EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0705

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) flerårig vägledande budgetram för perioden 2010–2012

/* KOM/2008/0705 slutlig */

52008DC0705

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) flerårig vägledande budgetram för perioden 2010–2012 /* KOM/2008/0705 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 5.11.2008

KOM(2008) 705 slutlig

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN (IPA) FLERÅRIG VÄGLEDANDE BUDGETRAM FÖR PERIODEN 2010–2012

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN (IPA) FLERÅRIG VÄGLEDANDE BUDGETRAM FÖR PERIODEN 2010–2012

Inledning

Den fleråriga vägledande budgetramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) har utformats i syfte att informera om den vägledande fördelningen av det totala anslag till instrumentet som föreslagits av kommissionen i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1085/2006 (nedan kallad IPA-förordningen ). Budgetramen utgör länken mellan utvidgningspaketets politiska ram och budgetprocessen. Den vägledande fördelning som föreslås i budgetramen kommer att beaktas i de fleråriga vägledande planeringsdokument som upprättas för vart och ett av mottagarländerna och för program med flera mottagare och genom vilka stödet inför anslutningen ges.

Budgetramen utgår ifrån en löpande treårig programcykel. Under normala förhållanden läggs förslaget till flerårig vägledande budgetram för åren n, n+1 och n+2 fram under det sista kvartalet av år n–2 som en del av utvidgningspaketet, och uttrycker i finansiella termer de politiska prioriteringar som anges i paketet, med beaktande av budgetramen. Den andra budgetramen avser perioden 2010–2012. I denna anges fördelningen under dessa år av det totala anslaget till stöd inför anslutningen mellan olika länder och delar. Dessutom anges det totala anslaget till program med flera mottagare samt de belopp som anslås till stödutgifter.

De övergripande politiska prioriteringarna inför anslutningen anges i partnerskapen för anslutning, de europeiska partnerskapen, de årliga lägesrapporterna och de strategidokument som ingår i det utvidgningspaket som årligen föreläggs rådet och Europaparlamentet.

Strategisk ekonomisk planering

1. Fördelningen mellan de olika länderna

Fördelningen av medel för 2007 skedde med utgångspunkt i kommissionens åtagande att stödet till varje mottagarland skulle vara åtminstone lika stort som 2006 och att stödet till Bosnien och Hercegovina samt Albanien skulle uppgå till minst det årliga genomsnittliga stödet till respektive land mellan 2004 och 2006. Detta är en följd av att stödet till dessa länder under perioden var koncentrerat till 2004. Åtagandebemyndigandena (inbegripet åtaganden som förts över till 2008 och som till fullo tagits i anspråk) utnyttjades till närmare 100 %.

Uppgifterna för 2008 och därefter har beräknats på grundval av anslagen per capita, eftersom detta mått tidigare använts som en indirekt indikator på behov och effekt. Enligt denna mätmetod kommer länderna på västra Balkan att förbättra sin situation under den innevarande budgetramen och uppnå mer än det genomsnittliga anslaget per capita för perioden 2004–2006 på 23 euro (i 2004 års priser) som anslagits inom ramen för Cardsprogrammet. Enligt den fleråriga vägledande budgetramen för perioden 2008–2010 kommer alla länder på västra Balkan att ha uppnått detta mål senast 2010. Samtliga dessa länder kommer att bibehålla denna nivå för 2011 och 2012. Anslaget per capita är högre för Montenegro än för andra potentiella kandidatländer, vilket förklaras av att det oavsett landets storlek krävs ett visst lägsta anslag för att nå en tillräcklig förvaltningsnivå. Fördelningen av medel mellan länderna har iakttagits totalt sett, med undantag för Kosovo som mottog nya medel, vilket ökade finansieringen inom ramen för IPA. År 2008 anslog budgetmyndigheten 60 miljoner euro som ett led i en bredare insats för att anskaffa nya medel till åtgärder för att stödja stabilitet och utveckling i Kosovo. Ytterligare medel (40 miljoner euro) har begärts för 2009 i en ändringsskrivelse till det preliminära budgetförslaget för 2009 såsom uppföljning på den givarkonferens som ägde rum i juli 2008.

