EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1004

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1004 av den 7 juni 2019 om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384 [delgivet med nr C(2019) 4114] (Text av betydelse för EES.)

C/2019/4114

OJ L 163, 20.6.2019, p. 66–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj

20.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/66


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1004

av den 7 juni 2019

om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384

[delgivet med nr C(2019) 4114]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1), särskilt artiklarna 11a.9 och 37.7, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2008/98/EG föreskrivs allmänna beräkningsregler för verifiering av huruvida de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall för 2025, 2030 och 2035 som fastställs i artikel 11.2 c, d och e och artikel 11.3 i det direktivet har uppnåtts.

(2)

I bestämmelserna i artikel 11a i direktiv 2008/98/EG anges att när det gäller materialåtervinning ska avfall som blir går in i ett materialåtervinningsförfarande eller avfall som har upphört att vara avfall användas för beräkningen av målen för 2025, 2030 och 2035. Som en allmän regel ska det materialåtervunna avfallet mätas vid den punkt då det går in i materialåtervinningsförfarandet. Medlemsstaterna får dock tillämpa ett undantag och mäta kommunalt avfall som vikten av utgående avfall efter ett sorteringsförfarande, under förutsättning att ytterligare förluster till följd av behandling före materialåtervinningsförfarandet dras av och att det utgående avfallet faktiskt materialåtervinns.

(3)

Kommunalt avfall som går in i materialåtervinningsförfarandet kan fortfarande innehålla en viss mängd avfallsmaterial som inte blir föremål för efterföljande upparbetning, men som inte med rimliga insatser kan avlägsnas genom förberedande förfaranden före materialåtervinningsförfarandet. Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att dra av sådant icke-målmaterial vid beräkningen av materialåtervunnet kommunalt avfall, förutsatt att materialet tolereras i materialåtervinningsförfarandet och inte hindrar en högkvalitativ materialåtervinning.

(4)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av beräkningsreglerna i alla medlemsstater är det dessutom nödvändigt att, för de vanligaste avfallstyperna och materialåtervinningsprocesserna, fastställa vilka avfallsmaterial som bör ingå i beräkningen i enlighet med artikel 11a.1 c i direktiv 2008/98/EG (beräkningspunkter) och i vilket skede av avfallshanteringen de bör mätas i enlighet med artikel 11a.2 i det direktivet (mätpunkter).

(5)

För att säkerställa att de uppgifter som ska rapporteras om materialåtervinning av kommunalt avfall är jämförbara bör de beräkningspunkter som fastställs för de vanligaste avfallstyperna och materialåtervinningsprocesserna också tillämpas på avfall som har upphört att vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan det upparbetats.

(6)

För att säkerställa att uppgifter om materialåtervinning av kommunalt avfall som rapporteras av avfallsanläggningar i olika medlemsstater är jämförbara är det nödvändigt att fastställa mer detaljerade regler för hur mängden sorterat avfall ska tillgodoräknas vid beräkningen av insatsmaterialet för materialåtervinningsförfarandet, och hur mängden materialåtervunnet kommunalt avfall ska beräknas i fall där det inte bara resulterar i materialåtervunnet material, utan även i bränsle eller andra energikällor, eller i återfyllnad.

(7)

När det gäller beräkningen av biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan är det inte alltid möjligt att mäta tillförseln till eller utgående avfall från materialåtervinningsförfarandet, eftersom sådant avfall vanligen hanteras av enskilda hushåll. Därför bör en sund gemensam strategi inrättas som säkerställer en hög tillförlitlighet när det gäller de uppgifter som rapporteras.

(8)

För att säkerställa att endast materialåtervunna metaller tillgodoräknas bör det, när det gäller materialåtervunna metaller som separerats efter förbränning av kommunalt avfall, anges en beräkningsmetod för att fastställa metallinnehållet i det avfallsmaterial som separeras från bottenaska från förbränning. För att uppgifterna ska vara relevanta bör dessutom endast metaller som härrör från förbränning av kommunalt avfall tillgodoräknas.

(9)

Uppgifterna om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som ska rapporteras i enlighet med artikel 11a i direktiv 2008/98/EG ska underbyggas av ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av avfallsflöden. Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som samlas in är tillförlitliga och korrekta, särskilt genom att samla in uppgifter direkt från ekonomiska aktörer och i större utsträckning använda elektroniska register för registrering av uppgifter om avfall.

(10)

Medlemsstaterna ska rapportera uppgifter till kommissionen om genomförandet av artikel 11.2 och 11.3 i direktiv 2008/98/EG för varje kalenderår. De ska också lämna in en kvalitetskontrollrapport till kommissionen i det rapporteringsformat som fastställts av kommissionen. Detta format bör säkerställa att den rapporterade informationen utgör en tillräcklig grund för att kontrollera och övervaka uppnåendet av de mål som anges i artikel 11.2 och 11.3 i direktiv 2008/98/EG.

(11)

När det gäller det mål som fastställs i artikel 11.2 a i direktiv 2008/98/EG är medlemsstaterna hänvisade till beräkningsreglerna i kommissionens beslut 2011/753/EU (2). De beräkningsregler för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som fastställs i artikel 11a i direktiv 2008/98/EG och i detta beslut är förenliga med beräkningsreglerna i beslut 2011/753/EU. För att undvika dubbelrapportering bör medlemsstaterna därför ha möjlighet att använda det rapporteringsformat som upprättats för rapportering av uppgifter om målen i artikel 11.2 c–e och artikel 11.3 i direktiv 2008/98/EG för att rapportera uppgifter om det mål som fastställs i artikel 11.2 a i det direktivet.

(12)

I enlighet med artikel 37.4 i direktiv 2008/98/EG ska medlemsstaterna för varje kalenderår rapportera uppgifter om mineralbaserade och syntetiska smörjoljor och spilloljor i det format som kommissionen fastställt. Formatet bör säkerställa att de rapporterade uppgifterna utgör en tillräcklig grund för att bedöma om det är möjligt att anta åtgärder för behandling av spilloljor, inbegripet kvantitativa mål för regenerering av spilloljor och eventuella ytterligare åtgärder för att främja regenerering av spilloljor, i enlighet med artikel 21.4 i direktiv 2008/98/EG.

(13)

Vid rapporteringen om genomförandet av artikel 11.2 a och b i direktiv 2008/98/EG, som fastställer mål för hushållsavfall och liknande avfall, samt för byggnads- och rivningsavfall, är medlemsstaterna hänvisade till de format som fastställs i enlighet med kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384 (3). Bestämmelserna i det genomförandebeslutet om att medlemsstaterna tre gånger per år måste lämna rapport om genomförandet av direktiv 2008/98/EG har blivit obsoleta. Genomförandebeslut C(2012) 2384 bör därför upphävas och ersättas med bestämmelserna i detta beslut, som återspeglar de ändringar i rapporteringskraven som infördes i direktiv 2008/98/EG genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 (4). För att säkerställa kontinuiteten bör övergångsbestämmelser antas när det gäller tidsfristen för rapportering av uppgifter om genomförandet av artikel 11.2 a och b för referensåren 2016–2019.

(14)

Reglerna för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om genomförandet av artikel 11.2 c–e och artikel 11.3 i direktiv 2008/98/EG är nära kopplade till reglerna om format för rapporteringen av dessa uppgifter och av uppgifterna om genomförandet av artikel 11.2 a i det direktivet. För att säkerställa samstämmighet mellan dessa regler och underlätta tillgången till dem bör båda uppsättningarna bestämmelser fastställas i ett enda beslut. För att förenkla tillgången till enhetliga format för rapportering av andra uppgifter om avfall enligt direktiv 2008/98/EG, särskilt uppgifter om byggnads- och rivningsavfall och om mineralbaserade och syntetiska smörjoljor och spilloljor, bör även dessa format ingå i detta beslut. Metoden för att fastställa genomsnittliga förlustnivåer för avfallsmaterial som avlägsnas från sorterat avfall genom ytterligare förberedande behandling före materialåtervinningen kommer att bli föremål för ett separat delegerat kommissionsbeslut.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 39 i direktiv 2008/98/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    mängd : massa, mätt i ton.

b)    målmaterial : kommunalt avfallsmaterial som upparbetas i ett visst materialåtervinningsförfarande till produkter, material eller ämnen som inte är avfall.

c)    icke-målmaterial : avfallsmaterial som inte upparbetas i ett visst materialåtervinningsförfarande till produkter, material eller ämnen som inte är avfall.

d)    förberedande behandling : ett behandlingsförfarande som kommunalt avfallsmaterial genomgår före det materialåtervinningsförfarande varigenom dessa material upparbetas till produkter, material eller ämnen som inte är avfall. Detta innefattar kontroll, sortering och andra förberedande åtgärder för att avlägsna icke-målmaterial och säkerställa en högkvalitativ materialåtervinning.

e)    beräkningspunkt : den punkt där kommunalt avfallsmaterial går in i det materialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter, material eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen upphör att vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas.

f)    mätpunkt : den punkt där massan av avfallsmaterial mäts i syfte att fastställa avfallsmängden vid beräkningspunkten.

g)    kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan : kommunalt biologiskt avfall som materialåtervinns på den plats där det produceras av de personer som producerar det.

