Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0215-20180225

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/2018-02-25

02014R0215 — SV — 25.02.2018 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 215/2014

av den 7 mars 2014

om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

(EGT L 069 8.3.2014, s. 65)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1232/2014 av den 18 november 2014

  L 332

5

19.11.2014

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/276 av den 23 februari 2018

  L 54

4

24.2.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 215/2014

av den 7 mars 2014

om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfondernaKAPITEL I

METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA STÖDET TILL KLIMATFÖRÄNDRINGSMÅLEN FÖR VAR OCH EN AV ESI-FONDERNA

(Bemyndigande enligt artikel 8 tredje stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

Artikel 1

Metoder för att beräkna stödet från Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden till klimatförändringsmålen

1.  Beräkningen av Erufs och Sammanhållningsfondens stöd till klimatförändringsmålen ska göras i två steg enligt följande:

a) Koefficienterna som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska tillämpas på de ekonomiska uppgifter som rapporterats för varje insatstypkod.

b) När det gäller ekonomiska uppgifter som rapporterats för insatstypkoder med koefficienten noll, och de ekonomiska uppgifterna rapporterats för koderna 04 och 05 för tematiskt mål som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning, ska uppgifterna viktas med koefficienten 40 % vid beräkningen av hur de bidrar till klimatförändringsmålen.

2.  De koefficienter för klimatförändring som tillämpas på grundval av tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska också tillämpas för de olika kategorier inom målet Europeiskt territoriellt samarbete som fastställts på grundval av artikel 8.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 ( 1 ).

3.  Beräkningen av ESF:s stöd till klimatförändringsmålen ska ske genom att man delar upp de ekonomiska uppgifter som rapporterats för kod 01 ”Stödja övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi” i dimension 6 i enlighet med tabell 6 (”Koder för ESF:s andratema”) i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Metoder för att beräkna stödet från Ejflu till klimatförändringsmålen

1.  Det preliminära stödbeloppet till klimatförändringsmål från Ejflu i de program som avses i artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska beräknas genom att man tillämpar de koefficienter som fastställs i bilaga II till den här förordningen på de planerade utgifterna i den finansieringsplan som avses i artikel 8.1 h i förordning (EU) nr 1305/2013 för de prioriteringar och fokusområden som avses i artikel 5.3 b, 5.4, 5.5 och 5.6 b i förordning (EU) nr 1305/2013.

2.  Vid rapporteringen av stöd till klimatförändringsmål i den årliga genomföranderapporten enligt artikel 50.4 och 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska de koefficienter som avses i punkt 1 tillämpas på de uppgifter om utgifter som avses i artikel 75.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Artikel 3

Metoder för att beräkna stödet från EHFF till klimatförändringsmålen

1.  EHFF:s bidrag till klimatförändringsmålen ska beräknas genom att koefficienter tillämpas på var och en av de huvudsakliga åtgärder som får stöd från EHFF, i förhållande till hur mycket varje åtgärd bidrar till klimatförändringsmålen.

EHFF:s stöd till klimatförändringsmålen ska beräknas på grundval av följande uppgifter:

a) Det preliminära stödbeloppet till klimatförändringsmål från EHFF i varje program i enlighet med artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b) De koefficienter som fastställts för de huvudsakliga åtgärder som får stöd från EHFF, i enlighet med bilaga III till denna förordning.

▼M1

c) Medlemsstaternas rapportering om anslag och utgifter per åtgärd i årliga genomföranderapporter i enlighet med artikel 50.4 och 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 114.2 i förordning (EU) nr 508/2014.

d) Uppgifter och data från medlemsstaterna om de insatser som valts ut för finansiering i enlighet med artiklarna 97.1 a och 107.3 i förordning (EU) nr 508/2014.

▼B

2.  En medlemsstat kan i sitt operativa program föreslå att en koefficient på 40 % tillämpas på en åtgärd med viktningen 0 % i bilaga III till den här förordningen, under förutsättning att medlemsstaten kan visa att åtgärden bidrar till en begränsning av eller en anpassning till klimatförändringar.KAPITEL II

FASTSTÄLLANDE AV DELMÅL OCH MÅL I RESULTATRAMEN OCH BEDÖMNING AV OM DE UPPNÅTTS

(Bemyndigande enligt artikel 22.7 femte stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

Artikel 4

Uppgifter som ska registreras av de organ som utarbetar programmen

1.  De organ som utarbetar programmen ska registrera uppgifter om metoder och kriterier som använts för att välja ut indikatorer för resultatramen, för att säkerställa att motsvarande delmål och mål uppfyller kraven i punkt 3 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013 för alla program och prioriteringar som får stöd från ESI-fonderna, liksom det särskilda anslag till sysselsättningsinitiativet för unga som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 ( 2 ) och som omfattas av de undantag som anges i punkt 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013.