När det gäller kandidatländerna Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien planeras ett anslag på minst 30 euro per capita (i 2004 års priser) till senast 2008. När det gäller Kroatien kommer denna nivå att bibehållas för perioden 2009-2012. Däremot kommer anslaget per capita för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att fortsätta att ökas, eftersom det oavsett ett lands storlek krävs ett visst lägsta anslag för att nå en tillräcklig förvaltningsnivå.

För Turkiets del kommer det att ske en gradvis ökning av stödnivån per capita under perioden 2007–2012 på grund av landets storlek och förmåga att tillgodogöra sig stödet.

2. Fördelning mellan de olika delarna

IPA-instrumentet innehåller följande delar: I – Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad. II – Gränsöverskridande samarbete. III – Regional utveckling. IV – Utveckling av mänskliga resurser. V – Landsbygdsutveckling.

Del I (övergångsstöd och institutionsuppbyggnad) omfattar alla åtgärder som syftar till institutionsuppbyggnad samt investeringar som avser gemenskapens regelverk. Delen kan användas för att hjälpa mottagarländerna att bygga upp administrativ och rättslig kapacitet och till att, i enlighet med de prioriteringar som gjorts, genomföra samarbetsåtgärder som inte uttryckligen omfattas av någon annan del.

Del II (gränsöverskridande samarbete) används för att ge stöd till gränsöverskridande verksamhet mellan mottagarländer samt mellan mottagarländer och medlemsstater. Denna del omfattar även IPA-mottagares deltagande i Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) transnationella och interregionala samarbetsprogram och i europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentets program för avrinningsområden.

Del III (regional utveckling), som kan utnyttjas av kandidatländerna, ska så långt som möjligt utformas med Eruf och Sammanhållningsfonden som modell. På detta sätt kan man i mottagarländerna uppnå största möjliga tillnärmning till den praxis som gäller för strukturfonderna när stödet ges enligt bestämmelserna för bistånd till tredjeländer.

Del IV (utveckling av mänskliga resurser), som också kan utnyttjas av kandidatländerna, syftar till att förbereda länderna för programplaneringen, genomförandet och förvaltningen av Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin.

Del V (landsbygdsutveckling) har till syfte att förbereda länderna för deltagande i de EU-finansierade programmen för landsbygdsutveckling efter anslutningen, genom att genomföra stöd inför anslutningen med hjälp av system som så långt som möjligt liknar dem som gäller efter anslutningen.

Vid fördelningen av medel mellan delarna har hänsyn tagits till hur långt de nuvarande kandidatländerna kommit i sina förberedelser av de decentraliserade förvaltningssystem som krävs för genomförandet av delarna III, IV och V och till att anslaget till del II (den del av detta som avser gränsöverskridande samarbete med medlemsstaterna) måste överensstämma med motsvarande Eruf-anslag under rubrik 1b.

3. Andra anslag

Stödutgifter

Detta anslag omfattar administrativa kostnader som är direkt knutna till genomförandet av stödet inför anslutningen (IPA). Under 2007 och 2008 omfattar det även administrativa kostnader för avvecklingen av tidigare föranslutningsstöd, även för Bulgarien och Rumänien.

Anslag till program med flera mottagare

Program med flera mottagare är avsedda att komplettera de nationella programmen och att stärka de multilaterala förbindelserna med länderna på västra Balkan och Turkiet. Strategin är inriktad på de områden som anses vara av avgörande betydelse för integrationen och stabiliteten i regionen. Program med regional inverkan eller som ger stordriftsfördelar, ekonomiskt eller med avseende på räckvidden, om de genomförs horisontellt i en rad mottagarländer finansieras inom ramen för detta anslag.

