EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2016

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2016 av den 29 augusti 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

C/2017/5825

OJ L 298, 15.11.2017, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2016/oj

15.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2016

av den 29 augusti 2017

om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att förenkla utnyttjandet av Europeiska socialfonden och minska den administrativa bördan för mottagarna är det lämpligt att utöka omfattningen av de standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som finns tillgängliga för ersättning till medlemsstaterna. De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av uppgifter som lagts fram av medlemsstaterna eller offentliggjorts av Eurostat och på gemensamt beslutade metoder, inbegripet de metoder som anges i artikel 67.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) och i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(2)

Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller kostnaderna för en viss typ av insats kan fastställandet och beloppen för de standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen skilja sig åt beroende på typ av insats och medlemsstat så att de återspeglar medlemsstaternas särdrag.

(3)

Österrike, Litauen, Polen och Rumänien har lagt fram metoder för att fastställa de standardiserade skalorna för enhetskostnader för ersättning av utgifter från kommissionen, medan Nederländerna har lagt fram en metod för att fastställa enhetsbeloppen.

(4)

Efter Tjeckiens, Maltas, Italiens och Slovakiens framställning om metoder för den typ av insatser som ännu inte omfattas av delegerad förordning (EU) 2015/2195 bör ytterligare standardiserade skalor fastställas för ersättning av utgifter till dessa medlemsstater för dessa typer av insatser.

(5)

De standardiserade skalor för enhetskostnader för Sverige som för närvarande finns angivna i delegerad förordning (EU) 2015/2195, med undantag för kostnader för deltagarersättning, har ändrats på grundval av en metod som lagts fram av Sverige.

(6)

Med beaktande av målet att utöka möjligheterna för medlemsstaterna att ansöka om ersättning från kommissionen på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader eller enhetsbelopp, har kommissionen fastställt enhetskostnader och belopp för varje medlemsstat på grundval av uppgifter som offentliggjorts av Eurostat för insatser på utbildningsområdet.

(7)

Förordning (EU) 2015/2195 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, III, V, VI, VII och IX till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Texten i bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga X–XIV till delegerad förordning (EU) 2015/2195.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.


BILAGA I

BILAGA 1

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Sverige

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats (1)

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

1.

Insatser som stöds inom insatsområde 1, Kompetensförsörjning, i det operativa programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 (CCI-2014SE05M9OP001)

Arbetad tid

Alla kostnadskategorier utom deltagarnas lön

Arbetad tid (antal timmar) (2)

Lönegrupp (SSYK-kod (3))

Region: Stockholm (SE 11) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK (4))

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

1 (912 – 913 – 919 – 921)

321

328

2 (414 – 415 – 421 – 422 – 512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 – 612 – 613 – 614 – 826)

360

356

3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 827 – 828 – 829 – 831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

416

395

4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

473

438

5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

587

512

6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

776

724

7 A (121)

1 035

1 035

7 B (111–123)

1 121

875

7 C (131–122)

735

601

2.

Insatser som stöds inom insatsområde 1, Kompetensförsörjning, i det operativa programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 (CCI-2014SE05M9OP001)

Deltagartid (timmar)

Deltagarnas lön

Deltagartid (antal timmar) (2)

Region: Stockholm (SE 11) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Alla regioner utom Stockholm (SE 12-33) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

229

234

3.

Insatser som stöds inom insatsområde 2, Ökade övergångar till arbete, och insatsområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga, i det operativa programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 (CCI-2014SE05M9OP001)

Arbetad tid

Alla kostnadskategorier utom deltagarersättning

Arbetad tid (antal timmar) (2)

Yrkeskategori

Region: (SE 1211) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Alla regioner utom Stockholm (SE 12-33) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna har fastställts i dokumentet om stödvillkoren till över 20 miljoner SEK

535

435

Projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna har fastställts till högst 20 miljoner SEK i dokumentet om stödvillkoren/assisterande projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna i dokumentet om stödvillkoren har fastställts till över 20 miljoner SEK

478

405

Projektmedarbetare

331

300

Projektekonom

427

363

Administratör

297

270

4.

Insatser som stöds inom insatsområde 2, Ökade övergångar till arbete, och insatsområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga, i det operativa programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 (CCI-2014SE05M9OP001)

Deltagartid (timmar)

Deltagarersättning

Deltagartid (antal timmar) (2)

Ekonomisk ersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

18–24 år

32

25–29 år

40

30–64 år

46

 

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

15–19 år

17

20–24 år

33

25–29 år

51

30–44 år

55

45–69 år

68

 

Aktivitets- och sjukersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

19–29 år (aktivitetsersättning)

51

30–64 år (sjukersättning)

58

 

Sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbets- och yrkesskadeersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

– 19 år

48

20–64 år

68

2.   Justering av beloppen

Enhetskostnaderna i tabellen tillämpas på arbetad tid eller deltagartid under 2015. Med undantag för kostnader för deltagarersättning (punkt 4 i tabellen), som inte kommer att justeras, ska dessa belopp automatiskt räknas upp med 2 % den 1 januari varje år under perioden 2016–2023.

