EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2170

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2170 av den 27 september 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

C/2019/6861

OJ L 329, 19.12.2019, p. 2–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2170/oj

19.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 329/2


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2170

av den 27 september 2019

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att förenkla utnyttjandet av Europeiska socialfonden (ESF) och minska den administrativa bördan för mottagarna är det lämpligt att utvidga tillämpningsområdet för de standardiserade skalor för enhetskostnader (nedan kallade enhetskostnader)) och enhetsbelopp som är tillgängliga för ersättning till medlemsstaterna. De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av uppgifter som lämnats in av medlemsstaterna eller som offentliggjorts av Eurostat samt på grundval av gemensamt beslutade metoder, inbegripet de metoder som anges i artiklarna 67.5 och 68b.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2).

(2)

Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller kostnader för en viss typ av insats kan fastställandet av och beloppen för de standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen skilja sig åt beroende på typ av insats och medlemsstat i syfte att återspegla deras särdrag.

(3)

Frankrike, Tjeckien, Malta, Italien, Slovakien, Nederländerna, Rumänien, Cypern, Irland och Portugal har lagt fram metoder för att antingen ändra befintliga standardiserade skalor för enhetskostnader eller för att fastställa ytterligare standardiserade skalor för enhetskostnader för ersättning från kommissionen när det gäller typer av insatser som ännu inte omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 (3).

(4)

Irland och Frankrike har lagt fram en metod för att fastställa enhetsbelopp.

(5)

När det gäller enhetskostnader för utbildningsstödjande insatser som avser alla medlemsstater utom Danmark bör beloppen uppdateras i enlighet med de senaste uppgifterna från Eurostat. Vidare bör månatliga belopp införas för förskoleverksamhet och förskoleutbildning (ISCED-nivå ED0, ED01 och ED02).

(6)

Delegerad förordning (EU) 2015/2195 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2015/2195 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

4.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

5.

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

6.

Bilaga IX ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

7.

Bilaga XIII ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

8.

Bilaga XIV ska ersättas med texten i bilaga VIII till den här förordningen.

9.

Bilaga XV ska ersättas med texten i bilaga IX till den här förordningen.

10.

Bilaga XVII ska ersättas med texten i bilaga X till den här förordningen.

11.

Bilaga XI till denna förordning ska läggas till som bilaga XXI.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (EUT L 313, 28.11.2015, s. 22).


BILAGA I

”BILAGA II

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp till Frankrike

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp (i euro)

1.

Garantie Jeunes inom insatsområde 1 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l’emploi i det operativa programmet PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER (CCI-2014FR05M9OP001).

Ungdomar som varken arbetar eller studerar (1) med ett positivt resultat inom Garantie Jeunes senast 12 månader efter inledd coachning.

Bidrag till deltagaren

Aktiveringskostnader vid s.k. missions locales

Antal ungdomar som varken arbetar eller studerar och som senast 12 månader efter inledd coachning har

påbörjat en yrkesutbildning som leder till ett utbildningsbevis, genom

livslångt lärande, eller som har

grundläggande yrkesutbildning,

eller som har

startat ett företag, eller som har

hittat ett arbete, eller som har

tillbringat minst 80 arbetsdagar (med eller utan betalning) på en arbetsplats.

6 400

2.

Utbildning för arbetslösa som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsorganisationer och stöds av det operativa programmet Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Deltagare med ett framgångsrikt resultat efter en kurs

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som efter en kurs har

fått ett examensbevis eller en bekräftelse på förvärvade färdigheter i slutet av kursen,

hittat ett arbete som varade i minst en månad,

registrerat sig på en yrkesinriktad fortbildning,

omregistrerat sig på sin föregående skolutbildning efter ett avbrott, eller som har

fått tillgång till en formell valideringsprocess för sina förvärvade färdigheter.

Om en deltagare uppnår fler än ett framgångsrikt resultat efter kursen ska detta endast ge rätt till ersättning för ett belopp för denna utbildning.

Kategori

Sektor

Belopp

1

Hälso- och sjukvård

3 931

Säkerhet för varor och personer

2

Kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

4 556

Persontjänster

Hantering av mjuka material

Livsmedel, matlagning

Handel och försäljning

Värdtjänster, hotellindustri, catering

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

3

Utbildning i sekretariats- och kontorsautomatisering

5 695

Socialt arbete

Elektronik

Frisörtjänster, skönhetsvård och välbefinnande

Underhåll av utrustning och fordon

Transport, hantering, lagring

4

Jordbruk

7 054

Miljö

Bygg- och anläggningsarbeten

Trycknings- och publiceringsteknik

3.

Utbildning för arbetslösa som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsorganisationer och stöds av de operativa programmen

 

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

 

och

 

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002).

Deltagare med ett framgångsrikt resultat efter en kurs

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som efter en kurs har

fått ett examensbevis som är officiellt godkänt av en yrkesorganisation eller statlig myndighet,

fått en bekräftelse på förvärvade färdigheter i slutet av kursen,

hittat ett arbete,

registrerat sig på en yrkesinriktad fortbildning,

omregistrerat sig på sin föregående skolutbildning efter ett avbrott, eller som har

fått tillgång till en formell valideringsprocess för sina förvärvade färdigheter.

För kategori 5 gäller även följande: antal deltagare med ett framgångsrikt resultat enligt ovanstående beskrivning som har rätt till bidrag från regionen Auvergne-Rhône-Alpes.

Om en deltagare uppnår fler än ett framgångsrikt resultat efter kursen ska detta endast ge rätt till ersättning för ett belopp för denna utbildning.

Kategori

Trycknings- och publiceringsteknik

Belopp

1

Transport, logistik och turism

4 403

Bank- och försäkringsverksamhet

Förvaltning, affärsadministration, nyföretagande

Tjänster för enskilda och grupper i samhället

2

Hälso- och sjukvård och socialt arbete, fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter

5 214

Restaurang-, hotell- och livsmedelsindustrier

Handel

Hantering av mjuka material och trä; grafiska industrier

3

Bygg- och anläggningsarbeten

7 853

Bearbetningsindustrier

Mekanik, metallbearbetning

Jordbruk, fiske

Kommunikation, information, konst och underhållning

4

Underhåll

9 605

Elektricitet, elektronik

It och telekommunikation

5

Bidrag

2 259

4.

Kvalificerande utbildning och yrkesinriktad fortbildning inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005) – inom insatsområde 1. Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Tillhandahållande av utbildning som ger yrkesmässiga kvalifikationer, färdigheter eller certifiering

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal månader per deltagare som har genomgått kvalificerande utbildning och yrkesinriktad fortbildning, inklusive månader på ett utbildningscentrum eller ett företag

Kategori A1: 3 131

Kategori B1: 4 277

Kategori C1: 2 763

Kategori D1: 2 470

Kategori D2: 2 332

Kategori D3: 3 465

Kategori E1: 2 841

Kategori E2: 3 392

Kategori E3: 2 569

Kategori F1: 2 319

Kategori F2: 2 990

Kategori F3: 2 910

Kategori G1: 2 381

5.

Förberedande yrkesutbildning för vuxna inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005) – inom insatsområde 1 Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Tillhandahållande av yrkesutbildning som ger tillgång till kvalificerande utbildning

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal månader per deltagare som har genomgått förkvalificerande utbildning på högst fem månader

Kategori H1: 2 805

6.

Kvalificerande/certifierande yrkesutbildning genom offentlig upphandling inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

Insatsområde 1: Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Insatsområde 2: Stödja tillgång till sysselsättning genom att utveckla kompetens och rörlighet

Insatsområde 3: Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom genom att stärka offentlig utbildning och offentligt stöd

Deltagare som framgångsrikt har slutfört individuell fortbildning.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som har fått en erkänd kvalifikation/certifiering inom fyra månader från utbildningen

Kategori

Nivå

Enhetsarbetskostnad

A

III

17 509,80

B

IV

14 908,87

C

V

13 847,37

D

VI

9 562,39

 

 

 

7.