2.  De uppgifter som registreras av de organ som utarbetar programmen ska göra det möjligt att kontrollera att de villkor som anges i punkt 3 i bilaga II i förordning (EU) nr 1303/2013 för delmålen och målen är uppfyllda. Följande ska ingå:

a) Data eller underlag som använts för att uppskatta delmålens och målens värde samt beräkningsmetoden, t.ex. uppgifter om kostnad per enhet, riktmärken, standardiserad eller tidigare utnyttjandegrad, expertråd och slutsatser från förhandsutvärderingen.

b) Uppgifter om hur stor del av anslaget som går till de insatser som aktivitetsindikatorerna och de viktiga genomförandestegen i resultatramen gäller, samt en förklaring av hur andelen beräknats.

c) Uppgifter om tillämpningen av metoden och mekanismerna för att säkerställa överensstämmelse i genomförandet av den resultatram som fastställts i partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med artikel 15.1 b iv i förordning (EU) nr 1303/2013.

d) En förklaring av valet av resultatindikatorer eller viktiga genomförandesteg, i de fall dessa tagits med i resultatramen.

3.  Uppgifterna om de metoder och mekanismer som använts för att välja ut indikatorer för resultatramen och för att fastställa motsvarande delmål och mål som registrerats av de organ som utarbetar programmen ska ställas till förfogande på kommissionens begäran.

4.  De kravs som avses i punkterna 1–3 ska också gälla vid översynen av delmålen och målen i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 5

Fastställande av delmål och mål

1.  Delmål och mål ska fastställas på prioriteringsnivå, utom i de fall som avses i artikel 7. Aktivitetsindikatorer och viktiga genomförandesteg i resultatramen ska motsvara mer än 50 % av anslaget till prioriteringen. När det beloppet fastställs får ett anslag till en indikator eller till ett viktigt genomförandesteg bara räknas en gång.

▼M1

2.  För alla ESI-fonder utom för Ejflu ska delmålen och målen för en ekonomisk indikator avse summan av stödberättigande utgifter som bokförts i redovisningssystemet av den attesterande myndigheten och som attesterats av myndigheten i enlighet med artikel 126 a i förordning (EU) nr 1303/2013.

För Ejflu ska delmålen och målen avse summan av realiserade offentliga utgifter som förts in i det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet.

▼M2

3.  Delmålen och målen för en aktivitetsindikator ska avse de värden som uppnåtts för insatser där alla de åtgärder som ger utfall har genomförts fullt ut, men där inte nödvändigtvis alla relaterade utbetalningar har gjorts, eller de värden som uppnåtts för insatser som startats, men där vissa av åtgärderna som ger utfall fortfarande pågår, eller båda.

▼B

4.  Ett viktigt genomförandesteg ska vara ett viktigt steg i genomförandet av insatserna inom en prioritering, vars avslutande går att verifiera och att uttrycka i siffror eller procentandelar. Vid tillämpningen av artiklarna 6 och 7 i den här förordningen ska viktiga genomförandesteg behandlas på samma sätt som indikatorer.

5.  En resultatindikator ska bara användas när så är lämpligt och när den är nära sammankopplad med politiska insatser som får stöd.

6.  Om det visar sig att de uppgifter som avses i artikel 4.2 i den här förordningen är baserade på oriktiga antaganden som leder till att mål eller delmål har under- eller överskattats ska detta anses vara ett vederbörligen motiverat fall i enlighet med punkt 5 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 6

Bedömning av om delmål och mål uppnåtts

1.  Vid bedömningen av om delmål och mål uppnåtts ska man beakta alla indikatorer och viktiga genomförandesteg i den resultatram som fastställts för en prioritering enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) nr 1303/2013, utom i fall som avses i artikel 7 i den här förordningen.

