EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/560 av den 23 april 2020 om ändring av förordningarna (EU) nr 508/2014 och (EU) nr 1379/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att lindra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 130/11


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/560

av den 23 april 2020

om ändring av förordningarna (EU) nr 508/2014 och (EU) nr 1379/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att lindra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2 och 175,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Fiskeri- och vattenbrukssektorn har drabbats särskilt hårt av marknadsstörningar till följd av den kraftigt minskade efterfrågan till följd av covid-19-utbrottet. Stängningen av auktionslokaler, marknader, försäljningsställen och distributionskanaler har lett till stora prisfall och volymminskningar. Nedgången i efterfrågan och prisfallet i kombination med sårbarheten och komplexiteten i leveranskedjan har gjort att fiskeflottorna och fisk- och skaldjursproduktionen går med förlust. Fiskare har följaktligen tvingats att stanna i hamn och inom några veckor kommer fiskodlare att vara tvungna att kasta eller förstöra produkter.

(2)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), vilken inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (2), bör kunna stödja särskilda åtgärder till och med den 31 december 2020 för att lindra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Åtgärderna bör omfatta stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, även för inlandsfiske och fiskare som fiskar utan fartyg, och för vissa ekonomiska förluster för vattenbruksproducenter och beredningsföretag och i de yttersta randområdena, på villkor att de är en följd av covid-19-utbrottet. Åtgärderna bör också omfatta tillhandahållande av rörelsekapital till vattenbruksproducenter och beredningsföretag och stöd till producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer för lagring av fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (3). Utgifter för insatser som får stöd inom ramen för dessa åtgärder bör vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.

(3)

De medel som finns tillgängliga för åtaganden från EHFF inom ramen för delad förvaltning bör delas upp på ett sätt som säkerställer att det fastställs fasta belopp för fiskerikontroll och för insamling av vetenskapliga data, samtidigt som det är tillåtet att använda 10 % av dessa medel för åtgärder med anknytning till begränsningen av covid‐19‐utbrottet, och för kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena. Övriga medel inom ramen för delad förvaltning bör fördelas av medlemsstaterna utifrån deras behov.

(4)

Med tanke på de betydande socioekonomiska konsekvenserna av covid-19-utbrottet och behovet av likviditet i ekonomin bör det vara möjligt att stödja tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet till följd av covid-19-utbrottet med en maximal medfinansieringsgrad på 75 % av de stödberättigande offentliga utgifterna.

(5)

Med tanke på att det finns ett behov av flexibilitet vid omfördelningen av ekonomiska resurser för att hantera konsekvenserna av covid-19-utbrottet, bör tillhandahållandet av stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet till följd av covid-19-utbrottet inte omfattas av något finansiellt tak. Detta bör inte påverka tillämpningen av de befintliga finansiella taken för andra fall av tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet. Skyldigheten att dra av stöd som beviljats för tillfälligt upphörande från stöd som beviljats för definitivt upphörande av fiskeverksamhet till samma fartyg bör fortsätta att gälla. För åtgärder med anknytning till begränsningen av covid-19-utbrottet bör kravet på 120 dagars fiske reduceras proportionellt för ägare av fartyg som varit registrerade i mindre än två år och för fiskare som har börjat arbeta mindre än två år före ansökan om stöd.

(6)

Med tanke på det brådskande behovet av att tillhandahålla nödvändigt stöd bör det vara möjligt att utvidga tillämpningsområdet för det förenklade förfarandet så att det omfattar ändringar av operativa program med avseende på de särskilda åtgärderna och omfördelning av ekonomiska resurser till dessa för att hantera konsekvenserna av covid-19-utbrottet. Det förenklade förfarandet bör omfatta alla de ändringar som är nödvändiga för ett fullständigt genomförande av de berörda åtgärderna, inklusive införandet av dem och beskrivningen av metoderna för beräkning av stöd.