Högre yrkesutbildning inom vård och hälsa inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

Insatsområde 1: Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Deltagare som framgångsrikt har slutfört den högre yrkesutbildningen inom vård och hälsa (2).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som framgångsrikt har slutfört sitt utbildningsår (som fortsätter med en högre årskurs eller examen)

 

Kod

Belopp (värde 2017)

Statligt examensbevis för vårdare

Inledande

AS-INIT

6 150,99

Avseende viss del

AS-PART

3 444,55

Statligt examensbevis för sjuksköterska

År 1

(IFSI-A1)

9 038,52

År 2

(IFSI-A2)

7 341,99

År 3

(IFSI-A3)

5 620,57

Statligt examensbevis för barnmorska

År 1

(ESF-A1)

15 752,29

År 2

(ESF-A2)

9 878,55

År 3

(ESF-A3)

11 038,54

År 4

(ESF-A4)

5 318,95

Statligt examensbevis för ambulansförare

IFA-AMB

5 886,73

Statligt examensbevis för barnskötarassistent

IFAP

8 102,58

Statligt examensbevis för barnskötare

EP

12 173,43

Statligt examensbevis för arbetsterapeut

År 1

(IRFE-A1)

12 570,94

År 2

(IRFE-A2)

7 557,72

År 3

(IRFE-A3)

6 611,51

Statligt examensbevis för massageterapeut

År 1

(IFMK-A1)

5 761,21

År 2

(IFMK-A2)

4 638,97

År 3

(IFMK-A3)

4 783,31

År 4

(IFMK-A4)

4 493,41

Statligt examensbevis för psykomotorisk terapeut

År 1

(IRFP-A1)

9 504,44

År 2

(IRFP-A2)

8 650,03

År 3

(IRFP-A3)

6 008,29

2.   Justering av beloppen

Beloppet för enhetskostnad 1 baseras delvis på en standardskala för enhetskostnader som finansieras helt av Frankrike. Av beloppet på 6 400 euro motsvaras 1 600 euro av den standardskala för enhetskostnad som fastställts i Instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l’expérimentation Garantie Jeunes prise pour l’application du décret 2013–80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l’instruction ministérielle du 20 mars 2014, som ska täcka de offentliga ungdomsarbetsförmedlingarnas (missions locales) kostnader för coachning av ungdomar som varken arbetar eller studerar och som omfattas av Garantie Jeunes.

Enhetskostnad 1 ska uppdateras och justeras av medlemsstaten i överensstämmelse med de anpassningar enligt nationella regler som görs av standardskalan för enhetskostnad för beloppet på 1 600 euro i punkt 1 ovan, som ska täcka ungdomsarbetsförmedlingarnas kostnader.

Beloppet för enhetskostnaderna 2 och 3 baseras på priser vid offentlig upphandling av utbildningstimmar inom respektive fält och geografiskt område. Dessa belopp ska justeras när upphandlingen av kurserna upprepas enligt följande formel:

Nytt pris (exkl. moms) = tidigare pris (exkl. moms) x (0,5 + 0,5 x Sr/So)

Sr är INSEE:s (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) index över sysselsatta personer, med identifikationsnummer 1567446, i den senaste månatliga publikationen på dagen för justeringen.

So är INSEE:s index över sysselsatta personer, med identifikationsnummer 1567446), i den månatliga publikationen på dagen för inlämningen av anbudet för den första justeringen, och därefter för följande justeringar, i den månatliga publikationen på årsdagen för inlämningen av anbudet.

Beloppen för enhetskostnaderna 4, 5 och 7 kan justeras mot bakgrund av inflationstakten i La Reunion (INSEE index) – referensåret 2017.

Beloppen för enhetskostnad 6 kan justeras enligt mekanismen för översyn av priser om upphandlingen i Réunion-regionen förnyas. Skalornas belopp uppdateras årligen, per den1 januari N på grundval av senast kända index, enligt följande formel:

Formel för översyn av skala: B – B0 (Im/I0)

B: belopp för den reviderade skalan N

B0: belopp för den inledande skalan (N–1)

I0: referensvärdet, Syntec-indexets senast kända värde per den 1 januari, N-1

Im: I0 – 12 månader

Mellanliggande led av beräkningarna ska utföras med fyra decimaler, där skalan omfattar två decimaler och den tillämpliga koefficienten avrundas P0, vid eventuell förekomst i den högsta tusendelen.

Vald framgångsskala enligt den standardiserade skalan för enhetskostnader är 2017 års värde. Referensår 2017 tillämpas därför som utgångspunkt för indexering.

Indexeringen gäller för kurser som startade år N.

3.   Fastställande av enhetsbelopp

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i euro)

Tekniskt stöd

Insatsområde 4

(2014FR05SFOP001)

OP ESF

Insatsområde 2

(2014FR05M9OP001)

OP YEI

Nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan. (dvs. totala stödberättigande utgifter som ingår i en betalningsansökan som hittills inte har beaktats för beräkning av en delbetalning på 100 000 euro).

Alla stödberättigande kostnader

Delbetalningar på 100 000 euro i nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan till Europeiska kommissionen tills det högsta budgeterade beloppet inom insatsområdet Tekniskt stöd har nåtts.

3 716,64


(1)  Unga som varken arbetar eller studerar och som deltar i en insats som får stöd av PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER.

(2)  Examensbeviset kan utfärdas inom 13 månader efter avslutad utbildning, om extraundervisning har erbjudits deltagarna.


BILAGA II

”BILAGA III

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Tjeckien

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori (1)

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i den nationella valutan tjeckisk koruna om inget annat anges)

1.

Inrättande av en ny barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Ny plats vid en ny barnomsorgsinrättning

Inköp av utrustning till en barnomsorgsinrättning

Ledning av projektfasen för att inrätta barnomsorgsinrättningen

Antal nya platser vid den nya barnomsorgsinrättningen (2)

20 544 inkl. moms, eller 17 451 exkl. moms

2.

Ombildning av en befintlig inrättning till en barngrupp inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Ombildad plats i en barngrupp. (3)

Inköp av utrustning till en ombildad inrättning.

Inköp av pedagogiska hjälpmedel.

Ledning av projektfasen för att ombilda inrättningen.

Antal ombildade platser i en barngrupp (4)

9 891 inkl. moms, eller 8 642 exkl. moms

3.

Drift av en barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning.

Löner till pedagogisk personal och annan personal.

Drift av barnomsorgsinrättningen.

Ledning av insatsen.

Beläggningsgrad (5)

730 (6)

4.

Kompetenshöjning för barnskötare inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Uppnådd kvalifikation som barnskötare.

Utbildning och yrkesexamen.

Antal personer som får en yrkesexamen som barnskötare.

14 760

5.

Lokalhyra för barnomsorgsinrättningar inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning.

Lokalhyra för en barnomsorgsinrättning.

Beläggningsgrad (7).

64 (8)

6.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en extern kurs i allmän informationsteknik (it) under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

324

7.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en extern kurs i mjuka färdigheter och ledarskap under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

593

8.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en extern språkkurs under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

230

9.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en specialiserad it-kurs under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

609

10.

Utökad extern yrkesutbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en extern kurs i bokföring, ekonomi och juridik under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

436

11.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i extern fortbildning med inriktning på teknik och andra ämnen under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

252

12.