2.  Delmålen och målen inom en prioritering ska anses vara nådda om alla indikatorer i motsvarande resultatram uppgår till minst 85 % av delmålets värde vid utgången av 2018 eller minst 85 % av målvärdet vid utgången av 2023. Som ett undantag gäller att om resultatramen innehåller tre eller fler indikatorer, kan delmålen eller målen inom en prioritering anses vara nådda om alla indikatorer utom en når upp till 85 % av delmålets värde vid utgången av 2018 eller 85 % av målvärdet vid utgången av 2023. Den indikator som inte når upp till 85 % av delmålets värde eller målvärdet måste uppgå till minst 75 %.

3.  För en prioritering vars resultatram omfattar högst två indikatorer ska det anses vara ett allvarligt misslyckande när det gäller delmålen om någon av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av delmålets värde vid utgången av 2018. När det gäller målen ska det anses vara ett allvarligt misslyckande om någon av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av målvärdet vid utgången av 2023.

4.  För en prioritering vars resultatram omfattar mer än två indikatorer ska det anses vara ett allvarligt misslyckande när det gäller delmålen om minst två av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av delmålets värde vid utgången av 2018. När det gäller målen ska det anses vara ett allvarligt misslyckande om minst två av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av målvärdet vid utgången av 2023.

Artikel 7

Resultatram för prioriterade områden som avses i artikel 96.1 a och b i förordning (EU) nr 1303/2013 och prioriterade områden som omfattar sysselsättningsinitiativet för unga

1.  De indikatorer och viktiga genomförandesteg som valts ut för resultatramen, deras delmål och mål samt de värden som ska uppnås, ska delas upp per fond och, när det gäller Eruf och ESF, per regionkategori.

2.  De uppgifter som krävs enligt artikel 4.2 i den här förordningen ska anges per fond och per regionkategori, i tillämpliga fall.

3.  Bedömningen av om delmålen och målen uppnåtts ska göras separat för varje fond och varje regionkategori inom prioriteringen, med hänsyn till indikatorerna, deras delmål och mål samt de värden som ska uppnås, uppdelade per fond och per regionkategori. Aktivitetsindikatorer och viktiga genomförandesteg i resultatramen ska motsvara mer än 50 % av anslaget till fonden och regionkategorin, i tillämpliga fall. När det beloppet fastställs får ett anslag till en indikator eller till ett viktigt genomförandesteg bara räknas en gång.

▼M2

4.  Om medlen för sysselsättningsinitiativet för unga ingår i ett prioriterat område i enlighet med artikel 18.c i förordning (EU) nr 1304/2013 ska en separat resultatram upprättas för sysselsättningsinitiativet för unga och bedömningen av om delmålen och målen för initiativet har uppnåtts ska göras separat från den andra delen av det prioriterade området.

▼BKAPITEL III

NOMENKLATUR FÖR INSATSKATEGORIER FÖR ERUF, ESF OCH SAMMANHÅLLNINGSFONDEN INOM MÅLET INVESTERING FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

Artikel 8

Insatskategorier för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden

(Bemyndigande enligt artikel 96.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

1.  Den nomenklatur för insatskategorier som avses i artikel 96.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs i tabellerna 1–8 i bilaga I till den här förordningen. De koder som fastställs i tabellerna ska gälla för Eruf för målet Investering för tillväxt och sysselsättning, Sammanhållningsfonden, ESF och sysselsättningsinitiativet för unga, i enlighet med punkterna 2–4 i den här artikeln.

2.  Koderna 001–101 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för Eruf och Sammanhållningsfonden.

Koderna 102–120 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för ESF.

Endast kod 103 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska gälla för sysselsättningsinitiativet för unga.

Koderna 121, 122 och 123 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska gälla för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF.

3.  Koderna som fastställs i tabellerna 2–4, 7 och 8 i bilaga I till denna förordning ska gälla för Eruf, ESF, sysselsättningsinitiativet för unga och Sammanhållningsfonden.

Koderna som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för Eruf och Sammanhållningsfonden.

Koderna som fastställs i tabell 6 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga.KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3 och bilaga III till denna förordning ska börja tillämpas när EHFF-förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Nomenklatur för fondernas ( 3 )insatskategorier inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och sysselsättningsinitiativet för ungaTABELL 1:  KODER FÖR INSATSTYP

1.  INSATSTYP

Koefficient för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen

I.  Produktiva investeringar

001  Allmänna produktiva investeringar i små och medelstora företag

0  %

002  Forsknings- och innovationsprocesser i stora företag

0  %

003  Produktiva investeringar i stora företag kopplade till en koldioxidsnål ekonomi

40  %

004  Produktiva investeringar kopplade till samarbetet mellan stora företag och små och medelstora företag för att utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel samt främja efterfrågan på IKT.

