EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0484

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller antagandet av transportgemenskapens budget för 2023

COM/2022/484 final

Bryssel den 28.9.2022

COM(2022) 484 final

2022/0296(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller antagandet av transportgemenskapens budget för 2023


MOTIVERING

1.Fråga som behandlas i förslaget

Detta förslag avser beslutet om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den regionala styrkommitté som inrättas genom fördraget om upprättande av en transportgemenskap (fördraget om en transportgemenskap) i anslutning till det planerade antagandet av ett beslut om en budget för transportgemenskapen för 2023.

2.Bakgrund till förslaget

2.1.Fördraget om upprättande av en transportgemenskap

Fördraget om en transportgemenskap syftar till att skapa en transportgemenskap som omfattar vägtransporter, järnväg, inre vattenvägar och sjöfart, liksom att utveckla transportnätet mellan Europeiska unionen och de sydösteuropeiska parterna. Fördraget om en transportgemenskap trädde i kraft den 1 maj 2019.

Europeiska unionen är part i det fördraget 1 .

2.2.Den regionala styrkommittén

Den regionala styrkommittén inrättas genom artikel 24 i fördraget om en transportgemenskap. Den ansvarar för förvaltningen av fördraget om en transportgemenskap och för att det genomförs på korrekt sätt. För detta ändamål utfärdar den rekommendationer och fattar beslut i de ärenden som anges i fördraget om en transportgemenskap. Den regionala styrkommittén

a)förbereder arbetet i ministerrådet,

b)fattar beslut om inrättande av tekniska kommittéer,

c)vidtar, när det gäller EU:s nyligen antagna akter, lämpliga åtgärder, framför allt genom översynen av bilaga I till fördraget om en transportgemenskap,

d)utnämner det ständiga sekretariatets direktör efter samråd med ministerrådet,

e)får utse en eller flera biträdande direktörer för det ständiga sekretariatet,

f)fastställer regler för det ständiga sekretariatet,

g)får, genom ett beslut, granska nivån på budgetanslagen,

h)antar transportgemenskapens årliga budget,

i)antar ett beslut som fastställer förfarandet för genomförandet av budgeten och för redovisning och revision av konton och för tillsyn,

j)fattar beslut i tvister som lagts fram av de fördragsslutande parterna,

k)fastställer allmänna principer för tillgång till handlingar som innehas av organ som inrättats genom, eller i enlighet med, fördraget om en transportgemenskap,

l)antar årliga rapporter till ministerrådet om genomförandet av det övergripande nätet,

m)fastställer, med avseende på vissa unionsakter, tidsfrister och metoder för införlivande av de sydösteuropeiska parterna.

Den regionala styrkommittén består av en företrädare och en suppleant från var och en av de fördragsslutande parterna. Alla EU-medlemsstater kan delta som observatörer.

Den regionala styrkommittén fattar beslut enhälligt.

2.3.Den akt som ska antas av den regionala styrkommittén

Under 2022, vid sitt sista möte, ska den regionala styrkommittén anta ett beslut om transportgemenskapens budget för 2023 (den planerade akten).

Syftet med den planerade akten är att fastställa transportgemenskapens årliga budget för 2023.

Den planerade akten kommer att vara bindande för parterna i enlighet med artikel 25.1 i fördraget om en transportgemenskap där följande anges: ”Ett beslut i den regionala styrkommittén ska vara bindande för de fördragsslutande parterna. Om ett beslut i den regionala styrkommittén omfattar krav på att en fördragsslutande part ska vidta åtgärder, ska parten vidta de åtgärder som är nödvändiga och underrätta den regionala styrkommittén om detta.”.

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

Bidraget till transportgemenskapens budget anges i bilaga V till fördraget om en transportgemenskap. Unionens andel uppgår till 80 % av budgeten, medan återstående 20 % ska tillhandahållas av parterna på västra Balkan.

För 2022 uppgick budgeten till totalt 3,002 miljoner euro varav 2,401 miljoner euro (80 %) kom från EU och 0,6 miljoner euro från parterna på västra Balkan.

För 2023 föreslås budgeten öka till 3,060 miljoner euro. 80 % av de nya anslagen ska komma från EU (2,448 miljoner euro) och de återstående 20 % av de nya anslagen (0,612 miljoner euro) från parterna på västra Balkan.