Utökad intern (9) fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en kurs som tillhandahålls av en intern handledare inom något av följande områden under en timme (60 minuter):

Allmän informationsteknik (it)

Mjuka färdigheter och ledarskap

Språk

Specialiserad it

Bokföring, ekonomi och juridik

Teknisk och annan yrkesutbildning

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta personalkostnader,

indirekta kostnader,

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

144

13.

Stöd från personal med tidsbegränsad anställning till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent för en skolpsykolog och/eller specialiserad skolpedagog per månad.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader.

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

5 871

14.

Stöd från personal med tidsbegränsad anställning till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent för en skolassistent och/eller socialpedagog per månad.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

Skolassistent:

3 617

Socialpedagog:

4 849

15.

Stöd från personal med tidsbegränsad anställning till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent för en barnsköterska per månad.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

3 402

16.

Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Tillhandahållande av ett undervisningsblock med 16 lektioner på 90 minuter utanför läroplanen till en grupp med minst sex barn/elever, varav två riskerar att misslyckas med sin skolgång.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tillhandahållna undervisningsblock med 16 lektioner på 90 minuter till en grupp med minst sex barn/elever, varav två riskerar att misslyckas med sin skolgång.

17 833

17.

Stöd till elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång genom handledning inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Tillhandahållande av ett block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tillhandahållna block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång.

8 917

18.

Kompetensutveckling för pedagoger genom strukturerade kurser inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Antal timmars kompetensutveckling för pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen.

Antal kurstimmar per pedagog.

1)

435 för utbildning under ordinarie lektionstid.

2)

170 för utbildning utanför ordinarie lektionstid utanför ordinarie lektionstid.

19.

Tillhandahållande av information till föräldrar genom möten inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter).

3 872

20.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Block med 30 timmars extern mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal block med 30 timmars mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger.

31 191

21.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Utbildningscykel med 15 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 15 timmar per pedagog som gör ett strukturerat besök hos en annan pedagog i en annan skola.

4 505

22.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Utbildningscykel med tio timmars ömsesidigt samarbete i en grupp med minst tre pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om tio timmar för en grupp med minst tre pedagoger.

8 456

23.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

2,75 timmar lång tandemlektion (10).

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader.

Antal genomförda tandemlektioner.

815

24.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Cykel om 19 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda cykler om 19 timmar med en expert och två andra pedagoger.

5 637

25.

Yrkesvägledning vid skolor och samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent per månad för en yrkesvägledare och/eller samordnare för samarbete mellan skolor och arbetsgivare.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

4 942

26.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Utbildningscykel med 8,5 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog och en mentor.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 8,5 timmar per strukturerat besök vid en skola, ett företag eller en utbildningsinstitution.

2 395

27.

Kompetensutveckling för pedagoger inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Utbildningscykel om 3,75 timmar eller 4 utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationstekni.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationsteknik.

En utbildningscykel: 1 103

Fyra utbildningscykler: 4 412

28.

Utbytesprogram för forskare inom insatsområde 2 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Mobilitetsperiodens längd i månader per forskare.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal månaders mobilitet per forskare.

Delar

Belopp  (11) (euro)

Bidrag till levnadsomkostnader (för forskare som kommer till Tjeckien)

Unga forskare

2 674

 

Erfarna forskare

3 990

Bidragen till levnadsomkostnader för forskare från Tjeckien som åker utomlands (utåtriktad rörlighet) ska beräknas genom att multiplicera beloppen för utländska forskare som kommer till Tjeckien (inåtriktad rörlighet) med relevant korrektionskoefficient som anges i punkt 3 nedan, beroende på destinationsland.

Flyttbidrag

600

Familjetillägg

500

Kostnader för forskning, utbildning och nätverksbyggande

800

Förvaltningskostnader och indirekta kostnader

650

29.

Stöd till elever med ett annat modersmål, lärare eller föräldrar genom hjälp av en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent inom insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

1)

Arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad för en person som arbetar med interkulturell verksamhet (12) eller en tvåspråkig assistent.

2)

En timmes (60 minuters) arbete för en person som arbetar med interkulturell verksamhet (13).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter för en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent per månad.

2)

Antal arbetade timmar för en person som arbetar med interkulturell verksamhet.

1)

Person som arbetar med interkulturell verksamhet: 5 373

Tvåspråkig assistent: 4 464

2)

Person som arbetar med interkulturell verksamhet: 308

30.

Transnationella mobilitetsprojekt för utbildning av utbildningspersonal inom insatsområde 4, Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning, i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

En fyradagars praktikplats för utbildningspersonal vid en skola i en annan europeisk stat, bestående av minst 24 timmars utbildningsverksamhet.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen, vilka utgörs av följande:

1)

Lön till deltagarna.

2)

Kostnader för att anordna praktikplatsen vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer.

3)

Resekostnader och kostnader för uppehälle.

Antal fyradagars praktikplatser med deltagande av utbildningspersonal vid en skola i en annan europeisk stat.

1)

5 087

2)

350 euro

3)

Till dessa belopp för varje fyradagars praktikplats kan ett belopp per deltagare för resekostnader och kostnader för uppehälle läggas till enligt följande:

Resekostnader beroende på avstånd, enligt följande (14):

Belopp

10–99 km:

20 euro

100–499 km:

180 euro

500–1 999 km:

275 euro

2 000–2 999 km:

360 euro

3 000–3 999 km:

530 euro

4 000–7 999 km:

820 euro

8 000 km eller mer:

1 300 euro

Kostnader för uppehälle beroende på land, enligt följande:

Belopp

Danmark, Irland, Norge, Sverige, Förenade kungariket

448 euro

Belgien, Bulgarien, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Österrike, Polen, Rumänien, Finland,

392 euro

Tyskland, Spanien, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien,

336 euro

Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien

280 euro

31.

Utveckling av färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) för elever och personal vid skolor/utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

45 minuter lång lektion i vilken IKT-verktyg används, med minst tio elever av vilka minst tre riskerar att misslyckas med sin skolgång.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen, inklusive direkta kostnader för IKT och direkta personalkostnader.

Antal 45 minuter långa lektioner med minst tio elever av vilka minst tre riskerar att misslyckas med sin skolgång.

2 000

32.

Kompetensutveckling för pedagoger inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Projektdag bestående av samarbetsundervisning av pedagoger och en extern expert.

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader och direkta personalkostnader.

Antal projektdagar med samarbetsundervisning, som uppfyller följande krav:

De består av fyra 45 minuter långa lektioner med undervisning utanför ordinarie studiemiljö.

Undervisning ges till en grupp med minst tio studenter, varav minst tre riskerar att misslyckas med sin skolgång, och kompletteras med gemensamma förberedelser och gemensam diskussion i minst 60 minuter.

6 477

33.

Utbildning av utbildningspersonal genom transnationell rörlighet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Utbildning för en lärare eller lärarkandidat vid en skola i en annan EU-medlemsstat eller ett icke-EU-land utanför Erasmus+-programmet, bestående av sex timmar specifika aktiviteter

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader och direkta personalkostnader.

1)

Löner för deltagande lärare

2)

Kostnader vid värdskolan och den utsändande skolan för att organisera

3)

Kostnader för resor och uppehälle

Antal kurser för utbildningspersonal vid skolor i ett annat EU-land eller ett icke-EU-land utanför Erasmus+-programmet.

