Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A1013(02)

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island om avskaffandet av befintliga och förhindrandet av nya kvantitativa begränsningar med påverkan på exporten eller åtgärder med motsvarande verkan - Gemensam förklaring

OJ L 295, 13.10.1989, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 75 - 79

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/545/oj

21989A1013(02)

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island om avskaffandet av befintliga och förhindrandet av nya kvantitativa begränsningar med påverkan på exporten eller åtgärder med motsvarande verkan - Gemensam förklaring

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 295 , 13/10/1989 s. 0009 - 0013
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0089
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0089


TILLÄGGSPROTOKOLL till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island om avskaffandet av befintliga och förhindrandet av nya kvantitativa begränsningar med påverkan på exporten eller åtgärder med motsvarande verkan

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

å ena sidan, och

ISLAND

å andra sidan,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island, undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 33 i detta,

MED BEAKTANDE av målet om skapande av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med den gemensamma deklaration som avgetts av ministrarna för EFTA-länderna och gemenskapens medlemsstater och Europeiska gemenskapernas kommission i Luxemburg den 9 april 1984,

MED BEAKTANDE av behovet av att utveckla handelsrelationerna i båda deras ekonomiers intressen genom att avskaffa befintliga och förhindra skapandet av nya hinder med påverkan på exporten av varor som omfattas av avtalet,

MEDVETNA OM att trots detta under vissa särskilda omständigheter en avtalspart kan vara tvungen att vidta säkerhetsåtgärder avseende export, och att särskilda bestämmelser bör införas för detta ändamål.

HAR ANTAGIT DETTA PROTOKOLL

Artikel 1

Följande artiklar skall införas i avtalet:

"Artikel 13a

1. Ingen ny kvantitativ begränsning av export eller bestämmelser med motsvarande verkan får införas i handeln mellan gemenskapen och Island.

2. Kvantitativa begränsningar av export och alla bestämmelser med motsvarande verkan skall upphävas den 1 januari 1990, utom de som tillämpades den 1 januari 1989 på varor enligt protokoll 7, vilka skall avskaffas i enlighet med bestämmelserna i det protokollet.

Artikel 13b

En avtalspart som överväger en ändring i arrangemangen med avseende på export till tredje land skall, i den utsträckning som det är genomförbart, underrätta Gemensamma kommittén minst 30 dagar innan den föreslagna ändringen skall träda i kraft. Parten skall beakta alla framställningar från den andra avtalsparten om eventuella snedvridningar som kan bli följden av ändringen.

Artikel 25a

Om uppfyllandet av bestämmelserna i artiklarna 7 och 13a leder till

1. återexport till ett tredje land mot vilket den exporterande avtalsparten för den berörda varan bibehåller kvantitativa exportbegränsningar, exporttullar eller bestämmelser eller avgifter med motsvarande verkan, eller

2. en allvarlig brist, eller risk för allvarlig brist, av en vara som är betydelsefull för den exporterande avtalsparten,

och om de situationer som avses ovan ger upphov till, eller sannolikt ger upphov till, stora svårigheter för den exporterande avtalsparten, får denna avtalspart vidta lämpliga åtgärder på de villkor och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 28."

Artikel 2

Artikel 28 i avtalet skall ersättas med följande:

"Artikel 28

1. Om en avtalspart gör import eller export av varor som sannolikt ger upphov till de svårigheter som avses i artiklarna 25, 25a och 27 till föremål för ett administrativt förfarande, vars syfte är att tillhandahålla snabba upplysningar om utvecklingen av handelsflöden, skall parten underrätta den andra avtalsparten om detta.

2. Den berörda avtalsparten skall till Gemensamma kommittén överlämna alla tillämpliga upplysningar som behövs för en grundlig prövning av situationen i syfte att söka en för avtalsparterna godtagbar lösning, i de fall som närmare anges i artiklarna 23 P27, innan de i dessa artiklar föreskrivna åtgärderna vidtas, eller i de fall då punkt 3 e är tillämplig, så snart som möjligt.

Vid valet av åtgärder skall de åtgärder som minst stör avtalet ges företräde.

Säkerhetsåtgärderna skall omedelbart anmälas till Gemensamma kommittén och skall vara föremål för återkommande samråd inom kommittén, särskilt med avseende på deras avskaffande så snart omständigheterna tillåter det.

3. För genomförandet av punkt 2 skall följande bestämmelser vara tillämpliga:

a) Vad gäller artikel 24 får var och en av avtalsparterna hänskjuta ärendet till Gemensamma kommittén om parten anser att en viss praxis är oförenlig med ett riktigt genomförande av avtalet enligt artikel 24.1.

