EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0460

Kommissionens förordning (EU) 2017/460 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas (Text av betydelse för EES. )

C/2017/1657

OJ L 72, 17.3.2017, p. 29–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/460/oj

17.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/460

av den 16 mars 2017

om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1), särskilt artikel 6.11, och

av följande skäl:

(1)

I linje med förordning (EG) nr 715/2009 är det nödvändigt att fastställa nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas, och att fastställa unionsomfattande regler som har till syfte att bidra till marknadsintegration, förbättra försörjningstryggheten och främja sammanlänkningar mellan gasnäten.

(2)

Ett viktigt steg för att nå dessa mål är att öka insynen i strukturer för överföringstariffer och i förfaranden för att fastställa dem. Därför är det nödvändigt att fastställa kraven för offentliggörande av information om hur intäkterna för de systemansvariga för överföringssystem fastställs och om hur de olika tarifferna för överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster beräknas. Dessa krav bör göra det möjligt för nätanvändare att bättre förstå de fastställda tarifferna för både överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster, samt hur dessa tariffer har förändrats, hur de fastställs och hur de kan komma att förändras. Dessutom bör nätanvändarna kunna förstå överföringstariffernas underliggande kostnader och i rimlig utsträckning kunna förutse överföringstariffer. De krav på transparens som fastställs i denna förordning innebär en vidare harmonisering av den regel som föreskrivs i punkt 3.1.2 a i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.

(3)

Efter införandet av begreppet entry-exitsystem (även kallat inmatnings-/uttagssystem) genom förordning (EG) nr 715/2009 är överföringskostnaderna inte längre direkt kopplade till en specifik väg, eftersom entry- och exitkapacitet kan ingå i separata avtal, och nätanvändare kan låta gas transporteras från vilken entrypunkt som helst till vilken exitpunkt som helst. Inom denna ram beslutar den systemansvarige för överföringssystemet om det effektivaste sättet att transportera gas genom systemet. I syfte att uppnå och säkerställa en rimlig nivå av kostnadsåterspegling och förutsägbarhet i detta system måste överföringstariffer baseras på en referensprismetod med hjälp av specifika kostnadsdrivande faktorer. De vägledande principerna för att tillämpa en enhetlig och transparent referensprismetod bör fastställas. Skyldigheten att samråda om den föreslagna referensprismetoden bör fastställas. Om den föreslagna referensprismetoden är en annan än referensprismetoden med kapacitetsviktade avstånd bör den senare fungera som ett kontrafaktiskt scenario, att jämföras med den föreslagna referensprismetoden.

(4)

För att undvika dubbla avgiftsuttag för överföring till och från lagringsanläggningar bör denna förordning fastställa en minimirabatt som understryker sådan infrastrukturs allmänna bidrag till systemets flexibilitet och till försörjningstryggheten. Lagringsanläggningar med direkt tillträde till överföringssystemen hos två eller flera systemansvariga för överföringssystem i entry-exitsystem som är direkt anslutna till varandra, eller samtidigt tillträde till ett överföringssystem och ett distributionssystem, ger möjlighet att transportera gas mellan system som är direkt anslutna till varandra. Tillämpning av en rabatt vid entrypunkter från eller exitpunkter till lagringsanläggningar i de fall där lagringsanläggningarna används för att transportera gas mellan system som är direkt anslutna till varandra skulle gynna dessa nätanvändare i förhållande till andra nätanvändare som bokar kapacitetsprodukter utan någon rabatt vid sammanlänkningspunkter eller använder lagringsanläggningar för att transportera gas inom samma system. Denna förordning bör införa mekanismer för att undvika sådan diskriminering.

(5)

För att främja försörjningstryggheten bör ett beviljande av rabatter övervägas för entrypunkter från LNG-anläggningar, och för entrypunkter från och exitpunkter till infrastruktur som utvecklas i syfte att bryta isoleringen av medlemsstater när det gäller deras överföringssystem för gas.

(6)

Systemansvariga för överföringssystem i vissa entry-exitsystem transporterar betydligt mer gas till andra system än till förbrukning i sina egna entry-exitsystem. Följaktligen bör referensprismetoder inbegripa skyddsåtgärder som krävs för att skydda sådana fysiskt bundna kunder från risker i samband med stora transitflöden.

(7)

Principer för avräkning av intäkter bör fastställas i syfte att främja stabila överföringstariffer för nätanvändare, främja finansiell stabilitet och undvika negativa effekter på intäkterna och kassaflödena för de systemansvariga för överföringssystemen.