En kurs kan bestå av en eller flera utbildningsdagar med sex timmar specifika aktiviteter

1)

1 388 tjeckisk koruna (per dag)

2)

350 euro (per kurs)

3)

Kostnader för resor och uppehälle

Resekostnader per tur och returresa beroende på avstånd, enligt följande (15):

Belopp

0–99 km:

20 euro

100–499 km:

180 euro

500–1 999 km:

275 euro

2 000–2 999 km:

360 euro

3 000–3 999 km:

530 euro

4 000–7 999 km:

820 euro

8 000 km eller mer:

1 300 euro

Kostnader för uppehälle beroende på land och antal dagar, enligt följande:

Belopp

Danmark, Irland, Norge, Sverige, Norge, Sverige, Förenade kungariket, Finland, Luxemburg, Island, Liechtenstein:

153 euro per dag (1–14 dagar), 107 euro (15–60 dagar).

Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta, Portugal:

136 euro per dag (1–14 dagar), 95 euro (15–60 dagar).

Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien

119 euro per dag (1–14 dagar), 83 euro (15–60 dagar).

34.

Samarbete mellan forskningsorganisationer och andra enheter inom insatsområde 2 i det operativa programmet Forskningz, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Praktik och praktisk utbildning i forskningsorganisationer och samarbete mellan forskningsorganisationer i samband med detta

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader och direkta personalkostnader.

Antal manarbetsdagar i forskningsorganisationer utomlands (utåtriktad rörlighet) eller i tjeckiska forskningsorganisationer (inåtriktad rörlighet)

219 euro för inåtriktad rörlighet

219 euro x relevant korrektionskoefficient (se tabell under punkt 3) för utåtriktad rörlighet

35.

Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av strukturerat arbetsplatsbesök för en utbildningscykel på 20 timmar

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal utbildningscykler med strukturerat arbetsplatsbesök som tillhandahålls av anställda eller volontärer

1) 5 262 CZK tjeckisk koruna (experten är anställd)

2) 3 070 CZK tjeckisk koruna (experten är volontär)

36.

Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av tandemutbildningscykel på nio timmar

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tandemutbildningscykler på nio timmar som tillhandahålls av anställda eller volontärer

1) 2 499 tjeckisk koruna (experten är anställd)

2) 1 184 tjeckisk koruna (experten är volontär)

37.

Kompetensutveckling för utbildare genom strukturerad utbildning i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av utbildning i ackrediterade strukturerade kurser

1)

Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen samt måltidskostnader

2)

Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen samt måltidskostnader + resekostnader

(1)

Antal kurstimmar per deltagare

(2)

Antal kurstimmar per deltagare som omfattas av resekostnader (enkel resa minst 10 km)

(1)

200,50 tjeckisk koruna

(2)

200,50 CZK +2,50 euro

38.

Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Cykel om 22 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två utbildare.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antalet genomförda cykler om 22 timmar med en expert och två andra utbildare.

1)

6 227 tjeckisk koruna (experten är anställd)

2)

2 719 tjeckisk koruna (experten är volontär)

39.

Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Projektdag på minst fyra timmar bestående av samarbetsundervisning av utbildare och en extern expert

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader, personalkostnader och indirekta kostnader.

Antal genomförda projektdagar för minst tio studenter minst 10 km från organisationens huvudsäte

246 euro

40.

En informell utbildningsorganisations tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen i sammanlagt 24 timmar.

Alla stödberättigande kostnader, exklusive direkta personalkostnader

Antal block med 24 timmar genomförda aktiviteter utanför läroplanen.

6 315 tjeckisk koruna

2.   Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnaderna 6–11 kan justeras genom att den ursprungliga minimilönen ändras i den beräkningsmetod som inbegriper minimilön, kostnad för att tillhandahålla utbildningen och indirekta kostnader.

Beloppet för enhetskostnad 12 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller deltagarnas löner, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller löner till deltagarna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter.

Beloppen för enhetskostnaderna 13–17, 19–27 och 29 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 18 kan justeras genom att lönerna till deltagarna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper kostnader för att tillhandahålla utbildningen plus löner till deltagarna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 28 kan justeras genom att ändra beloppen för bidraget till levnadsomkostnader, flyttbidraget, familjetillägget, kostnaderna för forskning, utbildning och nätverksbyggande samt förvaltningskostnaderna och de indirekta kostnaderna.

Beloppet för enhetskostnad 30 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, kostnader för att anordna praktikplatser vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer samt resekostnader och kostnader för uppehälle, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, kostnader för att anordna praktikplatser vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer samt resekostnader och kostnader för uppehälle.

Beloppet för enhetskostnad 32 kan justeras genom att beloppet för resekostnader ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta resekostnader, plus direkta personalkostnader, plus indirekta kostnader.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

När det gäller minimilön: ändringar av minimilön enligt regeringsdekret nr 567/2006 Sb.

När det gäller socialförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivarnas avgifter till socialförsäkringssystemet genom lag nr 589/1992 Sb om social trygghet.

När det gäller sjukförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivaravgifter till sjukförsäkringssystemet genom lag nr 592/1992 Sb om avgifter för sjukförsäkring.

När det gäller genomsnittslöner som underlag för att fastställa löner/personalkostnader: ändringar av de senast publicerade årliga uppgifterna för berörda kategorier i informationssystemet för genomsnittsinkomster (www.ISPV.cz).

När det gäller bidrag till levnadsomkostnader, flyttbidrag, familjetillägg, kostnader för forskning, utbildning och nätverksbyggande samt förvaltningskostnader och indirekta kostnader: ändringar av belopp för Horisont 2020 – Marie Skłodowska-Curie-åtgärden, enligt https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

När det gäller resekostnader, kostnader för uppehälle och organisatoriska kostnader enligt enhetskostnad 30: ändringar av beloppen för resekostnader och organisatoriska kostnader samt stöd till enskilda personer som fastställts av Europeiska kommissionen för programområde 1 (mobilitetsprojekt) inom programmet Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).

När det gäller resekostnader enligt enhetskostnad 32: ändringar av beloppen för resekostnader mellan 10 och 99 kilometer som anges i avståndsberäknaren för programmet Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv).

3.   Tabell över koefficienter för forskare som reser utomlands (utåtriktad rörlighet) och samarbete mellan forskningsorganisationer

3.A   För samarbete mellan forskningsorganisationer

Korrigeringskoefficient för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, värde (16)

Korrigeringskoefficient (17)

Belopp – en mandag

0,48–0,799

0,75

164,25 euro

0,8–0,999

0,875

191,63 euro

1,00–1,52

1

219 euro

3.B   Tabell över koefficienter för forskare som reser utomlands

(MSCA-korrektionskoefficient)

