EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(02)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014 , om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2014–2015

OJ C 183, 14.6.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/5


Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2014–2015

2014/C 183/02

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

I.   INLEDNING

1.

ÄR MEDVETNA OM att krisen, sedan antagandet av resolutionen om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), har inneburit nya problem för ungdomspolitiken och att det finns ett behov av ett förstärkt samarbete i ungdomsfrågor på EU-nivå för att man på lämpligt sätt ska kunna ta itu med dessa problem,

2.

ERINRAR OM att man i EU:s gemensamma ungdomsrapport efterlyste en starkare koppling och mer samstämmighet mellan de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018 och Europa 2020-strategin,

3.

ERINRAR OM rådets slutsatser av den 16 maj 2013 om att maximera ungdomspolitikens potential att bidra till målen i Europa 2020-strategin (1), där rådet enades om att inom ramen för de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018 utforma en plan för arbetet på medellång sikt för att vägleda arbetet med ungdomspolitiken och den ungdomsrelaterade politiken som svar på aktuella teman och tendenser på ungdomsområdet och närliggande områden och att lyfta fram relevanta områden för samordning och samarbete med strategier för utbildnings- och sysselsättningspolitik i syfte att säkerställa bidrag från ungdomspolitiken till den europeiska planeringsterminen,

4.

ÄR följaktligen ÖVERENS OM att, som en pilotfas och som ett bidrag till genomförandet av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018, upprätta en 18-månaders EU-arbetsplan för medlemsstaternas och kommissionens åtgärder på ungdomsområdet för perioden 1 juli 2014–31 december 2015,

II.   PRINCIPER

5.

ANSER att följande principer bör vara vägledande för arbetsplanen, nämligen att

på lämpligt sätt ge stimulans och uppmärksamhet åt EU:s verksamhet på ungdomsområdet,

se till att man genom sektorsövergripande samarbete inom andra EU-politikområden (t.ex. sysselsättning, utbildning, sociala frågor samt hälso- och sjukvård) informeras om de specifika problem som ungdomar ställs inför,

bidra till de övergripande prioriteringarna för EU:s dagordning för ekonomisk och social politik, särskilt Europa 2020-strategin och dess genomförandemekanismer,

verka för en kunskaps- och evidensbaserad ungdomspolitik,

bibehålla ett flexibelt ramverk som vid behov kan reagera på den pågående utvecklingen,

verka för ett samarbete och en samordning mellan medlemsstaterna och kommissionen som syftar till att ge ett mervärde inom de prioriterade teman som anges i punkt 6 nedan,

när så är lämpligt införliva de befintliga informella strukturerna med de strukturer som fastställs i denna arbetsplan,

fullt ut använda de rådgivande förfarandena inom ramen för den strukturerade dialogen för att se till att de frågor som är relevanta för ungdomar behandlas i arbetsplanen,

6.

ÄR ÖVERENS OM att, mot bakgrund av den rådande krisen och under den period som omfattas av denna arbetsplan fram till slutet av 2015, medlemsstaterna och kommissionen i sitt samarbete på EU-nivå ska prioritera

utveckling av ungdomsarbetet samt icke-formellt och informellt lärande i syfte att bidra till att man kommer till rätta med krisens effekter på ungdomar,

ett stärkt sektorsövergripande samarbete inom ramen för EU:s strategier,

egenmakt, med särskilt fokus på tillgång till rättigheter, autonomi, deltagande och aktivt medborgarskap inom och utanför EU,

är överens om att rådet får se över arbetsplanen mot bakgrund av uppnådda resultat och den politiska utvecklingen på EU-nivå,

7.

ÄR ENIGA OM en förteckning över särskilda åtgärder i linje med dessa prioriterade teman liksom ett tidsschema för genomförandet i enlighet med bilaga I,

III.   ARBETSMETODER OCH ARBETSSTRUKTURER

8.

ÄR MEDVETNA OM att

ungdomsfrågornas integrering och det sektorsövergripande samarbetet inom rådet måste stärkas för att säkerställa att man vid utformningen av politiken beaktar ungdomars villkor och behov,

9.