BILAGA III

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Tjeckien

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori (5)

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i CZK)

1.

Inrättande av en ny barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Ny plats vid en ny barnomsorgsinrättning

Inköp av utrustning till en barnomsorgsinrättning

Ledning av projektfasen för att inrätta barnomsorgsinrättningen

Antal nya platser vid den nya barnomsorgsinrättningen (6)

20 053 inkl. moms, eller 16 992 exkl. moms

2.

Ombildning av en befintlig inrättning till en barngrupp inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Ombildad plats i en barngrupp (7)

Inköp av utrustning till en ombildad inrättning

Inköp av pedagogiska hjälpmedel

Ledning av projektfasen för att ombilda inrättningen

Antal ombildade platser i en barngrupp (8)

9 518 inkl. moms, eller 8 279 exkl. moms

3.

Drift av en barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning

Löner till pedagogisk personal och annan personal

Drift av barnomsorgsinrättningen

Ledning av insatsen

Beläggningsgrad (9)

628 (10)

4.

Kompetenshöjning för barnskötare inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Uppnådd kvalifikation som barnskötare

Utbildning och yrkesexamen

Antal personer som får en yrkesexamen som barnskötare

14 178

5.

Lokalhyra för barnomsorgsinrättningar inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning

Lokalhyra för en barnomsorgsinrättning

Beläggningsgrad (9)

56 (10)

6.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en extern kurs i allmän informationsteknik (it) under en timme (60 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd

324

7.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en extern kurs i mjuka färdigheter och ledarskap under en timme (60 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd

593

8.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en extern språkkurs under en lektion (45 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal lektioner per anställd

173

9.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en specialiserad it-kurs under en timme (60 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd

609

10.

Utökad extern yrkesutbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en extern kurs i bokföring, ekonomi och juridik under en timme (60 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd

436

11.

Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i extern fortbildning med inriktning på teknik och andra ämnen under en timme (60 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta kostnader för att anordna utbildningen,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd

252

12.

Utökad intern (11) fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en kurs som tillhandahålls av en intern handledare inom något av följande områden under en timme (60 minuter):

Allmän informationsteknik (it);

Mjuka färdigheter och ledarskap;

Språk;

Specialiserad it;

Bokföring, ekonomi och juridik;

Teknisk och annan yrkesutbildning

Alla stödberättigande kostnader, såsom

direkta personalkostnader,

indirekta kostnader och

lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd

144

13.

Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

0,1 heltidsekvivalent för en skolpsykolog och/eller specialiserad skolpedagog per månad

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad

5 607

14.

Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

0,1 heltidsekvivalent för en skolassistent och/eller socialpedagog per månad

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad

Skolassistent: 3 502

Socialpedagog: 4 695

15.

Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

0,1 heltidsekvivalent för en barnsköterska per månad

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad

3 227

16.

Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av ett undervisningsblock med 16 stycken 90 minuter långa lektioner utanför läroplanen till en grupp med minst sex barn/elever av vilka två riskerar att misslyckas med sin skolgång

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tillhandahållna undervisningsblock med 16 stycken 90 minuter långa lektioner till en grupp med minst sex barn/elever av vilka två riskerar att misslyckas med sin skolgång

17 277

17.

Stöd till elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång genom handledning inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av ett block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tillhandahållna block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång

8 523

18.

Kompetensutveckling för pedagoger genom strukturerade kurser inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Antal timmars kompetensutveckling för pedagoger

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen

Antal kurstimmar per pedagog

1)

422 för utbildning under ordinarie lektionstid

2)

170 för utbildning utanför ordinarie lektionstid

19.

Tillhandahållande av information till föräldrar genom möten inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter)

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter)

3 676

20.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Block med 30 timmars extern mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal block med 30 timmars mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger

29 698

21.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Utbildningscykel med 15 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 15 timmar per pedagog som gör ett strukturerat besök hos en annan pedagog i en annan skola

4 246

22.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Utbildningscykel med 10 timmars ömsesidigt samarbete i en grupp med minst tre pedagoger

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 10 timmar för en grupp med minst tre pedagoger

8 068

23.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

2,75 timmar lång tandemlektion (12)

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda tandemlektioner

778

24.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Cykel om 19 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två pedagoger

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda cykler om 19 timmar med en expert och två andra pedagoger

5 377

25.

Yrkesvägledning vid skolor och samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

0,1 heltidsekvivalent per månad för en yrkesvägledare och/eller samordnare för samarbete mellan skolor och arbetsgivare

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad

4 942

26.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Utbildningscykel med 8,5 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog och en mentor

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 8,5 timmar per strukturerat besök vid en skola, ett företag eller en utbildningsinstitution

2 395

27.

Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Utbildningscykel om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationsteknik

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationsteknik

1 050

2.   Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnaderna 6–11 kan justeras genom att den ursprungliga minimilönen ändras i den beräkningsmetod som inbegriper minimilön, kostnad för att tillhandahålla utbildningen och indirekta kostnader.

Beloppet för enhetskostnad 12 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller deltagarnas löner, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller löner till deltagarna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter.

Beloppen för enhetskostnaderna 13–17 och 19–27 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 18 kan justeras genom att lönerna till deltagarna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper kostnader för att tillhandahålla utbildningen plus löner till deltagarna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

 

När det gäller minimilönen: ändringar av minimilönen enligt regeringsdekret nr 567/2006 Sb.

 

När det gäller socialförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivaravgifter till socialförsäkringssystemet genom lag nr 589/1992 Sb om social trygghet.

 

När det gäller sjukförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivaravgifter till sjukförsäkringssystemet genom lag nr 592/1992 Sb om avgifter för sjukförsäkring.

När det gäller genomsnittslöner som underlag för att fastställa löner/personalkostnader: ändringar av de senast publicerade årliga uppgifterna för berörda kategorier i informationssystemet för genomsnittsinkomster (www.ISPV.cz).

BILAGA V

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Malta

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i EUR)

1.

Sysselsättningsstöd (program A2E) inom insatsområde 1 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001)

Utbetalat sysselsättningsstöd per vecka till arbetstagare med sämre förutsättningar, kraftigt sämre förutsättningar eller funktionsnedsättning (13)

Alla kostnader för sysselsättningsstödet

Antal arbetade veckor per arbetstagare

1.

Arbetstagare med sämre förutsättningar: 85 EUR per vecka i högst 52 veckor

2.

Arbetstagare med kraftigt sämre förutsättningar: 85 EUR per vecka i högst 104 veckor

3.

Arbetstagare med funktionsnedsättning: 125 EUR per vecka i högst 156 veckor

2.

Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001)

Deltagande i en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad extern utbildning

Direkta kostnader för att tillhandahålla den externa utbildningen

Antal kurstimmar per deltagare

25

3.

Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001)

Tillhandahållande av en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad intern utbildning

Lönekostnad för internutbildare

Antal tillhandahållna kurstimmar per utbildare

4,90

4.

Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001)

Deltagande i en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad intern eller extern utbildning

Lönekostnad för deltagare

Antal kurstimmar per deltagare

4,90

2.   Justering av beloppen

Enhetskostnad 1 kan justeras genom att ändra den ursprungliga minimilönen och/eller lagstadgade bonusen och/eller veckovisa ersättningen och/eller socialförsäkringsavgifterna i den beräkningsmetod som inbegriper det lägsta beloppet per vecka av den nationella minimilönen för ett visst år, den lagstadgade bonusen, veckovisa ersättningen och socialförsäkringsavgifterna, och sedan dela resultatet med 2.

Enhetskostnad 2 kan justeras genom att tillämpa den årliga inflationstakten på respektive belopp. Från 2017 kan detta göras för ett givet år N genom att tillämpa inflationstakten för år N-1 som offentliggörs av Maltas nationella statistikkontor på: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Enhetskostnaderna 3–4 kan justeras genom att den ursprungliga nationella minimilönen för personer som är 18 år eller äldre och/eller den lagstadgade bonusen och/eller den veckovisa ersättningen och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper timlönen av den nationella minimilönen för ett visst år för personer som är 18 år eller äldre, den lagstadgade bonusen, den veckovisa ersättningen och socialförsäkringsavgifterna.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

 

Den nationella minimilönen fastställs i Subsidiary Legislation 452.71 (National Minimum Wage Standing Order).

 

De lagstadgade bonusbeloppen, veckovisa ersättningarna och socialförsäkringsavgifterna framgår av kapitel 452 i den maltesiska lagen Employment and Industrial relations Act.

BILAGA VI

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Italien

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i EUR)

1.

Åtgärd 1.B i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (14):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Timtaxa för stöd på första vägledningsnivån

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal timmars stöd på första vägledningsnivån

34,00

2.

Åtgärd 1.C i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (15):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Timtaxa för specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal timmars specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån

35,50

3.

Åtgärd 2.A, 2.B, 4.A, 4.C och 7.1 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (16):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Timtaxa för följande utbildningsinsatser:

Utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden

Återintegrering i skol- och utbildningssystemet för ungdomar mellan 15 och 18 år

Lärlingsutbildning med sikte på kvalifikationer och yrkeslegitimation

Lärlingsutbildning med sikte på högre utbildning och forskning

Utbildning i egenföretagande och entreprenörskap (17)

Denna timtaxas storlek är beroende av typen av klass (A, B eller C (18))

B.