Avtalsparterna skall förse Gemensamma kommittén med alla tillämpliga upplysningar och skall bistå kommittén i den mån det behövs för att pröva fallet och, om så är lämpligt, för att undanröja den praxis som påtalas.

Om den berörda avtalsparten underlåter att sluta med påtalad praxis inom den tid som fastställs av Gemensamma kommittén, eller i avsaknad av enhet inom Gemensamma kommittén inom tre månader efter det att ärendet har framlagts för kommittén, får den berörda avtalsparten vidta alla säkerhetsåtgärder den anser vara nödvändiga för att komma till rätta med de allvarliga svårigheter som uppstår genom denna praxis, särskilt återkallande av tullmedgivanden.

b) Vad gäller artikel 25 skall de svårigheter som uppstår på grund av den situation som anges i den artikeln framläggas för prövning av Gemensamma kommittén, som får fatta alla de beslut som behövs för att undanröja dessa svårigheter.

Om Gemensamma kommittén eller den exporterande avtalsparten inte har fattat något beslut om undanröjande av svårigheterna inom 30 dagar efter det att frågan har framlagts för kommittén, har den importerande avtalsparten rätt att belägga den importerade varan med en kompensationsavgift.

Kompensationsavgiften skall beräknas i enlighet med inverkan på de aktuella varornas värde av skillnader i tullsatsen för de råvaror eller halvfabrikat som ingår i dessa.

c) Vad gäller artikel 25 a skall de svårigheter som uppstår till följd av de situationer som anges i den artikeln hänskjutas till Gemensamma kommittén för prövning. Med avseende på stycket ii) i artikel 25 a skall risken för brist vara vederbörligen belagd genom tillämpliga pris- och kvantitetsindikatorer.

Gemensamma kommittén får fatta alla beslut som behövs för att undanröja svårigheterna. Om Gemensamma kommittén inte har fattat ett dylikt beslut inom 30 dagar efter det att ärendet har hänskjutits till kommittén, har den exporterande avtalsparten rätt att tillfälligt tillämpa lämpliga åtgärder vid exporten av den berörda varan.

d) Vad gäller artikel 26 skall samråd inom Gemensamma kommittén äga rum innan den berörda avtalsparten vidtar de lämpliga åtgärderna.

e) Om extraordinära omständigheter kräver omedelbar handling, som gör förhandsprövning omöjlig, får avtalsparten i de situationer som närmare anges i artiklarna 25, 25a, 26 och 27, samt även i de fall då exportstöd har en direkt och omedelbar inverkan på handeln, omedelbart tillämpa de försiktighetsåtgärder som är absolut nödvändiga för att avhjälpa situationen."

Artikel 3

Följande skall läggas till avtalet som protokoll 7:

"PROTOKOLL 7

om avskaffandet av vissa kvantitativa begränsningar för export

Kvantitativa begränsningar som tillämpas av gemenskapen för export av nedan förtecknade varor till Island skall upphävas senast de dagar som anges.

>Plats för tabell>

Artikel 4

Detta tilläggsprotokoll skall godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras egna förfaranden.

Det träder i kraft den 1 januari 1990, förutsatt att avtalsparterna före denna dag har meddelat varandra att de nödvändiga förfaranden har genomförts.

Om tilläggsprotokollet inte träder i kraft den dagen skall det träda i kraft den första dagen av den andra månaden efter detta meddelande.

Artikel 5

Detta tilläggsprotokoll utfärdas i två exemplar på danska, nederländska, engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och isländska, varvid samtliga dessa texter skall vara lika autentiska.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quantre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

Gjört í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag júlímánaðar nítján hundruð áttatíu og níu.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fælleskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyrir hond ráds Evrópubandalaganna

>Hänvisning till >

Por el Gobierno de la República de Islandia

For regeringen for Republikken Island

Für die Regierung der Republik Island

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Éóëáíäßáò

For the Government of the Republic of Iceland

Pour le gouvernement de la république d'Islande

Per il governo della Repubblica d'Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

Pelo Governo da República da Islândia

Fyrir rikisstjórn lydveldisins Islands

>Hänvisning till >

GEMENSAM DEKLARATION AV AVTALSPARTERNA till tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om avskaffandet av befintliga och förhindrandet av nya kvantitativa begränsningar med påverkan på exporten eller bestämmelser med motsvarande verkan

Avtalsparterna förklarar att artiklarna 7, 13 a och 13 b i avtalet skall tillämpas på de varor som närmare anges i artikel 2 i avtalet

- inklusive de petroleumprodukter som närmare anges i artikel 14 i avtalet,

- exklusive de varor som omfattas av avtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena sidan och Island å andra sidan.>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top