Artikel 2

Beräkning av kommunalt avfall som förbereds för återanvändning i enlighet med artikel 11a.1 i direktiv 2008/98/EG

Mängden kommunalt avfall som förbereds för återanvändning ska endast omfatta produkter eller produktkomponenter som efter kontroll, rengöring eller reparation kan återanvändas utan ytterligare sortering eller förbehandling. De delar av sådana produkter eller sådana produktkomponenter som har avlägsnats vid reparation får ingå i mängden kommunalt avfall som förbereds för återanvändning.

Artikel 3

Beräkning av materialåtervunnet kommunalt avfall i enlighet med artiklarna 11a.1, 11a.2 och 11a.5 i direktiv 2008/98/EG

1.   Mängden materialåtervunnet kommunalt avfall ska vara mängden kommunalt avfall vid beräkningspunkten. Mängden kommunalt avfall som går in i ett materialåtervinningsförfarande ska omfatta målmaterial. Den får omfatta icke-målmaterial endast i den utsträckning som deras förekomst är tillåten för det specifika materialåtervinningsförfarandet.

2.   De beräkningspunkter som är tillämpliga för visst kommunalt avfallsmaterial och vissa materialåtervinningsförfaranden anges i bilaga I.

3.   Om kommunalt avfallsmaterial upphör att vara avfall vid de mätpunkter som anges i bilaga I ska mängden av dessa material ingå i mängden materialåtervunnet kommunalt avfall.

4.   Om mätpunkten avser produktionen i en anläggning som skickar kommunalt avfall till materialåtervinning utan ytterligare förberedande behandling, eller avser tillförseln till en anläggning där kommunalt avfall går in i materialåtervinningsförfarandet utan ytterligare förberedande behandling, får mängden sorterat kommunalt avfall som avvisas av materialåtervinningsanläggningen inte inkluderas i mängden materialåtervunnet kommunalt avfall.

5.   Om en anläggning utför förberedande behandling före beräkningspunkten i den anläggningen, får det avfall som avlägsnas under den förberedande behandlingen inte inkluderas i den mängd materialåtervunnet avfall som rapporteras av den anläggningen.

6.   Om kommunalt avfall som genererats i en viss medlemsstat har blandats med annat avfall eller med avfall från ett annat land före mätpunkten eller beräkningspunkten, ska andelen kommunalt avfall från en viss medlemsstat identifieras med hjälp av lämpliga metoder, t.ex. elektroniska register och stickprovsundersökningar. Om sådant avfall genomgår ytterligare förberedande behandling ska mängden icke-målmaterial som avlägsnas vid den behandlingen räknas bort med beaktande av andelen och, om så är lämpligt, kvaliteten hos avfallsmaterial från kommunalt avfall som härrör från en viss medlemsstat.

7.   Om kommunalt avfallsmaterial går in i återvinningsförfaranden där dessa material huvudsakligen används som bränsle eller annan energikälla, får det som produceras genom sådana processer som genomgår resursåtervinning, t.ex. mineralfraktionen i bottenaska från förbränning eller klinker som härrör från samförbränning, inte inkluderas i mängden materialåtervunnet kommunalt avfall, med undantag för metaller som separerats och materialåtervunnits efter förbränning av kommunalt avfall. Metaller som ingår i mineralproduktionen från samförbränningsprocessen för förpackningsmaterial får inte rapporteras som materialåtervunna.

8.   Om kommunalt avfallsmaterial går in i återvinningsförfaranden där dessa material inte huvudsakligen används som bränsle eller annan energikälla, eller för resursåtervinning, utan resulterar i produktion som innehåller materialåtervunna material, bränslen eller återfyllnadsmaterial i betydande andelar, ska mängden materialåtervunnet avfall fastställas med hjälp av en massbalansmetod som endast beaktar avfallsmaterial som materialåtervinns.

Artikel 4

Beräkning av materialåtervunnet kommunalt biologiskt avfall i enlighet med artikel 11a.4 i direktiv 2008/98/EG

1.   Mängden materialåtervunnet kommunalt biologiskt avfall som går in i aerob eller anaerob behandling ska endast omfatta material som faktiskt genomgår aerob eller anaerob behandling, och alla material, inklusive biologiskt nedbrytbart material, som avlägsnas mekaniskt under eller efter materialåtervinningsförfarandet ska exkluderas.

2.   Från och med den 1 januari 2027 får medlemsstaterna räkna kommunalt biologiskt avfall som materialåtervunnet endast om det

a)

samlats in separat vid källan,

b)

samlats in tillsammans med avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet, i enlighet med artikel 22.1 andra stycket i direktiv 2008/98/EG, eller

c)

separerats och materialåtervunnits vid källan.

3.   Medlemsstaterna ska tillämpa den metod som anges i bilaga II för att beräkna den mängd kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan.

4.   Den mängd kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan enligt punkt 3 ska ingå både i mängden materialåtervunnet kommunalt avfall och i den totala mängden genererat kommunalt avfall.

Artikel 5

Beräkning av materialåtervunna metaller som sorterats ut efter förbränning av kommunalt avfall enligt artikel 11a.6 i direktiv 2008/98/EG

1.   Mängden materialåtervunna metaller som separerats från bottenaska från förbränning ska endast omfatta metaller som ingår i metallkoncentrat som separerats från den obehandlade bottenaska som kommer från förbränning av kommunalt avfall, och får inte omfatta andra material som ingår i metallkoncentratet.

2.   Medlemsstaterna ska tillämpa den metod som anges i bilaga III för beräkning av mängden materialåtervunna metaller som separerats från bottenaska från förbränning av kommunalt avfall.

Artikel 6

Uppgiftsinsamling

1.   Medlemsstaterna ska inhämta uppgifter direkt från verksamhetsutövare som hanterar avfall, beroende på vad som är lämpligt.

2.   Medlemsstaterna ska överväga att använda elektroniska register för att registrera uppgifter om kommunalt avfall.

3.   Om insamlingen av uppgifter grundar sig på undersökningar ska undersökningarna uppfylla följande minimikrav:

a)

De ska utföras med regelbundna och specificerade intervall, och på ett adekvat sätt avspegla variationen i de uppgifter som ska undersökas.

b)

De ska grunda sig på ett representativt urval av den population som resultaten tillämpas på.

Artikel 7

Uppgiftsrapportering

1.   Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna och lämna in kvalitetskontrollrapporten om genomförandet av artikel 11.2 a och b i direktiv 2008/98/EG i det format som anges i bilaga IV.

När det gäller genomförandet av artikel 11.2 a i direktiv 2008/98/EG ska de medlemsstater som rapporterar uppgifterna och lämnar in kvalitetskontrollrapporten i det format som fastställs i bilaga V anses uppfylla kraven i första stycket.

2.   Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna och lämna in kvalitetskontrollrapporten om genomförandet av artikel 11.2 c–e och artikel 11.3 i direktiv 2008/98/EG i det format som anges i bilaga V.

3.   Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna och lämna in kvalitetskontrollrapporten om mineralbaserade eller syntetiska smörjoljor eller oljor för industriella ändamål som släppts ut på marknaden och separat insamlade och behandlade spilloljor i det format som anges i bilaga VI.

4.   Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som rapporterats av medlemsstaterna såvida inte en medlemsstat, när det gäller information i kvalitetskontrollrapporterna, lämnar en motiverad begäran om att vissa uppgifter inte ska offentliggöras.

Artikel 8

Upphävande

Genomförandebeslut (C)2012/2384 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till det upphävda genomförandebeslutet ska anses som hänvisningar till artikel 7.1 i det här beslutet.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2019 lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av artikel 11.2 a och b i direktiv 2008/98/EG för referensåret 2016 och, i tillämpliga fall, för referensåret 2017. Uppgifterna för referensåret 2018 och, i tillämpliga fall, för referensåret 2019 ska lämnas in inom 18 månader efter utgången av varje respektive referensår. De uppgifter som avses i denna artikel ska överföras till kommissionen med hjälp av Eurostats kommunikationsstandard, som avses i artikel 5.4 i beslut 2011/753/EU.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Kommissionens beslut 2011/753/EU av den 18 november 2011 om upprättande av regler och beräkningsmetoder för kontroll av huruvida de mål som fastställs i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG uppfylls (EUT L 310, 25.11.2011, s. 11).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut av den 18 april 2012 om fastställande av ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall (C(2012) 2384 final).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (EUT L 150, 14.6.2018, s. 109).