Timtaxa per deltagande elev

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader och exklusive eventuella ersättningar till deltagarna

Antal timmar per kurs fördelade på typ av klass, och antal timmar per elev

TYP AV KLASS

TIMTAXA PER KURS

TIMTAXA PER ELEV

C

73,13

0,80

B

117,00

A

146,25

4.

Åtgärd 3 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (19):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Nya anställningsavtal som ett resultat av jobbcoachning

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal nya anställningsavtal fördelade på typ av avtal och profiler (från låg till mycket hög) (20)

Profilklassificering

LÅG

MEDEL

HÖG

MYCKET HÖG

Tillsvidareanställning och lärlingsavtal på nivå 1 och 3

1 500

2 000

2 500

3 000

Lärlingsavtal på nivå 2, visstidsanställning och tillfällig anställning ≥ 12 månader

1 000

1 300

1 600

2 000

Visstidsanställning och tillfällig anställning 6–12 månader

600

800

1 000

1 200

5.

Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (21):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Nya regionala/interregionala/transnationella praktikplatser

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader för att tillhandahålla en praktikplats

Antal praktikplatser fördelade på profiler

 

LÅG

MEDEL

HÖG

MYCKET HÖG

REGIONALA/INTERREGIONALA/TRANSNATIONELLA

200

300

400

500

6.

Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (21):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Praktikplatser inom ramen för interregional rörlighet

För interregional rörlighet: alla stödberättigande kostnader inklusive kostnader för resor, logi och måltider, men exklusive ersättningar till deltagarna

Antal praktikplatser fördelade på orter och — för interregional rörlighet — praktiktid

Interregional rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.4

Praktikplatser inom ramen för transnationell rörlighet

För transnationell rörlighet: alla stödberättigande kostnader

Transnationell rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.5

7.

Åtgärd 6 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (22):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Allmän förberedande 30-timmarskurs för anställning inom den statliga förvaltningen

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader, exklusive ersättningar och försäkringar

Antal deltagare som fullgör 30-timmarskursen

90

8.

Åtgärd 7,1 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (23):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Timtaxa för stöd till egenföretagande och entreprenörskap (24)

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader men exklusive eventuella ersättningar

Antal timmars stöd till deltagarna

40

9.

Åtgärd 8 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (25):

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Anställningsavtal till följd av interregional eller transnationell rörlighet för yrkesverksamma

B.

Anställningsintervju inom ramen för transnationell rörlighet för yrkesverksamma

Alla stödberättigande kostnader (engångsbidrag för resor, logi och måltider samt intervjuersättning). Ytterligare ersättningar till mindre gynnade personer eller för resor, logi och måltider inom ramen för interregional rörlighet som arbetsgivaren tillhandahåller utgår inte.

Antal anställningsavtal eller anställningsintervjuer fördelade på orter

Interregional rörlighet för yrkesverksamma till de belopp för mer än 600 timmar som anges i tabellen under punkt 3.4 (26)

Transnationell rörlighet för yrkesverksamma för intervjuändamål till de belopp som anges i punkt 3.6

Transnationell rörlighet för yrkesverksamma till de belopp som anges i punkt 3.7

10.

Åtgärder som ökar antalet befattningar för personer med doktorsexamen i industrin inom ramen för följande operativa program:

PON Ricerca 2014IT16M20P005

POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

POR Friuli-Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

POR Emilia-Romagna FSE 2014IT05SFOP003

PA Trento 2014IT05SFOP018

Månaders doktorandstudier

Alla stödberättigande kostnader för deltagaren (lön och sociala avgifter) och den institution som tillhandahåller doktorandutbildningen (direkta och indirekta kostnader).

Antal månaders doktorandstudier fördelade på orter i Italien och utomlands

Utan utlandsvistelse:

1 927,63 per månad

Med utlandsvistelse:

2 891,45 per månad

11.

Vuxenutbildning i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får intyg för vuxenutbildning

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får intyg för vuxenutbildning, fördelat på modulens längd och ytterligare särskilt stöd (27)

 

327 (30-timmarsmodul)

 

357 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

654 (60-timmarsmodul)

 

684 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

1 090 (100-timmarsmodul)

 

1 120 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

12.

Verksamhet som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett intyg inom insatser som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får ett intyg inom insatser som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen, fördelade på modulens längd, ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning

 

191,10 (30-timmarsmodul)

 

221,10 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

261,10 (30-timmarsmodul med måltidsersättning)

 

291,10 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

 

382,20 (60-timmarsmodul)

 

412,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

522,20 (60-timmarsmodul med måltidsersättning)

 

552,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

 

637,00 (100-timmarsmodul)

 

667,00 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

871,00 (100-timmarsmodul med måltidsersättning)

 

901,00 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

13.

