EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1231

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1231 av den 14 juli 2021 om ändring av förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

PE/36/2021/REV/1

EUT L 274, 30.7.2021, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj

30.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/32


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1231

av den 14 juli 2021

om ändring av förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Sedan Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 (3) antogs har Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) vid sitt 41:a och 42:a årsmöte 2019 respektive 2020 antagit ett antal rättsligt bindande beslut om bevarande av fiskeresurser som omfattas av dess behörighet.

(2)

Dessa beslut riktar sig huvudsakligen till Nafos avtalsslutande parter, men innehåller också vissa skyldigheter för operatörerna (t.ex. fartygets befälhavare). Nafos nya bevarande- och tillämpningsföreskrifter, som är bindande för Nafos samtliga avtalsslutande parter, har trätt i kraft. De delar som inte redan omfattas av unionsrätten måste införlivas med denna.

(3)

Förordning (EU) 2019/833 bör därför anpassas i syfte att tillämpa Nafos normer för mätning av maskstorlek, införa den definition av fiskefartyg som används av Nafo så att unionens kontroll- och tillsynsmyndigheter kan arbeta på samma sätt som andra avtalsslutande parter i Nafo och förbättra informationsflödet mellan medlemsstaternas myndigheter, kommissionen och Nafos sekretariatschef.

(4)

I enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/473 (4) ska Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) bland annat bidra till att organisera den operativa samordningen av medlemsstaternas kontroll- och inspektionsverksamhet för genomförandet av internationella kontroll- och inspektionsprogram, t.ex. Nafos gemensamma inspektions- och övervakningssystem, samt bistå medlemsstaterna i rapporteringen till kommissionen och tredje parter av information om fiskeverksamhet samt kontroll- och inspektionsverksamhet. Det är därför lämpligt att Europeiska fiskerikontrollbyrån är det organ som tar emot uppgifter från medlemsstaterna och till Nafos sekretariatschef överlämnar information om kontroll och inspektion, t.ex. rapporter från inspektioner till havs och anmälningar från kontrollobservatörsprogrammet.

(5)

Det förfarande i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, genom vilket de avtalsslutande parterna överför information till Nafos övervaknings-, kontroll- och tillsynswebbplats, består i att skicka den information som ska överföras till Nafos sekretariatschef. Det är därför nödvändigt att uppdatera de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) 2019/833 för att återspegla denna ändring och förtydliga de kanaler som medlemsstaterna ska använda för att överföra den relevanta informationen.

(6)

Det är också nödvändigt att införa de bestämmelser i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna som syftar till att skydda håkäring (Somniosus microcephalus), att anpassa bestämmelserna om befraktningsavtal till bestämmelserna i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och att precisera kravet på att den avtalsslutande part som är hamnstat måste ge sitt samtycke till att inspektörer från en annan avtalsslutande part deltar.

(7)

Vissa bestämmelser i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna kommer sannolikt att ändras vid Nafos årsmöten på grund av införandet av nya tekniska åtgärder i samband med ändringar i beståndens biomassa och en översyn av områdesbegränsningar för bottenfiske. I syfte att snabbt införliva framtida ändringar av bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i unionsrätten före fiskesäsongens början bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt därför delegeras till kommissionen med avseende på reglering av maskstorlekar, sorteringsrister eller galler och distanskedjor för fiske efter nordhavsräka och på områdesbegränsningar för bottenfiske. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(8)

Förordning (EU) 2019/833 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2019/833

Förordning (EU) 2019/833 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 6 ska ersättas med följande:

”6.

fiskefartyg: ett unionsfartyg som är utrustat för, avsett för eller som bedriver fiskeverksamhet, inbegripet beredning av fisk, omlastning eller varje annan verksamhet som förberedelse för eller med anknytning till fiskeverksamhet, inbegripet experimentellt fiske eller undersökande fiske,”.

b)

Följande led ska läggas:

”31.

webbplatsen för övervakning, kontroll och tillsyn: Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, vilken innehåller information av relevans för inspektioner till havs och i hamn.”