Land

Korrigeringskoefficientens belopp

Albanien

0,799

Algeriet

0,905

Angola

1,567

Argentina

0,802

Armenien

0,922

Australien

1,277

Österrike

1,305

Azerbajdzjan

1,080

Bangladesh

0,747

Barbados

1,376

Vitryssland

0,728

Belgien

1,223

Belize

0,942

Benin

1,186

Bermuda

1,853

Bolivia

0,826

Bosnien och Hercegovina

0,844

Botswana

0,632

Brasilien

1,197

Bulgarien

0,758

Burkina Faso

1,181

Burundi

0,907

Kambodja

0,911

Kamerun

1,174

Kanada

1,074

Kap Verde

0,877

Centralafrikanska republiken

1,328

Colombia

0,953

Komorerna

0,845

Costa Rica

1,004

Kroatien

1,026

Kuba

0,961

Cypern

1,010

Tjeckien

1,000

Republiken Kongo

1,680

Danmark

1,651

Djibouti

1,058

Dominikanska republiken

0,769

Östtimor

1,093

Ecuador

0,923

Egypten

0,708

Eritrea

1,210

Estland

0,971

Etiopien

1,040

Färöarna

1,651

Fiji

0,838

Finland

1,477

Frankrike

1,415

Gabon

1,318

Gambia

0,844

Georgien

0,921

Tyskland

1,186

Ghana

0,784

Förenade kungariket

1,710

Grekland

1,085

Guatemala

1,010

Guinea

0,901

Guinea-Bissau

1,181

Guyana

0,761

Haiti

1,157

Honduras

0,898

Hongkong

1,228

Ungern

0,947

Tchad

1,441

Chile

0,720

Kina

1,121

Island

1,410

Indien

0,775

Indonesien

0,854

Irland

1,414

Israel

1,298

Italien

1,277

Elfenbenskusten

1,202

Jamaica

1,125

Japan

1,290

Jordanien

1,058

Kazakstan

1,002

Kenya

0,997

Kirgizistan

0,982

Laos

1,091

Lettland

0,950

Libanon

1,055

Lesotho

0,591

Liberia

1,359

Libyen

0,704

Liechtenstein

1,482

Litauen

0,887

Luxemburg

1,223

Nordmakedonien

0,734

Madagaskar

1,052

Malawi

0,831

Malaysia

0,841

Mali

1,155

Malta

1,032

Mauretanien

0,764

Mauritius

0,910

Mexiko

0,821

Montenegro

0,793

Marocko

0,922

Moçambique

0,874

Myanmar/Burma

0,801

Namibia

0,751

Nepal

0,942

Nederländerna

1,320

Nya Kaledonien

1,433

Nya Zeeland

1,220

Nicaragua

0,691

Niger

1,037

Nigeria

1,132

Norge

1,597

Pakistan

0,635

Palestinska territorierna

1,355

Panama

0,773

Papua Nya Guinea

1,241

Paraguay

0,844

Peru

0,981

Filippinerna

0,898

Polen

0,923

Portugal

1,030

Moldavien

0,758

Republiken Serbien

0,823

Republiken Kongo

1,475

Rumänien

0,841

Ryssland

1,290

Rwanda

1,009

El Salvador

0,851

Samoa

1,015

Saudiarabien

0,988

Senegal

1,158

Sierra Leone

1,306

Singapore

1,382

Slovakien

0,983

Slovenien

1,053

Salomonöarna

1,314

Republiken Sydafrika

0,621

Sydkorea

1,194

Spanien

1,167

Sri Lanka

0,855

Sudan

1,219

Surinam

0,685

Swaziland

0,654

Sverige

1,490

Schweiz

1,482

Syrien

0,994

Taiwan

1,011

Tadzjikistan

0,761

Tanzania

0,800

Thailand

0,876

Togo

1,032

Tonga

1,040

Trinidad och Tobago

0,991

Tunisien

0,826

Turkiet

1,004

Turkmenistan

0,775

Uganda

0,862

Ukraina

0,866

Förenade Arabemiraten

1,119

Uruguay

1,031

Förenta staterna

1,212

Uzbekistan

0,813

Vanuatu

1,321

Venezuela

1,103

Vietnam

0,652

Jemen

0,992

Zambia

0,947

Zimbabwe

1,123


(1)  För enhetskostnaderna 1–5 ska de kostnadskategorier som tas upp täcka alla kostnader i samband med den berörda insatsen, utom för insatstyperna 1 och 2, som också får inbegripa andra kostnadskategorier.

(2)  Med detta avses en ny plats i den nya barnomsorgsinrättningens mottagningskapacitet i enlighet med nationella bestämmelser, och där det kan styrkas att utrustning finns för varje ny plats.

(3)  Med en barngrupp avses en barngrupp som registrerats som sådan i enlighet med nationell lagstiftning om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp.

(4)  Med detta avses en plats vid en befintlig inrättning som nyligen registrerats som en barngrupp i enlighet med nationell lagstiftning och som ingår i den gruppens officiella kapacitet, och där det kan styrkas att utrustning finns för varje plats.

(5)  Beläggningsgraden definieras som antalet närvarande barn vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, dividerat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.

(6)  Detta belopp betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.

(7)  Beläggningsgraden definieras som antalet närvarande barn vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, dividerat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.

(8)  Detta belopp betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.

(9)  Intern utbildning är utbildning som tillhandahålls av en intern handledare.

(10)  Under en tandemlektion samarbetar två pedagoger i syfte att utvecklas yrkesmässigt genom att gemensamt planera, genomföra och diskutera undervisningsmetoder för en klass.

(11)  Det totala beloppet per deltagare kommer att bero på de olika mobilitetsperiodernas utformning och tillämpligheten för varje del som fastställs.

(12)  Denna indikator kommer att användas för personer som arbetar med interkulturell verksamhet eller tvåspråkiga assistenter som är direkt anställda på heltid eller deltid av skolan.

(13)  Denna indikator ska användas för externa personer som arbetar med interkulturell verksamhet och som har anställts av skolan för att tillhandahålla tjänster på timbasis.

(14)  Baserat på reseavstånd per deltagare. Reseavstånd ska beräknas med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv

(15)  Baserat på reseavstånd per deltagare. Reseavstånd ska beräknas med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv

(16)  Korrigeringskoefficient för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder 2018–2020.

(17)  Korrigeringskoefficient för utbytesprogram baserade på Erasmus.


BILAGA III

”BILAGA V

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp till Malta

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.

Sysselsättningsstöd (program A2E) inom insatsområde 1 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001)

Utbetalat sysselsättningsstöd per vecka till arbetstagare med sämre förutsättningar, kraftigt sämre förutsättningar eller funktionsnedsättning (1)

Alla kostnader för sysselsättningsstödet

Antal arbetade veckor per arbetstagare

1.

Arbetstagare med sämre förutsättningar: 85 euro per vecka i högst 52 veckor

2.

Arbetstagare med kraftigt sämre förutsättningar: 85 euro per vecka i högst 104 veckor

3.

Arbetstagare med funktionsnedsättning: 125 euro per vecka i högst 156 veckor

2.

Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001).

Deltagande i en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad extern utbildning

Direkta kostnader för att tillhandahålla den externa utbildningen

Antal kurstimmar per deltagare

25

3.

Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001).

Tillhandahållande av en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad intern utbildning

Lönekostnad för internutbildare

Antal tillhandahållna kurstimmar per utbildare

4,90

4.

Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001).

Deltagande i en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad intern eller extern utbildning

Lönekostnad för deltagare

Antal kurstimmar per deltagare

4,90

5.

Utbildning och arbetspraktik inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001

1)

Profilering av ungdomar under 25 år (klassificerade som ungdomar som varken arbetar eller studerar) inom ungdomsgarantin

2)

Ungdomar under 25 år (klassificerade som ungdomar som varken arbetar eller studerar) som har slutfört en utbildning inom ungdomsgarantin

3)

En timme sakkunnigt stöd till ungdomar under 25 år.

4)

Ersättningar till deltagare under 25 år (klassificerade som ungdomar som varken arbetar eller studerar) som har slutfört ungdomsgarantiprogrammet

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)

Antal ungdomar under 25 år för vilka en profileringsrapport gjorts och för vilka man bekräftat att det finns deltagaruppgifter i enlighet med bilaga I till förordning (EU) 1304/2013.

2)

Antal ungdomar under 25 år som fortsätter till nästa fas av ungdomsgarantin (dvs. arbetsexponering eller vuxenutbildning)

3)

Antal timmars sakkunnigt stöd till ungdomar under 25 år per deltagare

4)

Antal ungdomar under 25 år som har slutfört programmet för arbetsexponering eller vuxenutbildning och har fått ett intyg på slutförd utbildning

1)

2 601,50

2)

2 128,50

3)

50

4)

1 398

6.

