioden för avstående från saluförande eller för omställning, skall den behöriga myndigheten på identitetskortet intyga det datum då djuret slaktades eller dog och efter kontroll av djurets identitet returnera kortet till den som håller djuret för vidarebefordran till mottagaren.

4. Först när bidragsmottagaren returnerar originalet av identitetskortet, försett med stämpel eller intyg enligt punkt 2 eller 3, skall bevis anses föreligga på att ett djur har dött eller exporterats.

Artikel 9

1. Om producenten inte framlägger för den behöriga myndigheten tillfredsställande bevis på att han har fullgjort de åtaganden som fastställs i artikel 2 eller artikel 3 i förordning (EEG) nr 1078/77, skall medlemsstaten i fråga vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att de eventuella belopp som redan utbetalats av bidraget skall återbetalas.

2. Föregående punkt skall även gälla för en person som har övertagit ett företag och som gentemot den behöriga myndigheten åtagit sig att fortsätta fullgöra de åtaganden som hans företrädare har gjort med avseende på de belopp som redan utbetalats till honom eller hans företrädare.

3. Om sökanden inte framlägger bevis i enlighet med artiklarna 7 och 8 på att djuren har använts i de föreskrivna syftena, skall rätten till bidrag vara förverkad vad avser de djur för vilka sådant bevis inte framläggs.

4. Om producenten helt eller delvis har för avsikt att överlåta sitt företag till en annan person, skall producenten först underrätta den behöriga myndigheten och i förekommande fall lämna uppgift om i vilken omfattning den person till vilken företaget överlåts skall överta hans åtaganden enligt bidragssystemet.

Den behöriga myndigheten skall underrätta den person som övertar företaget om omfattningen av de rättigheter och åtaganden som han övertar. Den behöriga myndigheten skall vid behov kräva återbetalning av alla belopp som redan utbetalats till mottagaren.

5. I de fall som avses i punkt 4 kan medlemsstaten, om endast en del av jordbruksföretaget överlåts, tillåta att det åtagande som avses i artikel 2.2 b första strecksatsen och artikel 3.2 b i förordning (EEG) nr 1078/77 skall anses vara fullgjort om den person som övertar företaget inte håller mer än det antal mjölkkor som han hade på dagen för överlåtandet.

Artikel 10

1. Om bidragsmottagaren under den period då han skall fullgöra åtagandena förvärvar ett företag som levererar mjölk eller mjölkprodukter, eller förvärvar del av ett sådant företag, skall detta inte medföra att åtagandena gäller även för de förvärvade arealerna, förutsatt att

a) det aktuella företaget ärvs eller på annat sätt överlåts utan ersättning, och att det förvärvade företaget eller den förvärvade delen av företaget är helt fristående från det företag som förvärvaren har vid tidpunkten för godkännandet av ansökan,

eller

b) det nya företaget förvärvas genom ägoskifte och att det ursprungliga företaget överlåts senast vid utgången av den aktuella odlingsperioden tillsammans med efterträdarens åtagande enligt artikel 6.1 första stycket i förordning (EEG) nr 1078/77.

2. Om en areal förvärvas av en bidragsmottagare efter det att perioden för avstående från saluförande eller för omställning har börjat löpa, och förvärvaren under nämnda period överlåter arealen, skall åtagandena från och med dagen för sistnämnda överlåtelse inte gälla för denna areal, såvida inte den person som övertar arealen själv är bunden av motsvarande åtaganden.

AVDELNING IV Särskilda fall

Artikel 11

Om

a) djur enligt artikel 4.2 b, på order av myndigheterna som led i ett program för utrotande av sjukdomar, har slaktats efter dagen för ingivande av bidragsansökan och inom den period som fastställs i en sådan order,

eller

b) djuren till följd av force majeure dör eller nödslaktas efter dagen för ingivande ansökan,

skall de aktuella djuren betraktas som levande djur på dagen för godkännande av ansökan.

Artikel 12

1. Om force majeure inträffar efter det att ansökan godkänts får medlemsstaterna föreskriva att bidrag som redan har utbetalats inte skall ge upphov till krav på återbetalning, inte ens om åtagandena enligt systemet inte har fullgjorts, och perioden för avstående från saluförande eller för omställning får vid behov skjutas upp under en angiven period och förlängas i enlighet därmed.

2. I följande fall kan det vara särskilt berättigat att inte kräva återbetalning av bidraget:

a) Bidragsmottagarens död, förutsatt att han själv har brukat företaget.

b) Bidragsmottagarens långvariga arbetsoförmåga av sådan art att han inte är förmögen att utföra sina arbetsuppgifter, förutsatt att han själv har brukat företaget.

c) Expropriation av en avsevärd del av den areal av företaget som bidragsmottagaren brukar, förutsatt att denna expropriation inte var förutsebar vid tidpunkten för godkännandet av ansökan.

3. I följande fall kan det vara särskilt berättigat att skjuta upp den aktuella perioden:

a) Svåra naturkatastrofer som vållar avsevärd skada på den areal som bidragsmottagaren brukar.

b) Oavsiktlig ödeläggelse av byggnader som bidragsmottagaren normalt använder för boskaps- eller fårskötsel.

c) Epizootiska sjukdomar som drabbar hela eller del av bidragsmottagarens boskaps- eller fårbesättning.

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla fall av force majeure som de godkänner som sådana.

AVDELNING V Slutbestämmelser

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall senast vid utgången av varje månad underrätta kommissionen om det antal ansökningar som under föregående månad godkänts av den behöriga myndigheten, och om de kvantiteter mjölk och mjölkprodukter som avses i artikel 5.1 e.

2. Ansökningar skall klassificeras efter det antal mjölkkor som faktiskt hålls på de aktuella företagen. Separat underrättelse skall lämnas om de ansökningar som avses i artikel 2.3 eller 2.4 i förordning (EEG) nr 1078/77.

Artikel 14

Förordningarna (EEG) nr 1307/77 och (EEG) nr 36/78 skall upphöra att gälla.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 22 maj 1978. Artikel 2.3, artikel 7.4 andra stycket och artiklarna 9.5 och 11 b skall på berörda parters begäran även tillämpas på ansökningar som godkänts före detta datum.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 131, 26.5.1977, s. 1.

(2) EGT nr L 134, 22.5.1978, s. 9.

(3) EGT nr L 150, 18.6.1977, s. 24.

(4) EGT nr L 93, 7.4.1978, s. 17.

(5) EGT nr L 7, 10.1.1978, s. 6.

(6) Domstolens avgöranden i domsamlingen 1968, s. 549 och 1970, s. 1125.

BILAGA

>Hänvisning till film>

Top