2.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna får tillåta att fiskefartyg som för deras flagg fiskar efter bestånd för vilka unionen inte har tilldelats någon kvot i enlighet med gällande fiskemöjligheter (nedan kallad kvoten för ’övriga arter’), om en sådan kvot finns och någon anmälan av stängning inte har lämnats av Nafos sekretariatschef.”

b)

I punkt 3 ska led c ersättas med följande:

”c)

till kommissionen och EFCA anmäla namnen på de unionsfartyg som har för avsikt att bedriva fiske inom ramen för kvoten för ’övriga arter’ minst 48 timmar före inträde i och efter minst 48 timmars frånvaro från regleringsområdet. Anmälan ska, om möjligt, åtföljas av en uppskattning av den förväntade fångsten. Om kommissionen anser att relevanta villkor i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda ska den anmäla detta till Nafos sekretariatschef.”

3.

I artikel 6.1 ska leden d och e ersättas med följande:

”d)

stänga sitt riktade fiske efter kungsfiskar i sektion 3M mellan kl. 24.00 UTC det datum då den ackumulerade rapporterade fångsten uppskattas uppgå till 50 % av TAC:en för kungsfiskar i sektion 3M, enligt anmälan i enlighet med punkt 3, och den 1 juli,

e)

stänga sitt riktade fiske efter kungsfiskar i sektion 3M kl. 24.00 UTC det datum då den ackumulerade rapporterade fångsten uppskattas uppgå till 100 % av TAC:en för kungsfiskar i sektion 3M, enligt anmälan i enlighet med punkt 3,”.

4.

I artikel 7.2 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Ingen kvot har tilldelats unionen för detta bestånd i den sektionen, i enlighet med de gällande fiskemöjligheterna.

b)

Ett förbud mot fiske efter det beståndet är i kraft (moratorium), eller”.

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Torsk i sektion 3M

1.   Följande kontrollåtgärder ska gälla för fartyg med torskfångster på mer än 1 250 kg från sektion 3M ombord:

a)

Fartyg ska endast landa eller omlasta sina torskfångster från sektion 3M i hamnar som utsetts i enlighet med artikel 39.

b)

Minst 48 timmar före beräknad ankomsttid till hamn ska ett fartyg eller dess ombud för dess räkning, meddela den behöriga hamnmyndigheten sin beräknade ankomsttid, uppskattad kvantitet torskfångst från sektion 3M som behållits ombord och information om den eller de sektioner där andra torskfångster som behålls ombord har tagits.

c)

Medlemsstaterna ska inspektera varje landning eller omlastning av torskfångster från sektion 3M i sina hamnar och utarbeta en inspektionsrapport i det format som anges i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 9 i bilagan till denna förordning, och skicka den till Nafos sekretariatschef med kopia till kommissionen och EFCA, inom 12 arbetsdagar från den dag då inspektionen slutfördes. Rapporten ska identifiera och innehålla närmare uppgifter om eventuella överträdelser av denna förordning som upptäckts vid hamninspektionen. Detta ska inbegripa all relevant information som finns tillgänglig avseende överträdelser som upptäckts till havs under den pågående resan med det inspekterade fiskefartyget.

2.   Varje medlemsstat ska inspektera fartyg med torskfångster på mindre än 1 250 kg från sektion 3M ombord på grundval av en riskhanteringsanalys.

3.   Kommissionen eller ett organ som utsetts av kommissionen ska säkerställa att den information som avses i punkt 1 c utan dröjsmål översänds till Nafos sekretariatschef för uppläggning på webbplatsen för övervakning, kontroll och tillsyn.”

6.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Varje medlemsstat ska till kommissionen skicka namnet på varje hamn som den utsett och kommissionen ska översända informationen till Nafos sekretariatschef. Eventuella senare ändringar av denna förteckning ska skickas in för att ersätta den föregående förteckningen minst 20 dagar innan ändringen träder i kraft.”

ii)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Medlemsstaterna ska inspektera varje landning av liten hälleflundra i sina hamnar och utarbeta en inspektionsrapport i det format som anges i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 9 i bilagan till denna förordning, och skicka den till Nafos sekretariatschef med kopia till kommissionen och EFCA, inom 14 arbetsdagar från den dag då inspektionen slutfördes. Rapporten ska identifiera och innehålla närmare uppgifter om eventuella överträdelser av denna förordning som upptäckts vid hamninspektionen. Detta ska inbegripa all relevant information som finns tillgänglig avseende överträdelser som upptäckts till havs under den pågående resan med det inspekterade fiskefartyget.”

b)

I punkt 2 ska led d i ersättas med följande:

”i)

det inte mottar någon bekräftelse inom 72 timmar från den anmälan det översänt i enlighet med led a, eller”.