(7)

Med tanke på producentorganisationernas viktiga roll i krishanteringen bör taket för stöd till produktions- och saluföringsplaner höjas till 12 % av det genomsnittliga årsvärdet av den saluförda produktionen. Det bör också vara möjligt för medlemsstaterna att bevilja förskottsbetalningar på upp till 100 % av det finansiella stödet till producentorganisationer för detta stöd.

(8)

De plötsliga avbrotten i fiske- och vattenbruksverksamhet till följd av covid-19-utbrottet, och den därav följande risken för att marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter skadas, innebär att det är lämpligt att inrätta en mekanism för lagring av fiskeri- och vattenbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel. Detta görs i syfte att främja ökad marknadsstabilitet, minska risken för att sådana produkter förstörs eller används för andra ändamål än livsmedelsändamål, och bidra till att absorbera krisens effekter på produkternas avkastning. Denna mekanism bör göra det möjligt för fiskeri- och vattenbruksproducenter att använda samma bevarande- eller konserveringstekniker för arter med liknande egenskaper, för att säkerställa att rättvis konkurrens mellan producenterna upprätthålls.

(9)

Mot bakgrund av den plötsliga och kraftiga minskningen av efterfrågan på fiskeri- och vattenbruksprodukter till följd av covid-19-utbrottet, bör det vara möjligt att öka de kvantiteter som berättigar till lagringsstöd till 25 % av de årliga kvantiteter av de berörda produkterna som saluförs av den berörda producentorganisationen.

(10)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att reagera snabbt på covid-19-utbrottets plötslighet och oförutsägbarhet, bör de ha rätt att fastställa utlösande priser som deras producentorganisationer kan tillämpa för att utlösa lagringsmekanismen. Dessa utlösande priser bör fastställas på ett sådant sätt att rättvis konkurrens upprätthålls mellan aktörerna.

(11)

Stöd från EHFF bör även vara möjligt för åtgärder för att kompensera för de ekonomiska förluster till följd av covid-19-utbrotten som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena, särskilt dem som beror på sjunkande fiskpriser eller ökade lagringskostnader. Kommissionen bör utan dröjsmål godkänna sådana åtgärder som föreslagits av medlemsstaterna.

(12)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den föreslagna åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(13)

Med tanke på det brådskande behovet av att tillhandahålla nödvändigt stöd bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)

Med tanke på covid-19-utbrottet och det brådskande behovet av att hantera dess sociala och ekonomiska effekter inom fiskeri- och vattenbrukssektorn har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(15)

Förordningarna (EU) nr 508/2014 och (EU) nr 1379/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 508/2014

Förordning (EU) nr 508/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Budgetmedel inom ramen för delad förvaltning

1.   De medel som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF inom ramen för delad förvaltning ska uppgå till 5 749 331 600 EUR i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga II.

2.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 580 000 000 EUR avsättas för kontroll- och tillsynsåtgärder enligt artikel 76.

3.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 520 000 000 EUR avsättas för åtgärder för datainsamling enligt artikel 77.

4.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 192 500 000 EUR avsättas för kompensation för de yttersta randområdena enligt avdelning V kapitel V. Denna kompensation får inte överskrida följande belopp per år:

a)

6 450 000 EUR för Azorerna och Madeira,

b)

8 700 000 EUR för Kanarieöarna,

c)

12 350 000 EUR för de franska yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.

5.   Medlemsstaterna ska vid användning av de tillgängliga medlen enligt punkterna 2 och 3 ha möjlighet att fritt växla mellan dessa.

6.   10 % av de budgetmedel som anges i punkterna 2 och 3 får avsättas för åtgärder med anknytning till begränsningen av covid-19-utbrottet.”

2.

I artikel 16.1 ska inledningen ersättas med följande:

”1.   De medel som finns tillgängliga för åtaganden från medlemsstaterna i enlighet med artikel 13.1 under perioden 2014–2020 enligt tabellen i bilaga II ska fastställas på grundval av följande objektiva kriterier:”.

3.

Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande led läggas till:

”e)

ändringar av operativa program med avseende på det stöd som avses i artiklarna 33.1 d, 35, 44.4a, 55.1 b, 57, 66, 67 och 69.3, inklusive omfördelning av ekonomiska medel till dessa program, i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-utbrottet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkt 2 ska inte tillämpas på det stöd som avses i artiklarna 33.1 a, b och c, 34 och 41.2.”

4.

I artikel 25.3 ska inledningen ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna artikel får EHFF:s samlade finansiella bidrag till de åtgärder som avses i artikel 33.1 a, b och c och artikel 34 samt till ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer enligt artikel 41 inte överstiga den högsta av följande två trösklar:”.

5.

Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet i följande fall:

a)

Genomförande av kommissionens åtgärder eller medlemsstaternas nödåtgärder som avses i artikel 12 respektive artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller av bevarandeåtgärder enligt artikel 7 i den förordningen, inbegripet fredningsperioder.

b)

Icke-förlängning av hållbara fiskepartnerskapsavtal eller tillhörande protokoll.

c)

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet enligt en förvaltningsplan som har antagits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1967/2006 (*1) eller en flerårig plan som har antagits enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 där, på grundval av vetenskaplig rådgivning, en minskning av fiskeansträngningen krävs för att nå de mål som avses i artikel 2.2 och 2.5 a i förordning (EU) nr 1380/2013.

d)

I fall då det tillfälliga upphörandet av fiskeverksamhet inträffar mellan den 1 februari och den 31 december 2020 som en följd av covid‐19‐utbrottet, inbegripet för fartyg som bedriver verksamhet inom ramen för ett hållbart fiskepartnerskapsavtal.

I enlighet med artikel 65.9 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och med avvikelse från första stycket i den artikeln ska utgifter för insatser som får stöd enligt första stycket d i denna punkt vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.

2.   Det stöd som avses i punkt 1 första stycket a, b och c får beviljas under högst sex månader per fartyg under perioden 2014–2020. Denna maximala stödperiod ska inte tillämpas på det stöd som avses i led d i det stycket.

(*1)  Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).”"

b)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Vid tillämpningen av punkt 1 d ska följande undantag gälla:

a)

Genom undantag från punkt 3 a får medlemsstaterna, om ett fiskefartyg har varit registrerat i registret över unionens fiskeflotta under mindre än två år den dag då ansökan om stöd lämnas in, beräkna det minsta antal dagar fiskeverksamhet som krävs för detta fartyg såsom andelen av 120 dagar under de två senaste kalenderåren.

b)

Genom undantag från punkt 3 b får medlemsstaterna, om en fiskare påbörjade sitt arbete ombord på ett unionsfiskefartyg mindre än två år före den dag då ansökan om stöd lämnas in, beräkna det lägsta antal arbetsdagar som krävs för denna fiskare såsom andelen av 120 dagar under de två senaste kalenderåren.

c)

Genom undantag från punkt 3 ska stöd även beviljas fiskare som fiskar utan fartyg och som har arbetat i minst 120 dagar under de två kalenderår som föregår den dag då ansökan om stöd lämnas in. Om en fiskare som fiskar utan fartyg påbörjade sitt arbete mindre än två år före den dag då ansökan om stöd lämnas in, får medlemsstaterna beräkna det lägsta antal arbetsdagar som krävs för denna fiskare som fiskar utan fartyg såsom andelen av 120 dagar under de två senaste kalenderåren.”

6.

Artikel 44 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”4a.   EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet till följd av covid-19-utbrottet, enligt vad som föreskrivs i artikel 33.1 d, på de villkor som fastställs i artikel 33.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   För tillämpningen av punkterna 1 och 4a ska följande gälla:

a)

Hänvisningarna till fiskefartyg i artiklarna 30, 32, 33, 38, 39, 41 och 42 ska läsas som hänvisningar till fartyg som uteslutande fiskar i inlandsvatten.

b)

Hänvisningarna i artikel 38 till havsmiljön ska läsas som hänvisningar till den miljö i vilken inlandsfiskefartygen fiskar.”

7.

