EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0492

Kommissionens förordning (EU) 2017/492 av den 21 mars 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (Text av betydelse för EES och Schweiz. )

C/2017/1717

OJ L 76, 22.3.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj

22.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/492

av den 21 mars 2017

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), särskilt artikel 88,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), särskilt artikel 92, och

av följande skäl:

(1)

För att hänsyn ska tas till vissa lagändringar i några medlemsstater, eller för att de vill förenkla tillämpningen av systemet för samordning enligt förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, har medlemsstaterna inkommit med en begäran till administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen om ändring av vissa bilagor till dessa förordningar.

(2)

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har godkänt de föreslagna ändringarna och lagt fram förslag till kommissionen om tekniska ändringar av bilagorna.

(3)

Kommissionen kan godta förslagen i fråga.

(4)

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnittet ”ESTLAND” ska ett nytt led d läggas till efter led c:

”d)

Ersättning vid arbetsoförmåga som beviljats inom ramen för lagen om ersättning vid arbetsoförmåga”.

b)

Avsnittet ”SVERIGE” ska ersättas med följande:

”SVERIGE

Inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning (34 kap. socialförsäkringsbalken).”

c)

Avsnittet ”FÖRENADE KUNGARIKET” ska ersättas med följande:

”FÖRENADE KUNGARIKET

Sysselsättningsstöd och bistånd (ESA)

a)

För ersättning som beviljats före den 1 april 2016 är ESA en kontantförmån vid sjukdom för de inledande 91 dagarna (utvärderingsfas). Från och med den 92:a dagen (huvudfasen) övergår ESA till att bli invaliditetsersättning.

b)

För ersättning som beviljats den 1 april 2016 eller senare är ESA en kontantförmån vid sjukdom för de inledande 365 dagarna (utvärderingsfas). Från och med den 366:e dagen övergår ESA (biståndsgrupp) till att bli invaliditetsersättning.

Storbritannien: Del 1 av Welfare Reform Act 2007.

Nordirland: Del 1 av Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007.”

2.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I del 1 ska avsnittet ”POLEN” ersättas med följande:

”POLEN

Alla ansökningar om invaliditets- och ålderspension enligt det fastställda förmånssystemet, samt om efterlevandepension, med undantag för de fall då de ackumulerade försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i mer än en medlemsstat är lika med eller längre än 20 år för kvinnor och 25 år för män, men de nationella försäkringsperioderna är lägre än dessa gränsvärden (och inte mindre än 15 år för kvinnor och 20 år för män), och beräkningen görs enligt artiklarna 27 och 28 i lagen av den 17 december 1998 (Polens officiella tidning 2015, punkt 748).”

b)

I del 1 ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

a)

Ansökningar om ålderspension i form av garantipension (66–67 kap. socialförsäkringsbalken [2010:110]).

b)

Ansökningar om ålderspension i form av tilläggspension (63 kap. socialförsäkringsbalken [2010:110]).”

c)

I del 1 i avsnittet ”FÖRENADE KUNGARIKET” ska den första meningen ersättas med följande:

”Alla ansökningar om ålderspension, statlig pension enligt del 1 i 2014 års pensionslag, änkepension och efterlevandeförmåner, med undantag för sådana där under ett beskattningsår som börjar den 6 april 1975 eller senare”

d)

I del 2 ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

Ålderspension i form av inkomstpension och premiepension (62 och 64 kap. socialförsäkringsbalken).”

3.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

I del I ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

Inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning (34 kap. socialförsäkringsbalken).

Garantipension och garantiersättning som ersatt sådan oavkortad folkpension som utgavs enligt den lagstiftning om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utgavs enligt övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum.”

b)

I del II ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (35 kap. socialförsäkringsbalken).

Efterlevandepension som beräknas på grundval av tillgodoräknade försäkringsperioder (76–85 kap. socialförsäkringsbalken).”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 987/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga 1:

a)

Avsnittet ”BELGIEN–IRLAND” ska utgå.

b)

Avsnittet ”DANMARK–GREKLAND” ska utgå.

2.

Bilaga 3:

a)

Avsnittet ”NEDERLÄNDERNA” ska utgå.

b)

Avsnittet ”FINLAND” ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2.2 ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top