BILAGA I

BERÄKNINGSPUNKTER ENLIGT ARTIKEL 3.2

Material

Beräkningspunkt

Glas

Sorterat glas som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en glasugn eller till produktion av filtermedier, slipmaterial, glasbaserad isolering och byggnadsmaterial.

Metaller

Sorterad metall som inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett smältverk eller en masugn.

Papper/kartong

Sorterat papper som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en massaprocess.

Plast

Plast som separerats efter polymerer och inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett pelleterings-, extruderings- eller formgjutningsförfarande.

Plastflingor som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används i en slutprodukt.

Trä

Sorterat trä som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det används för tillverkning av spånskivor.

Sorterat trä som går in i ett komposteringsförfarande.

Textilier

Sorterade textilier som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används för tillverkning av textilfibrer, lump eller granulat.

Avfall som består av flera olika material

Plast, glas, metall, trä, textilier, papper och kartong samt andra enkomponentmaterial som kommer från behandling av avfall bestående av flera olika material, som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de når den beräkningspunkt som fastställts för det enskilda materialet i enlighet med denna bilaga eller med artikel 11a i direktiv 2008/98/EG och artikel 3 i detta beslut.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (nedan kallat elavfall)

Elavfall som går in i en materialåtervinningsanläggning efter korrekt behandling och genomförd förberedande verksamhet i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (1).

Batterier

Tillförda fraktioner som går in i batteriåtervinningsprocessen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 493/2012 (2).


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 493/2012 av den 11 juni 2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare bestämmelser om beräkning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batterier och ackumulatorer (EUT L 151, 12.6.2012, s. 9).


BILAGA II

METOD FÖR BERÄKNING AV KOMMUNALT BIOLOGISKT AVFALL SOM SEPARERATS OCH MATERIALÅTERVUNNITS VID KÄLLAN ENLIGT ARTIKEL 4.3

1.

Mängden kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan ska beräknas genom användning av följande formel:

m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi + m Gi)

där

m MBWRS

är massan kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan,

n ARUi

är antalet aktiva materialåtervinningsenheter för materialåtervinning av kommunalt biologiskt avfall vid källan i delprov i,

m Fi

är massan kommunalt biologiskt avfall från mat- och köksavfall som materialåtervunnits vid källan per aktiv materialåtervinningsenhet i delprov i, och

m Gi

är massan kommunalt biologiskt avfall från trädgårds- och parkavfall som materialåtervunnits vid källan per aktiv materialåtervinningsenhet i delprov i.

2.

Antalet aktiva materialåtervinningsenheter för materialåtervinning av kommunalt biologiskt avfall vid källan ska endast omfatta sådana materialåtervinningsenheter som används av avfallsproducenterna. Detta antal ska inhämtas från register över sådana enheter eller erhållas genom undersökningar av hushållen.

3.

Mängden kommunalt biologiskt avfall som materialåtervunnits vid källan per aktiv materialåtervinningsenhet ska fastställas genom direkt eller indirekt mätning av det biologiska avfall som går in i aktiva materialåtervinningsenheter enligt punkterna 4 och 5.

4.

Direkt mätning kräver mätning av tillförseln till den aktiva materialåtervinningsenheten eller av enhetens produktion enligt följande villkor:

a)

mätningen ska om möjligt utföras av eller på uppdrag av offentliga myndigheter,

b)

om mätningen utförs av avfallsproducenterna själva ska medlemsstaterna säkerställa att det görs en rimlighetskontroll av de rapporterade mängderna och att de justeras så att mängden biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan per person inte i något fall överstiger den genomsnittliga mängden kommunalt biologiskt avfall per person som samlats in av avfallsoperatörer på nationell, regional eller lokal nivå,

c)

vid mätning av det utgående avfallet från en aktiv materialåtervinningsenhet ska en tillförlitlig koefficient användas för beräkning av mängden tillfört avfall.

5.

Indirekt mätning kräver mätning av följande mängder genom undersökning av sammansättningen av insamlat kommunalt avfall, med beaktande av kommunalt biologiskt avfall som samlats in separat och kommunalt biologiskt avfall som inte samlats in separat:

a)

mängden biologiskt avfall som ingår i insamlat kommunalt avfall som genereras av hushåll eller avfall från områden där avfallet separerats och materialåtervunnits vid källan,

b)

mängden biologiskt avfall som ingår i insamlat kommunalt avfall som genereras av hushåll eller avfall från områden med egenskaper som liknar egenskaperna för hushåll eller områden som avses i led a, där avfallet inte separerats och materialåtervunnits vid källan.

Mängden kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan ska fastställas på grundval av skillnaden mellan de mängder som anges i leden a och b.

6.

De metoder som används för att fastställa mängden kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan per aktiv materialåtervinningsenhet i enlighet med punkterna 3 och 5, särskilt de provtagningsmetoder som används för insamling av uppgifter vid undersökningarna, ska återspegla åtminstone följande faktorer:

a)

storlek och typ av hushåll som använder en aktiv materialåtervinningsenhet när det gäller mat- och köksavfall,

b)

storlek och skötsel av trädgårdar och parker som använder en aktiv materialåtervinningsenhet när det gäller trädgårds- och parkavfall,

c)

tillgängligt insamlingssystem, särskilt komplementär användning av avfallsinsamlingstjänster för biologiskt avfall och blandat kommunalt avfall,

d)

nivå och säsongsbundenhet för generering av kommunalt biologiskt avfall.

7.

Om det kommunala biologiska avfallet som separerats och materialåtervunnits vid källan utgör en andel som är mindre än 5 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall på nationell nivå, får medlemsstaterna använda en förenklad metod för att beräkna kommunalt biologiskt avfall som materialåtervunnits vid källan genom att använda följande formel:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS

där

m MBWRS

är massan kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan,

n P

är antalet personer som är inblandade i materialåtervinningen av kommunalt biologiskt avfall vid källan,

m BWpp

är massan genererat kommunalt biologiskt avfall per person, och

q RS

är en koefficient som representerar hur mycket genererat kommunalt biologiskt avfall som sannolikt kommer att separeras och materialåtervinnas vid källan som andel av den totala genererade mängden kommunalt biologiskt avfall.

8.

Vid användning av den formel som anges i punkt 7 ska medlemsstaterna säkerställa att

a)

m BWpp beräknas på grundval av undersökningar av sammansättningen hos separat insamlat och blandat kommunalt avfall på nationell, regional eller lokal nivå, beroende på vad som är lämpligt,

b)

q RS fastställs med beaktande av de faktorer som anges i punkt 6 a–d.

9.

De formler som anges i denna bilaga får tillämpas på allt kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan eller endast på kommunalt mat- och köksavfall som separerats och materialåtervunnits vid källan.

10.

Undersökningar för insamling av uppgifter i syfte att använda de formler som anges i denna bilaga ska utföras för det första året för rapportering om kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan och därefter minst vart femte år, och för andra år när det finns skäl att förvänta väsentliga förändringar i mängden kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan.

För de år då inga uppgifter samlas in får medlemsstaterna uppdatera den rapporterade mängden kommunalt avfall som materialåtervunnits vid källan genom användning av lämpliga skattningar.

11.

Undersökningar för insamling av uppgifter i syfte att använda de formler som anges i denna bilaga ska vara baserade på representativa prover och lämpliga delprover. Resultaten av undersökningarna ska vara statistiskt signifikanta enligt vetenskapligt accepterade statistiska metoder.

12.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de rapporterade mängderna kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan inte överskattas.

BILAGA III

METOD FÖR BERÄKNING AV MATERIALÅTERVUNNA METALLER SOM SEPARERATS EFTER FÖRBRÄNNING AV KOMMUNALT AVFALL ENLIGT ARTIKEL 5.2

1.

Följande definitioner ska gälla för de formler som anges i denna bilaga:

m total IBA metals

är den totala massan metaller i bottenaska från förbränning under ett visst år,

m IBA metal concentrates

är massan metallkoncentrat som separerats från obehandlad bottenaska från förbränning av kommunalt avfall under ett visst år,

c IBA metals

är koncentrationen av metaller i metallkoncentraten,

m IBA metals

är massan metaller i metallkoncentrat under ett visst år,

m non-metallic

är massan icke-metalliska material i metallkoncentrat under ett visst år,

m MSW

är massan kommunalt avfall som går in i ett förbränningsförfarande under ett visst år,

c metals MSW

är koncentrationen av metaller i kommunalt avfall som går in i ett förbränningsförfarande,

m W

är massan av allt kommunalt avfall som går in i ett förbränningsförfarande under ett visst år,

c metals MSWI

är koncentrationen av metaller i allt avfall som går in i ett förbränningsförfarande, och

m MSW IBA metals

är massan metaller som härrör från kommunalt avfall under ett visst år,

2.