7.

I artikel 12 ska följande punkter läggas till:

”9.   Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter håkäring (Somniosus microcephalus) i regleringsområdet.

10.   Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ska vidta alla rimliga åtgärder för att minimera oavsiktlig fångst och dödlighet och för att säkra att levande exemplar av håkäring frisläpps på ett sådant sätt att de skadas så lite möjligt.”

8.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Vid tillämpning av denna artikel ska maskstorleken mätas i enlighet med bilaga III.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 10 i bilagan till den här förordningen.”

b)

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

40 mm för räkor, inbegripet nordhavsräka (PRA).”

9.

I artikel 14 ska följande punkt införas:

”3a.   Fiskefartyg som bedriver riktat trålfiske efter torsk i sektion 3M ska använda en sorteringsrist med ett spaltavstånd på minst 55 mm för att minska fångsterna av mindre individer av torsk. Sorteringsristen ska placeras i den övre panel som är placerad före struten.”

10.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Områdesbegränsningar för bottenfiske

1.   Till och med den 31 december 2021 får inget fartyg bedriva bottenfiske i något av de områden som illustreras i figur 3 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 14 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 15 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

2.   Till och med den 31 december 2021 får inget fartyg bedriva bottenfiske i det område i sektion 3O som illustreras i figur 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 16 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 17 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

3.   Till och med den 31 december 2021 får inget fartyg bedriva bottenfiske i områdena 1–13 som illustreras i figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 18 i bilagan till denna förordning, och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 19 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.”

11.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Befraktningsavtal

1.   Vid tillämpning av denna artikel avses med befraktande avtalsslutande part den avtalsslutande part som innehar en tilldelning enligt bilagorna I.A och I.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna eller den medlemsstat som innehar en tilldelning av fiskemöjligheter, och med avtalsslutande part som är flaggstat avses den avtalsslutande part eller den medlemsstat i vilken det befraktade fartyget är registrerat.

2.   Alla eller delar av fisketilldelningen för en befraktande avtalsslutande part kan tas ut med ett befraktat fartyg med tillstånd (nedan kallat befraktat fartyg) som för en annan avtalsslutande parts flagg, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den avtalsslutande part som är flaggstat har gett sitt skriftliga medgivande till befraktningsavtalet.

b)

Befraktningsavtalet är begränsat till ett enda fiskefartyg per avtalsslutande part som är flaggstat under ett kalenderår.

c)

Fiskeinsatserna inom ramen för befraktningsavtalet överskrider sammantaget inte sex månader under ett kalenderår.

d)

Det befraktade fartyget är inte ett fartyg som tidigare har konstaterats delta i IUU-fiske.

3.   Alla fångster och bifångster som tagits av det befraktade fartyget i enlighet med befraktningsavtalet ska tillskrivas den befraktande avtalsslutande parten.

4.   Den avtalsslutande part som är flaggstat får inte tillåta att det befraktade fartyget, när det bedriver fiskeinsatser inom ramen för ett befraktningsavtal, samtidigt fiskar inom ramen för tilldelningen för den avtalsslutande part som är flaggstat eller inom ramen för något annat befraktningsavtal.

5.   Ingen omlastning till havs får genomföras utan förhandstillstånd från den befraktande avtalsslutande parten, som ska säkerställa att omlastningen genomförs under överinseende av en observatör ombord.

6.   Innan befraktningsavtalet inleds ska den avtalsslutande part som är flaggstat skriftligen till Nafos sekretariatschef anmäla sitt medgivande till befraktningsavtalet och tillhandahålla det befraktade fartyget en kopia av den underrättelse med uppgifter om befraktningen som utfärdats av Nafos sekretariatschef.

6a.   Om det befraktade fartyget är ett unionsfiskefartyg ska flaggmedlemsstaten skriftligen anmäla detta till kommissionen innan befraktningsavtalet inleds. Om kommissionen anser att relevanta villkor i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda ska den anmäla medgivandet till befraktningsavtalet till Nafos sekretariatschef.

6b.   Den befraktande avtalsslutande parten ska, före den dag då befraktningsavtalet börjar gälla, lämna följande information skriftligen till Nafos sekretariatschef och till det befraktade fartyget, vilket alltid ska medföra en kopia av informationen ombord:

a)

Fartygets namn, registerbeteckning i flaggstaten, IMO-nummer och fartygets flaggstat.

b)

Fartygets tidigare namn och flaggstat/flaggstater, i förekommande fall.

c)

Namn på och adress till fartygets ägare och fartygsoperatörerna.

d)

En kopia av befraktningsavtalet och alla fisketillstånd eller fiskelicenser som den befraktande avtalsslutande parten har utfärdat för det befraktade fartyget.

e)

Fartygets tilldelning.