Klassrumsundervisning i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får intyg vid klassrumsundervisning

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får ett intyg vid klassrumsundervisning, fördelade på modulens längd, ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning

 

360,60 (30-timmarsmodul)

 

390,60 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

430,60 (30-timmarsmodul med måltidsersättning)

 

460,60 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

 

721,20 (60-timmarsmodul)

 

751,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

861,20 (60-timmarsmodul med måltidsersättning)

 

891,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

 

1 202,00 (100-timmarsmodul)

 

1 232,00 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

 

1 436,00 (100-timmarsmodul med måltidsersättning)

 

1 466,00 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

14.

Språkundervisning i samband med transnationell rörlighet i det operativa programmet 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett intyg vid språkundervisning i samband med transnationell rörlighet

Alla kostnadskategorier utom rese- och logikostnader för personer som åtföljer deltagarna

Antal deltagare som får ett intyg för språkundervisning i samband med transnationell rörlighet, fördelade på modulens längd, land, vistelsens längd och reseavstånd

 

774,00 (40-timmarsmodul)

 

1 161,00 (60-timmarsmodul)

 

1 548,00 (80-timmarsmodul)

För varje deltagare kan utöver dessa belopp ett dagligt belopp läggas till för logikostnader, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och för resekostnader enligt följande:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000 –2 999

3 000 –3 999

4 000 –7 999

8 000 –19 999

·

·

·

·

·

·

180

275

360

530

820

1 100

15.

Praktik i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett praktikintyg, med eller utan transnationell rörlighet

Alla kostnadskategorier utom rese- och logikostnader för personer som åtföljer deltagarna

Antal deltagare som får ett praktikintyg, med eller utan transnationell rörlighet, fördelade på modulens längd och, där transnationell rörlighet ingår, land, vistelsens längd och reseavstånd

 

786,60 (60-timmarsmodul)

 

1 179,90 (90-timmarsmodul)

 

1 573,20 (120-timmarsmodul)

 

3 146,40 (240-timmarsmodul)

För praktik med transnationell rörlighet kan utöver dessa belopp och för varje deltagare ett dagligt belopp läggas till för logikostnader, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och för resekostnader enligt följande:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000 –2 999

3 000 –3 999

4 000 –7 999

8 000 –19 999

·

·

·

·

·

·

180

275

360

530

820

1 100

16.

Språkundervisning och praktik i samband med transnationell rörlighet i det operativa programmet 2014IT05M20P001

Personer som åtföljer deltagarna

Rese- och logikostnader

Antal personer som åtföljer deltagarna

Logikostnader per deltagare, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och följande belopp för resekostnader:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000 –2 999

3 000 –3 999

4 000 –7 999

8 000 –19 999

·

·

·

·

·

·

180

275

360

530

820

1 100

2.   Justering av beloppen

(a)

Beloppen för enhetskostnaderna 1–9 kan justeras om FOI-indexet (konsumentprisindex för arbetar- och tjänstemannahushåll, exklusive tobaksvaror) visar att penningvärdet har förändrats med minst 5 %. För ett givet år y görs justeringen om skillnaden under period y+t mellan FOI-indexets riktmärkningskoefficienter för dessa år är minst 5 %. Basåret, och det år på basis av vilket beloppen har justerats, är 2014. Om förändringen är minst 5 % kan de olika enhetskostnaderna justeras på detta sätt.

(b)

Beloppen för enhetskostnad 10 kan justeras genom att det månatliga stipendiebeloppet och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper månatliga stipendiebelopp plus socialförsäkringsavgifter plus ett belopp för alla övriga kostnader. Aktuella uppgifter finns i tilläggen till ministerdekretet av den 18 juni 2008 (vari det totala årliga bruttobeloppet för doktorandstipendier anges) och i de justeringar av socialförsäkringsavgifterna som görs vartannat år (cirkulär nr 13 av den 29 januari 2016 från generaldirektören för det nationella socialförsäkringsinstitutet INPS).

(c)

Beloppen för enhetskostnaderna 11–15, som bygger på det historiska genomsnittliga antalet intyg (resultat) som utfärdats per modul, kan justeras i slutet av varje räkenskapsår (31/12) efter det att den förvaltande myndigheten gjort en bedömning av genomförandet av insatserna som är kopplade till varje enhetskostnad. Om bedömningen uppvisar en avvikelse i det genomsnittliga antalet utfärdade intyg per modul för varje typ av utbildning i jämförelse med det genomsnittliga antalet som används som grund för beräkning av den befintliga enhetskostnaden, kommer en ny enhetskostnad att beräknas enligt följande formel:

Enhetskostnadny = Enhetskostnadtidigare + Avvikelse

där

Avvikelse = Enhetskostnadtidigare – (Enhetskostnadtidigare * Resultatnytt / Resultattidigare)

