EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0278

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/278 av den 23 februari 2018 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 vad gäller uppgiftsstrukturen för meddelanden, data och meddelandemodell, driftdatabasen för godsvagnar och intermodala enheter, och antagande av en it-standard för kommunikationsskiktet i det gemensamma gränssnittet

C/2018/1019

OJ L 54, 24.2.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/278/oj

24.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/278

av den 23 februari 2018

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 vad gäller uppgiftsstrukturen för meddelanden, data och meddelandemodell, driftdatabasen för godsvagnar och intermodala enheter, och antagande av en it-standard för kommunikationsskiktet i det gemensamma gränssnittet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.11, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (2) ska Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad järnvägsbyrån) lämna rekommendationer till kommissionen om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD:er) och översyner av dessa i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 samt se till se till att TSD:er anpassas till den tekniska utvecklingen, marknadstendenserna och de sociala behoven.

(2)

Den 23 september 2017 uppmanade kommissionen järnvägsbyrån att utfärda en rekommendation i enlighet med artikel 5.2 i direktiv (EU) 2016/797 i syfte att revidera de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”telematikapplikationer för godstrafik” i unionens järnvägssystem (nedan kallat TSD TAF).

(3)

Den 18 oktober 2017 utfärdade järnvägsbyrån en rekommendation om TSD TAF, i syfte att uppdatera uppgiftsstrukturen i TSD TAF-meddelanden, data och meddelandemodeller, driftdatabasen för godsvagnar och intermodala enheter och anta en it-standard för kommunikationsdelen i det gemensamma gränssnittet. Dessa förändringar har gjorts för att avhjälpa de tidigare ägarinriktade resonemangen och göra det möjligt att införa verktyget för TSD TAF-användare på ett snabbare och billigare sätt. Referensfilerna har ändrats i överensstämmelse med detta.

(4)

Bestämmelserna i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 (3) vad gäller TSD TAF bör ändras så att det gemensamma gränssnittets arkitektur genomförs i enlighet med den ovan beskrivna uppgiftsstrukturen för meddelanden.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1305/2014 av den 11 december 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 62/2006 (EUT L 356, 12.12.2014, s. 438).


BILAGA

Tillägg I i bilagan till förordning (EU) nr 1305/2014 ska ersättas med följande:

Tillägg I

Förteckning över tekniska dokument

Nr

Referens

Titel

Version

Datum

1

ERA-TD-100

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – BILAGA A.5: SIFFROR OCH SEKVENSDIAGRAM I TDS TAF-MEDDELANDEN

2.1

10.2.2015

2

ERA-TD-101

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – Bilaga D.2: Tillägg A (Vagn/ILU-färdplanering)

2.0

17.10.2013

3

ERA-TD-102

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – Bilaga D.2: Tillägg B – Vagnar och driftsdatabas för intermodala enheter (WIMO)

2.1

10.2.2015

4

ERA-TD-103

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – Bilaga D.2: Tillägg C – Referensfiler

2.1

10.2.2015

5

ERA-TD-104

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – Bilaga D.2: Tillägg E – Gemensamt gränssnitt

2.2

23.2.2017

6

ERA-TD-105

TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik – Bilaga D.2: Tillägg F – Data och -meddelandemodell för TSD:n avseende delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik

2.2

23.2.2017


Top