EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0778

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/778 av den 16 maj 2019 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 vad gäller förändringshanteringsprocessen (Text av betydelse för EES.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 356–359 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/778/oj

27.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 139/356


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/778

av den 16 maj 2019

om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 vad gäller förändringshanteringsprocessen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.11, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (2) ska Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) lämna rekommendationer till kommissionen om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) och översyner av dessa i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 och se till att TSD:er anpassas till den tekniska utvecklingen, marknadstendenserna och de sociala behoven.

(2)

Enligt artikel 13 i kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 (3) ska avsnitt 7.2 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 (4) (TSD avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik, nedan kallat TSD TAF) ändras för att specificera den ändrade förändringshanteringsprocessen för TSD TAF.

(3)

Enligt artikel 5 i förordning (EU) 2016/796 har en arbetsgrupp inrättats för att göra ett förslag till rekommendation när det gäller ändringar av avsnitt 7.2 i TSD TAF.

(4)

Den 20 april 2018 gav byrån en rekommendation till kommissionen om ändring av avsnitt 7.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014.

(5)

Avsnitt 7.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 avseende TSD TAF bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Förteckningen över de relevanta tekniska dokument som avses i TSD TAF bör uppdateras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt 7.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Tillägg I till förordning (EU) nr 1305/2014 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller särskilda mål för utarbetande, antagande och översyn av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (EUT L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 av den 11 december 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 62/2006 (EUT L 356, 12.12.2014, s. 438).


BILAGA I

Avsnitt 7.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 ska ersättas med följande:

”7.2.   Förändringshantering

7.2.1.   Förändringshanteringsprocess

Förändringshanteringsprocesserna bör utformas så att kostnaderna för och nyttan med ändringarna analyseras ordentligt och så att ändringarna genomförs på ett kontrollerat sätt. Dessa processer ska definieras, inrättas, stödjas och utföras under ledning av byrån och ska omfatta följande:

Identifiering av de tekniska begränsningar som ligger till grund för ändringen.

Redogörelse för vem som ansvarar för förändringshanteringsprocessen.

Valideringsprocess för de ändringar som ska genomföras.

Policy för förändringshantering, frisläppande, övergång och spridning.

Ansvarsfördelning för hanteringen av de detaljerade specifikationerna och för både kvalitetssäkring och konfigurationsstyrning av dem.

Förändringskontrollgruppen (CCB) ska bestå av byrån, organ som företräder järnvägssektorn och medlemsstaterna. Ett sådant deltagande från parterna ska ge perspektiv på de ändringar som behöver göras och en övergripande bedömning av ändringarnas effekter. CCB kommer slutligen att ställas under byråns kontroll.

7.2.2.   Särskild förändringshanteringsprocess för dokument som förtecknas i tillägg I till denna förordning

Förändringshanteringsprocessen för de dokument som förtecknas i tillägg I till denna förordning ska fastställas av byrån i enlighet med följande kriterier:

1.

Ändringsbegäran som påverkar dokumenten lämnas in antingen via medlemsstaterna eller via de organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå enligt definitionen i artikel 38.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2016/796/EG (*1), eller genom styrkommittén för TSD TAF.

2.

Byrån ska samla in och lagra ändringsbegäran.

3.

Byrån ska lägga fram ändringsbegäran för byråns särskilda arbetsgrupp som gör en utvärdering, utarbetar ett förslag och gör en ekonomisk bedömning, där så är lämpligt.

4.

Därefter ska byrån lägga fram varje ändringsbegäran och det tillhörande förslaget för ändringshanteringsgruppen som beslutar huruvida ändringsbegäran ska valideras eller skjutas upp.

5.

Om ändringsbegäran inte valideras, ska byrån till den sökande skicka antingen skälet för avslaget eller en begäran om ytterligare information om utkastet till ändringsbegäran.

6.

Om ändringsbegäran valideras ska det tekniska dokumentet ändras.

7.

Om ingen enighet om validering av en ändringsbegäran kan nås, ska byrån översända en rekommendation om uppdatering av tillägg I till kommissionen med förslag till ny version av dokumentet, ändringsbegäran och deras ekonomiska utvärdering och ska göra dessa handlingar tillgängliga på sin webbplats.

8.

Den nya versionen av det tekniska dokumentet med den validerade ändringsbegäran ska göras tillgänglig på byråns webbplats. Byrån ska hålla medlemsstaterna informerade genom den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

9.

Om en ändringsbegäran skulle kräva en ändring av den juridiska texten till TSD TAF ska byrån skicka en begäran till Europeiska kommissionen om att begära en översyn av TSD TAF och/eller begära ett tekniskt utlåtande från byrån.

Om förändringshanteringsprocessen påverkar delar som används genomgående i TSD TAP, ska ändringarna göras så att de fortsätter att överensstämma med den genomförda TSD TAP för att optimera synergieffekterna.


(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).””


BILAGA 2

Tillägg I till bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 ska ersättas med följande:

”Tillägg I

Förteckning över tekniska dokument

Nr

Referens

Titel

1

ERA-TD-100

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – BILAGA A.5: SIFFROR OCH SEKVENSDIAGRAM I TSD TAF-MEDDELANDEN

2

ERA-TD-101

Bilaga D.2: Tillägg A (Vagn/ILU-färdplanering)

3

ERA-TD-102

Bilaga D.2: Tillägg B – vagnar och driftsdatabas för intermodala enheter

(WIMO)

4

ERA-TD-103

Bilaga D.2: Tillägg C – referensfiler

5

ERA-TD-104

Bilaga D.2: Tillägg E – Gemensamt gränssnitt

6

ERA-TD-105

Bilaga D.2: Tillägg F – Data och meddelandemodell för TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik


Top