EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1073

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1073 av den 17 juli 2020 om beviljande av ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (Endast den nederländska texten är giltig)

C/2020/4819

OJ L 234, 21.7.2020, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1073/oj

21.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1073

av den 17 juli 2020

om beviljande av ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

(Endast den nederländska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (1), särskilt punkt 2 tredje stycket i bilaga III, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2005/880/EG (2) beviljade kommissionen ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med direktiv 91/676/EEG för att tillåta spridning av stallgödsel från betesdjur upp till en gräns på 250 kg kväve per hektar och år på gårdar med minst 70 % gräsmark.

(2)

Genom beslut 2010/65/EU (3) ändrade kommissionen beslut 2005/880/EG och förlängde undantaget till och med den 31 december 2013.

(3)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/291/EU (4), som löpte ut den 31 december 2017, beviljades Nederländerna ett undantag enligt direktiv 91/676/EEG för att tillåta spridning av stallgödsel från betesdjur på gårdar med minst 80 % gräsmark, upp till en gräns på 230 kg kväve per hektar och år för gårdar på sydliga och centrala sandjordar och lössjordar och upp till en gräns på 250 kg kväve per hektar och år för gårdar på andra jordar. Undantaget berörde 19 564 gårdar 2016, vilket motsvarar 47 % av den totala jordbruksarealen netto i Nederländerna.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/820 (5), som upphörde att gälla den 1 januari 2020, beviljades Nederländerna ett undantag enligt direktiv 91/676/EEG för att tillåta spridning av stallgödsel från betesdjur på gårdar med minst 80 % gräsmark, upp till en gräns på 230 kg kväve per hektar och år för gårdar på sydliga och centrala sandjordar och lössjordar och upp till en gräns på 250 kg kväve per hektar och år för gårdar på andra jordar. Undantaget berörde 18 818 gårdar 2019, vilket motsvarar 44,7 % av den totala jordbruksarealen netto i Nederländerna.

(5)

Såsom erkändes i genomförandebeslut (EU) 2018/820 hade Nederländernas genomförande av sin strategi för stallgödselhantering under de senaste åren drabbats av vissa motgångar vilket lett till en situation där det fanns farhågor för eventuella bedrägerier. Denna situation gjorde det nödvändigt för Nederländerna att intensifiera sina insatser för att förhindra bedrägeri vid genomförandet av gödselstrategin. I det sjätte nederländska åtgärdsprogrammet föreskrevs redan åtgärder som syftar till att stärka kontrollen och inspektionerna i syfte att förbättra den övergripande efterlevnaden av reglerna för den nederländska gödselstrategin, men det blev nödvändigt med ytterligare insatser för att främja ett effektivt genomförande och fullständig efterlevnad. Dessa insatser omfattade införandet av en förstärkt tillsynsstrategi, som också tar hänsyn till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG (6). Strategin skulle bygga på en oberoende bedömning av efterlevnaden av bestämmelserna i den nederländska gödselstrategin och innehålla särskilda åtgärder i syfte att ytterligare stärka inspektioner och kontroller och en tydlig metod för att fastställa tillräckligt avskräckande sanktioner. Det var därför motiverat att begränsa giltighetstiden för genomförandebeslut (EU) 2018/820 för att ge Nederländerna möjlighet att till fullo genomföra den förstärkta tillsynsstrategin.

(6)

Genom en skrivelse av den 4 februari 2020 lämnade Nederländerna in en begäran till kommissionen i enlighet med punkt 2 tredje stycket i bilaga III till direktiv 91/676/EEG om en förlängning av undantaget för perioden 2020 till 2021 (nedan kallad Nederländernas begäran).

(7)

Nederländerna tillämpar, i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 91/676/EEG, ett åtgärdsprogram på hela sitt territorium. I den nederländska lagstiftning som genomför direktiv 91/676/EEG anges gödselspridningsnormer för både kväve och fosfat.