Efter separering av metallkoncentrat från obehandlad bottenaska efter förbränning ska den totala massan metaller i bottenaska från förbränning under ett visst år beräknas genom användning av följande formel:

Formula

3.

Uppgifter om massan metallkoncentrat ska inhämtas från de anläggningar som separerar metallkoncentrat från obehandlad bottenaska efter förbränning.

4.

Koncentrationen av metaller i metallkoncentraten ska beräknas med hjälp av uppgifter som insamlas genom regelbundna undersökningar vid anläggningar som behandlar metallkoncentrat och levererar sin produktion till anläggningar som tillverkar metallprodukter. Åtskillnad ska göras mellan järnbaserade metaller, icke-järnmetaller och rostfritt stål. Följande formel ska användas för att beräkna koncentrationen av metaller i metallkoncentraten:

Formula

5.

Om kommunalt avfall förbränns tillsammans med annat avfall ska koncentrationen av metaller i det förbrända avfallet från olika källor fastställas genom stickprovsundersökning av det avfall som går in i förbränningsförfarandet. Denna undersökning ska utföras minst vart femte år och när det finns skäl att anta att det förbrända avfallets sammansättning har ändrats väsentligt. Massan av de metaller som härrör från kommunalt avfall ska beräknas genom användning av följande formel:

Formula

6.

Om det kommunala avfallet utgör mer än 75 % av allt förbränt avfall får, genom undantag från punkt 5, massan av de metaller som härrör från kommunalt avfall beräknas genom användning av följande formel:

Formula


BILAGA IV

UPPGIFTER OM AVFALL FRÅN HUSHÅLL OCH LIKNANDE AVFALL MED ANNAT URSPRUNG, SAMT UPPGIFTER OM BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL SOM AVSES I ARTIKEL 7.1.

A.   FORMAT FÖR RAPPORTERING AV UPPGIFTER OM GENOMFÖRANDET AV ARTIKEL 11.2 A I DIREKTIV 2008/98/EG AVSEENDE FÖRBEREDELSER FÖR ÅTERANVÄNDNING OCH MATERIALÅTERVINNING AV AVFALL FRÅN HUSHÅLL OCH LIKNANDE AVFALL MED ANNAT URSPRUNG

Beräkningsmetod (1)

Genererat avfall (2)

(t)

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning (3)

(t)

 

 

 

B.   FORMAT FÖR KVALITETSKONTROLLRAPPORTEN SOM MEDFÖLJER DE UPPGIFTER SOM AVSES I DEL A

I.   Rapportens syfte

Syftet med denna rapport är att samla information om de metoder för uppgiftsinsamling som använts och omfattningen av de inlämnade uppgifterna. Rapporten bör möjliggöra bättre förståelse för de strategier som används av medlemsstaterna och för möjligheterna och begränsningarna vid jämförelser av uppgifter mellan olika länder.

II.   Allmänna uppgifter

1.   Medlemsstat:

2.   Organisation som lämnar in uppgifterna och beskrivningen:

3.   Kontaktperson/kontaktuppgifter:

4.   Referensår:

5.   Leveransdag/version:

III.   Information om avfall från hushåll och liknande avfall med annat ursprung

1.   Hur fastställs de genererade mängderna avfall för efterlevnad av avfallsmålet?

 

2.   Har en sorteringsanalys utförts för avfall från hushåll och liknande avfall med annat ursprung? Ja/Nej

3.   Om andra metoder har använts, beskriv dessa:

 

4.   Hur förhåller sig de avfallsmängder som rapporterats i del A till den avfallsstatistik som rapporterats på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 (4)?

 

5.   Beskriv sammansättningen av och källorna till avfall från hushåll och liknande avfall med annat ursprung genom att kryssa för de relevanta rutorna i tabellen.

Avfallsmaterial

Avfallskod (5)

Genererat av

Hushåll

Små företag

Restauranger, personalmatsalar

Offentliga lokaler

Annat

(ange vad)

Papper och kartong

20 01 01 ,

15 01 01

 

 

 

 

 

Metaller

20 01 40 ,

15 01 04

 

 

 

 

 

Plast

20 01 39 ,

15 01 02

 

 

 

 

 

Glas

20 01 02 ,

15 01 07

 

 

 

 

 

Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

20 01 08

 

 

 

 

 

 

Inklusive hemkompostering? ja/nej

Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall

20 02 01

 

 

 

 

 

 

Inklusive hemkompostering? ja/nej

Icke biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall

20 02 02 ,

20 02 03

 

 

 

 

 

Trä

20 01 38 ,

15 01 03

 

 

 

 

 

Textilier

20 01 10 ,

15 01 09

20 01 11 ,

 

 

 

 

 

Batterier

20 01 34 ,

20 01 33 *

 

 

 

 

 

Kasserad utrustning

20 01 21 *

20 01 35 *,

20 01 23 *,

20 01 36

 

 

 

 

 

Annat kommunalt avfall

20 03 01 ,

20 03 07 ,

20 03 02 ,

15 01 06

 

 

 

 

 

Kommunalt avfall som inte nämns ovan (ange vilket)

 

 

 

 

 

 

 

6.   För beräkningsmetoderna 1 och 2: Ange på raderna a–c nedan respektive mängd eller andel och de avfallskoder som använts för att beräkna mängden genererat avfall enligt följande uppdelning:

a)

Procentandel papper, metall, plast, glas (och, för metod 2, andra flöden av specifikt avfall) i hushållsavfall (och, för metod 2, i liknande avfall) som fastställts genom sorteringsanalys

×

b)

Årlig mängd genererat hushållsavfall (och, för metod 2, liknande avfall)

+

c)

Separat insamlat papper, metall, plast och glas (och, för metod 2, andra flöden av specifikt avfall) från hushåll (och, för metod 2, separat insamlat liknande avfall med annat ursprung) (avfallskoderna 15 01, 20 01)

a)

 

b)

 

c)

 

7.   Hur har uppgifterna om återanvändning och materialåtervinning sammanställts?

a)

Är uppgifterna baserade på tillförseln till anläggningar för förberedande behandling (t.ex. sorteringsanläggning, mekanisk biologisk behandling)? Ja/Nej

Om ja, uppge information om materialåtervinningens effektivitet:

 

b)

Är uppgifterna baserade på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen? Ja/Nej

c)

Beskriv förfarandet för validering av uppgifterna:

 

8.   Har det varit några problem med att tillämpa reglerna för beräkning av biologiskt nedbrytbart avfall? Ja/Nej

Om ja, beskriv problemen:

 

9.   Har avfallet

a)

transporterats till en annan EU-medlemsstat? (Ja/Nej)

b)

exporterats från unionen för behandling? (Ja/Nej)

Om svaret på a) och/eller b) är ja, hur har framtagningen av uppgifterna om återanvändning och materialåtervinning för de transporterade eller exporterade mängderna erhållits, övervakats och validerats?

 

C.   FORMAT FÖR RAPPORTERING AV UPPGIFTER OM GENOMFÖRANDET AV ARTIKEL 11.2 B I DIREKTIV 2008/98/EG AVSEENDE BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

Beräkningsmetod (6)

Genererat avfall

(t)

Förberedelse för återanvändning

(t)

Materialåtervinning

(t)

Återfyllnad

(t)

Annan resursåtervinning (7)

(t)

Total resursåtervinning (8)

(t)

 

 

 

 

 

 

 

D.   FORMAT FÖR KVALITETSKONTROLLRAPPORTEN SOM MEDFÖLJER DE UPPGIFTER SOM AVSES I DEL C

I.   Rapportens syfte

Syftet med denna rapport är att samla information om de metoder för uppgiftsinsamling som använts och omfattningen av de inlämnade uppgifterna. Rapporten bör möjliggöra bättre förståelse för de strategier som används av medlemsstaterna och för möjligheterna och begränsningarna vid jämförelser av uppgifter mellan olika länder.

II.   Allmänna uppgifter

1.   Medlemsstat:

2.   Organisation som lämnar in uppgifterna och beskrivningen:

3.   Kontaktperson/kontaktuppgifter:

4.   Referensår:

5.   Leveransdag/version:

III.   Information om bygg- och rivningsavfall

1.   Hur fastställs mängderna genererat bygg- och rivningsavfall? Hur förhåller sig dessa mängder till de uppgifter som rapporterats på grundval av förordning (EG) nr 2150/2002?

