EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0445

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/445 av den 15 oktober 2019 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden

C/2019/7329

OJ L 94, 27.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/445/oj

27.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/445

av den 15 oktober 2019

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

I samband med den halvtidsöversyn som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 (2) identifierades medlemsstaternas ytterligare finansieringsbehov på området asyl, migration och integration.

(2)

Av halvtidsöversynen framgick behovet av att tillhandahålla lämpligt finansiellt stöd för anläggningar för mottagande, inkvartering och förvar samt motsvarande tjänster, för personer som ansöker om internationellt skydd eller för tredjelandsmedborgare som befinner sig i en medlemsstat och inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa eller vistelse i en medlemsstat, liksom stöd till boende för personer som beviljats internationellt skydd.

(3)

I bilaga II till förordning (EU) nr 516/2014 förtecknas åtta särskilda åtgärder för vilka medlemsstaterna kan få ytterligare finansiering, varav sex är gemensamma åtgärder som involverar flera medlemsstater.

(4)

Den politiska utvecklingen och de finansieringsbehov som konstaterats i samband med halvtidsöversynen kan inte hanteras på ett tillfredsställande sätt genom den gällande förteckningen över särskilda åtgärder. En ändring av denna förteckning är därför det bästa sättet att tillgodose de behov som konstaterats inom ramen för målen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

(5)

Den nya särskilda åtgärd som läggs till i bilaga II till förordning (EU) nr 516/2014 kommer att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmarna. Den ligger i linje med det särskilda mål för den förordningen som anges i artikel 3.2 d, dvs. att öka solidariteten mellan medlemsstaterna.

(6)

Tillägget av en ny särskild åtgärd som återspeglar den senaste politiska utvecklingen och finansieringsbehoven i medlemsstaterna kommer att generera ett betydande mervärde, eftersom det kommer att bidra till att lindra trycket på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, och därmed på unionen som helhet.

(7)

För att möjliggöra ett snabbt genomförande av denna särskilda åtgärd, med tanke på de akuta finansieringsbehov som redovisats, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(8)

Förordning (EU) nr 516/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EU) nr 516/2014 ska följande nya punkt läggas till som punkt 9:

”9.

I medlemsstater som är utsatta för ett högt eller oproportionerligt migrationstryck, eller båda delar, inrättande, utveckling och drift av lämpliga anläggningar för mottagande, inkvartering och förvar samt motsvarande tjänster för personer som ansöker om internationellt skydd eller tredjelandsmedborgare som befinner sig i en medlemsstat och inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa eller vistelse, eller båda delar, i en medlemsstat, liksom stöd till boende för personer som beviljats internationellt skydd.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 168.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112).


Top