Artikel 55 ska ersättas med följande:

”Artikel 55

Åtgärder för folkhälsa

1.   EHFF får stödja följande kompensationssystem:

a)

Kompensation till blötdjursodlare för tillfälliga avbrott i blötdjurskörden, när ett sådant avbrott sker uteslutande av folkhälsoskäl.

b)

Beviljande av rörelsekapital och kompensation till vattenbrukare.

Sådan kompensation som avses i första stycket b får beviljas för tillfälligt avbrott i eller tillfällig minskning av produktion och försäljning eller för extra lagringskostnader som inträffar mellan den 1 februari och den 31 december 2020 som en följd av covid-19-utbrottet.

2.   Stöd enligt punkt 1 a får endast beviljas om skördeavbrottet beror på att blötdjuren har förorenats genom spridning av toxinbildande plankton eller förekomst av plankton som innehåller biotoxiner och om

a)

föroreningen pågår i mer än fyra månader i följd, eller

b)

förlusten till följd av skördeavbrottet uppgår till mer än 25 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre kalenderår som föregår det år under vilket skörden avbröts.

Med avseende på tillämpningen av första stycket b, får medlemsstaterna fastställa särskilda beräkningsregler med avseende på företag med kortare verksamhetstid än tre år.

3.   Kompensation enligt punkt 1 a får betalas ut i högst tolv månader under hela programperioden. I vederbörligen motiverade fall får den förlängas en gång med högst ytterligare tolv månader upp till sammanlagt högst 24 månader.

I enlighet med artikel 65.9 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och med avvikelse från första stycket i den artikeln ska utgifter för insatser som får stöd enligt punkt 1 b i den här artikeln vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.”

8.

Artikel 66.3 och 66.4 ska ersättas med följande:

”3.   Det årliga stödet till en producentorganisation enligt denna artikel får inte överstiga 12 % av det genomsnittliga årsvärdet av saluförd produktion för denna producentorganisation under de tre föregående kalenderåren. För nyligen erkända producentorganisationer får detta stöd inte överstiga 12 % av det genomsnittliga årsvärdet av den produktion som salufördes av denna organisations medlemmar under de tre föregående kalenderåren.

4.   Den berörda medlemsstaten får bevilja ett förskott på mellan 50 % och 100 % av det ekonomiska stödet efter godkännande av produktions- och saluföringsplanen i enlighet med artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1379/2013.”

9.

Artikel 67.1 och 67.2 ska ersättas med följande:

”1.   När så krävs för att bemöta covid-19-utbrottet får EHFF stödja kompensation till erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som lagrar fiskeri- eller vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 1379/2013 eller produkter som omfattas av KN-nummer 0302 som förtecknas i led a i bilaga I till den förordningen, förutsatt att produkterna lagras i enlighet med artiklarna 30 och 31 i den förordningen och på följande villkor:

a)

Beloppet på lagringsstödet får inte överstiga de tekniska och finansiella kostnaderna för de åtgärder som krävs för stabilisering och lagring av de aktuella produkterna.

b)

De kvantiteter som är berättigade till lagringsstöd får inte överstiga 25 % av de årliga kvantiteter av de aktuella produkterna som saluförs av producentorganisationen.

c)

Det årliga ekonomiska stödet får inte överstiga 20 % av det genomsnittliga årsvärdet av den produktion som saluförts av producentorganisationens medlemmar under perioden 2017–2019.

Med avseende på tillämpningen av första stycket c, om en medlem av producentorganisationen inte saluförde någon produktion under perioden 2017–2019, ska det genomsnittliga årsvärdet av den saluförda produktionen under de tre första åren av den medlemmens produktion beaktas.

2.   Det stöd som avses i punkt 1 ska avslutas den 31 december 2020.

I enlighet med artikel 65.9 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och med avvikelse från första stycket i den artikeln ska utgifter för insatser som får stöd enligt den här artikeln vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.”

10.

I artikel 69 ska följande punkt läggas till:

”3.   EHFF får stödja beviljande av rörelsekapital och kompensation till beredningsföretag inom det tillämpningsområde som fastställs i artikel 55.1 andra stycket för vattenbrukare.”