0  %

II.  Infrastruktur för grundläggande tjänster och relaterade investeringar

Energiinfrastruktur

 

005  Elektricitet (lagring och överföring)

0  %

006  Elektricitet (lagring och överföring i transeuropeiska energinät)

0  %

007  Naturgas

0  %

008  Naturgas (transeuropeiska energinät)

0  %

009  Förnybar energi: vindkraft

100  %

010  Förnybar energi: solenergi

100  %

011  Förnybar energi: biomassa

100  %

012  Annan förnybar energi (inklusive vattenkraft, geotermisk energi och havsenergi) och integreringen av förnybar energi (inklusive infrastruktur för lagring, power to gas och förnybar väte)

100  %

013  Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100  %

014  Upprustning av befintliga bostäder för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100  %

015  Intelligenta eldistributionssystem för låg- och medelspänning (inklusive smarta nät och it-system)

100  %

016  Högeffektiv kraftvärmeproduktion och fjärrvärme

100  %

Miljöinfrastruktur

 

017  Hantering av hushållsavfall (inklusive avfallsminimering, sortering och materialåtervinning)

0  %

018  Hantering av hushållsavfall (inklusive mekanisk biologisk behandling, värmebehandling, förbränning och deponering)

0  %

019  Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall

0  %

020  Vattenförsörjning med dricksvatten för människor (infrastruktur för utvinning, behandling, lagring och distribution)

0  %

021  Vattenvård och dricksvattenskydd (inklusive förvaltning av avrinningsområden, vattenförsörjning, anpassning till klimatförändringar, gemensam och individuell vattenmätning, avgiftssystem och minskning av läckage)

40  %

022  Avloppsrening

0  %

023  Miljöåtgärder för att minska/undvika utsläpp av växthusgaser (inklusive behandling och lagring av metangas och kompostering)

100  %

Transportinfrastruktur

 

024  Järnvägar (TEN-T, stomnätet)

40  %

025  Järnvägar (TEN-T, hela nätet)

40  %

026  Andra järnvägar

40  %

027  Rullande järnvägsmateriel

40  %

028  Vägar i TEN-T, stomnätet (nybyggnad)

0  %

029  Vägar i TEN-T, hela nätet (nybyggnad)

0  %

030  Landsvägar i samband med vägnät och knutpunkter i TEN-T (nybyggnad)

0  %

031  Andra nationella och regionala vägar (nybyggnad)

0  %

032  Lokal tillfartsvägar (nybyggnad)

0  %

033  Ombyggda eller förbättrade vägar i TEN-T

0  %

034  Andra ombyggda eller förbättrade vägar (motorvägar, nationella, regionala och lokala vägar)

0  %

035  Multimodala transporter (TEN-T)

40  %

036  Multimodala transporter

40  %

037  Flygplatser (TEN-T) (1)

0  %

038  Andra flygplatser (1)

0  %

039  Kusthamnar (TEN-T)

40  %

040  Andra kusthamnar

40  %

041  Inre vattenvägar och inlandshamnar (TEN-T)

40  %

042  Inre vattenvägar och inlandshamnar (regionala och lokala)

40  %

Hållbara transporter

 

043  Rena stadstransporter, infrastruktur och främjande (inklusive utrustning och rullande materiel)

40  %

044  Intelligenta transportsystem (inklusive införande av efterfrågestyrning, vägtullar och it-system för övervakning, kontroll och information)

40  %

IKT-infrastruktur

 

045  IKT: Stamnät / backhaul

0  %

046  IKT: Snabba bredbandsnät (tillträde till accessnät, >/= 30 Mbps)

0  %

047  IKT: Mycket snabba bredbandsnät (tillträde till accessnät, >/= 100 Mbps)

0  %

048  IKT: Andra typer av IKT-infrastruktur / storskaliga datorresurser / utrustning (inklusive e-infrastruktur, datacentraler och sensorer, även inbyggda i annan infrastruktur, t.ex. forskningsanläggningar, miljöinfrastruktur och social infrastruktur)

0  %

III.  Social infrastruktur och hälso- och utbildningsinfrastruktur samt relaterade investeringar

049  Utbildningsinfrastruktur för högre utbildning

0  %

050  Utbildningsinfrastruktur för yrkes- och vuxenutbildning

0  %

051  Utbildningsinfrastruktur för grundskole- och gymnasieutbildning

0  %

052  Infrastruktur för förskoleverksamhet

0  %

053  Hälsoinfrastruktur

0  %

054  Bostäder

0  %

055  Annan social infrastruktur som bidrar till regional och lokal utveckling

0  %

IV.  Utveckling av befintlig potential

Forskning, utveckling och innovation

 