Genom de program som ingår i detta anslag ges stöd till bland annat den regionala skolan för offentlig förvaltning, Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta), det regionala samarbetsrådet och den nya finansieringsmekanismen till förmån för det civila samhället. Institutionsuppbyggnad stöds via Taiex (byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte) och anslag ges till revision och utvärderingar av regionala och nationella program samt till informations- och kommunikationsinsatser. En stor del av de regionala och horisontella anslagen kommer även i fortsättningen att gå till små och medelstora företags investeringsbehov, energieffektivitet och uppbyggnad av infrastruktur, som genomförs i nära samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra internationella finansinstitut. Detta stöd kommer att anpassas till diskussionerna om infrastrukturinitiativet inom ramen för den nya investeringsramen för länderna på västra Balkan som har till syfte att förbättra samordningen och samarbetet när det gäller initiativ som stöds av givare och internationella finansinstitut som är aktivt engagerade på västra Balkan. Utbildning är en annan prioritering och anslaget till stipendier kommer att höjas.

Beskrivning av siffrorna

I tabellen nedan anges de ovan angivna siffrorna i löpande priser och i euro . Anslagen redovisas fördelade på länder, delar, program med flera mottagare samt stödutgifter. De slutgiltiga uppgifterna för 2007 och de uppdaterade uppgifterna för 2008 och 2009 har tagits med som jämförelsematerial.

Flerårig vägledande budgetram: Fördelning av det totala anslaget från instrumentet för stöd inför anslutningen för perioden 2010–2012 mellan olika länder och delar

Del | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

KROATIEN |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 49 611 775 | 45 374 274 | 45 601 430 | 39 483 458 | 39 959 128 | 40 872 310 |

Gränsöverskridande samarbete | 9 688 225 | 14 725 726 | 15 898 570 | 16 216 542 | 16 540 872 | 16 871 690 |

Regional utveckling | 45 050 000 | 47 600 000 | 49 700 000 | 56 800 000 | 58 200 000 | 59 348 000 |

Utveckling av mänskliga resurser | 11 377 000 | 12 700 000 | 14 200 000 | 15 700 000 | 16 000 000 | 16 040 000 |

Landsbygdsutveckling | 25 500 000 | 25 600 000 | 25 800 000 | 26 000 000 | 26 500 000 | 27 268 000 |

TOTALT | 141 227 000 | 146 000 000 | 151 200 000 | 154 200 000 | 157 200 000 | 160 400 000 |

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 41 641 613 | 41 122 001 | 38 128 499 | 36 317 068 | 34 503 410 | 32 979 479 |

Gränsöverskridande samarbete | 4 158 387 | 4 077 999 | 5 571 501 | 5 682 932 | 5 796 590 | 5 912 521 |

Regional utveckling | 7 400 000 | 12 300 000 | 20 800 000 | 29 400 000 | 35 000 000 | 39 400 000 |

Utveckling av mänskliga resurser | 3 200 000 | 6 000 000 | 7 100 000 | 8 400 000 | 9 400 000 | 10 580 000 |

Landsbygdsutveckling | 2 100 000 | 6 700 000 | 10 200 000 | 12 500 000 | 14 000 000 | 16 928 000 |

TOTALT | 58 500 000 | 70 200 000 | 81 800 000 | 92 300 000 | 98 700 000 | 105 800 000 |

TURKIET |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 256 702 720 | 256 125 297 | 233 200 653 | 211 312 664 | 230 620 919 | 250 900 336 |

Gränsöverskridande samarbete | 2 097 280 | 2 874 703 | 9 399 347 | 9 587 336 | 9 779 081 | 9 974 664 |

Regional utveckling | 167 500 000 | 173 800 000 | 182 700 000 | 238 100 000 | 291 400 000 | 350 805 000 |

Utveckling av mänskliga resurser | 50 200 000 | 52 900 000 | 55 600 000 | 63 400 000 | 77 600 000 | 89 930 000 |

Landsbygdsutveckling | 20 700 000 | 53 000 000 | 85 500 000 | 131 300 000 | 172 500 000 | 197 890 000 |