Den föreslagna budgeten för 2023 innebär en ökning med 2 % jämfört med 2022. Detta motiveras av inflationsutvecklingen i regionen och EU. Detta belopp ska täcka de löpande kostnaderna för det ständiga sekretariatet och anordnandet av mötena i transportgemenskapens olika organ. Budgeten för 2023 återspeglar också ett ökat fokus på kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd till de regionala partnerna.

Antagandet av detta beslut av den regionala styrkommittén är nödvändigt för genomförandet av fördraget om en transportgemenskap och för det ständiga sekretariatets verksamhet.

4.Rättslig grund

4.1.Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1.Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet akter med rättslig verkan omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren 2 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Den regionala styrkommittén är ett organ som inrättas genom ett fördrag, nämligen fördraget om en transportgemenskap.

Den akt som ska antas av den regionala styrkommittén utgör en akt med rättslig verkan. I enlighet med artikel 35 i fördraget om en transportgemenskap har den regionala styrkommittén befogenhet att anta transportgemenskapens budget, och i enlighet med artikel 25.1 i detta fördrag är detta beslut bindande för parterna i fördraget om en transportgemenskap. På grund av sin natur och till följd av den internationella rätt som reglerar den regionala styrkommittén, innehåller denna akt inslag som påverkar den rättsliga ställningen för parterna i fördraget om en transportgemenskap och därmed även för unionen. Följaktligen kommer den planerade akten att vara bindande enligt internationell rätt i enlighet med artikel 25.1 i fördraget om en transportgemenskap. Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar den institutionella ramen för fördraget om en transportgemenskap. Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2.Materiell rättslig grund

4.2.1.Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

Vad gäller en planerad akt som samtidigt har flera syften eller beståndsdelar, vilka är oskiljaktigt förbundna med varandra utan att det eller den ena är av underordnad betydelse i förhållande till det eller den andra, måste den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget undantagsvis inbegripa de däremot svarande olika rättsliga grunderna.

4.2.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Den planerade akten är nödvändig för att fördraget om en transportgemenskap ska fungera väl. Fördraget om en transportgemenskap eftersträvar i sin tur flera syften och har beståndsdelar på området väg, järnväg och inre vattenvägar, vilka är transportslag som omfattas av artikel 91 i EUF-fördraget, samt på området sjötransport, ett transportslag som omfattas av artikel 100.2 i EUF-fördraget. Till följd av sin övergripande natur berör den planerade akten alla dessa aspekter. Alla dessa aspekter är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är underordnad i förhållande till den andra.

Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet omfattar därför följande bestämmelser: artiklarna 91 och 100.2 i EUF-fördraget.

4.3.Slutsats

Den rättsliga grunden för det föreslagna beslutet bör vara artiklarna 91 och 100.2 jämförda med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

5.Offentliggörande av den planerade akten

I enlighet med artikel 25.2 i fördraget om en transportgemenskap ska den regionala styrkommitténs beslut offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2022/0296 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller antagandet av transportgemenskapens budget för 2023

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91 och 100.2 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Fördraget om upprättande av en transportgemenskap (fördraget om en transportgemenskap) undertecknades av unionen i enlighet med rådets beslut (EU) 2017/1937 3 . Det godkändes på unionens vägnar den 4 mars 2019 genom rådets beslut (EU) 2019/392 4 . Det trädde i kraft den 1 maj 2019.

(2)Enligt artikel 35 i fördraget om en transportgemenskap ska transportgemenskapens regionala styrkommitté (styrkommittén) varje år anta transportgemenskapens budget. Artikel 35 i fördraget om en transportgemenskap ger också styrkommittén befogenhet att anta beslut med närmare föreskrifter när det gäller förfarandet för genomförandet av budgeten.

(3)Styrkommittén ska anta ett beslut om transportgemenskapens budget för 2023 vid sitt sista möte 2022.

(4)Transportgemenskapens föreslagna budget för 2023 är nödvändig för att transportgemenskapens organ ska fungera väl. Den täcker kostnader för personal, resor, it-utrustning och programvara samt löpande utgifter för t.ex. studier, kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd samt anordnande av konferenser och möten.