3.1   Interregionala resekostnader (i EUR)

Ursprungsregion

Resekostnader

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli- Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Kalabrien

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Kampanien

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia-Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli-Venezia Giulia

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lazio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Ligurien

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardiet

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marche

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

Autonoma provinsen Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

Autonoma provinsen Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Piemonte

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Apulien

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardinien

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicilien

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toscana

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbrien

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Aostadalen

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Venetien

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2   Interregionala logikostnader (under mer än 600 timmar) (i EUR)

Ursprungsregion

Logikostnader

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kalabrien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kampanien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia-Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Friuli-Venezia Giulia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lazio

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Ligurien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardiet

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marche

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molise

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Autonoma provinsen Bolzano

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Autonoma provinsen Trento

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Piemonte

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Apulien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardinien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicilien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toscana

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbrien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Aostadalen

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Venetien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3   Interregionala kostnader för uppehälle (under mer än 600 timmar) (i EUR)

Ursprungsregion

Måltidskostnader

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Basilicata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kalabrien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kampanien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emilia-Romagna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Friuli-Venezia Giulia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lazio

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Ligurien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardiet

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marche

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molise

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Autonoma provinsen Bolzano

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Autonoma provinsen Trento

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Piemonte

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Apulien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardinien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicilien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toscana

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbrien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Aostadalen

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Venetien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4   Interregionala ersättningar för praktikplatser (i EUR)

Antal utbildningstimmar

Abruzzerna

Basilicata

Kalabrien

Kampanien

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Ligurien

Lombardiet

Marche

Molise

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Piemonte

Apulien

Sardinien

Sicilien

Toscana

Umbrien

Aostadalen

Venetien

Region där utbildningen genomförs

Aostadalen

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161–200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201–249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250–300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301–600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

> 600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolzano

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161–200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201–249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250–300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301–600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

> 600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161–200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201–249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250–300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301–600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Ligurien

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161–200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201–249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250–300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301–600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Piemonte

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161–200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201–249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250–300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301–600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardiet

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161–200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201–249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250–300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301–600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Venetien

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161–200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201–249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250–300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301–600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38