(8)

Enligt de uppgifter som lämnats av de nederländska myndigheterna har antalet nötkreatur i landet minskat med 0,2 % under perioden 2016–2019 jämfört med perioden 2012–2015. Antalet grisar och fjäderfä i Nederländerna ökade med 0,6 % respektive 3,4 % under samma period. Sedan 2006 har den nederländska lagstiftningen (7) fastställt begränsningar för antalet grisar och fjäderfä. Enligt nederländsk lagstiftning (8) krävs också sedan januari 2015 att en lämplig andel av överskottsgödsel från mejerisektorn behandlas. Dessutom har ett system med fosfatproduktionsrättigheter för mjölkkor tillämpats (9) i Nederländerna sedan den 1 januari 2018. Alla dessa åtgärder syftar till att förhindra förorening av vattenförekomster.

(9)

Nederländerna har rapporterat att kvävetillförseln från stallgödsel i Nederländerna uppgick till 417 000 ton under perioden 2014–2017, vilket var en ökning med 4,04 % jämfört med perioden 2010–2013. Den genomsnittliga användningen av kemiska kvävegödselmedel i Nederländerna ökade med ungefär 3,3 % under perioden 2014–2017 jämfört med perioden 2010–2013.

(10)

Enligt de vetenskapliga data som lämnats av de nederländska myndigheterna ger klimatet i Nederländerna, som kännetecknas av en nederbörd som är jämnt fördelad över året och en relativt liten temperaturvariation under året, en lång vegetationsperiod för gräs på 250 dagar per år.

(11)

Dessutom visar den information som lämnats av Nederländerna i samband med det tidigare undantaget, som beviljades genom genomförandebeslut 2014/291/EU, att undantaget inte har lett till en försämring av nederländska vattenförekomster. Exempelvis har nitrathalten i det vatten som lämnar rotzonen på övervakade jordbruksföretag som omfattas av tillstånd sjunkit sedan 2006, och perioden 2017–2018 låg den genomsnittliga halten under 50 mg/l. Preliminära uppgifter tyder dock på en ökning av nitrathalterna i sydliga sand- och lössjordar 2019 på grund av effekterna av torkan 2018.

(12)

De uppgifter som rapporterats av Nederländerna i enlighet med artikel 10 i direktiv 91/676/EEG visar att för perioden 2012–2015 hade ca 88 % av övervakningsstationerna för grundvatten i Nederländerna genomsnittliga nitrathalter under 50 mg/l, och 79 % av övervakningsstationerna hade genomsnittliga nitrathalter under 25 mg/l. Uppgifterna visar också att för perioden 2012–2015 hade 99 % av övervakningsstationerna för ytvatten i Nederländerna genomsnittliga nitrathalter under 50 mg/l, och 96 % av övervakningsstationerna hade genomsnittliga nitrathalter under 25 mg/l. Data visar en stabil eller minskande trend för nitrathalter i grundvatten och ytvatten jämfört med perioden 2008–2011. Under rapporteringsperioden 2012–2015 var dock 60 % av sötvattnen eutrofierade, 13 % riskerade att bli eutrofierade och 27 % var inte eutrofierade.

(13)

Efter att ha granskat Nederländernas begäran, och mot bakgrund av det sjätte nederländska åtgärdsprogrammet och erfarenheterna från det undantag som beviljades i genomförandebeslut 2014/291/EU, anser kommissionen att den mängd stallgödsel från betesdjur som föreslagits av Nederländerna, motsvarande 230 kg kväve per hektar och år på gårdar med minst 80 % gräsmark på sydliga och centrala sandjordar och lössjordar och 250 kg kväve per hektar och år på gårdar med minst 80 % gräsmark på andra jordar, inte kommer att inverka på uppnåendet av målen i direktiv 91/676/EEG, under förutsättning att vissa strikta villkor uppfylls av Nederländerna, och att denna åtgärd är berättigad på grundval av objektiva kriterier.