6c.   Om den befraktande avtalsslutande parten är unionen ska den befraktande medlemsstaten, före den dag då befraktningsavtalet börjar gälla, anmäla den information som avses i punkt 6b till kommissionen. Om kommissionen anser att relevanta villkor i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda ska den översända informationen till Nafos sekretariatschef.

7.   Om det befraktade fartyget är ett unionsfiskefartyg ska flaggmedlemsstaten omedelbart till kommissionen anmäla om något av följande inträffar:

a)

Fiskeinsatser inleds inom ramen för befraktningsavtalet.

b)

Fiskeinsatser avbryts inom ramen för befraktningsavtalet.

c)

Fiskeinsatser som har avbrutits inom ramen för ett befraktningsavtal återupptas.

d)

Fiskeinsatser avslutas inom ramen för befraktningsavtalet.

8.   Den avtalsslutande part som är flaggstat ska föra ett separat register med data om fångster och bifångster från fiskeinsatser inom ramen för varje befraktning av ett fartyg som för dess flagg och rapportera dessa data till kommissionen som ska översända dessa data till den befraktande avtalsslutande parten och Nafos sekretariatschef.”

12.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

korrekt registrerar fångster per drag/utsättning per sektion,”.

b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

registrerar produktionen per art och produkttyp per sektion,”.

ii)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

registrerar varje notering i enlighet med artikel 24, och”.

iii)

Följande led ska läggas till:

”e)

om produktionen har ägt rum under en dag då det gjorts en inspektion, på begäran tillhandahåller inspektören information om beredd fångst under den dagen.”

c)

Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska led c ersättas med följande:

”c)

Fångstrapport (CAT): kvantitet fångst som behållits och kvantitet som kastats överbord per art för den dag som föregår rapporten, per sektion, även uppgift om att ingen fångst tagits; meddelas varje dag före kl. 12.00 UTC, utom om något annat anges i en COX-rapport; uppgifter om att ingen fångst behållits och att inga utkast gjorts, alla arter, ska rapporteras med hjälp av trebokstavkoden MZZ (icke specificerade marina arter) och kvantiteten ’0’, såsom följande exempel visar: (//CA/MZZ 0// och //RJ/MZZ 0//).”

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Fångst ska rapporteras på artnivå med relevant trebokstavskod enligt bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 11 i bilagan till denna förordning; om arten inte finns upptagen i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, ska FAO:s Aquatic Sciences and Fisheries Information System List of Species for Fishery Statistics användas. Även den uppskattade vikten för hajar som fångats per drag eller utsättning ska registreras.”

d)

I punkt 9 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket a i denna punkt ska inte tillämpas om alla fångster har rapporterats i enlighet med punkt 6.”

13.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 ska följande led läggas till:

”g)

på elektronisk väg och utan dröjsmål efter mottagandet översända den dagliga observatörsrapport som avses i punkt 11 e till Nafos sekretariatschef.”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Varje medlemsstat ska tillhandahålla följande:

a)

Uppgift om fartygets namn och internationella radioanropssignal och den berörda observatörens namn och id (om tillämpligt), senast 24 timmar innan observatören utstationeras på ett fiskefartyg.

b)

Den observatörsreserapport som avses i punkt 11, inom 20 dagar från fartygets ankomst till hamn.

c)

En rapport om uppfyllandet av de skyldigheter som anges i denna artikel, senast den 15 februari varje år för föregående kalenderår.”

c)

Punkt 15 ska ersättas med följande:

”15.   Den information som medlemsstaterna måste tillhandahålla i enlighet med punkterna 3 c och d, 5 a, 6 c och 7 ska översändas till EFCA med kopia till kommissionen. EFCA ska säkerställa att informationen överförs till Nafos sekretariatschef utan dröjsmål, för uppläggning på webbplatsen för övervakning, kontroll och tillsyn.”