 

2.   Hur har uppgifterna om återanvändning, materialåtervinning och återfyllnad sammanställts?

Inkludera en beskrivning av tillämpningen av den definition för återfyllnad som fastställs i artikel 3.17a i direktiv 2008/98/EG avseende rapportering av bygg- och rivningsavfall och en beskrivning av de olika avfallshanteringsmetoder som rapporterats i kategorin ”annan återvinning” i tabellen i del C samt deras andel (%).

 

3.   Är uppgifterna baserade på tillförseln till anläggningar för förberedande behandling? Ja/Nej

Om ja, ange effektiviteten i den förberedande behandlingen:

 

4.   Är uppgifterna baserade på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen? Ja/Nej

5.   Beskriv förfarandet för validering av uppgifterna:

 

6.   Har avfallet

a)

transporterats till en annan EU-medlemsstat? Ja/Nej

b)

exporterats från unionen för behandling? Ja/Nej

Om ja, hur har uppgifterna om återanvändning och materialåtervinning för de transporterade eller exporterade mängderna erhållits och övervakats/validerats?

 


(1)  Beräkningsmetod som valts i enlighet med beslut 2011/753/EU: den valda beräkningsmetodens nummer (1 till 4) enligt andra kolumnen i bilaga I till det beslutet ska infogas här.

(2)  Avfall från hushåll, eller avfall från hushåll och liknande avfall med annat ursprung, enligt vad som krävs för den valda beräkningsmetoden.

(3)  Förberett för återanvändning och materialåtervinning av avfall från hushåll, eller avfall från hushåll och liknande avfall med annat ursprung, enligt vad som krävs för den valda beräkningsmetoden.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).

(5)  I förteckningen över avfallskoder som fastställts genom kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

(6)  Beräkningsmetod som valts i enlighet med bilaga II till beslut 2011/753/EU.

(7)  Detta omfattar annan resursåtervinning än förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återfyllnad.

(8)  Detta är summan av de mängder som rapporterats under förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, återfyllnad och annan resursåtervinning.


BILAGA V

UPPGIFTER OM KOMMUNALT AVFALL SOM AVSES I ARTIKEL 7.2

A.   FORMAT FÖR DATARAPPORTERING

Kommunalt avfall

Avfallsgenerering (1)

(t)

Separat insamling

(t)

Förberedelse för återanvändning

(t)

Materialåtervinning

(t)

Energiåtervinning (2)

(t)

Annan återvinning (3)

(t)

Totalt

 

 

 

 

 

 

Metaller

 

 

 

 

 

 

Metaller som separerats efter förbränning av kommunalt avfall (4)

 

 

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

Papper och kartong

 

 

 

 

 

 

Biologiskt avfall

 

 

 

 

 

 

Biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan (5)

 

 

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

 

 

Textilier

 

 

 

 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

 

 

 

 

 

 

Batterier

 

 

 

 

 

 

Skrymmande avfall (6)

 

 

 

 

 

 

Blandat avfall

 

 

 

 

 

 

Annat

 

 

 

 

 

 

Mörka skuggade fält: Rapportering ej tillämplig.

Ljusa skuggade fält: Frivillig rapportering utom för metaller som separerats och materialåtervunnits efter förbränning av kommunalt avfall och biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan i det fall medlemsstaterna beaktar dessa avfallsflöden vid beräkningen av materialåtervinningsmålen.

B.   FORMAT FÖR KVALITETSKONTROLLRAPPORTEN SOM MEDFÖLJER DE UPPGIFTER SOM AVSES I DEL A

I.   Rapportens syfte

Kvalitetskontrollrapporten har följande syften:

1.

Kontrollera omfattningen av medlemsstaternas tillämpning av definitionen av kommunalt avfall.

2.

Utvärdera kvaliteten på förfarandena för insamling av uppgifter, inbegripet omfattning och validering av administrativa datakällor och den statistiska giltigheten hos undersökningsbaserade metoder.

3.

Förstå orsakerna till signifikanta förändringar i rapporterade uppgifter mellan referensår och säkerställa förtroendet för uppgifternas exakthet.

4.

Säkerställa tillämpningen av reglerna och de gemensamma metoderna för att mäta metaller som separerats efter förbränning av kommunalt avfall.

5.

Verifiera överensstämmelsen med de specifika krav som fastställs i reglerna för beräkningen av materialåtervinningsmålen.

II.   Allmänna uppgifter

1.   Medlemsstat:

2.   Organisation som lämnar in uppgifterna och beskrivningen:

3.   Kontaktperson/kontaktuppgifter:

4.   Referensår:

5.   Leveransdag/version:

6.   Länk till medlemsstatens offentliggörande av uppgifter (i förekommande fall):

III.   Information om kommunalt avfall

1.   Beskrivning av de aktörer som är involverade i insamlingen av uppgifter

Institutionens namn

Beskrivning av huvudsakliga ansvarsområden

 

 

Lägg till rader vid behov.

2.   Ska de uppgifter om kommunalt avfall som rapporteras i del A användas för att bestyrka efterlevnaden av det mål som anges i artikel 11.2 a i direktiv 2008/98/EG? Ja/Nej

3.   Beskrivning av de metoder som använts

3.1   Generering av kommunalt avfall

3.1.1   Metoder för att bestämma generering av kommunalt avfall (markera med kryss eller specificera i sista kolumnen)

Komponent av kommunalt avfall

Administrativa uppgifter

Undersökningar

Elektroniskt register

Uppgifter från aktörer på avfallsområdet

Uppgifter från kommuner

Uppgifter från system för utökat producentansvar

Annan (specificera)

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Metaller

 

 

 

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

 

Papper och kartong

 

 

 

 

 

 

 

Bioavfall

 

 

 

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

 

 

 

Textilier

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

 

 

 

 

 

 

 

Batterier

 

 

 

 

 

 

 

Skrymmande avfall

 

 

 

 

 

 

 

Blandat avfall

 

 

 

 

 

 

 

Annan (specificera)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2   Beskrivning av den metod som använts för att möjliggöra tillämpningen av definitionen av kommunalt avfall i datainsamlingssystemen, inbegripet den metod som använts för att samla in uppgifter om andelen kommunalt avfall som inte utgör hushållsavfall.

 

3.1.3   Statistiska koder, användning av avfallskoder och verifiering av uppgifter om generering av kommunalt avfall.

Komponent av kommunalt avfall

Avfallskod (7)

Annan klassificering som använts

Verifieringsprocess

Dubbelkontroll

(ja/nej)

Tidsseriekontroll

(ja/nej)

Revision

(ja/nej)

Beskrivning av verifieringsprocessen

Metaller

20 01 40 , 15 01 04 , 15 01 11 *

 

 

 

 

 

Glas

20 01 02 , 15 01 07

 

 

 

 

 

Plast

20 01 39 , 15 01 02

 

 

 

 

 

Papper och kartong

20 01 01 , 15 01 01

 

 

 

 

 

Biologiskt avfall

20 01 08 , 20 01 25 , 20 02 01

 

 

 

 

 

Trä

20 01 37 *, 20 01 38 , 15 01 03

 

 

 

 

 

Textilier

20 01 10 , 20 01 11 , 15 01 09

 

 

 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

20 01 21 *, 20 01 23 *, 20 01 35 *, 20 01 36

 

 

 

 

 

Batterier

20 01 33 *, 20 01 34

 

 

 

 

 

Skrymmande avfall

20 03 07

 

 

 

 

 

Blandat avfall

20 03 01 , 15 01 06

 

 

 

 

 

Annan (specificera)

20 01 13 *, 20 01 14 *, 20 01 15 *, 20 01 17 *, 20 01 19 *, 20 01 26 *, 20 01 27 *, 20 01 28 , 20 01 29 *, 20 01 30 , 20 01 31 *, 20 01 32 , 20 01 41 , 20 01 99 , 20 02 03 , 20 03 02 , 20 03 03 , 20 03 99 , 15 01 05 , 15 01 10 *

 

 

 

 

 

3.1.4   Metoder som använts för att skatta sammansättningen av blandat kommunalt avfall genererat per material

 

3.1.5   Skattad andel avfall genererat av hushåll i kommunalt avfall (i %) och beskrivning av hur skattningen beräknats

 

3.1.6   Metoder för att utesluta avfall som till art och sammansättning inte liknar hushållsavfall, i synnerhet när det gäller

förpackningsavfall och avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning från industriella och kommersiella källor som inte liknar avfall genererat av hushåll, och

typer av avfall som genereras av hushåll men som inte ingår i kommunalt avfall, t.ex. bygg- och rivningsavfall.

 

3.1.7   Förklaring av de skattningar som använts för att täcka bristen på uppgifter om genererat kommunalt avfall vad gäller mängderna avfall genererat av hushåll (till exempel på grund av att insamlingssystemen täcker hushåll i otillräcklig grad) och mängderna liknande avfall (till exempel på grund av att avfallsinsamlingsuppgifterna täcker liknande avfall i otillräcklig grad).