(14)

Nederländerna bör säkerställa att påverkan på vattenförekomster till följd av ett allt större antal djur och deras gödselproduktion inte ökar. I detta syfte bör Nederländerna säkerställa att den totala stallgödselproduktionen varken för kväve eller fosfor överstiger nivån för 2002. Ny lagstiftning som genomför Nederländernas sjätte åtgärdsprogram bör därför föreskriva ett bindande tak för gödselproduktion som inte får överskridas och som vid behov kan åberopas mot enskilda lantbrukare.

(15)

Tillstånden till enskilda lantbrukare är förenade med vissa villkor som syftar till att säkerställa att gödsling på gårdsnivå sker på grundval av grödans behov och till att minska och förebygga kväve- och fosforförluster till vatten. Dessa villkor bör därför omfatta krav på att en gödselplan har fastställts på gårdsnivå, att all utförd gödsling dokumenteras i gödselredovisningen, att periodiska markanalyser görs, att täckgröda tillämpas på vintern efter majs, att särskilda bestämmelser om plöjning av gräsmark följs, att ingen stallgödsel sprids före plöjning av gräsmark, att gödslingen tar hänsyn till bidraget från baljväxter och att inget fosfat från handelsgödsel sprids på marken.

(16)

I rapporten om effekterna av direktiv 91/676/EEG på gasformiga kväveutsläpp (10) drogs slutsatsen att undantaget kan leda till högre gasformiga utsläpp i vissa regioner med hög djurtäthet. Denna eventuella konsekvens av undantaget på ammoniakutsläpp bekräftades i en rapport av den 12 februari 2020 som utarbetats av Nederländernas ”Commissie Deskundigen Meststoffenwet” och som lämnades till kommissionen. Dessa utsläpp leder till ytterligare kvävedeposition som påverkar Natura 2000-områden negativt samt inverkar på vattenkvaliteten och leder till eutrofiering. Därför bör lämpliga åtgärder vidtas för att minska ammoniakutsläppen, bland annat spridningsmetoder som ger låga utsläpp, vid behov i kombination med en maximitemperatur för gödselspridning.

(17)

I enlighet med kraven i genomförandebeslut (EU) 2018/820 anmälde Nederländerna sin förstärkta tillsynsstrategi den 28 september 2018. En första lägesrapport om genomförandet av strategin lämnades in den 28 juni 2019. En uppdatering av lägesrapporten lämnades in den 18 november 2019. Lägesrapporten visade att genomförandet av strategin, trots vissa ansträngningar, var försenat och att Nederländerna inte var i stånd att påvisa en minskning av fallen av bristande efterlevnad eller oegentligheter.

(18)

Därför behövs ytterligare skyddsåtgärder och garantier för att strategin verkligen minimerar bedrägerier. Detta bör inbegripa fastställande av tidsfrister för ett fullständigt genomförande av strategin och av mål som gör det möjligt att bedöma dess effektivitet. Det är också nödvändigt att föreskriva en översyn av strategin före utgången av 2021, vilket bör omfatta ytterligare förstärkning av kontrollerna – om så behövs mot bakgrund av de erfarenheter som görs under genomförandet.

(19)

En uppdaterad rapport om det fortsatta genomförandet av den förstärkta tillsynsstrategin bör läggas fram varje år, inklusive eventuella effekter på genomförandet av strategin till följd av åtgärderna för att förhindra spridning av coronaviruset.

(20)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (11) fastställs en omfattande, gränsöverskridande strategi för vattenskydd baserad på avrinningsdistrikt, med målet att uppnå god status för Europas vattenförekomster. Att minska näringsämnen är en väsentlig del av detta mål. Undantaget enligt detta beslut påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG och utesluter inte att ytterligare åtgärder kan behövas för att fullgöra de skyldigheter som följer av det direktivet.

(21)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (12) innehåller allmänna bestämmelser om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i unionen, och denna är tänkt att användas för unionens miljöpolitik samt för unionens andra politikområden eller verksamheter som kan påverka miljön. I tillämpliga fall bör den rumsliga information som samlas in inom ramen för det här beslutet överensstämma med bestämmelserna i det direktivet. För att minska den administrativa bördan och öka uppgifternas enhetlighet bör Nederländerna, vid insamling av de uppgifter som krävs enligt detta beslut, använda sig av den information som erhålls genom det integrerade administrations- och kontrollsystem som upprättats i enlighet med avdelning V kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (13).

