Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1346

Rådets förordning (EEG) nr 1346/78 av den 19 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

OJ L 165, 22.6.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 157 - 158
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 123 - 124
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 123 - 124
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 6 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 6 - 7
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1346/oj

22.6.1978   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/1


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1346/78

av den 19 juni 1978

om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1167/77 (4) fastställs det att ett stöd för produktion av utsäde skall beviljas på vissa villkor. Beviljandet av detta stöd beslutas varje år för det regleringsår som börjar under det påföljande året.

Produktionen av de flesta utsädesarterna kännetecknas av att den sträcker sig över flera år. För att förbättra planeringen av utsädesproduktionen bör det nuvarande stödet ersättas av ett stöd som fastställs för två regleringsår i följd.

Det är nödvändigt att ha tillgång till tillräcklig information om gemenskapsmarknadens situation och dess förväntade utveckling. För utsäde som produceras i gemenskapen gör den nuvarande ordningen det möjligt att samla in de nödvändiga uppgifterna eftersom den föreskriver att endast certifierat utsäde som har producerats i godkända anläggningar och enligt registrerade avtal får saluföras. Gemenskapens utbud av utsäde består också till stor del av utsäde som har producerats enligt odlingsavtal med utsädesproducenter i tredje land. Det bör därför vara ett krav att dessa avtal registreras för de arter som utgör en särskilt stor del av gemenskapsmarknadens försörjning. Denna information bör dessutom omfattas av ett sekretesskrav så att de berörda parterna försäkras om att den inte används för andra ändamål. Detta gör det möjligt att få helt objektiv information.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2358/71 ändras på följande sätt:

a)

Artikel 3.1 andra stycket skall ersättas med följande:

”Stödbeloppet skall vara detsamma i hela gemenskapen för varje art eller sortgrupp och det skall fastställas vartannat år före den 1 augusti för det regleringsår som börjar påföljande kalenderår och för regleringsåret efter det. Stödbeloppet för regleringsåren 1978/79 och 1979/80 skall dock fastställas före den 1 juli 1978. Om gemenskapsmarknadens stabilitet under den tvåårsperiod för vilken stödet har fastställs hotas allvarligt, får rådet på kommissionens förslag och med kvalificerad majoritet besluta att stödet för periodens andra år ändras. Denna ändring skall göras före den 1 augusti året före det år då den skall tillämpas.”

b)

Följande artikel skall läggas till:

”Artikel 3a

1.   För vissa arter kan det, från och med den 1 februari 1979, krävas att alla utsädesodlingsavtal som sluts mellan ett utsädesföretag eller en odlare i gemenskapen och en utsädesproducent i tredje land underställs obligatorisk registrering hos de organ som har utsetts för detta ändamål av varje medlemsstat.

2.   Medlemsstaterna skall regelbundet förse kommissionen med statistik över registreringen av odlingsavtal.

3.   De uppgifter som samlas in i samband med registreringen av odlingsavtalen får bara användas i syfte att tillämpa denna förordning.

4.   Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt definitionen av de utsädesodlingsavtal och den lista över arter som anges i punkt 1, skall antas enligt förfarandet i artikel 11”

.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 juni 1978.

På rådets vägnar

P. DALSAGER

Ordförande


(1)  EGT nr C 85, 10.4.1978, s. 31.

(2)  EGT nr C 101, 26.4.1978, s. 10.

(3)  EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1.

(4)  EGT nr L 137, 3.6.1977, s. 1.


Top