 

3.1.8   Skillnader i förhållande till uppgifter som rapporterats under tidigare år.

Förklaring av eventuella signifikanta metodändringar i den uppgiftsinsamlingsmetod som tillämpats för kommunalt avfall under det aktuella referensåret jämfört med den metod som tillämpats under tidigare referensår (i synnerhet översyner i efterhand, deras karaktär och huruvida en flagga för avbrott i serierna krävs för ett visst år)

 

Förklaring med närmare uppgifter om orsakerna till viktskillnaden för varje komponent av kommunalt avfall vars uppgifter avviker mer än 10 % från det föregående referensåret.

Komponent av kommunalt avfall

Avvikelse (%)

Huvudsaklig orsak till avvikelsen

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2   Kommunal avfallshantering

3.2.1   Klassificering av behandlingsförfaranden

Information om den klassificering som används för behandlingsförfaranden (om en standardklassificering används, t.ex. de koder för bortskaffningsförfaranden eller återvinningsförfaranden som fastställs i bilagorna I och II till direktiv 2008/98/EG, ange dess namn eller specificera och beskriv alla relevanta kategorier som används).

 

3.2.2   Beskrivning av metoder för att bestämma mängden behandlat kommunalt avfall (markera med kryss)

Metoder för insamling av uppgifter/Typ av kommunalt avfall

Administrativa uppgifter

Undersökningar

Elektroniskt register

Uppgifter från aktörer på avfallsområdet

Uppgifter från kommuner

Uppgifter från system för utökat producentansvar

Annan (specificera)

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Metaller

 

 

 

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

 

Papper och kartong

 

 

 

 

 

 

 

Biologiskt avfall

 

 

 

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

 

 

 

Textilier

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

 

 

 

 

 

 

 

Batterier

 

 

 

 

 

 

 

Skrymmande avfall

 

 

 

 

 

 

 

Blandat avfall

 

 

 

 

 

 

 

Annan (specificera)

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare information om metoder, inklusive den kombination av metoder som använts

 

3.2.3   Förberedelse för återanvändning

Beskrivning av hur de mängder som angivits under förberedelse för återanvändning har beräknats.

 

3.2.4   Beskrivning av de mätpunkter för materialåtervinning som använts, t.ex. vid beräkningspunkten eller i slutet av sorteringsprocessen med avdrag för icke-målmaterial i tillämpliga fall, och av kriterier för när avfall upphört att vara avfall, osv., inklusive variation på regional och lokal nivå och för hushållsavfall och liknande avfall i tillämpliga fall.

Komponent av kommunalt avfall

Beskrivning av de mätpunkter som använts

Metaller

 

Metaller från bottenaska från förbränning

 

Glas

 

Plast

 

Papper och kartong

 

Biologiskt avfall

 

Trä

 

Textilier

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

 

Batterier

 

Skrymmande avfall

 

Annat

 

Detaljerad beskrivning av den metod som använts för att beräkna mängden icke-målmaterial som avlägsnats mellan mätpunkterna och beräkningspunkterna, i tillämpliga fall

 

3.2.5   Beskrivning av den metod som använts för att per material bestämma den mängd materialåtervunnet material som ingår i avfall som består av flera olika material.

 

3.2.6   Användning av genomsnittliga förlusttal

Beskrivning av det sorterade avfall som genomsnittliga förlusttal tillämpas på, typer av sorteringsanläggningar vars genomsnittliga förlusttal skiljer sig åt, metodologiskt tillvägagångssätt för att beräkna genomsnittliga förlusttal vid sådana punkter, inklusive statistisk exakthet för eventuella undersökningar som använts, eller karaktären av eventuella tekniska specifikationer.

Sorterat avfallsmaterial och typ av sorteringsanläggning

Genomsnittligt förlusttal som tillämpats (%)

Beskrivning

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2.7   Uppdelning efter avfallskälla (kommunal eller icke-kommunal) vid mätpunkten

Beskrivning av den metod som använts för att utesluta icke-kommunalt avfall (aggregerade uppgifter för anläggningar av liknande typ godtas).

Avfallsmaterial/ Avfallskoder

Typ av anläggning

Andel kommunalt avfall (%)

Beskrivning av de metoder som använts för att få fram procentsatsen

 

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2.8   Fördelning av avfall mellan olika medlemsstater vid mätpunkten

Beskrivning av den metod som använts för att utesluta avfall med ursprung i andra medlemsstater eller tredjeländer (aggregerade uppgifter för anläggningar av liknande typ godtas).

Avfallsmaterial/ Avfallskoder

Typ av anläggning

Andel avfall från medlemsstaten (%)

Beskrivning av de metoder som använts för att få fram procentsatsen

 

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2.9   Materialåtervinning av kommunalt biologiskt avfall som inte samlas in separat eller separeras och materialåtervinns vid källan (relevant till 2026)

Information om åtgärder för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 11a.4 första stycket i direktiv 2008/98/EG vad gäller materialåtervinning av kommunalt biologiskt avfall som inte samlas in separat eller separeras och materialåtervinns vid källan är uppfyllda.

 

3.2.10   Kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan

Allmän beskrivning av den metod som tillämpats, inklusive användning av direkt och indirekt mätning och tillämpning av förenklad metod för att mäta kommunalt biologiskt avfall som separeras och materialåtervinns vid källan.

 

Beskrivning av de metoder som använts för att erhålla uppgifter om antalet aktiva materialåtervinningsenheter eller antalet personer involverade i materialåtervinning av kommunalt biologiskt avfall som separeras vid källan genom register eller undersökningar och för att säkerställa att antalet aktiva materialåtervinningsenheter endast omfattar sådana materialåtervinningsenheter som används aktivt av avfallsproducenterna.

 

Beskrivning av de metoder som använts för att fastställa de mängder kommunalt biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan i enlighet med formlerna i bilaga II.

 

Detaljerad beskrivning av undersökningar, inklusive frekvens, delprov, konfidensnivåer och konfidensintervall.

 

Beskrivning av åtgärder för att säkerställa att de rapporterade mängderna kommunalt biologiskt avfall som separeras och materialåtervinns vid källan inte överskattas (inklusive tillämpning av en koefficient kopplad till fuktighetsförlust).

 

Beskrivning av åtgärder för att säkerställa att behandlingen av kommunalt biologiskt avfall som separeras och materialåtervinns vid källan utförs på ett korrekt sätt och att den materialåtervunna produkten används inom och leder till fördelar för jordbruk eller till förbättring av miljön.

 

3.2.11   Beräkning av materialåtervunna metaller som separerats efter förbränning av kommunalt avfall.

Detaljerad beskrivning av metoden för uppgiftsinsamling i syfte att beräkna den mängd metaller som separerats från bottenaska från förbränning.

 

Beskrivning av tillvägagångssättet för att mäta den totala mängd metallkoncentrat som utvunnits ur bottenaska från förbränning.

 

Beskrivning av metoden för att skatta det genomsnittliga metallinnehållet i den totala mängden metallkoncentrat, inklusive tillförlitligheten i eventuella undersökningar.

 

Beskrivning av metoden för att skatta den andel kommunalt avfall som går till förbränningsanläggningar, inklusive tillförlitligheten i eventuella undersökningar.

 

3.2.12   Annan återvinning av avfall

Beskrivning av de olika avfallsbehandlingsförfaranden som rapporterats i kategorin ”annan återvinning” i tabellen i del A och deras andel (%).