(5)Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i styrkommittén, eftersom ett sådant beslut, som är nödvändigt för att transportgemenskapens ständiga sekretariat ska kunna fullgöra sin funktion, kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller transportgemenskapens budget för 2023 ska grundas på det utkast till beslut av den regionala styrkommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Rådets beslut (EU) 2017/1937 av den 11 juli 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av fördraget om upprättande av en transportgemenskap, (EUT L 278, 27.10.2017, s. 1).
(2)    Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.
(3)    Rådets beslut (EU) 2017/1937 av den 11 juli 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (EUT L 278, 27.10.2017, s. 1).
(4)    Rådets beslut (EU) 2019/392 av den 4 mars 2019 om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (EUT L 71, 13.3.2019, s. 1).
Top

Bryssel den 28.9.2022

COM(2022) 484 final

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller antagandet av transportgemenskapens budget för 2023

BILAGA

UTKAST TILL

BESLUT nr ... /2022 
AV TRANSPORTGEMENSKAPENS REGIONALA STYRKOMMITTÉ

av den ...

om antagandet av transportgemenskapens budget

för år 2023

TRANSPORTGEMENSKAPENS REGIONALA STYRKOMMITTÉ HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättande av en transportgemenskap 1 , särskilt artiklarna 24.1 och 35.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Transportgemenskapens budget för år 2023, som åtföljer detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

(1)I enlighet med artikel 10.1 i de finansiella reglerna och revisionsförfarandena för transportgemenskapen får anslag i en viss budgetpost i 2023 års budget användas för ändamål som hänför sig till en annan budgetpost, upp till ett totalt belopp på 10 % av anslagen i den tidigare budgetposten. Detta ska inte gälla för budgetposten för personalresurser.

(2)Anslag som överförts för att täcka åtaganden som undertecknats i slutet av 2022, såsom anges i den bifogade budgeten, ska inte berättiga till den användning som avses i första punkten. De ska inte beaktas vid fastställandet av det högsta belopp som motsvarar den gräns på 10 % som anges där.

Artikel 3

Anslag för vilka inga åtaganden gjorts vid utgången av budgetåret 2022 ska förfalla och betalas tillbaka till parterna i enlighet med de procentsatser som fastställs i bilaga V till fördraget om upprättande av en transportgemenskap och de faktiska bidrag som betalats.

Utfärdat i … den … 2022.

   På den regionala styrkommitténs vägnar

   OrdförandeTRANSPORTGEMENSKAPENS BUDGET FÖR ÅR 2023

Budgetrubrik

Belopp

(euro)

1.Ständiga sekretariatet

1.1.Personalresurser

1 502 097

1.2.Resekostnader

119 220

1.3.Kontorskostnader, utrustning och programvara

64 150

1.4.Övriga kostnader och tjänster, inklusive följande:

Utkontrakterade tjänster och andra tjänster (revision, synlighet, personalutbildning, bankavgifter)

Mötes- och konferenskostnader

Kostnader för informationsteknik och kommunikation

Rekryteringskostnader

543 117

1.5.Studier, tekniskt stöd för att stödja genomförandet av EU:s regelverk och handlingsplaner 2

730 000

-Varav nya anslag

510 000

-Varav överförda budgetanslag motsvarande åtaganden som undertecknats i slutet av 2022 för vilka betalningar ska göras under 2023

220 000

2.Ministerrådet

2.1.Mötes- och konferenskostnader

28 000

3.Den regionala styrkommittén

3.1.Mötes- och konferenskostnader

18 560

4.Tekniska kommittéer

4.1.Mötes- och konferenskostnader

177 300

5.Socialt forum

5.1.Mötes- och konferenskostnader

10 800

6.Budgetkommitté

6.1.Mötes- och konferenskostnader

5 720

Totala nya anslag (exklusive budgetreserven)

2 978 964

Budgetreserv (cirka 3 % av de nya anslagen)

81 036

Totala nya anslag

3 060 000

Totala överförda anslag från 2022

220 000

Totalsumma

3 280 000

EU-bidrag (80 % av de nya anslagen)

2 448 000

Sydösteuropeiska parters bidrag (20 % av de nya anslagen: i bilaga V till fördraget om en transportgemenskap anges fördelningen per land)

612 000

(1)    EUT L 278, 27.10.2017, s. 3.
(2)    Det totala beloppet ska fastställas när upphandlingsförfaranden och tjänstekontrakt som undertecknats under tredje kvartalet 2022 har avslutats.
Top