056  Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i små och medelstora företag, direkt kopplade till forskning och innovation

0  %

057  Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i stora företag, direkt kopplade till forskning och innovation

0  %

058  Forsknings- och innovationsinfrastruktur (offentlig)

0  %

059  Forsknings- och innovationsinfrastruktur (privat, inklusive forskningsbyar)

0  %

060  Forskning och innovation vid offentliga forskningscenter och kompetenscenter, inklusive nätverkande

0  %

061  Forskning och innovation vid privata forskningscenter, inklusive nätverkande

0  %

062  Tekniköverföring och samarbete mellan högskola och näringsliv som i första hand gynnar små och medelstora företag

0  %

063  Stöd till kluster och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

0  %

064  Forsknings- och innovationsprocesser i små och medelstora företag (inklusive kupongsystem och innovation i processer, design, tjänstesektorn och den sociala sektorn)

0  %

065  Forsknings- och innovationsinfrastruktur, processer, tekniköverföring och samarbete i företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar

100  %

Näringslivsutveckling

 

066  Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)

0  %

067  Näringslivsutveckling för små och medelstora företag, stöd till företagande och företagskuvöser (inklusive stöd till avknoppningsföretag)

0  %

068  Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag samt stödåtgärder

100  %

069  Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

40  %

070  Främjande av energieffektivitet i stora företag

100  %

071  Utveckling och främjande av företag som tillhandahåller tjänster med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar (inklusive stöd till sådana tjänster)

100  %

072  Näringslivsinfrastruktur för små och medelstora företag (inklusive industriparker och industriområden)

0  %

073  Stöd till sociala företag (små och medelstora företag)

0  %

074  Utveckling och främjande av kommersiella turismtillgångar i små och medelstora företag

0  %

075  Utveckling och främjande av kommersiella turismtjänster i och för små och medelstora företag

0  %

076  Utveckling och främjande av kulturella och immateriella tillgångar i små och medelstora företag

0  %

077  Utveckling och främjande av kulturella och immateriella tjänster i och för små och medelstora företag

0  %

IKT – efterfrågestimulans, tillämpningar och tjänster

 

078  Tjänster och tillämpningar för e-förvaltning (inklusive e-upphandling, IKT-åtgärder som stöder reformen av den offentliga förvaltningen, it-säkerhet, förtroendeskapande åtgärder och integritetsskydd, e-juridik och e-demokrati)

0  %

079  Åtkomst till information från offentliga sektorn (inklusive öppna data, e-kultur, digitala bibliotek, digitalt innehåll och e-turism)

0  %

080  Tjänster och tillämpningar för e-integration, e-tillgänglighet, e-lärande och e-utbildning samt digital kunskap

0  %

081  IKT-lösningar för ett hälsosamt aktivt åldrande samt tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inklusive e-vård och it-stöd i hemmet)

0  %

082  IKT-tjänster och tillämpningar för små och medelstora företag (inklusive e-handel, e-affärer och sammanlänkade affärsprocesser, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag)

0  %

Miljö

 

083  Luftkvalitet

40  %

084  Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)

40  %

085  Skydd och ökning av biologisk mångfald, naturskydd samt grön infrastruktur

40  %

086  Skydd, återställande och hållbar användning av Natura 2000-områden

40  %

087  Anpassning till klimatförändringar samt förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker, t.ex. erosion, bränder, översvämningar, stormar och torka, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för katastrofhantering

100  %

088  Riskförebyggande och hantering av icke klimatrelaterade naturrisker (t.ex. jordbävningar) och risker i samband med mänsklig aktivitet (t.ex. tekniska olyckor), inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för katastrofhantering

0  %

089  Återställande av industriområden och förorenad mark

0  %

090  Cykel- och gångbanor

100  %

091  Utveckling och främjande av turismpotentialen i naturområden

0  %

092  Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar

0  %

093  Utveckling och främjande av offentliga turismtjänster

0  %

094  Skydd, utveckling och främjande av offentliga kulturtillgångar och kulturarv

0  %

095  Utveckling och främjande av offentliga kultur- och kulturarvstjänster

0  %

Övrigt

 