(22)

Eftersom Nederländernas begäran avser en förlängning av det undantag som beviljats genom genomförandebeslut (EU) 2018/820 för perioden 2020–2021 bör detta beslut tillämpas under två år från och med den 1 januari 2020.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den nitratkommitté som inrättats enligt artikel 9 i direktiv 91/676/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag

Det undantag som Nederländerna har begärt genom en skrivelse av den 4 februari 2020, i avsikt att tillåta spridning på mark av en större mängd kväve från stallgödsel från betesdjur än vad som anges i punkt 2 andra stycket första meningen i bilaga III till direktiv 91/676/EEG (nedan kallat undantaget), beviljas under förutsättning att de villkor som anges i detta beslut uppfylls.

Beviljande av ett undantag enligt detta beslut får inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Undantaget gäller för gårdar med gräsmark för vilka ett tillstånd har beviljats i enlighet med artikel 6.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

gård med gräsmark: ett jordbruksföretag där minst 80 % av den areal som är tillgänglig för spridning av stallgödsel utgörs av gräsmark.

2.

betesdjur: nötkreatur (med undantag av gödkalvar), får, getter, hästar, åsnor, hjortar och vattenbuffel.

3.

jordbruksmark: den areal som ägs, arrenderas eller förvaltas av lantbrukaren genom ett skriftligt kontrakt och för vilken lantbrukaren har ett direkt förvaltningsansvar.

4.

gräsmark: permanent gräsmark eller tillfällig vall som ligger mindre än fem år.

5.

gödslingsplan: en beräkning av den planerade användningen av och tillgången till näringsämnen.

6.

gödselredovisning: näringsbalans på grundval av den faktiska tillförseln och upptagningen av näringsämnen.

7.

sydliga och centrala sandjordar: jordar angivna som sydliga och centrala sandjordar enligt den nederländska lagstiftning som genomför direktiv 91/676/EEG.

8.

lössjordar: jordar angivna som lössjordar enligt den nederländska lagstiftning som genomför direktiv 91/676/EEG.

Artikel 4

Allmänna villkor för undantaget

Undantaget beviljas på följande villkor:

1.

Nederländerna ska övervaka den mängd stallgödsel som produceras och ska säkerställa att gödselproduktionen på nationell nivå varken för kväve eller fosfor överstiger nivån för 2002 vilken motsvarar 504,4 miljoner kg kväve och 172,9 miljoner kg fosfat.

2.

Nederländerna ska till fullo genomföra en förstärkt tillsynsstrategi som syftar till att stärka efterlevnaden av bestämmelserna i den nederländska gödselstrategin och säkerställa att all information som tyder på bristande efterlevnad följs upp på ett effektivt sätt.

Den förstärkta tillsynsstrategin ska minst omfatta följande element:

a)

En oberoende bedömning av vidden och omfattningen av fall av avsiktlig överträdelse av de nationella bestämmelserna om stallgödsel. Denna bedömning bör genomföras av de behöriga nationella myndigheter som ansvarar för inspektioner av de nationella gödselbestämmelserna tillsammans med behöriga nationella myndigheter som ansvarar för att utreda och lagföra gärningar av brottslig karaktär.

b)

En identifiering av de områden för stallgödselhantering där det finns en högre risk för avsiktlig överträdelse av de nationella gödselbestämmelserna.

c)

En förstärkning av kapaciteten för inspektioner och kontroller, som ska vara minst lika med 40 % av den kapacitet som krävs för fältinspektioner av gårdar med gräsmark som omfattas av ett tillstånd som avses i artikel 11.2, inklusive stickprovskontroller, och en bättre inriktning av denna kapacitet till riskområden för stallgödselhantering.

d)

En tydlig metod för att fastställa tillräckligt effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.

e)

Fullständigt genomförande av tillsynen i högriskområdena De Peel, Gelderse Vallei och Twente under våren 2020.

f)

Redovisningsskyldighet i realtid för gödseltransporter genom automatisering i slutet av 2020.

g)

Beslut om översyn av sanktionssystemet i slutet av juni 2020.

h)

Enskild inspektion av 5,5 % av grisgårdarna. Åtgärder för att förebygga risken för spridning av coronaviruset kan påverka möjligheten att uppnå denna procentandel.