TOTALT | 497 200 000 | 538 700 000 | 566 400 000 | 653 700 000 | 781 900 000 | 899 500 000 |

Del | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

ALBANIEN |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 54 318 790 | 62 117 756 | 70 917 079 | 82 711 421 | 84 301 650 | 85 987 683 |

Gränsöverskridande samarbete | 6 681 210 | 8 582 244 | 10 282 921 | 10 488 579 | 10 698 350 | 10 912 317 |

TOTALT | 61 000 000 | 70 700 000 | 81 200 000 | 93 200 000 | 95 000 000 | 96 900 000 |

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 58 136 394 | 69 854 783 | 83 892 254 | 100 688 099 | 102 681 861 | 104 700 000 |

Gränsöverskridande samarbete | 3 963 606 | 4 945 217 | 5 207 746 | 5 311 901 | 5 418 139 | 5 526 501 |

TOTALT | 62 100 000 | 74 800 000 | 89 100 000 | 106 000 000 | 108 100 000 | 110 200 000 |

MONTENEGRO |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 27 490 504 | 28 112 552 | 28 632 179 | 29 238 823 | 29 843 599 | 30 446 471 |

Gränsöverskridande samarbete | 3 909 496 | 4 487 448 | 4 667 821 | 4 761 177 | 4 856 401 | 4 953 529 |

TOTALT | 31 400 000 | 32 600 000 | 33 300 000 | 34 000 000 | 34 700 000 | 35 400 000 |

SERBIEN |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad | 181 496 352 | 179 441 314 | 182 551 643 | 186 206 679 | 189 956 810 | 193 801 948 |

Gränsöverskridande samarbete | 8 203 648 | 11 458 686 | 12 248 357 | 12 493 321 | 12 743 190 | 12 998 052 |

TOTALT | 189 700 000 | 190 900 000 | 194 800 000 | 198 700 000 | 202 700 000 | 206 800 000 |

KOSOVO[1] |

Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad[2] | 68 300 000 | 184 700 000 | 103 339 798 | 64 484 594 | 65 828 286 | 67 070 852 |

Gränsöverskridande samarbete | 0 | 0 | 2 760 202 | 2 815 406 | 2 871 714 | 2 929 148 |

TOTALT | 68 300 000 | 184 700 000 | 106 100 000 | 67 300 000 | 68 700 000 | 70 000 000 |

TOTALT LÄNDERPROGRAM |

1 109 427 000 | 1 308 600 000 | 1 303 900 000 | 1 399 400 000 | 1 547 000 000 | 1 685 000 000 |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

TOTALT LÄNDERPROGRAM |

1 109 427 000 | 1 308 600 000 | 1 303 900 000 | 1 399 400 000 | 1 547 000 000 | 1 685 000000 |

REGIONALA OCH HORISONTELLA PROGRAM |

108 980 000 | 135 700 000 | 160 000 000 | 157 700 000 | 160 800 000 | 164 200 000 |

STÖDUTGIFTER |

44 793 000 | 54 000 000 | 56 500 000 | 64 600 000 | 75 000 000 | 80 500 000 |

TOTALSUMMA |

1 263 200 000 | 1 498 300 000 | 1 520 400 000 | 1 621 700 000 | 1 782 800 000 | 1 929 700 000 |

Beloppen har angivits i euro och i löpande priser.

[1] Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244.

[2] I ändringsskrivelse nr 1 till det preliminära budgetförslaget för 2009 föreslår kommissionen att man som ett led i en bredare mobilisering av nya medel till stöd för stabilitet och utveckling i Kosovo ökar IPA-finansieringen till Kosovo med 40 miljoner euro för 2009. Kommissionen planerar dessutom en överföring av 60 miljoner euro från kapitel 1 i budgeten som ursprungligen var avsedda för makroekonomiskt stöd till Kosovo, till kapitel 22 som ska genomföras inom ramen för IPA. I denna tabell redovisas dessa båda belopp preliminärt i de relevanta anslagen till Kosovo under del 1.

Top