096  Institutionell kapacitet hos offentlig förvaltning och offentliga sektorns tjänster att genomföra Eruf eller åtgärder som stöder ESF:s initiativ för institutionell kapacitet

0  %

097  Initiativ för lokalt ledd utveckling i stads- och landsbygdsområden

0  %

098  Yttersta randområdena: kompensation för eventuella extrakostnader på grund av dålig tillgänglighet och territoriell splittring

0  %

099  Yttersta randområdena: specifika åtgärder för att kompensera extrakostnader på grund av marknadens storlek

0  %

100  Yttersta randområdena: stöd för att kompensera extrakostnader på grund av klimatförhållanden och svåra terrängförhållanden

40  %

101  Korsfinansiering inom Eruf (stöd till åtgärder av ESF-typ som krävs för att genomföra Eruf-delen av insatsen på ett tillfredsställande sätt och som är direkt kopplade till den)

0  %

V.  Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

102  Tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inklusive långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

0  %

103  Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

0  %

104  Egenföretagande, entreprenörskap och nyföretagande, inklusive innovativa mikroföretag, små och medelstora företag

0  %

105  Jämställdhet inom alla områden, inklusive när det gäller tillträde till arbetsmarknaden, karriärutveckling, möjlighet att förena arbete och privatliv samt främjande av lika lön för lika arbete

0  %

106  Anpassning till förändringar för arbetstagare, företag och entreprenörer

0  %

107  Aktivt och sunt åldrande

0  %

108  Åtgärder för att modernisera arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom offentliga och privata arbetsförmedlingstjänster, och förbättra matchning till arbetsmarknadens behov, inklusive genom åtgärder för att öka arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt genom rörlighetssystem och bättre samarbete mellan institutioner och berörda parter

0  %

VI.  Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom och diskriminering

109  Aktiv inkludering, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

0  %

110  Socioekonomisk integrering av marginaliserade grupper, exempelvis romer

0  %

111  Åtgärder mot all slags diskriminering och främjande av lika möjligheter

0  %

112  Ökad tillgång till kvalitativa och hållbara tjänster till rimlig kostnad, inklusive hälso- och sjukvård och sociala tjänster av allmänt intresse

0  %

113  Främjande av socialt entreprenörskap och arbetsmarknadsintegration inom de sociala företagen och den sociala och solidariska ekonomin för att göra det lättare för alla att få arbete

0  %

114  Lokalt ledda strategier för lokal utveckling

0  %

VII.  Att investera I utbildning, inklusive yrkesutbildning, för färdigheter och livslångt lärande

115  Minska och förebygga skolavhopp och främja lika tillgång till bra förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning, inklusive formella, icke-formella och informella utbildningsvägar för en återgång till utbildning och yrkesutbildning

0  %

116  Höja kvaliteten och öka effektiviteten inom och tillgången till universitets- och högskoleutbildningen för att öka deltagandet och förbättra resultaten, framför allt för missgynnade grupper

0  %

117  Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens

0  %

118  Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inklusive genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem

0  %

VIII.  Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning

119  Investeringar i institutionell kapacitet och offentliga förvaltningarnas och allmännyttiga tjänsters effektivitet på de nationella, regionala och lokala nivåerna med sikte på reformer, bättre lagstiftning och god förvaltning

0  %

120  Kapacitetsuppbyggnad för samtliga aktörer som ansvarar för genomförandet av åtgärder som rör utbildning, livslångt lärande samt sysselsättningspolitik och socialpolitik, inklusive genom sektoriella och territoriella pakter för att skapa stöd för reformer på den nationella, regionala och lokala nivån

0  %

IX.  Tekniskt stöd

121  Planering, genomförande, övervakning och inspektion

0  %

122  Utvärderingar och studier

0  %

123  Information och kommunikation

0  %

(1)   Endast investeringar kopplade till miljöskydd eller kombinerade med investeringar för att mildra eller minska negativ miljöpåverkan.TABELL 2:  KODER FÖR FINANSIERINGSFORM

2.  FINANSIERINGSFORM

01  Ej återbetalningspliktigt stöd

02  Återbetalningspliktigt stöd

03  Stöd genom finansieringsinstrument: riskkapital eller motsvarande

04  Stöd genom finansieringsinstrument: lån eller motsvarande

05  Stöd genom finansieringsinstrument: garanti eller motsvarande

06  Stöd genom finansieringsinstrument: räntesubventioner, subventioner av garantiavgifter, tekniskt stöd eller motsvarande