11.

Artikel 70.1 ska ersättas med följande:

”1.   EHFF får stödja kompensation för extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.

EHFF får även stödja åtgärder för att kompensera för de ekonomiska förlusterna till följd av covid-19-utbrottet, särskilt dem som beror på sjunkande fiskpriser eller ökade lagringskostnader.”

12.

Artikel 72.2 ska ersättas av följande:

”2.   Medlemsstaterna får ändra innehållet i den kompensationsplan som avses i punkt 1. Medlemsstaterna ska lämna in sådana ändringar till kommissionen. Kommissionen ska anta genomförandeakter som innehåller dess beslut om huruvida dessa ändringar ska godkännas. Om ändringarna avser åtgärder för att kompensera för de ekonomiska förlusterna till följd av covid-19-utbrottet enligt artikel 70.1 andra stycket ska kommissionen anta sådana genomförandeakter inom 15 dagar från det att ändringen lämnades in. Trots punkt 4 i den här artikeln ska de genomförandeakter som avser åtgärder för att kompensera för de ekonomiska förlusterna till följd av covid‐19‐utbrottet även ange metoderna för att beräkna de extra kostnaderna och metoderna för medlemsstaternas genomförande.”

13.

Artikel 79.2 ska utgå.

14.

I artikel 94.3 ska led c ersättas med följande:

”c)

50 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det stöd som avses i artiklarna 33.1 a, b och c, 34 och 41.2.”

15.

I artikel 95.2 ska led e ersättas med följande:

”e)

insatsen är knuten till stöd enligt artikel 33 eller 34 eller till kompensation enligt artikel 54, 55 eller 56 eller artikel 69.3,”.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 1379/2013

Förordning (EU) nr 1379/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 8.3 ska följande led läggas till:

”f)

Hantera tillfällig lagring av vattenbruksprodukter i enlighet med artiklarna 30 och 31 i denna förordning.”

2.

Artikel 30 ska ersättas med följande:

”Artikel 30

Lagringsmekanism

Fiskeri- och vattenbruksproducentorganisationer kan erhålla ekonomiskt stöd för lagring av produkter som förtecknas i bilaga II eller produkter som omfattas av KN-nummer 0302 som förtecknas i led a i bilaga I till denna förordning, under förutsättning att

a)

villkoren för lagringsstöd som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (*2) är uppfyllda,

b)

produkterna har släppts ut på marknaden av producentorganisationer och det har saknats köpare av dem till det utlösande pris som avses i artikel 31,

c)

i tillämpliga fall, produkterna uppfyller de gemensamma handelsnormer som har fastställts i enlighet med artikel 33 och är av fullgod kvalitet för att användas som livsmedel,

d)

produkterna är stabiliserade eller beredda och lagrade i tankar eller burar, genom frysning, antingen ombord på fartygen eller i anläggningar på land, saltning, torkning, marinering eller, i förekommande fall, kokning och pastörisering, oavsett om produkterna är fileade eller styckade eller om huvudet eventuellt är avlägsnat,

e)

vattenbruksprodukter inte lagras levande,

f)

produkterna efter lagringen återinförs på marknaden som livsmedel i ett senare skede, och

g)

produkterna blir kvar i lager i minst fem dagar.

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).”"

3.

Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Före årets början får varje enskild producentorganisation föreslå ett pris som ska utlösa den lagringsmekanism som avses i artikel 30 för produkter som förtecknas i bilaga II eller produkter som omfattas av KN-nummer 0302 som förtecknas i led a i bilaga I till denna förordning.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   I det fall en medlemsstat inte har fastställt de utlösande priserna enligt punkt 4 före covid-19-utbrottet ska denna medlemsstat utan dröjsmål fastställa de utlösande priserna i fråga på grundval av kriterierna i punkterna 2 och 3. Priserna ska offentliggöras.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D.M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

G. GRLIĆ RADMAN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 april 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 april 2020.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).


Top