ÄR ENIGA OM att

denna arbetsplan kommer att stödjas av arbetsmetoder som man enats om inom de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet samt ett begränsat antal informella expertgrupper och ett flexibelt ramverk för verksamhet där man lär av varandra (peer learning),

dessa expertgrupper kommer ombes att inrikta sitt arbete på de prioriterade teman som anges i avsnitt II punkt 6 och de åtgärder och måldatum som anges i bilaga I; åtgärderna i bilaga I får ses över av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, mot bakgrund av uppnådda resultat och av den politiska utvecklingen på EU-nivå,

principerna för medlemskap i expertgrupperna och deras arbete återfinns i bilaga II,

det, när det gäller ungdomars rätt att delta i utarbetandet av politik som berör dem, kommer att vara genom den strukturerade dialogen som ungdomar engageras i gemensamma reflektioner över arbetsplanens prioriterade teman,

de strategiska frågor som uppstår i anslutning till denna arbetsplan och frågor som mer generellt rör EU:s ungdomspolitik ska diskuteras vid informella möten mellan generaldirektörerna för ungdomsfrågor,

rådet under andra halvåret 2015 ska bedöma genomförandet av denna arbetsplan på grundval av en utvärdering av dess genomförande som tillhandahålls i samband med den allmänna översynen av ungdomssektorn i EU:s ungdomsrapport som kommissionen ska ha utarbetat senast i juli 2015,

10.

UPPMANAR MOT DENNA BAKGRUND

medlemsstaterna och kommissionen att för den tid som denna arbetsplan gäller inrätta eller behålla expertgrupper för

kvalitetssystem för ungdomsarbete i medlemsstaterna och gemensamma indikatorers eller ramars roll,

fastställande av ungdomsarbetets samt det icke-formella och informella lärandets särskilda bidrag för att lösa de problem som ungdomar står inför, särskilt övergången från utbildning till anställning,

sådan verksamhet bland medlemsstaterna och kommissionen där man lär av varandra och som syftar till att fastställa bästa praxis och rekommendationer för sektorsövergripande utformning av ungdomspolitiken på EU-nivå och nationell nivå,

IV.   ÅTGÄRDER

11.

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT

samarbeta med stöd från kommissionen och med användning av de arbetsmetoder i de förnyade ramarna som preciseras i denna resolution,

med anledning av rådets slutsatser om att maximera ungdomspolitikens potential att bidra till målen i Europa 2020-strategin fortsätta att främja ungdomsperspektivets aktiva deltagande i utformningen av nationell politik i samband med Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen,

samtidigt som de respekterar subsidiaritetsprincipen överväga att vederbörligen beakta de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018 samt denna arbetsplan när de utarbetar politiken på nationell och regional nivå,

när så är lämpligt informera ungdomar och ungdomsorganisationer om framstegen vid genomförandet av EU:s arbetsplan i syfte att se till att verksamheten är relevant och synlig,

12.

UPPMANAR ORDFÖRANDESKAPEN I RÅDET ATT

inom ramen för gruppordförandeskapet beakta EU-arbetsplanens prioriterade teman vid utformningen av sina program,

vid slutet av den 18-månadersperiod som denna resolution omfattar och på grundval av en utvärdering som ska integreras i EU:s ungdomsrapport som kommissionen ska utarbeta på grundval av frivilliga bidrag från medlemsstaterna, överväga huruvida en ny arbetsplan ska föreslås för den efterföljande perioden,

föreslå att generaldirektörerna för ungdomsfrågor vid sitt sedvanliga informella möte ska ta upp och diskutera resultaten i arbetsplanen, organisera extraordinära, gemensamma sektorsövergripande möten för generaldirektörerna när så anses lämpligt samt sprida resultaten till många aktörer,

13.