It-utbildning inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001

Ungdomar under 25 år som får utbildning på nivå 2 av de IKT-kurser som ges sommartid inom Maltas ram för kvalifikationer (2).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)

Antal ungdomar som är anmälda till nivå 2 av en IKT-kurs som ges sommartid inom Maltas ram för kvalifikationer

2)

Antal ungdomar som har fått ett intyg på närvaro eller slutförd utbildning för nivå 2 av en IKT-kurs som ges sommartid inom Maltas ram för kvalifikationer

1)

416

2)

318

7.

It-utbildning (europeiska datakörkortet) på nivå 3 av Maltas ram för kvalifikationer, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001.

Ungdomar under 25 år som får utbildning på nivå 3 av standardkursen för det europeiska datakörkortet inom Maltas ram för kvalifikationer (3)

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)

Antal ungdomar som är anmälda till nivå 3 av standardkursen för det europeiska datakörkortet inom Maltas ram för kvalifikationer

2)

Antal ungdomar som har fått ett intyg på närvaro eller slutförd utbildning för nivå 3 av standardkursen för det europeiska datakörkortet inom Maltas ram för kvalifikationer

1)

226,50

2)

528,50

8.

Förebyggande klasser för Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001.

Ungdomar under 25 år som deltar i förebyggande klasser på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)

Antal ungdomar som är anmälda till en förebyggande klass på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik

2)

Antal ungdomar gör om examensprovet på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik

3)

Antal ungdomar som klarat kursen på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik efter att gjort om examensprovet i september det året eller som har uppnått fullständig kvalifikation i slutet av utbildningen

1)

62,10

2)

113,85

3)

31,05

9.

Förebyggande klasser för att få intyg på gymnasieutbildning (Secondary Education Certificate) inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001

Ungdomar under 25 år som deltar i förebyggande klasser på Maltas idrottshögskola

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)

Antal ungdomar som har anmält sig för att ta om examen på Maltas idrottshögskola

2)

Antal ungdomar som tar om examen på Maltas idrottshögskola

3)

Antal ungdomar som har förbättrat sitt examensresultat på Maltas idrottshögskola jämfört med föregående examen

1)

38,10

2)

69,85

3)

19,05

10.

Tillhandahållande av stipendier på högskolenivå till olika målgrupper på nivå 7 av den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF L 7) inom insatsområde 3 (investeringsprioriteringar 10ii och 10iii) och 4 (investeringsprioritering 11i) i operativt program 2014MT05SFOP001.

Deltagare som genomgår studieprogram på nivå 7 av den europeiska ramen för kvalifikationer och som erhåller en kvalifikation eller certifiering efter avslutad utbildning

Kursavgifter

Antal erhållna ECTS (4)-poäng × 0,95 för vilka ett preliminärt utdrag uppvisas

Antal erhållna ECTS-poäng × 0,05 för vilka ett ackrediteringsintyg eller ett definitivt utdrag uppvisas

För studieprogram i Malta

58

För studieprogram i andra länder och för gemensamma studieprogram

100

2.   Justering av beloppen

Enhetskostnad 1 kan justeras genom att ändra den ursprungliga minimilönen och/eller lagstadgade bonusen och/eller veckovisa ersättningen och/eller socialförsäkringsavgifterna i den beräkningsmetod som inbegriper det lägsta beloppet per vecka av den nationella minimilönen för ett visst år, den lagstadgade bonusen, veckovisa ersättningen och socialförsäkringsavgifterna, och sedan dela resultatet med 2.

Enhetskostnad 2 kan justeras genom att tillämpa den årliga inflationstakten på respektive belopp. Från 2017 kan detta göras för ett givet år N genom att tillämpa inflationstakten för år N-1 som offentliggörs av Maltas nationella statistikkontor på: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Enhetskostnaderna 3–4 kan justeras genom att den ursprungliga nationella minimilönen för personer som är 18 år eller äldre och/eller den lagstadgade bonusen och/eller den veckovisa ersättningen och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper timlönen av den nationella minimilönen för ett visst år för personer som är 18 år eller äldre, den lagstadgade bonusen, den veckovisa ersättningen och socialförsäkringsavgifterna.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

Den nationella minimilönen fastställs i sekundärlagstiftning 452.71 (National Minimum Wage Standing Order).

De lagstadgade bonusbeloppen, veckovisa ersättningarna och socialförsäkringsavgifterna framgår av kapitel 452 i den maltesiska lagen om sysselsättning och relationer på arbetsmarknaden (Employment and Industrial relations Act).

Enhetskostnaderna 5–9 kan justeras i enlighet med inflationskostnaden på nationell nivå för det relevanta året då den aktuella insatsen genomförs. De årliga inflationstakterna offentliggörs av det nationella statistikkontoret och finns på: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Enhetskostnad 10 kommer att justeras i enlighet med inflationen i det land där kursen genomförs. För som tilldelas av ett organ som inte är baserat i Malta och för gemensamma studieprogram kommer ett genomsnitt av inflationstakterna vid tidpunkten att tillämpas.

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1

3.   Fastställande av enhetsbelopp

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

Alla insatser i det operativa programmet 2014MT05SFOP001

Nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan (dvs. totala stödberättigande utgifter som ingår i en betalningsansökan som hittills inte har beaktats för beräkning av en delbetalning på 100 000 euro) för att täcka indirekta kostnader.

Indirekta kostnader

Delbetalningar på 100 000 euro i nya totala utgifter per grupp (5) av insatser som ingår i en betalningsansökan till Europeiska kommissionen.

Se punkt 4.

4.   Belopp

Typ av enhet

Offentligt organ

Ministerium/departement

Icke-statliga organisationer

Offentlig arbetsförmedling

Projektstorlek

Stor

8 000 euro

8 000 euro

/

25 000 euro

Medelstor

25 000 euro

25 000 euro

/

25 000 euro

Liten

25 000 euro

25 000 euro

25 000 euro

25 000 euro

5.   Justering av beloppen

Ej tillämpligt.


(1)  Enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(2)  https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx

(3)  http://ecdl.org

(4)  Europeiska systemet för överföring av studiemeriter - https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_sv

(5)  Insatserna grupperas efter typ av stödmottagare och projektstorlek. Insatser med en sammanlagd projektbudget, enligt överenskommelsen vid undertecknandet av det ursprungliga bidragsavtalet, på under 750 000 euro är små insatser, insatser på 750 000–3 000 000 euro är medelstora insatser och insatser på 3 000 000 euro eller mer är stora insatser.


BILAGA IV

”BILAGA VI

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Italien

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.

Åtgärd 1.B i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (1):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

Timtaxa för stöd på första vägledningsnivån

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader.

Antal timmars stöd på första vägledningsnivån

34,00

2.

Åtgärd 1.C i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (2):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

Timtaxa för specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal timmars specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån

35,50

3.

Åtgärd 2.A, 2.B, 4.A, 4.C och 7.1 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (3) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

Timtaxa för följande utbildningsinsatser:

Utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden

Återintegrering i skol- och utbildningssystemet för ungdomar mellan 15 och 18 år

Lärlingsutbildning med sikte på kvalifikationer och yrkeslegitimation

Lärlingsutbildning med sikte på högre utbildning och forskning

Utbildning i egenföretagande och entreprenörskap  (4)

Denna timtaxas storlek är beroende av typen av klass (A, B eller C  (5))

Timtaxa per deltagande elev

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader och exklusive eventuella ersättningar till deltagarna

Antal timmar per kurs fördelade på typ av klass, och antal timmar per elev

TYP AV KLASS

TIMTAXA PERKURS

TIMTAXA PER DELTAGARE

C

73,13

0,80

B

117,00

 

A

146.25

 

4.