596,34

724,26

665,39

628,04

629,17

753,46

655,21

578,00

662,00

723,69

807,55

862,36

654,07

684,13

714,01

> 600

1 318,06

1 375,34

1 420,39

1 281,95

1 179,51

1 153,47

1 281,39

1 222,52

1 185,17

1 186,30

1 310,59

1 212,33

1 135,13

1 219,13

1 280,82

1 364,68

1 419,49

1 211,20

1 241,26

1 271,14

Friuli-Venezia Giulia

160

577,72

616,26

655,77

653,62

406,84

464,57

471,59

450,99

514,38

570,24

454,61

433,67

526,89

592,49

630,50

676,37

421,56

513,87

480,42

388,73

161–200

579,91

618,46

657,96

655,81

409,04

466,77

473,79

453,18

516,58

572,44

456,81

435,86

529,08

594,68

632,70

678,57

423,75

516,07

482,62

390,92

201–249

667,75

706,30

745,81

743,66

496,88

554,61

561,63

541,03

604,42

660,28

544,65

523,71

616,93

682,53

720,54

766,41

511,60

603,91

570,46

478,77

250–300

775,36

813,91

853,41

851,26

604,49

662,22

669,24

648,63

712,03

767,89

652,26

631,32

724,54

790,13

828,15

874,02

619,20

711,52

678,07

586,37

301–600

887,36

925,91

965,41

963,26

716,49

774,22

781,24

760,63

824,03

879,89

764,26

743,31

836,54

902,13

940,15

986,02

731,20

823,52

790,07

698,37

> 600

1 546,18

1 584,73

1 624,24

1 622,09

1 375,31

1 433,04

1 440,06

1 419,46

1 482,85

1 538,71

1 423,08

1 402,14

1 495,36

1 560,96

1 598,97

1 644,84

1 390,03

1 482,34

1 448,89

1 357,20


Antal utbildningstimmar

Abruzzerna

Basilicata

Kalabrien

Kampanien

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Ligurien

Lombardiet

Marche

Molise

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Piemonte

Apulien

Sardinien

Sicilien

Toscana

Umbrien

Aostadalen

Venetien

Region där utbildningen genomförs

Emilia-Romagna

160

562,62

596,13

664,95

573,49

450,10

525,95

432,89

487,46

456,89

555,15

476,14

469,35

523,68

535,00

583,58

686,69

448,97

446,71

541,11

458,03

161–200

565,09

598,60

667,42

575,96

452,57

528,41

435,36

489,92

459,36

557,62

478,60

471,81

526,15

537,47

586,04

689,16

451,44

449,17

543,58

460,49

201–249

663,75

697,25

766,08

674,61

551,23

627,07

534,02

588,58

558,02

656,28

577,26

570,47

624,81

636,13

684,70

787,81

550,09

547,83

642,24

559,15

250–300

784,60

818,11

886,94

795,47

672,08

747,93

654,88

709,44

678,87

777,13

698,12

691,33

745,66

756,98

805,56

908,67

670,95

668,69

763,10

680,01

301–600

910,39

943,90

1 012,73

921,26

797,87

873,72

780,67

835,23

804,66

902,92

823,91

817,12

871,45

882,77

931,35

1 034,46

796,74

794,48

888,88

805,80

> 600

1 650,33

1 683,84

1 752,66

1 661,20

1 537,81

1 613,65

1 520,60

1 575,16

1 544,60

1 642,86

1 563,84

1 557,05

1 611,39

1 622,71

1 671,28

1 774,40

1 536,68

1 534,41

1 628,82

1 545,73

Toscana

160

448,73

556,73

618,76

540,88

434,47

450,32

479,75

447,60

493,34

488,24

506,69

491,07

479,75

527,30

592,95

569,54

654,08

416,36

549,26

475,22

161–200

451,11

559,10

621,14

543,26

436,85

452,70

482,13

449,98

495,71

490,62

509,07

493,45

482,13

529,67

595,33

571,92

656,46

418,74

551,63

477,60

201–249

546,14

654,14

716,17

638,29

531,88

547,73

577,16

545,01

590,75

585,65

604,10

588,48

577,16

624,71

690,36

666,95

751,49

513,77

646,67

572,63

250–300

662,56

770,55

832,59

754,71

648,30

664,15

693,58

661,43

707,16

702,07

720,52

704,90

693,58

741,12

806,78

783,37

867,91

630,19

763,08

689,05

301–600

783,73

891,72

953,76

875,87

769,47

785,31

814,75

782,60

828,33

823,24

841,69

826,07

814,75

862,29

927,95

904,54

989,07

751,35

884,25

810,22

> 600

1 496,48

1 604,48

1 666,51

1 588,63

1 482,22

1 498,07

1 527,50

1 495,35

1 541,08

1 535,99

1 554,44

1 538,82

1 527,50

1 575,04

1 640,70

1 617,29

1 701,83

1 464,11

1 597,01

1 522,97

Marche

160

347,07

385,44

531,24

457,95

350,35

451,10

358,27

406,16

396,76

364,05

372,99

365,07

408,08

395,63

539,29

504,30

396,20

332,01

488,34

358,27

161–200

348,87

387,24

533,04

459,75

352,15

452,90

360,07

407,96

398,56

365,85

374,79

366,87

409,88

397,43

541,09

506,10

398,00

333,81

490,14

360,07

201–249

420,89

459,27

605,07

531,77

424,17

524,92

432,10

479,98

470,59

437,87

446,81

438,89

481,91

469,45

613,12

578,13

470,02

405,83

562,16

432,10

250–300

509,12

547,49

693,29

620,00

512,40

613,15

520,32

568,21

558,81

526,10

535,04

527,12

570,13

557,68

701,34

666,35

558,25

494,06

650,39

520,32

301–600

600,95

639,32

785,12

711,83

604,23

704,98

612,15

660,04

650,64

617,93

626,87

618,95

661,96

649,51

793,17

758,18

650,08

585,89

742,22

612,15

> 600

1 141,12

1 179,49

1 325,29

1 251,99

1 144,40