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

stödja och arbeta tillsammans med medlemsstaterna vid genomförandet av denna arbetsplan, i synnerhet de åtgärder som kortfattat anges i bilagan,

underrätta medlemsstaterna om planerade eller redan påbörjade initiativ inom EU:s ungdomspolitik och andra relevanta politikområden som påverkar ungdomar och om utvecklingen på området inom kommissionen,

undersöka hur den kan bidra till bredast möjliga deltagande från medlemsstaternas sida vid expertgruppsmötena,

senast i juli 2015 och på grundval av frivilliga bidrag från medlemsstaterna, infoga en utvärdering av arbetsplanens genomförande och relevans i förslaget till EU:s ungdomsrapport, varvid denna rapport kommer att ligga till grund för utarbetandet av en eventuell efterföljande arbetsplan från rådet under andra halvåret 2015,

eftersträva samstämmighet mellan denna arbetsplan och arbetsplanen för partnerskapsavtalet med Europarådet på ungdomsområdet,

föreslå ett flexibelt ramverk för verksamhet bland medlemsstaterna där man lär av varandra,

14.

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM RAMEN FÖR SINA RESPEKTIVE BEFOGENHETER OCH MED VEDERBÖRLIGT BEAKTANDE AV SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

fortsätta det nära samarbetet på expertnivå i enlighet med bilagorna I och II till denna resolution,

uppmuntra andra sektorer att beakta ungdomsdimensionen när politik och åtgärder på andra politikområden utformas, genomförs och utvärderas, och då särskilt garantera att denna verkligen inkluderas under ett tidigt skede i processen med att utarbeta politiken,

främja ett ökat erkännande för ungdomspolitikens bidrag till de övergripande målen i Europa 2020-strategin, då den sektorn har en stor potential att bidra till smart och hållbar tillväxt för alla och till nya arbetstillfällen, samt beakta dess positiva effekter på sysselsättning, social delaktighet, utbildning, hälsa och välbefinnande.


(1)  EUT C 224, 3.8.2013, s. 2.


BILAGA I

Åtgärder baserade på prioriterade teman

Åtgärd

Arbetsmetod/instrument

Resultat och måldatum

Utveckling av ungdomsarbetet samt icke-formellt och informellt lärande i syfte att bidra till att man kommer till rätta med krisens effekter på ungdomar,

Att utveckla ungdomsarbetet i Europa

Evidensbaserad utformning av politiken:

studie ”Att arbeta med ungdomar: värdet av ungdomsarbetet i Europeiska unionen”

Andra halvåret 2015: (ev.) diskussion i rådet och övervägande av nästa steg utifrån resultatet av diskussionen

Expertgrupp för kvalitetssystem för ungdomsarbete i EU:s medlemsstater och gemensamma indikatorers eller ramars roll

Första halvåret 2015: expertgruppen tar fram en uppsättning indikatorer eller ramar för kvalitetsaspekten av ungdomsarbetssystemen

Andra halvåret 2015 (ev.): rådets slutsatser

Att främja ungdomspolitikens bidrag till att lösa Europas problem

Expertgrupp för fastställande av ungdomsarbetets särskilda bidrag till att lösa de problem som ungdomar står inför, särskilt övergången mellan utbildning och sysselsättning

Första halvåret 2015: (ev.) rådets slutsatser om hur ungdomspolitik och sektorsövergripande samarbete kan komma till rätta med EU:s huvudproblem, särskilt när det gäller ungdomar

Evidensbaserad utformning av politiken: Europeiska kunskapscentret för ungdomspolitik

Första halvåret 2015: rapport om bästa praxis för samverkan mellan formell och icke-formell utbildning, inbegripet policyrekommendationer

Ett stärkt sektorsövergripande samarbete inom ramen för EU:s strategier

Att stärka den sektorsövergripande utformningen av ungdomspolitiken på EU-nivå

Rådet och dess förberedande organ (arbetsgruppen för ungdomsfrågor)

Första halvåret 2015: eventuell rekommendation om ungdomssektorns bidrag till den europeiska planeringsterminens viktiga, policyinriktade åtgärder

Att stärka den sektorsövergripande utformningen av ungdomspolitiken på nationell nivå