3.

Den förstärkta tillsynsstrategin ska ses över mot bakgrund av de erfarenheter som görs under genomförandet, särskilt om antalet oegentligheter eller fall av bristande efterlevnad som konstateras fram till december 2021 inte minskar, för att införa förstärkta kontroller och åtgärder. Kommissionen ska underrättas om den reviderade strategin.

Artikel 5

Ansökan om tillstånd

1.   Lantbrukare med gräsmark får lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten om årligt tillstånd att sprida stallgödsel från betesdjur som innehåller högst 230 kg kväve per hektar och år för sydliga och centrala sandjordar och lössjordar eller upp till 250 kg kväve per hektar och år för andra jordar.

2.   Tillsammans med den ansökan som avses i punkt 1 ska sökanden lämna in en skriftlig förklaring om att sökanden uppfyller villkoren i artiklarna 7 och 8 och godtar att gödselspridningen samt den gödslingsplan och gödselredovisning som avses i artikel 7 kan bli föremål för kontroll.

Artikel 6

Beviljande av tillstånd

Tillstånd att sprida en mängd stallgödsel från betesdjur på gårdar med gräsmark, inklusive den gödsel som sprids av djuren själva, som innehåller högst 230 kg kväve per hektar och år för sydliga och centrala sandjordar och lössjordar eller upp till 250 kg kväve per hektar och år för andra jordar, ska beviljas på de villkor som anges i artiklarna 7 och 8.

Artikel 7

Villkor för spridning av stallgödsel och andra gödselmedel

1.   Den mängd stallgödsel från betesdjur som varje år sprids på gårdar med gräsmark, inklusive den gödsel som sprids av djuren själva, får inte överstiga den mängd gödsel som innehåller 230 kg kväve per hektar och år på sydliga och centrala sandjordar och lössjordar och 250 kg kväve per hektar och år på andra jordar, på de villkor som anges i punkterna 2–8. Den totala kväve- och fosfattillförseln ska motsvara grödans näringsbehov och tillgången från marken och får inte överskrida de gödselspridningsnormer som fastställs i det sjätte nederländska åtgärdsprogrammet.

2.   Fosfat från handelsgödsel får inte användas.

3.   Varje gård med gräsmark ska upprätta och bevara en gödslingsplan. Gödslingsplanen ska beskriva växtföljden på jordbruksarealen och den planerade spridningen av stallgödsel och andra kväve- och fosforgödselmedel. Gödslingsplanen för det första kalenderåret ska finnas tillgänglig på gården med gräsmark senast den 30 juni. Gödslingsplanen för efterföljande kalenderår ska finnas tillgänglig på gården med gräsmark senast den 28 februari.

4.   Gödslingsplanen ska omfatta följande element:

a)

Antalet djur på gården med gräsmark.

b)

En beskrivning av inhysnings- och gödsellagringssystemet, inklusive tillgänglig lagringskapacitet för gödsel (volym).

c)

En beräkning av mängderna kväve (minus förluster i inhysning och lagring) och fosfor i stallgödsel som produceras på gården med gräsmark.

d)

Växtodlingsplanen, med uppgift om arealen för varje skifte med gräsmark och skiften med andra grödor, samt en skiss över de enskilda skiftenas läge.

e)

Grödornas beräknade kväve- och fosforbehov.

f)

Mängd och typ av stallgödsel som levererats till underleverantörer och som inte används på gården med gräsmark.

g)