07  PrisTABELL 3:  KODER FÖR TYP AV OMRÅDE

3.  TYP AV OMRÅDE

01  Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

02  Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

03  Landsbygdsområden (glesbefolkade)

04  Makroregionala samarbetsområden

05  Samarbete mellan nationella eller regionala programområden på nationell nivå

06  Transnationellt samarbete inom ESF

07  Ej tillämpligtTABELL 4:  KODER FÖR TERRITORIELLA GENOMFÖRANDEMEKANISMER

4.  TERRITORIELLA GENOMFÖRADEMEKANISMER

01  Integrerad territoriell investering – Urban

02  Andra integrerade strategier för hållbar stadsutveckling

03  Integrerad territoriell investering – annan

04  Andra integrerade strategier för hållbar landsbygdsutveckling

05  Andra integrerade strategier för hållbar stads-/landsbygdsutveckling

06  Lokalt ledda initiativ för lokal utveckling

07  Ej tillämpligtTABELL 5:  KODER FÖR TEMATISKT MÅL

5.  TEMATISKT MÅL (Eruf och Sammanhållningsfonden)

01  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

02  Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

03  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

04  Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

05  Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar

06  Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande

07  Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

08  Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

09  Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering

1.  Att investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande

2.  Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning

3.  Ej tillämpligt (endast tekniskt stöd)TABELL 6:  KODER FÖR ESF:S ANDRATEMA

6.  ESF:S ANDRATEMA

Koefficient för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen

01  Stödja övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi

100  %

02  Social innovation

0  %

03  Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

0  %

04  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

0  %

05  Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

0  %

06  Icke-diskriminering

0  %

07  Jämställdhet

0  %

08  Ej tillämpligt

0  %TABELL 7:  KODER FÖR NÄRINGSGREN

7.  NÄRINGSGREN

01  Jordbruk och skogsbruk

02  Fiske och vattenbruk

03  Framställning av livsmedel och drycker

04  Framställning av textilier och textilprodukter

05  Tillverkning av transportmedel

06  Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

07  Ospecificerade tillverkningsindustrier

08  Byggverksamhet

09  Utvinning av mineral (inklusive utvinning av energimineral)

10  El, gas, ånga, varmvatten och kyla

11  Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

12  Transport och magasinering

13  Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekommunikationer, informationstjänster, dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

14  Partihandel och detaljhandel

15  Turism, hotell- och restaurangverksamhet

16  Finans- och försäkringsverksamhet

17  Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster

18  Offentlig förvaltning

19  Utbildning

20  Hälso- och sjukvård

21  Sociala tjänster, andra samhälleliga och personliga tjänster

22  Verksamhet som rör miljö och klimatförändringar

23  Kultur, nöje, kreativa sektorn och fritid

24  Andra ospecificerade tjänsterTABELL 8:  KODER FÖR REGION

8.  REGION (2)

Kod

Region

 

Kod för område eller region där insatsen är belägen/genomförs, enligt klassificeringen av statistiska territoriella enheter (Nuts) i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (1)

(1)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
BILAGA II

Koefficienter för att beräkna stödet till klimatförändringsmålen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i enlighet med artikel 2Artikel i förordning (EU) nr 1305/2013 (1)

Prioritering / fokusområde

Koefficient

Artikel 5.3 b

Stödja riskförebyggande insatser och riskhantering inom jordbruket.

40  %

Artikel 5.4

Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket (alla fokusområden)

100  %

Artikel 5.5

Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn (alla fokusområden)

100  %

Artikel 5.6 b

Främja lokal utveckling på landsbygden

40  %

(1)   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

▼M1
BILAGA III

Koefficienter för att beräkna stödet till klimatförändringsmålen för Europeiska havs- och fiskerifonden i enlighet med artikel 3Artikel i förordning (EU) nr 508/2014

Åtgärdens namn

Koefficient

KAPITEL I

Hållbar utveckling för fisket

Artikel 26

Innovation (+ artikel 44.3 inlandsfiske)

0 % * (1)

Artikel 27

Rådgivningstjänster (+ artikel 44.3 inlandsfiske)

0 %

Artikel 28

Partnerskap mellan forskare och fiskare (+ artikel 44.3 inlandsfiske)

0 % *

Artikel 29.1 och 29.2

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog – yrkesutbildning, nätverksbyggande, social dialog, stöd till makar och livspartner (+ artikel 44.1 a inlandsfiske)