Övning där man lär av varandra bland medlemsstaterna

Andra halvåret 2015: mellanrapport om bästa praxis och rekommendationer för sektorsövergripande utformning av ungdomspolitiken på nationell nivå

Egenmakt, med särskilt fokus på tillgång till rättigheter, autonomi, deltagande och aktivt medborgarskap inom och utanför EU

Egenmakt för ungdomar med särskilt fokus på tillgång till rättigheter i syfte att främja autonomi och deltagande i det sociala livet

En strukturerad dialog med ungdomar

Andra halvåret 2014(ev.): rådets slutsatser om ungdomars tillgång till rättigheter i syfte att främja autonomi och deltagande i det sociala livet

Egenmakt för ungdomars politiska deltagande i det demokratiska livet i Europa

Resultaten av en strukturerad dialog med ungdomar

 

Evidensbaserad utformning av politiken

The London School of Economics and Political Science: Ungdomars deltagande i det demokratiska livet

Flash Eurobarometer 375European Youth: Participation in Democratic Life

Eacea – politiskt deltagande och EU-medborgarskap: ungdomars uppfattningar och beteenden

Andra halvåret 2015: (ev.) rådets slutsatser


BILAGA II

Principer för medlemskap och arbetet i de expertgrupper som inrättas av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för EU:s arbetsplan för ungdomsfrågor (1 juli 2014–31 december 2015)

Medlemskap

Medlemsstaternas deltagande i expertgruppernas verksamhet är frivilligt, och medlemsstaterna kan ansluta sig när de så önskar.

Medlemsstater som är intresserade av att delta i någon expertgrupps arbete utser experter som medlemmar av respektive grupp. Medlemsstaterna ser till att de experter som har utsetts har relevant nationell erfarenhet på det berörda området och kan sörja för effektiv kommunikation med behöriga nationella myndigheter. Kommissionen samordnar utseendet av experter.

Varje expertgrupp kan besluta att bjuda in andra deltagare: oberoende experter, företrädare för ungdomsorganisationer och andra intressenter samt företrädare för tredjeländer i Europa.

Arbetsgång

Expertgrupperna kommer att koncentrera sig på att leverera ett fåtal konkreta och användbara resultat på det begärda området.

För att denna arbetsplan ska genomföras kommer varje expertgrupp att ansvara för att utse sin ordförande eller medordförande vid det första expertgruppsmötet efter arbetsplanens antagande. Varje expertgrupp ska fastställa en tidsplan för arbetet i enlighet med denna arbetsplan.

Medlemsstaterna kommer att ges möjlighet att ge expertgrupperna vägledning för att garantera önskat resultat och tidsram samt samordning av gruppernas arbete.

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, kommer att besluta om huruvida det är lämpligt att föreslå nya åtgärder för expertgrupperna.

Kommissionen kommer att tillhandahålla sakkunskap samt logistik- och sekretariatsstöd till expertgruppernas arbete. I möjligaste mån stöder kommissionen expertgrupperna på andra lämpliga sätt (inbegripet studier som är relevanta för deras arbetsområde).

Expertgrupperna kommer som huvudregel att sammanträda i Bryssel men får anordna möten på annan ort om de bjuds in av en medlemsstat.

Expertgrupperna kommer som huvudregel att sammanträda två gånger om året men de får vid behov fastställa en annan tidsplan.

Rapportering och information

Ordförandena för expertgrupperna ska rapportera till arbetsgruppen för ungdomsfrågor om arbetet i respektive expertgrupp och lägga fram rekommendationer om möjliga framtida åtgärder för arbetsgruppen för ungdomsfrågor.

Dagordningarna och mötesrapporterna för samtliga expertgrupper kommer att göras tillgängliga för alla medlemsstaterna, oavsett omfattningen av deras deltagande på ett visst område. Expertgruppernas rapporter kommer att offentliggöras.

Expertgruppernas rapporter kommer att ligga till grund för den utvärdering som utarbetas av kommissionen om arbetsplanens genomförande.


Top