Mängd införd stallgödsel som används på gården med gräsmark.

h)

En beräkning av bidraget från mineralisering av organiskt material, baljväxter och atmosfäriskt nedfall samt av den mängd kväve som finns i marken vid den tidpunkt då grödan börjar ta upp kväve i betydande omfattning.

i)

En beräkning av spridningen av kväve och fosfor från stallgödsel för varje skifte.

j)

En beräkning av tillförseln av kväve från handelsgödsel och andra gödselmedel för varje skifte.

k)

Beräkningar för bedömning av efterlevnaden av de gödselspridningsnormer för kväve och fosfor som anges i det sjätte nederländska åtgärdsprogrammet.

Gödslingsplanen ska uppdateras senast sju dagar efter varje ändring av jordbruksmetoderna på gården med gräsmark.

5.   En gödselredovisning för varje kalenderår ska upprättas och bevaras för varje gård med gräsmark. Den ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den 31 mars följande kalenderår.

6.   Gödselredovisningen ska omfatta följande element:

a)

Grödarealer.

b)

Antal och typ av djur.

c)

Gödselproduktion per djur.

d)

Mängd gödselmedel som förts in på gården med gräsmark.

e)

Mängd stallgödsel som levererats till underleverantörer och som därför inte används på gården med gräsmark samt namnet på dessa underleverantörer.

7.   Periodiska analyser av kväve- och fosforhalter i jorden ska göras minst vart fjärde år för varje område på gården som är likartat i fråga om växtföljd och markförhållanden. En analys per fem hektar mark ska krävas som minimum.

Om gräsmark plöjs för att förnyas ska den gödselspridningsnorm för kväve som anges i det sjätte nederländska åtgärdsprogrammet minskas med 50 kg N/ha på sand- och lössjordar efter den 31 maj varje kalenderår. Om gräsmark plöjs för odling av majs på sand- eller lössjord ska den gödselspridningsnorm för kväve för majs som anges i det sjätte nederländska åtgärdsprogrammet minskas med 65 kg N/ha.

8.   Stallgödsel får inte spridas under hösten före gräsodling.

Artikel 8

Villkor för markförvaltning

1.   På sand- och lössjord ska gräs eller andra grödor som garanterar marktäckning under vintern odlas efter majs.

2.   Fånggrödor får inte plöjas före den 1 februari.

3.   Gräsmark på sand- och lössjordar får bara plöjas på våren, med undantag för plöjning av gräsmark för förnyelse som får göras fram till och med den 31 augusti.

4.   Plöjning av gräsmark ska på alla jordtyper omedelbart följas av en gröda med högt kvävebehov och gödslingen ska baseras på jordanalys av mineraliskt kväve och andra parametrar som erbjuder referenser för uppskattning av mängden kväve som avges från mineralisering av organiskt material i jorden.

5.   Om växtföljden omfattar baljväxter eller andra växter som fixerar atmosfäriskt kväve ska gödselspridningen minskas i motsvarande grad.

6.   Genom undantag från punkt 3 ska plöjning av gräsmark vara tillåten under hösten för plantering av blomsterlökar.

Artikel 9

Villkor för minskning av ammoniakutsläpp för att minska tillförseln av näringsämnen även till vatten

1.   På gårdar med gräsmark som omfattas av ett tillstånd enligt artikel 6 ska följande villkor gälla:

a)

Flytgödsel ska spridas på gräsmark på sand- och lössjordar med ytmyllning.

b)

Flytgödsel ska spridas på gräsmark på ler- och torvjordar med ytmyllning, med släpfot med en spädning 2:1 av flytgödsel med vatten eller med ”pulse track”-spridare.

c)

Flytgödsel får inte spridas med släpfot om utomhustemperaturen är 20 °C eller högre.

d)

Flytgödsel ska spridas på åkermark med myllning eller omedelbart brukas ned efter spridning i ett pass.

e)

Fastgödsel ska omedelbart brukas ned efter spridning i högst två pass.