1 245,15

1 152,32

1 200,21

1 190,81

1 158,10

1 167,04

1 159,11

1 202,13

1 189,68

1 333,34

1 298,35

1 190,24

1 126,06

1 282,39

1 152,32

Abruzzerna

160

353,35

434,18

394,78

437,35

495,70

295,17

417,99

502,10

328,34

315,15

337,28

467,86

501,19

362,41

451,81

434,52

337,96

292,68

538,66

471,31

161–200

355,04

435,86

396,47

439,03

497,39

296,85

419,67

503,78

330,02

316,83

338,96

469,54

502,88

364,09

453,50

436,20

339,64

294,36

540,35

472,99

201–249

422,38

503,20

463,81

506,37

564,73

364,19

487,01

571,12

397,36

384,17

406,30

536,88

570,22

431,43

520,84

503,54

406,98

361,70

607,69

540,33

250–300

504,87

585,69

546,30

588,86

647,22

446,68

569,51

653,61

479,85

466,66

488,79

619,37

652,71

513,92

603,33

586,03

489,47

444,19

690,18

622,82

301–600

590,73

671,55

632,16

674,72

733,08

532,54

655,36

739,47

565,71

552,52

574,65

705,23

738,57

599,78

689,19

671,89

575,33

530,05

776,03

708,68

> 600

1 095,77

1 176,60

1 137,21

1 179,77

1 238,12

1 037,59

1 160,41

1 244,52

1 070,76

1 057,57

1 079,70

1 210,28

1 243,61

1 104,83

1 194,24

1 176,94

1 080,38

1 035,10

1 281,08

1 213,73

Umbrien

160

361,45

480,87

516,31

489,14

390,20

500,63

392,46

413,63

423,03

382,05

444,88

465,14

458,57

519,87

494,91

549,11

527,63

374,35

537,30

463,27

161–200

363,56

482,99

518,42

491,25

392,31

502,74

394,58

415,75

425,14

384,16

446,99

467,25

460,69

521,98

497,02

551,22

529,74

376,47

539,42

465,38

201–249

448,09

567,52

602,95

575,78

476,85

587,27

479,11

500,28

509,67

468,70

531,52

551,78

545,22

606,52

581,56

635,76

614,27

461,00

623,95

549,92

250–300

551,65

671,07

706,50

679,34

580,40

690,82

582,66

603,83

613,23

572,25

635,07

655,34

648,77

710,07

685,11

739,31

717,82

564,55

727,50

653,47

301–600

659,42

778,85

814,28

787,11

688,18

798,60

690,44

711,61

721,00

680,03

742,85

763,12

756,55

817,85

792,89

847,09

825,60

672,33

835,28

761,25

> 600

1 293,42

1 412,84

1 448,27

1 421,11

1 322,17

1 432,59

1 324,43

1 345,60

1 355,00

1 314,02

1 376,84

1 397,11

1 390,54

1 451,84

1 426,88

1 481,08

1 459,59

1 306,32

1 469,27

1 395,24

Lazio

160

512,01

554,12

625,21

585,81

617,51

599,40

615,25

687,69

556,38

515,40

658,26

646,94

696,75

599,40

642,84

624,30

585,81

540,53

716,50

651,47

161–200

515,05

557,16

628,25

588,85

620,55

602,44

618,28

690,73

559,42

518,44

661,30

649,98

699,79

602,44

645,88

627,34

588,85

543,57

719,54

654,51

201–249

636,60

678,71

749,80

710,40

742,10

723,99

739,83

812,28

680,97

639,99

782,85

771,53

821,34

723,99

767,43

748,89

710,40

665,12

841,09

776,06

250–300

785,49

827,60

898,69

859,30

891,00

872,88

888,73

961,18

829,87

788,89

931,75

920,43

970,24

872,88

916,33

897,79

859,30

814,02

989,99

924,96

301–600

940,47

982,58

1 053,67

1 014,27

1 045,97

1 027,86

1 043,71

1 116,15

984,84

943,86

1 086,72

1 075,40

1 125,21

1 027,86

1 071,31

1 052,76

1 014,27

968,99

1 144,96

1 079,93

> 600

1 852,09

1 894,20

1 965,29

1 925,89

1 957,59

1 939,48

1 955,33

2 027,77

1 896,46

1 855,48

1 998,34

1 987,02

2 036,83

1 939,48

1 982,93

1 964,38

1 925,89

1 880,61

2 056,58

1 991,55

Kampanien

160

452,64

361,17

417,55

506,07

629,46

426,83

440,41

549,08

497,07

348,49

598,89

586,27

573,99

416,41

517,43

440,41

487,96

478,22

580,21

493,05

161–200

454,68

363,22

419,59

508,11

631,50

428,87

442,46

551,13

499,11

350,54

600,94

588,32

576,03

418,46

519,48

442,46

490,00

480,27

582,26

495,10

201–249

536,49

445,02

501,39

589,92

713,30

510,68

524,26

632,93

580,92

432,34

682,74

670,12

657,84

500,26

601,28

524,26

571,80

562,07

664,06

576,90

250–300

636,69

545,23

601,60

690,13

813,51

610,89

624,47

733,14

681,13

532,55

782,95

770,33

758,05

600,47

701,49

624,47

672,01

662,28

764,27

677,11

301–600

740,99

649,53

705,90

794,42

917,81

715,18

728,77

837,44

785,42

636,85

887,25

874,63

862,34

704,77

805,79

728,77

776,31

766,58

868,57

781,41

> 600

1 354,52

1 263,05

1 319,43

1 407,95

1 531,34

1 328,71

1 342,29

1 450,96

1 398,95

1 250,37

1 500,77

1 488,15

1 475,87

1 318,29

1 419,31

1 342,29

1 389,84

1 380,10

1 482,09

1 394,93

Molise

160

354,06

339,51

393,85

329,55

468,79

527,14

337,48

460,30

532,18

384,23

504,33

502,58

541,24

378,57

494,12

448,75

434,83

415,02

567,78

502,75

161–200

355,99

341,44

395,78

331,48

470,71

529,07

339,40

462,22

534,11

386,15

506,26

504,50

543,16

380,49

496,05

450,68

436,75

416,94

569,71

504,67

201–249

433,05