 

3.2.13   Information om relevansen av tillfällig lagring av avfall för mängderna behandlat avfall under ett visst år och eventuella skattningar av avfall som materialåtervunnits under det innevarande referensåret efter tillfällig lagring under ett tidigare referensår (eller flera), samt avfall som går till tillfällig lagring under det innevarande referensåret

 

3.2.14   Skillnader i förhållande till uppgifter som rapporterats för de tidigare referensåren.

Signifikanta metodändringar i den beräkningsmetod som tillämpats för det aktuella referensåret jämfört med den beräkningsmetod som tillämpats för tidigare referensår, i förekommande fall (i synnerhet översyner i efterhand, deras karaktär och huruvida en flagga för avbrott i serierna krävs för ett visst år)

 

Förklaring med närmare uppgifter om orsakerna till viktskillnaden (vilka avfallsflöden, sektorer eller skattningar som har lett till skillnaden och vilken den bakomliggande orsaken är) för varje komponent av materialåtervunnet kommunalt avfall vars uppgifter avviker mer än 10 procent från det föregående referensåret

Komponent av kommunalt avfall

Avvikelse (%)

Huvudsaklig orsak till avvikelsen

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.2.15   Verifiering av uppgifter om materialåtervinning av kommunalt avfall

Komponent av kommunalt avfall

Verifieringsprocess

Dubbelkontroll

(ja/nej)

Tidsseriekontroll

(ja/nej)

Revision

(ja/nej)

Beskrivning av verifieringsprocessen

Metaller

 

 

 

 

Metaller från bottenaska från förbränning

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

Papper och kartong

 

 

 

 

Biologiskt avfall

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

Textilier

 

 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

 

 

 

 

Batterier

 

 

 

 

Skrymmande avfall

 

 

 

 

Blandat avfall

 

 

 

 

Annat

 

 

 

 

4.   Uppgifternas exakthet

4.1.1   Beskrivning av de viktigaste frågor som påverkar exaktheten i uppgifter om generering och behandling av kommunalt avfall, inklusive felaktigheter i fråga om urval, täckning, mätning, bearbetning och uteblivna svar

 

4.1.2   Förklaring av omfattning och validering av undersökningar för att samla in uppgifter om generering och behandling av kommunalt avfall

 

4.1.3   Använda statistiska undersökningar om generering och behandling av kommunalt avfall

Komponent av kommunalt avfall

År

Procent av populationen som undersökts

Uppgifter (ton)

Konfidensnivå

Felmarginal

Närmare uppgifter om justeringar från undersökningsåret till innevarande år

Övrig information

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till rader vid behov

IV.   Konfidentialitet

Motivering till att inte offentliggöra vissa delar av denna kvalitetskontrollrapport när så begärs.

 

V.   Nationella webbplatser, referensdokument och publikationer av betydelse

 

C.   FORMAT FÖR RAPPORTEN OM DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAS I ENLIGHET MED ARTIKEL 11A.3 OCH 11A.8 I DIREKTIV 2008/98/EG

1.   Detaljerad beskrivning av det system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall som avses i artikel 11a.3 och 11a.8 i direktiv 2008/98/EG.

 

2.   Kvalitetskontroll och spårbarhet för kommunalt avfall som behandlas utanför medlemsstaten

Komponent av kommunalt avfall

Har genomgått slutlig behandling i medlemsstaten

(ja/nej)

Har transporterats till en annan EU-medlemsstat

(ja/nej)

Har exporterats ut från EU

(ja/nej)

Beskrivning av särskilda åtgärder för kvalitetskontroll och spårbarhet för kommunalt avfall, särskilt vad gäller insamling, övervakning och validering av uppgifter

Metaller

 

 

 

 

Metaller från bottenaska från förbränning

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

Papper och kartong

 

 

 

 

Biologiskt avfall

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

Textilier

 

 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning

 

 

 

 

Batterier

 

 

 

 

Skrymmande avfall

 

 

 

 

Blandat avfall

 

 

 

 

Annat

 

 

 

 

3.   Detaljerad beskrivning av åtgärder för att säkerställa att exportören kan bevisa att avfallstransporten uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (8) och att behandlingen av avfallet utanför unionen ägde rum på villkor som i stort sett motsvarar de som föreskrivs i den tillämpliga unionslagstiftningen.

 


(1)  Mängden genererat avfall per material kan baseras på uppgifter om separat insamlat avfall och på skattningar härledda från regelbundet uppdaterade undersökningar om avfallssammansättningen i kommunalt avfall. När det inte finns några sådana undersökningar kan kategorin blandat avfall användas.

(2)  Detta inkluderar förbränning med energiåtervinning och upparbetning av avfall för att användas som bränsle eller annan energikälla. Vikten av det avfall som kan användas för energiåtervinning, per material, kan baseras på skattningar härledda från regelbundet uppdaterade undersökningar om avfallssammansättningen i kommunalt avfall. När det inte finns några sådana undersökningar kan kategorin blandat avfall användas.

(3)  Detta utesluter förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning, men inkluderar återfyllnad.

(4)  Metaller som separerats efter förbränning av kommunalt avfall ska rapporteras separat och ska inte tas upp i raden för metaller eller i den totala mängden avfall som går in i återvinningsförfaranden.

(5)  Biologiskt avfall som separerats och materialåtervunnits vid källan ska rapporteras separat och ska inte tas upp i raden för biologiskt avfall.

(6)  Detta inkluderar skrymmande avfall som kräver särskild insamling och behandling, såsom möbler och madrasser.

(7)  Avfallskoder fastställda genom beslut 2000/532/EG.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).


BILAGA VI

UPPGIFTER OM MINERALBASERADE OCH SYNTETISKA SMÖRJOLJOR SAMT OLJOR FÖR INDUSTRIELLA ÄNDAMÅL OCH SPILLOLJOR SOM AVSES I ARTIKEL 7.3

A.   FORMAT FÖR RAPPORTERING AV UPPGIFTER

Tabell 1

Rapportering om uppgifter om utsläppande på marknaden av mineralbaserade och syntetiska smörjoljor och oljor för industriella ändamål och om behandling av spilloljor

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oljor som släppts ut på marknaden (5)

(t)

Genererad spillolja (6) (torrolja)

(t)

Separat insamlade (7) spilloljor

(t)

Exporterade (8) spilloljor

(t)

Importerade (9) spilloljor

(t)

Regenerering (10)

(t)

Annan materialåtervinning (11)

(t)

Energiåtervinning (12) (R1)

(t)

Bortskaffande (13)

(t)

 

 

 

Inkl. vatten

Torrolja (14)

Inkl. vatten

Torrolja (14)

Inkl. vatten

Torrolja (14)

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Motoroljor och växellådsoljor (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljor för industriella ändamål (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljor för industriella ändamål (endast emulsioner) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olja och koncentrat från avskiljning (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mörka skuggade fält: rapportering ej tillämplig.

(10-13)

Rapporterade mängder ska avse separat insamlade spilloljor. Summan av värdena för torrolja i kolumnerna 6–9 bör vara lika med summan av värdena för torrolja i kolumn 3, justerad för exporterade och importerade spilloljor (kolumn 3 – kolumn 4 + kolumn 5 = kolumn 6 + kolumn 7 + kolumn 8 + kolumn 9).

I enlighet med definitionen av regenerering av spilloljor i artikel 3.18 i direktiv 2008/98/EG och exklusive regenererade oljor som används för energiåtervinning eller som bränsle.


Tabell 2

Rapportering av uppgifter om behandling av spilloljor

1

2

3

4

5

Typ av resultat av återvinning

Regenerering (10)

(t)

Annan materialåtervinning

(t)

Energiåtervinning eller upparbetning till material som ska användas som bränsle (inklusive regenererade oljor som används som bränsle)

(t)

Bortskaffande (D10)

(t)

Regenererad basolja – grupp I (11)  (12)

 

 

 

 

Regenererad basolja – grupp II (13)

 

 

 

 

Regenererad basolja – grupp III (14)

 

 

 

 

Regenererad basolja – grupp IV (15)

 

 

 

 

Materialåtervunna produkter (16) (specificera)

 

 

 

 

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – lätt eldningsolja

 

 

 

 

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – eldningsoljedestillat

 

 

 

 

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – tjock eldningsolja

 

 

 

 

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – återvunnen eldningsolja

 

 

 

 

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – bearbetad eldningsolja

 

 

 

 

Energiåtervinning på plats (17)

 

 

 

 

Annat (specificera och lägg till rader efter behov)

 

 

 

 

Mörka skuggade fält: rapportering ej tillämplig.


Tabell 3

Rapportering om uppgifter om utsläppande på marknaden av mineralbaserade och syntetiska smörjoljor och oljor för industriella ändamål och om behandling av spilloljor som inte anges i tabell 1

 

1

2

3

4

5

6

7

Insamlade (1) spilloljor (t)

Exporterade (2) spilloljor (t)

Importerade (3) spilloljor (t)

Bortskaffande (4) (D10) (t)

Regenerering (t) (5)

Annan materialåtervinning (6) (t)

Energiåtervinning (t) (7)

 

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Inkl. vatten

Torrolja

Processoljor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljor för industriella ändamål som inte är smörjoljor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smörjfetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrakt från raffinering av smörjmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinrumsolja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusa skuggade fält: Rapportering är frivillig.

(1–7)

Se kolumnerna 3–9 i tabell 1 och tillhörande anmärkningar för förklaringar av de begrepp som används.