2.   Punkt 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 för lantbrukare som omfattas av ett undantag och för vilka bestämmelserna i punkt 1 för närvarande inte tillämpas enligt nationell rätt (14).

3.   Alla lantbrukare med gräsmark som omfattas av ett tillstånd ska före den 31 december 2020 få vägledning om åtgärder för att minska kväveutsläppen.

Artikel 10

Övervakning

1.   De behöriga myndigheterna ska se till att det upprättas kartor som visar

a)

procentandelen gårdar med gräsmark i varje kommun som omfattas av tillstånd,

b)

procentandelen djur i varje kommun som omfattas av tillstånd,

c)

procentandelen jordbruksmark i varje kommun som omfattas av tillstånd.

Kartorna ska uppdateras varje år.

2.   De behöriga myndigheterna ska inrätta och upprätthålla ett övervakningsnät för provtagning av markvatten, vattendrag och ytnära grundvatten och dräneringsvatten vid övervakningsstationer på gårdar med gräsmark som omfattas av ett tillstånd. Att övervakningsnätet ska tillhandahålla data om nitrat- och fosforhalter i vatten som lämnar rotzonen och går ut i grundvatten- och ytvattensystemet.

3.   Övervakningsnätet ska omfatta minst 300 gårdar som omfattas av tillstånd och ska vara representativt för alla jordtyper (lerjordar, torvjordar, sandjordar och sandiga lössjordar) samt för gödslingsmetoder och växtföljd. Övervakningsnätets sammansättning får inte ändras under tillämpningsperioden för detta beslut.

4.   De behöriga myndigheterna ska genomföra en undersökning och en löpande näringsämnesanalys som ger uppgifter om lokal markanvändning, växtföljder och jordbruksmetoder på gårdar med gräsmark som omfattas av tillstånd. Dessa uppgifter kan användas för modellbaserade beräkningar av omfattningen av nitratutlakning och fosforförluster från fält där högst 230 kg eller högst 250 kg kväve i form av stallgödsel från betesdjur tillförs per hektar och år.

5.   De behöriga myndigheterna ska genomföra en skärpt vattenövervakning i avrinningsområden med odlade sandjordar.

Artikel 11

Kontroller och inspektioner

1.   De behöriga myndigheterna ska göra administrativa kontroller av alla ansökningar om tillstånd för bedömning av efterlevnaden av de villkor som anges i artiklarna 7 och 8. Om kontrollen visar att dessa villkor inte är uppfyllda ska ansökan avslås och sökanden underrättas om skälen för avslaget.

De behöriga myndigheterna ska genomföra administrativa kontroller för minst 5 % av de gårdar med gräsmark som omfattas av tillstånd med avseende på markanvändning, djurantal och gödselproduktion.

2.   De behöriga myndigheterna ska inrätta ett program för fältinspektioner på gårdar med gräsmark som omfattas av tillstånd, på grundval av en riskanalys och med lämplig frekvens, med hänsyn till kontrollresultaten från tidigare år och resultaten av allmänna stickprovskontroller av tillämpningen av den lagstiftning genom vilken direktiv 91/676/EEG införlivas samt all annan information som skulle kunna tyda på bristande efterlevnad av de villkor som anges i artiklarna 7 och 8 i detta beslut.

Fältinspektioner ska göras på minst 5 % av de gårdar med gräsmark som omfattas av tillstånd för att bedöma efterlevnaden av de villkor som anges i artiklarna 7 och 8. Dessa inspektioner ska kompletteras med de inspektioner och kontroller som avses i artikel 4.2 c.

3.   Om det för något år konstateras att en gård med gräsmark som omfattas av ett tillstånd inte har uppfyllt de villkor som anges i artiklarna 7 och 8, ska tillståndshavaren få en sanktion i enlighet med nationella bestämmelser och ska inte vara berättigad till ett tillstånd det påföljande året.

4.   De behöriga myndigheterna ska ges de befogenheter och resurser som krävs för att kontrollera att villkoren för ett undantag som beviljas i enlighet med detta beslut uppfylls.