14.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Inspektion och övervakning ska genomföras av inspektörer som utsetts av medlemsstaterna, EFCA och kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen ska anmäla inspektörerna till EFCA inom ramen för systemet.”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Inspektörer som besöker ett forskningsfartyg ska notera fartygets status och begränsa inspektionsförfarandena till vad som krävs för att säkerställa att fartyget bedriver verksamhet som är i överensstämmelse med dess forskningsplan. Om inspektörerna har rimliga skäl att misstänka att fartyget bedriver verksamhet som inte är i överensstämmelse med forskningsplanen, ska kommissionen och EFCA omedelbart underrättas och bevarande- och tillämpningsföreskrifterna ska tillämpas fullt ut.”

15.

Artikel 30 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

översända rapporten till EFCA som utan dröjsmål ska översända den till Nafos sekretariatschef för vidarebefordran till den avtalsslutande part som är fartygets flaggstat,”.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Varje medlemsstat ska sända utredningsrapporten till EFCA, som ska skicka den till Nafos sekretariatschef och till kommissionen.”

16.

Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led c ii ersättas med följande:

”ii)

registrera sammanfattningar samt skillnader mellan den registrerade fångsten och deras uppskattningar av fångsten ombord i lämpliga avsnitt i inspektionsrapporten,”.

b)

I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a)

om möjligt inom 20 dagar från inspektionen, skicka rapporten om inspektion till havs till EFCA, som ska skicka den till Nafos sekretariatschef,”.

17.

Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led g ersättas med följande:

”g)

anmäler överträdelsen till eventuella observatörer ombord.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska led a ersättas med följande:

”a)

inom 24 timmar från det att en överträdelse upptäckts, översända en skriftlig underrättelse om den överträdelse som rapporterats av dess inspektörer, till kommissionen och EFCA, som i sin tur ska översända den till den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som är flaggstat eller medlemsstaten, om den är en annan än den medlemsstat som genomför inspektionen, och Nafos sekretariatschef. Den skriftliga underrättelsen ska innehålla den information som anges i avsnittet om överträdelser i inspektionsrapporten i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 41 i bilagan till denna förordning, ange de relevanta åtgärderna och i detalj beskriva skälen för utfärdandet av underrättelsen om överträdelse och bevisen till stöd för underrättelsen, och, om möjligt, åtföljas av bilder av redskap, fångst eller annan bevisning med avseende på den överträdelse som avses i punkt 1 i denna artikel,”.

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”EFCA ska översända inspektionsrapporten till Nafos sekretariatschef.”

18.

Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Fiske inom ramen för kvoten för ’övriga arter’ utan föregående anmälan till kommissionen och EFCA, i strid med artikel 5.”

ii)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Fiske i ett stängt område, i strid med artikel 9.5 eller artikel 18.”

iii)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Användning av en otillåten maskstorlek eller spaltstorlek, i strid med artikel 13 eller 14.”

iv)

Led k ska ersättas med följande:

”k)

Underlåtenhet att skicka meddelanden om fångst, i strid med artikel 12.1 eller artikel 25.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Vid tillämpningen av punkterna 3 och 4 avses med felaktig registrering av fångst en skillnad på minst 10 ton eller 20 %, beroende på vilken mängd som är störst, mellan inspektörernas uppskattning av beredd fångst ombord, per art eller sammanlagt, och de siffror som anges i produktionsloggboken, beräknat i procent av siffrorna i produktionsloggboken.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Förutsatt att flaggmedlemsstaten eller den avtalsslutande part som är hamnstat, om denna inte är densamma, samtycker, får inspektörer från en annan avtalsslutande part eller medlemsstat delta i den fullständiga inspektionen och räkningen av fångsten.”

19.

Artikel 39 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.   Hamnmedlemsstaten ska till kommissionen lämna en förteckning över utsedda hamnar som fiskefartyg får ges tillstånd att anlöpa för landning, omlastning och/eller användning av hamntjänster och ska i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att varje utsedd hamn har tillräcklig kapacitet för att utföra inspektioner i enlighet med detta kapitel. Kommissionen ska informera Nafos sekretariatschef om förteckningen över utsedda hamnar. Eventuella senare ändringar av denna förteckning ska läggas upp och ersätta den föregående minst 15 dagar innan ändringen träder i kraft.