Åtgärd 3 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (6) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

POR Lombardia 2014IT05SFOP007

Nya anställningsavtal som ett resultat av jobbcoachning

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal nya anställningsavtal fördelade på typ av avtal och profiler (från låg till mycket hög)  (7)

Profilklassificering

LÅG

MEDEL

HÖG

MYCKET HÖG

Tillsvidareanställning och lärlingsavtal på nivå 1 och 3

1 500

2 000

2 500

3 000

Lärlingsavtal på nivå 2, visstidsanställning och tillfällig anställning ≥ 12 månader

1 000

1 300

1 600

2 000

Visstidsanställning och tillfällig anställning 6–12 månader

600

800

1 000

1 200

5.

Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (8) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Lombardia 2014IT05SFOP007

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Nya regionala/interregionala/

transnationella praktikplatser

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader för att tillhandahålla en praktikplats

Antal praktikplatser fördelade på profiler

 

LÅG

MEDEL

HÖG

MYCKET

REGIONALA/INTERREGIONALA/

TRANSNATIONELLA

200

300

400

500

6.

Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (9) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Lombardia 2014IT05SFOP007

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Praktikplatser inom ramen för interregional rörlighet

Praktikplatser inom ramen för transnationell rörlighet

För interregional rörlighet: alla stödberättigande kostnader inklusive kostnader för resor, logi och måltider, men exklusive ersättningar till deltagarna.

För transnationell rörlighet: alla stödberättigande kostnader.

Antal praktikplatser fördelade på orter och – för interregional rörlighet – praktiktid

Interregional rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.4

Transnationell rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.5

7.

Åtgärd 6 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (10) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Lombardia 2014IT05SFOP007

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Allmän förberedande 30-timmarskurs inför frivillig civiltjänst

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader, exklusive ersättningar och försäkringar

Antal deltagare som fullgör 30-timmarskursen

90

8.

Åtgärd 7,1 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (11) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

POR Lombardia 2014IT05SFOP007

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Timtaxa för stöd till egenföretagande och entreprenörskap  (12)

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader men exklusive eventuella ersättningar

Antal timmars stöd till deltagarna

40

9.

Åtgärd 8 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser  (13) inom:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

POR Lombardia 2014IT05SFOP007

PON Inclusione 2014IT05SFOP001

A.

Anställningsavtal till följd av interregional eller transnationell rörlighet för yrkesverksamma.

B.

Anställningsintervju inom ramen för transnationell rörlighet för yrkesverksamma.

Alla stödberättigande kostnader (engångsbidrag för resor, logi och måltider samt intervjuersättning). Ytterligare ersättningar till mindre gynnade personer eller för resor, logi och måltider inom ramen för interregional rörlighet som arbetsgivaren tillhandahåller utgår inte.

Antal anställningsavtal eller anställningsintervjuer fördelade på orter

Interregional rörlighet för yrkesverksamma till de belopp för mer än 600 timmar som anges i tabellen under punkt 3.4  (14)

Transnationell rörlighet för yrkesverksamma för intervjuändamål till de belopp som anges i punkt 3.6

Transnationell rörlighet för yrkesverksamma till de belopp som anges i punkt 3.7

10.

Åtgärder som ökar antalet befattningar för personer med doktorsexamen i industrin inom ramen för följande operativa program:

PON Ricerca 2014IT16M20P005

POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

POR Valle d’Aosta FSE 2014IT05SFOP011

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

POR Emilia-Romagna FSE 2014IT05SFOP003

PA Trento 2014IT05SFOP018

Månaders doktorandstudier

Alla stödberättigande kostnader för deltagaren (lön och sociala avgifter) och den institution som tillhandahåller doktorandutbildningen (direkta och indirekta kostnader).

Antal månaders doktorandstudier fördelade på orter i Italien och utomlands

Utan utlandsvistelse:

1 927,63 per månad

Med utlandsvistelse:

2 891,45 per månad

11.

Vuxenutbildning i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får intyg för vuxenutbildning

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får intyg för vuxenutbildning, fördelat på modulens längd och ytterligare särskilt stöd  (15)

327 (30-timmarsmodul)

357 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

654 (60-timmarsmodul)

684 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

1 090 (100-timmarsmodul)

1 120 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

12.

Verksamhet som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett intyg inom insatser som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får ett intyg inom insatser som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen, fördelade på modulens längd, ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning

191,10 (30-timmarsmodul)

221,10 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

261,10 (30-timmarsmodul med måltidsersättning)

291,10 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

382,20 (60-timmarsmodul)

412,20 (60-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

522,20 (60-timmarsmodul med måltidsersättning)

552,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

637,00 (100-timmarsmodul)

667,00 (100-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

871,00 (100-timmarsmodul med måltidsersättning)

901,00 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

13.

Klassrumsundervisning i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får intyg vid klassrumsundervisning

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får ett intyg vid klassrumsundervisning, fördelade på modulens längd, ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning

360,60 (30-timmarsmodul)

390,60 (30-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

430,60 (30-timmarsmodul med måltidsersättning)

460,60 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

721,20 (60-timmarsmodul)

751,20 (60-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

861,20 (60-timmarsmodul med måltidsersättning)

891,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

1 202,00 (100-timmarsmodul)

1 232,00 (100-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

1 436,00 (100-timmarsmodul med måltidsersättning)

1 466,00 (100 timmar med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

14.

Språkundervisning i samband med transnationell rörlighet i det operativa programmet 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett intyg vid språkundervisning i samband med transnationell rörlighet

Alla kostnadskategorier utom rese- och logikostnader för personer som åtföljer deltagarna

Antal deltagare som får ett intyg för språkundervisning i samband med transnationell rörlighet, fördelade på modulens längd, land, vistelsens längd och reseavstånd

774,00 (40-timmarsmodul)

1 161,00 (60-timmarsmodul)

1 548,00 (80-timmarsmodul)

För varje deltagare kan utöver dessa belopp ett dagligt belopp läggas till för logikostnader, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och för resekostnader enligt följande:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000–2 999

3 000–3 999

4 000–7 999

8 000–19 999

180

275

360

530

820

1 100

15.

Praktik i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett praktikintyg, med eller utan transnationell rörlighet

Alla kostnadskategorier utom rese- och logikostnader för personer som åtföljer deltagarna

Antal deltagare som får ett praktikintyg, med eller utan transnationell rörlighet, fördelade på modulens längd och, där transnationell rörlighet ingår, land, vistelsens längd och reseavstånd

786,60 (60-timmarsmodul)

1 179,90 (90-timmarsmodul)

1 573,20 (120-timmarsmodul)

3 146,40 (240-timmarsmodul)

För praktik med transnationell rörlighet kan utöver dessa belopp och för varje deltagare ett dagligt belopp läggas till för logikostnader, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och för resekostnader enligt följande:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000–2 999

3 000–3 999

4 000–7 999

8 000–19 999

180

275

360

530

820

1 100

16.

Språkundervisning och praktik i samband med transnationell rörlighet i det operativa programmet 2014IT05M20P001

Personer som åtföljer deltagarna

Rese- och logikostnader

Antal personer som åtföljer deltagarna

Logikostnader per deltagare, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och följande belopp för resekostnader:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000–2 999

3 000–3 999

4 000–7 999

8 000–19 999

180

275

360

530

820

1 100

17.

Utbildning vid tekniska högskolor i följande operativa program:

2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)

2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria)

2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia)

2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)

2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)

2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise)

2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)

2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)

2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)

2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)

2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)

2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)

2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)

2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)

2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)

2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)

2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d’Aosta)

2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)

Deltagande i utbildning vid en teknisk högskola  (16)

Slutförd utbildning vid en teknisk högskola.

