EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1717

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1717 av den 9 juli 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU vad gäller uppdatering av vissa bestämningar av fordonskategorier och tillägg av eCall till förteckningen över komponenter som ska provas, provningsmetoder, orsaker till underkännande och bedömning av brister i bilagorna I och III till det direktivet (Text av betydelse för EES)

C/2021/4992

OJ L 342, 27.9.2021, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1717/oj

27.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/48


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2021/1717

av den 9 juli 2021

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU vad gäller uppdatering av vissa bestämningar av fordonskategorier och tillägg av eCall till förteckningen över komponenter som ska provas, provningsmetoder, orsaker till underkännande och bedömning av brister i bilagorna I och III till det direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (1), särskilt artikel 17, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2014/45/EU är tillämpligt på fordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim i de kategorier som förtecknas i artikel 2.1 i det direktivet. Dessa kategorier fastställs med hänvisning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG (2), 2003/37/EG (3) och 2007/46/EG (4).

(2)

Direktiven 2002/24/EG, 2003/37/EG och 2007/46/EG upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (5), (EU) nr 167/2013 (6) respektive (EU) 2018/858 (7).

(3)

Med hänsyn till de ändringar av bestämningarna av fordonskategorier som följer av upphävandet av direktiven 2002/24/EG och 2003/37/EG bör vissa bestämningar av fordonskategorier som avses i direktiv 2014/45/EU anpassas. Dessa ändringar påverkar inte provningens omfattning och frekvens.

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 (8) fastställs en skyldighet att vissa nya fordonstyper ska vara utrustade med ett permanent installerat 112-baserat eCall-system i fordon, med verkan från och med den 31 mars 2018.

(5)

Det 112-baserade eCall-systemet i fordon kräver i egenskap av nödsystem högsta möjliga tillförlitlighetsnivå. Man bör därför se till att minimiuppsättningen uppgifter är korrekt och att röstöverföringen och dess kvalitet håller måttet samt utveckla ett enhetligt provningssystem för att säkerställa livslängden och hållbarheten hos det 112-baserade eCall-systemet i fordon. Periodiska trafiksäkerhetsprovningar för eCall bör därför genomföras regelbundet i enlighet med direktiv 2014/45/EU. En ny punkt om ett sådant prov bör läggas till i tabell 3 i bilaga I till det direktivet.

(6)

Direktiv 2014/45/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2014/45/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

De inledande orden ska ersättas med följande:

”1.   Detta direktiv gäller fordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim i följande kategorier som avses i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 167/2013 (*1), (EU) nr 168/2013 (*2) och (EU) 2018/858 (*3):

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).”."

ii)

Sjätte och sjunde strecksatserna ska ersättas med följande:

”–

Från och med den 1 januari 2022, två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L3e, L4e, L5e och L7e, utrustade med en förbränningsmotor med en cylindervolym på mer än 125 cm3. Hjultraktorer i kategorierna T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b och T4.3b som främst används på allmän väg med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/tim.”.

b)

I punkt 2 ska sjunde strecksatsen ersättas med följande:

”–

Fordon i kategorierna L3e, L4e, L5e och L7e, utrustade med en förbränningsmotor med en cylindervolym på mer än 125 cm3, där medlemsstaten har infört effektiva alternativa trafiksäkerhetsåtgärder för två- eller trehjuliga fordon och där man i synnerhet beaktar relevant trafiksäkerhetsstatistik för de fem senaste åren. Medlemsstaterna ska anmäla sådana undantag till kommissionen.”.

2.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c)

Hjultraktorer i kategorierna T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b och T4.3b som främst används på allmän väg för kommersiella vägtransporter: fyra år efter fordonets första registrering och därefter vartannat år.”.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska upprätta lämpliga tidsintervall inom vilka fordon i kategorierna L3e, L4e, L5e och L7e, utrustade med en förbränningsmotor med en cylindervolym på mer än 125 cm3, ska genomgå trafiksäkerhetsprovning.”.

3.

Bilagorna I och III ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 27 september 2022 anta och offentliggöra de lagar, föreskrifter och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa de åtgärder som är nödvändiga för att följa artikel 1 och punkt 2 i bilagan till detta direktiv från och med den 27 september 2022.

De ska tillämpa de åtgärder som är nödvändiga för att följa punkt 1 i bilagan till detta direktiv senast från och med den 20 maj 2023.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (EUT L 141, 6.6.2009, s. 12).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (EUT L 171, 9.7.2003, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 77).


BILAGA

Bilagorna I och III ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 3 i bilaga I ska följande punkt läggas till i avsnitt 7:

Komponent

Metod

Orsak till underkännande

Bedömning av brister

 

 

 

Mindre

Större

Farliga

”7.13

eCall (om sådan utrustning är monterad, i enlighet med EU:s lagstiftning för typgodkännande)

7.13.1

Montering och konfigurering

Okulär kontroll, kompletterad med användning av ett elektroniskt gränssnitt när så är möjligt med hänsyn till fordonets tekniska egenskaper och om nödvändiga uppgifter görs tillgängliga

a)

System eller någon komponent saknas.

 

X

 

b)

Felaktig programvaruversion.

X

 

 

c)

Felaktig systemkodning.

X

 

 

7.13.2

Skick

Okulär kontroll, kompletterad med användning av ett elektroniskt gränssnitt när så är möjligt med hänsyn till fordonets tekniska egenskaper och om nödvändiga uppgifter görs tillgängliga

a)

System eller komponenter skadade.

X

 

 

b)

Varningslampan för eCall anger fel på systemet.

X

 

 

c)

Fel på den elektroniska styrenheten för eCall.

X

 

 

d)

Fel på mobilkommunikationsutrustning.

X

 

 

e)

Fel på GPS-signal.

X

 

 

 

f)

Audiokomponenter är inte anslutna.

X

 

 

 

g)

Strömkälla är inte ansluten eller otillräckligt laddad.

X

 

 

 

h)

Systemet anger fel via det elektroniska fordonsgränssnittet.

X

 

 

7.13.3

Funktion

Okulär kontroll, kompletterad med användning av ett elektroniskt gränssnitt när så är möjligt med hänsyn till fordonets tekniska egenskaper och om nödvändiga uppgifter görs tillgängliga

a)

Felaktig minsta uppsättning data (MSD, Minimum set of data).

X

 

 

b)

Audiokomponenter fungerar inte.

X”

 

 

2.

I bilaga III ska punkt 4 i tabell I ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”Specialfordon från fordon i kategori N, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b och T4.3b”.

b)

Hänvisningar till ”T5”-fordon ska ersättas med en hänvisning till följande kategorier:

”T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b och T4.3b (B) och T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b och T4.3b (D)”.


Top