2.   Hamnmedlemsstaten ska fastställa en minimiperiod för inlämning av en förhandsbegäran. Förhandsbegäran ska lämnas in minst tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid till hamnen. I samförstånd med kommissionen får dock hamnmedlemsstaten besluta om en annan sista tidpunkt för inlämning av en förhandsbegäran, med beaktande av bland annat typen av fångstprodukt eller avståndet mellan fiskeområdena och hamnarna. Hamnmedlemsstaten ska lämna informationen om perioden för inlämning av en förhandsbegäran till kommissionen, som ska informera Nafos sekretariatschef.

3.   Hamnmedlemsstaten ska utse den behöriga myndighet som ska fungera som kontaktpunkt för mottagande av begäranden i enlighet med artikel 41, mottagande av bekräftelser i enlighet med artikel 40.2 och utfärdande av tillstånd i enlighet med punkt 6 i den här artikeln. Hamnmedlemsstaten ska meddela namnet på den behöriga myndigheten och myndighetens kontaktuppgifter till kommissionen, som ska informera Nafos sekretariatschef.”

b)

Punkterna 8 och 9 ska ersättas med följande:

”8.   Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål till fartygets befälhavare anmäla sitt beslut om huruvida hamntillträde tillåts eller nekas, eller, om fartyget befinner sig i hamn, om huruvida landning, omlastning och annan användning av hamnen tillåts eller nekas. Om hamntillträde tillåts ska hamnmedlemsstaten till fartygets befälhavare returnera en kopia av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll (Port State Control Prior Request Form), som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 43 i bilagan till denna förordning, där del C fyllts i. Den kopian ska även skickas till Nafos sekretariatschef med kopia till kommissionen och EFCA. I händelse av avslag ska hamnmedlemsstaten även anmäla detta till den avtalsslutande part i Nafo som är flaggstat.

9.   Om den förhandsbegäran som avses i artikel 41.2 annulleras ska hamnmedlemsstaten skicka en kopia av det annullerade formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll till Nafos sekretariatschef med kopia till kommissionen och EFCA.”

c)

Punkt 17 ska ersättas med följande:

”17.   Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål skicka en kopia av varje inspektionsrapport från hamnstatskontroll till Nafos sekretariatschef med kopia till kommissionen och EFCA.”

20.

Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45

Observation och inspektion av fartyg från icke-avtalsslutande parter i regleringsområdet

Varje medlemsstat, eller EFCA i tillämpliga fall, med en inspektions- och/eller övervakningsnärvaro i regleringsområdet, godkänd inom det gemensamma systemet för inspektion och övervakning, som observerar eller identifierar ett fartyg från en icke-avtalsslutande part som bedriver fiskeverksamhet i regleringsområdet ska

a)

omedelbart överföra informationen till kommissionen i det format för övervakningsrapporten som fastställs i bilaga IV.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 38 i bilagan till denna förordning,

b)

försöka informera fartygets befälhavare om att fartyget antas bedriva IUU-fiske och att denna information kommer att förmedlas till samtliga avtalsslutande parter, relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och fartygets flaggstat,

c)

vid behov, begära tillstånd från fartygets befälhavare att borda fartyget för inspektion, och

d)

om fartygets befälhavare samtycker till inspektion

i)

omedelbart överföra informationen till kommissionen i det format för inspektionsrapporten som fastställs i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i punkt 41 i bilagan till denna förordning, och

ii)

lämna en kopia av inspektionsrapporten till fartygets befälhavare.”

21.

I artikel 50.2 ska följande led läggas till:

”i)

maskstorlekar enligt artikel 13.2,

j)

tekniska specifikationer för sorteringsrister, galler och distanskedjor för fiske efter nordhavsräka enligt artikel 14.2 och tekniska specifikationer för sorteringsrister eller tillbehör enligt artikel 14.3 eller 14.3a,

k)

områdesbegränsningar eller tidsmässiga begränsningar för bottenfiske enligt artikel 18.”

22.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 44 ska ersättas med följande:

”44.

Bilaga IV.H till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna om inspektioner, som det hänvisas till i artikel 39.11.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”45.

Bilaga II.H till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna om förfarandet för beviljande av tillträde till webbplatsen för enskilda personer i de avtalsslutande parterna.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2021.

På Europaparlamentets vägnar

D.M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

A. LOGAR

Ordförande


(1)  EUT C 429, 11.12.2020, s. 279.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 juni 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 juli 2021.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (EUT L 141, 28.5.2019, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/473 av den 19 mars 2019 om Europeiska fiskerikontrollbyrån (EUT L 83, 25.3.2019, s. 18).

(5)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.


Top