Enhetskostnaderna omfattar alla stödberättigande utgifter, med undantag av omkostnader för utbildningar som tillhandahålls av certifierade center och som är obligatoriska för att man ska erhålla den obligatoriska certifiering som föreskrivs i bestämmelserna från ministeriet för infrastruktur och transport inom följande områden: ”Rörlighet för människor och varor – fartygsbefäl” och ”Rörlighet för människor och varor – hantering av utrustning och montering ombord”.

Antal timmars deltagande i utbildning vid en teknisk högskola.

Antal deltagare som framgångsrikt slutfört ett läsår  (17) vid en teknisk högskola.

Timtaxa

49,93

För 2-åriga utbildningar per avslutat år:

4 809,50

För 3-åriga utbildningar per avslutat år:

3 206,30

18.

Utbytesprogram för forskare i det operativa programmet OP 2014IT16M20P005 – 2014–2020 Forskning och innovation, insatsområde 1, Humankapital, programområde I.2. Utbytesprogram för forskare och liknande insatser:

2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d’Aosta)

2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

Månadskostnad för en forskare med visstidsanställning  (18)

Alla kostnadskategorier

Antal månader som en forskare, anställd enligt lag nr 240/2010 för en period om 36 månader, som valts ut genom ett allmänt uttagningsförfarande vid ett offentligt eller privat universitet spenderar på eller utanför universitetet i en av de regioner som omfattas av insatsen.

A.Utan verksamhetsperioder utanför universitetet eller utomlands för forskare inom verksamhetsområde ”rörlighet” (19)

4 885,38 euro

B.Med verksamhetsperioder utanför universitetet eller utomlands för forskare inom verksamhetsområde ”rörlighet” och inom verksamhetsområde ”dragningskraft” (20)

5 496,05 euro

19.

Grupputbildning inom åtgärderna 5a, 6a och 8 i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Timtaxa för följande utbildningsinsatser:

Sysselsättning och utbildning  (21)

Språkutbildning inför frivillig civiltjänst i EU  (22)

Språkutbildning för transnationell rörlighet för yrkesverksamma

Språkutbildning för praktikplatser inom transnationell rörlighet  (23)

Denna timtaxas storlek är beroende av typen av klass (A, B eller C 24)

Timtaxa per deltagande elev

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader), exklusive eventuella ersättningar

Kostnad per utbildningstimme per student plus kostnad för en timmes utbildningskurs fördelad på klass

TYP AV KLASS

TIMTAXA PER

KURS

TIMTAXA PER

DELTAGARE

C

73,13

0,80

B

117,00

 

A

146,25

 

20.

Individuell och individuellt anpassad utbildning enligt planerat inom åtgärderna 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Timtaxa för följande individuella och individuellt anpassade utbildningar:

Utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden  (25)

Återintegrering i skol- och utbildningssystemet för ungdomar mellan 15 och 18 år  (26)

Sysselsättning och utbildning

Lärlingsutbildning med sikte på kvalifikationer och yrkeslegitimation

Lärlingsutbildning med sikte på högre utbildning och forskning

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader), exklusive eventuella ersättningar

Antal utbildningstimmar och deltagare  (27)

40,00

21.

Allmän utbildning inom åtgärderna 5a, 6a och 8 i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Allmänna utbildningskurser som genomförs i början av

praktik utanför läroplanen i samband med transnationell rörlighet

Frivillig civiltjänst i EU

projekt för transnationell rörlighet för yrkesverksamma

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader), exklusive eventuella ersättningar

Antal deltagare i en allmän utbildningskurs bestående av minst 30 timmar

180,00

22.

Frivillig civiltjänst inom åtgärderna 6a i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Dagersättning för varje dag av faktisk utlandsvistelse

Bidrag till logi och måltider för varje dag av faktisk utlandsvistelse

alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta kostnader, indirekta kostnader, ersättningar och försäkringskostnader), exklusive resekostnader

Antal dagar av faktisk utlandsvistelse

15,00 –dagersättning för varje dag av faktisk utlandsvistelse

30,00 – Bidrag till logi och måltider för varje dag av faktisk utlandsvistelse

2.   Justering av beloppen

a)

Beloppen för enhetskostnaderna 1–9 och 19–20 kan justeras om FOI-indexet (konsumentprisindex för arbetar- och tjänstemannahushåll, exklusive tobaksvaror) visar att penningvärdet har förändrats med minst 5 %. För ett givet år y görs justeringen om skillnaden under period y+t mellan FOI-indexets riktmärkningskoefficienter för dessa år är minst 5 %. Basåret, och det år på basis av vilket beloppen har justerats, är 2014. Om förändringen är minst 5 % kan de olika enhetskostnaderna justeras på detta sätt.

b)

För den standardiserade skalan för enhetskostnader 10 kan beloppen justeras genom att det månatliga stipendiebeloppet och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper månatliga stipendiebelopp plus socialförsäkringsavgifter plus ett belopp för alla övriga kostnader. Aktuella uppgifter finns i tilläggen till ministerdekretet av den 18 juni 2008 (vari det totala årliga bruttobeloppet för doktorandstipendier anges) och i de justeringar av socialförsäkringsavgifterna som görs vartannat år (cirkulär nr 13 av den 29 januari 2016 från generaldirektören för det nationella socialförsäkringsinstitutet INPS).

c)

Beloppen för enhetskostnaderna 11–15, som bygger på det historiska genomsnittliga antalet intyg (resultat) som utfärdats per modul, kan justeras i slutet av varje räkenskapsår (31/12) efter det att den förvaltande myndigheten gjort en bedömning av genomförandet av insatserna som är kopplade till varje enhetskostnad. Om bedömningen uppvisar en avvikelse i det genomsnittliga antalet utfärdade intyg per modul för varje typ av utbildning i jämförelse med det genomsnittliga antal som används som grund för beräkning av den befintliga enhetskostnaden, kommer en ny enhetskostnad att beräknas enligt följande formel:

Enhetskostnadny = Enhetskostnadtidigare + Avvikelse

där

Avvikelse = Enhetskostnadtidigare – (Enhetskostnadtidigare * Resultatnytt / Resultattidigare)

d)

För de standardiserade skalorna för enhetskostnader 17 kommer beloppen att ses över vart fjärde år och om det i förhållande till referensåret 2017 skett en ökning på mer än 5 % kommer ISTAT att göra en justering på grundval av FOI-indexet (konsumentprisindex för arbetar- och tjänstemannahushåll, exklusive tobaksvaror).

e)

För de standardiserade skalorna för enhetskostnader 18 kan beloppen justeras till följd av ändringar av den gällande lagstiftningen (som omfattar lag nr 240/2010, presidentdekret nr 232/2011, lag nr 232/2016 (budgetlag 2017), lag nr 448/1998 ”Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, lag nr 335/1995, lagdekret nr 446/1997 och presidentdekret nr 1032/1973).

f)

Beloppen för enhetskostnader 21 och 22 kan komma att anpassas i enlighet med ändringar av lagstiftningsdekret 77/2002, beslut av den 19 december 2007 och beslut nr 348 av den 18 maj 2016 från statsrådets kansli – avdelningen för ungdomsfrågor och frivillig civiltjänst

3.1   Interregionala resekostnader (i euro)

Ursprungsregion

Resekostnader

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Kalabrien

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Kampanien

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia-Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli-Venezia Giulia

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lazio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Ligurien

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardiet

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marche

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

Autonoma provinsen Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

Autonoma provinsen Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Piemonte

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Apulien

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardinien

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicilien

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toscana

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbrien

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Aostadalen

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Venetien

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2   Interregionala logikostnader (under mer än 600 timmar) (i euro)

Ursprungsregion

KOSTNADER FÖR LOGI

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kalabrien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kampanien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia-Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19