Artikel 12

Rapportering

1.   De behöriga myndigheterna ska senast den 30 juni varje år lämna in en rapport till kommissionen med följande information:

a)

Data om gödsling för alla gårdar med gräsmark som omfattas av tillstånd enligt artikel 6, inklusive information om skörderesultat och jordtyper.

b)

Utvecklingen i fråga om antalet djur per kategori i Nederländerna och på de gårdar med gräsmark som omfattas av ett tillstånd.

c)

Utvecklingen inom den nationella gödselproduktionen när det gäller kväve och fosfat i stallgödsel.

d)

En sammanfattning av kontrollresultaten i relation till utsöndringskoefficienter för gris- och fjäderfägödsel på nationell nivå.

e)

De kartor som avses i artikel 10.1.

f)

Resultaten av vattenövervakningen, inklusive uppgifter om trenderna för vattenkvaliteten i grund- och ytvattnet samt om undantagets effekter på vattenkvaliteten.

g)

De data om nitrat- och fosforhalter som avses i artikel 10.2.

h)

Resultaten från den skärpta vattenövervakning som avses i artikel 10.5.

i)

Resultaten av undersökningarna av lokal markanvändning, växtföljder och jordbruksmetoder som avses i artikel 10.4.

j)

Resultaten av de modellbaserade beräkningar som avses i artikel 10.4.

k)

En utvärdering av genomförandet av de tillståndsvillkor som anges i artiklarna 7 och 8 på grundval av kontroller på gårdsnivå, samt information om gårdar som inte uppfyller villkoren på grundval av resultaten från de administrativa kontroller och inspektioner som avses i artikel 11.

l)

En uppdatering om genomförandet av den förstärkta tillsynsstrategi som avses i artikel 4, särskilt vad gäller

genomförandet av tillsynen i högriskområdena De Peel, Gelderse Vallei och Twente,

redovisningsskyldighet i realtid för gödseltransporter genom automatisering i slutet av 2020,

beslutet om översyn av sanktionssystemet i slutet av juni 2020,

effekter på genomförandet av strategin till följd av åtgärderna för att förebygga risken för spridning av coronaviruset.

m)

Resultaten av den förstärkta tillsynsstrategi som avses i artikel 4, särskilt vad gäller

fysiska kontroller per typ av jordbruksföretag,

eventuell minskning i fall av bristande efterlevnad,

administrativa sanktioner.

n)

Information om rättsliga sanktioner som har tillämpats.

2.   De rumsliga data som ingår i rapporten ska, i tillämpliga fall, uppfylla kraven i direktiv 2007/2/EG. Vid insamlingen av de uppgifter som krävs ska Nederländerna, i tillämpliga fall, använda den information som erhållits inom ramen för det integrerade administrations- och kontrollsystem som inrättats i enlighet med artikel 67.1 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 13

Tillämpningsperiod

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021.

Artikel 14

Adressat

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2005/880/EG av den 8 december 2005 om beviljande av ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 324, 10.12.2005, s. 89).

(3)  Kommissionens beslut 2010/65/EU av den 5 februari 2010 om ändring av beslut 2005/880/EG om beviljande av ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 35, 6.2.2010, s. 18).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/291/EU av den 16 maj 2014 om beviljande av ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 148, 20.5.2014, s. 88).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/820 av den 31 maj 2018 om beviljande av ett undantag på begäran av Nederländerna i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 137, 4.6.2018, s. 27).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28).

(7)  Nederländsk lag om gödselmedel (Meststoffenwet), artiklarna 19 och 20.

(8)  Nederländsk lag om gödselmedel (Meststoffenwet), artiklarna 33a–33d.

(9)  Nederländsk lag om gödselmedel (Meststoffenwet), artikel 21b.

(10)  The impact of the Nitrates Directive on gaseous N emissions. Effects of measures in nitrates action programme on gaseous N emission. Contract ENV.B.1/ETU/2010/0009.

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(14)  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2019, nr. WJZ/19009285, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023).


Top