EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2468

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2468 av den 15 december 2022 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/2325 vad gäller erkännandet av kontrollorganet ”IMOcert Latinoamérica Ltda.” med avseende på import av ekologiska produkter till unionen

C/2022/9244

OJ L 322, 16.12.2022, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2468/oj

16.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/89


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2468

av den 15 december 2022

om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/2325 vad gäller erkännandet av kontrollorganet ”IMOcert Latinoamérica Ltda.” med avseende på import av ekologiska produkter till unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artikel 57.2, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325 (2) fastställs förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts med avseende på likvärdighet och behörighet att utföra kontroller och utfärda intyg i tredjeländer.

(2)

I bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2021/2325 förtecknades ”IMOcert Latinoamérica Ltda.” felaktigt som ett erkänt organ för Costa Rica. Den berörda posten måste rättas till.

(3)

Genomförandeförordning (EU) 2021/2325 bör därför rättas i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/2325

I bilaga II till förordning (EU) 2021/2325, posten för ”IMOcert Latinoamérica Ltda.” punkt 3, ska raden för Costa Rica utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2325 av den 16 december 2021 om upprättande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, av förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen (EUT L 465, 29.12.2021, s. 8).


Top