0 % *

Artikel 29.3

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog – praktikanter på fartyg för småskaligt kustfiske/social dialog

0 % *

Artikel 30

Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 inlandsfiske)

0 % *

Artikel 31

Etableringsstöd för unga fiskare (+ artikel 44.2 inlandsfiske)

0 %

Artikel 32

Hälsa och säkerhet (+ artikel 44.1 b inlandsfiske)

0 %

Artikel 33

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

40 %

Artikel 34

Definitivt upphörande med fiskeverksamhet

100 %

Artikel 35

Gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor

40 %

Artikel 36

Stöd till system för fördelning av fiskemöjligheter

40 %

Artikel 37

Stöd till utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

0 %

Artikel 38

Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c inlandsfiske)

40 %

Artikel 39

Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna (+ artikel 44.1 c inlandsfiske)

40 %

Artikel 40.1 a

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – insamling av förlorade fiskeredskap och marint avfall

0 %

Artikel 40.1 b–g och i

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – åtgärder för bättre förvaltning och bevarande, konstruktion, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, förberedelser av skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och särskilda geografiska skyddsområden, förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna (+ artikel 44.6 den akvatiska faunan och floran i inlandet)

40 %

Artikel 40.1 h

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – system för kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar

0 %

Artikel 41.1 a, b och c

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – investeringar ombord, energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar, studier för att utvärdera alternativa framdrivningssystems och alternativa skrovutformningars bidrag (+ artikel 44.1 d inlandsfiske)

100 %

Artikel 41.2

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer

100 %

Artikel 42

Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster (+ artikel 44.1 e inlandsfiske)

0 %

Artikel 43.1 och 43.3

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att förbättra infrastrukturerna i hamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar, nybyggnad av skyddshamnar för att förbättra säkerheten för fiskare (+ artikel 44.1 f inlandsfiske)

40 %

Artikel 43.2

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att underlätta iakttagande av skyldigheten att landa alla fångster

0 %

KAPITEL II

Hållbar utveckling för vattenbruket

Artikel 47

Innovation

0 % *

Artikel 48.1 a–d, f, g och h

Produktiva investeringar i vattenbruk

0 % *

Artikel 48.1 e, i och j

Produktiva investeringar i vattenbruk – resurseffektivitet, minskad användning av vatten och kemikalier, recirkulerande system som minimerar vattenanvändningen

0 % *

Artikel 48.1 k

Produktiva investeringar i vattenbruk – ökad energieffektivitet, förnybara energikällor

40 %

Artikel 49

Förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk

0 % *

Artikel 50

Främjande av humankapital och nätverksbyggande

0 % *

Artikel 51

Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar

40 %

Artikel 52

Främjande av nya hållbara vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk

0 %

Artikel 53

Omställning till miljöledningsordning, miljörevisionsordning och ekologiskt vattenbruk

0 % *

Artikel 54

Vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster

0 % *

Artikel 55

Åtgärder för folkhälsa

0 %

Artikel 56

Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

0 %

Artikel 57

Försäkring för vattenbruksbestånd

40 %

KAPITEL III

Hållbar utveckling i fiskeberoende områden

Artikel 62.1 a

Förberedande stöd

0 %

Artikel 63

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier (inbegripet löpande kostnader och ledning)

40 %

Artikel 64

Samarbetsåtgärder

0 % *

KAPITEL IV

Saluförings- och beredningsrelaterade åtgärder

Artikel 66

Produktions- och saluföringsplaner

0 % *

Artikel 67

Lagringsstöd

0 %

Artikel 68

Saluföringsåtgärder

0 % *

Artikel 69

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

0 % *

KAPITEL V

Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Artikel 70

Kompensationssystem

0 %

KAPITEL VI

Kompletterande åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken inom ramen för delad förvaltning

Artikel 76

Kontroll och tillsyn

0 %

Artikel 77

Datainsamling

0 % *

KAPITEL VII

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

Artikel 78

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

0 %

KAPITEL VIII

Åtgärder rörande den integrerade havspolitiken som finansieras inom ramen för delad förvaltning

Artikel 80.1 a

Integrerad övervakning till havs

0 % *

Artikel 80.1 b

Främjande av skyddet av havsmiljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser

40 %

Artikel 80.1 c

Förbättra kunskaperna om tillståndet för den marina miljön

40 %

(1)   Åtgärd som markerats med en asterisk i tabellen kan viktas med 40 %, i enlighet med artikel 3.2.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 181/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

( 3 ) Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden.

Top