Tabell 4

Referensvärden för beräkning av genererad spillolja

 

1

Fraktion av oljor som släppts ut på marknaden (%)

Motoroljor och växellådsoljor

 

Motoroljor

52

Växellådsoljor

76

Oljor för industriella ändamål

 

Maskinoljor

50

Hydrauloljor

75

Turbinoljor

70

Transformatoroljor

90

Värmeöverföringsoljor

90

Kompressoroljor

50

Basoljor

50

Metallarbetsoljor som används i emulsioner

49

B.   MALL FÖR KVALITETSKONTROLLRAPPORTEN SOM MEDFÖLJER DE UPPGIFTER SOM AVSES I DEL A

I.   Allmän information

1.   Medlemsstat:

2.   Organisation som lämnar in uppgifterna och beskrivningen:

3.   Kontaktperson/kontaktuppgifter:

4.   Referensår:

5.   Leveransdag/version:

6.   Länk till medlemsstatens offentliggörande av uppgifter (i förekommande fall):

II.   Information om oljor som släppts ut på marknaden och spilloljor

1.   Metoder för insamling av uppgifter relevant kolumn markeras med ett kryss, den sista kolumnen fylls i)

Metoder för insamling av uppgifter/uppsättning av uppgifter

Administrativa uppgifter

Undersökningar

Elektroniskt register

Uppgifter från aktörer på avfallsområdet

Uppgifter från system för utökat producentansvar

Annan (specificera)

Detaljerad beskrivning av metoden

Oljor som släppts ut på marknaden

 

 

 

 

 

 

 

Insamlade spilloljor

 

 

 

 

 

 

 

Regenerering av spilloljor

 

 

 

 

 

 

 

Annan materialåtervinning av spilloljor

 

 

 

 

 

 

 

Energiåtervinning av spilloljor

 

 

 

 

 

 

 

Bortskaffande av spilloljor

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till rader för behandling av specifika typer av spillolja, i förekommande fall.

2.   Beskrivning av den metod som använts för att fastställa mängden genererad spillolja

 

3.   Beskrivning av den metod som använts för att bestämma halten torrolja i spilloljan (t.ex. kemisk analys av vattenhalten, expertis osv.).

 

4.   Beskrivning av resultaten av behandlade spilloljor som rapporterats under kategorin ”annan materialåtervinning” och en indikering av mängderna

 

5.   Beskrivning av den metod som använts för att fastställa mängden basoljor som används som bränsle

 

6.   Uppgifter om behandling av spillolja utanför medlemsstaten

 

7.   Detaljerad beskrivning av de särskilda åtgärderna för kvalitetskontroll och spårbarhet för spilloljor, särskilt vad gäller övervakning och validering av uppgifter

 

8.   Beskrivning av uppgiftskällorna för behandling av spilloljor i en annan medlemsstat eller utanför unionen (t.ex. förordning (EG) nr 1013/2006 eller primärdata från den aktör som utför behandlingen) och uppgifternas kvalitet

 

9.   Beskrivning av eventuella svårigheter med att samla in uppgifter från aktörer som utför behandling och som är etablerade i en annan medlemsstat eller utanför unionen

 

10.   Beskrivning av åtgärder för att säkerställa att exportören av spilloljor utanför unionen kan visa att avfallstransporten uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och att behandlingen av avfall utanför unionen skedde under förhållanden som i stort sett motsvarar kraven i den relevanta unionslagstiftningen på miljöområdet

 

11.   Uppgifternas exakthet

11.1   Beskrivning av de viktigaste frågor som påverkar kvaliteten och exaktheten hos uppgifter om generering, insamling och behandling av spilloljor, inklusive felaktigheter i fråga om urval, täckning, mätning, bearbetning och uteblivna svar

 

11.2   Fullständighet i uppgiftsinsamlingen om mineralbaserade och syntetiska smörjoljor, oljor för industriella ändamål och spilloljor

Detaljerad information om på vilket sätt uppgiftskällorna omfattar samtliga mängder mineralbaserade och syntetiska smörjoljor och oljor för industriella ändamål som släppts ut på marknaden samt spilloljor som samlats in och behandlats, samt om eventuella mängder som lagts till genom att använda skattningar, inbegripet hur skattningarna fastställs och hur stor del av den totala mängden av respektive uppsättning uppgifter som de står för.

 

11.3   Skillnader jämfört med uppgifterna från föregående referensår

Signifikanta metodändringar i beräkningsmetoden för det innevarande referensåret i förhållande till den beräkningsmetod som tillämpats föregående år.

 

Förklaring med närmare uppgifter om orsakerna till viktskillnaden (vilka spilloljor, sektorer eller skattningar som har lett till skillnaden och vilken den bakomliggande orsaken är) för varje kategori spillolja vars uppgifter avviker mer än 10 procent från det föregående referensåret.

Kategori spillolja och behandling

Avvikelse (%)

Huvudsaklig orsak till avvikelsen

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

III.   Sekretess

Motivering för att inte offentliggöra vissa delar av denna rapport, om detta begärs.

 

IV.   Nationella webbplatser, referensdokument och publikationer av betydelse

Detta inbegriper rapporter om aspekter avseende uppgifternas kvalitet, omfattning eller andra aspekter rörande efterlevnad, t.ex. rapporter om bästa praxis för insamling och behandling av spillolja samt rapporter om import, export eller förluster av olja.

 


(1)  Inklusive motoroljor och växellådsoljor (fordon, luftfart, sjöfart, industri och andra sektorer); exklusive smörjfetter och maskinrumsolja.

(2)  Inklusive maskinoljor, hydrauloljor, oljor för turbiner, transformatoroljor, värmeöverföringsoljor, kompressoroljor, basoljor; exklusive smörjfetter och oljor som används för emulsioner.

(3)  Inklusive metallbearbetningsoljor; om den nationella rapporteringen inte specificerar om oljor för industriella ändamål används i emulsioner eller på annat sätt, får aggregerade uppgifter om oljor för industriella ändamål tillhandahållas och ska anges på raden ”oljor för industriella ändamål”.

(4)  Endast spilloljor enligt kod 19 02 07* i beslut 2000/532/EG.

(5)  Oljor som släpps ut på marknaden i en medlemsstat med beaktande av exportförluster (t.ex. export av personbilar) och importvinster (t.ex. import av personbilar).

(6)  Mängd spilloljor, med beaktande av förluster som uppstår vid hantering och användning. Mängden genererad spillolja kan beräknas på grundval av nationell statistik eller med hjälp av de referensvärden som anges i tabell 4.

(7)  Separat insamlade spilloljor. Om insamlade spilloljor kvantifieras i volym fastställs motsvarande massa med hjälp av en omräkningsfaktor på 0,9 ton/m3.

(8)  Spilloljor som exporteras till ett annat land (med beaktande av de avfallskategorier som anges i förordning (EG) nr 1013/2006).

(9)  Spilloljor som genereras i ett annat land och importeras från det landet (med beaktande av de avfallskategorier som anges i förordning (EG) nr 1013/2006).

(11)  Annan materialåtervinning än regenerering, t.ex. som fluxolja.

(12)  Inklusive användning av återvunnen olja som bränsle, i enlighet med definitionen av återvinning i artikel 3.15 i direktiv 2008/98/EG.

(13)  Bortskaffningsförfarande D10 Förbränning på land enligt bilaga I till direktiv 2008/98/EG.

(14)  Spillolja exklusive vattenhalt. Halten torrolja bestäms genom mätning av vattenhalten. För andra spilloljor än emulsioner får torrsubstansen, som ett alternativ, bestämmas på grundval av en vattenhalt på 8 %. För torrolja i emulsioner i oljor för industriella ändamål får torrsubstansen, som ett alternativ, bestämmas på grundval av en vattenhalt på 90 %.

(10)  Mängd regenererade oljor. Summan av uppgifterna i kolumn 2 i tabell 2 dividerad med summan av posterna i kolumn 6 i tabell 1 motsvarar omvandlingsverkningsgraden för oljeregenerering.

(11)  Basolja grupp I innehåller mindre än 90 % mättade kolväten och/eller mer än 0,03 % svavel och har ett viskositetsindex större än eller lika med 80 och mindre än 120.

(12)  Om den nationella rapporteringen inte specificerar grupperna I–IV får aggregerade uppgifter om regenererade basoljor tillhandahållas och ska anges på raden ”Annat”.

(13)  Basolja grupp II innehåller mer än eller lika med 90 % mättade kolväten och mindre än eller lika med 0,03 % svavel och har ett viskositetsindex större än eller lika med 80 och mindre än 120.

(14)  Basolja grupp III innehåller mer än eller lika med 90 % mättade kolväten och mindre än eller lika med 0,03 % svavel och har ett viskositetsindex större än eller lika med 120.

(15)  Basolja grupp IV är polyalfaolefiner. Basolja som inte ingår i grupperna I–IV ska anges på rad ”Annat”.

(16)  Omfattar materialåtervunna produkter från annan materialåtervinning av spilloljor som rapporteras i kolumn 7 i tabell 1.

(17)  Energiåtervinning på plats innebär återvinning av spilloljor genom intern energiförbrukning, t.ex. i ett raffinaderi.


Top