(8)

Dessutom bör det fastställas regler om tariffprinciper för inkrementell kapacitet som införs på ett marknadsbaserat sätt i enlighet med den process som fastställs i artiklarna 26–30 i kommissionens förordning (EU) 2017/459 (2). Om införandet av inkrementell kapacitet leder till en nivå av korssubventionering som inte kan motiveras, eftersom de fysiskt bundna kunderna skulle utsättas för en stor andel av volymrisken, bör denna förordning införa mekanismer för att minska sådana risker.

(9)

Denna förordning bör vara tillämplig på den icke undantagna delen av större nya infrastrukturer som i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (3) beviljats undantag från artikel 41.6, 41.8 och 41.10 i detta direktiv. Om den specifika beskaffenheten hos sammanlänkningar har erkänts på EU-nivå genom ett undantag i enlighet med artikel 36 i direktiv 2009/73/EG, eller på annat sätt, bör de nationella tillsynsmyndigheterna ha befogenhet att bevilja ett undantag från krav i denna förordning som skulle äventyra effektiv drift av dessa sammanlänkningar.

(10)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av unionens och medlemsstaternas konkurrensregler, i synnerhet inte förbuden mot konkurrensbegränsande avtal (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och missbruk av dominerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). De harmoniserade tariffstrukturer för överföring som införs bör vara utformade på ett sådant sätt att man undviker avskärmning av försörjningen på marknader nedströms.

(11)

Nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem bör beakta bästa praxis och insatser för att harmonisera förfarandena för genomförandet av denna förordning. I enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (4) bör Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att reglerna om harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas genomförs så effektivt som möjligt i hela unionen.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 51 i direktiv 2009/73/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs nätföreskrifter med regler för harmoniserade strukturer för överföringstariffer, inklusive regler om tillämpning av en referensprismetod, därtill hörande krav på samråd och offentliggörande, samt beräkningen av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på alla entrypunkter och exitpunkter i överföringsnät för gas, med undantag för kapitlen III, V, VI, artikel 28, artikel 31.2 och 31.3 och kapitel IX som endast ska tillämpas på sammanlänkningspunkter. Kapitlen III, V, VI, artikel 28 och kapitel IX ska tillämpas på entrypunkter från tredjeländer och exitpunkter till tredjeländer, eller bådadera, om den nationella tillsynsmyndigheten beslutar att tillämpa förordning (EU) 2017/459 vid dessa punkter.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas i medlemsstater som har beviljats undantag i enlighet med artikel 49 i direktiv 2009/73/EG, under det undantagets giltighetstid.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 715/2009, artikel 3 i förordning (EU) 2017/459, artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 (5), artikel 2 i kommissionens förordning (EU) 2015/703 (6) samt artikel 2 i direktiv 2009/73/EG. Dessutom gäller följande definitioner:

1.    referenspris : det pris för en produkt för fast kapacitet, med en löptid på ett år, som är tillämpligt vid entry- och exitpunkter och som används för att bestämma kapacitetsbaserade överföringstariffer.

2.    referensprismetod : den metod som tillämpas på den del av intäkterna från överföringstjänster som erhålls genom kapacitetsbaserade överföringstariffer, i syfte att beräkna referenspriser.

3.    system utan pristak : ett regleringssystem, baserat på t.ex. intäktstak, avkastningsgrad eller självkostnader plus påslag, enligt vilket de tillåtna intäkterna för den systemansvarige för överföringssystemet fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

4.    intäkter från andra tjänster än överföringstjänster : den del av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som erhålls genom tariffer för andra tjänster än överföringstjänster.

5.    regleringsperiod : den tidsperiod för vilken de allmänna reglerna för de tillåtna eller eftersträvade intäkterna fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

6.    intäkter från överföringstjänster : den del av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som erhålls genom tariffer för överföringstjänster.

7.    tariffer för överföringstjänster : de avgifter som betalas av nätanvändare för de överföringstjänster som tillhandahålls dem.

8.    systemintern nätanvändning : transport av gas inom ett entry/exitsystem till kunder som är anslutna till just detta entry/exitsystem.

9.    systemöverskridande nätanvändning : transport av gas inom ett entry/exitsystem till kunder som är anslutna till ett annat entry/exitsystem.

10.    homogen grupp av punkter : en grupp som omfattar en av följande typer av punkter: entrypunkter för sammanlänkning, exitpunkter för sammanlänkning, inhemska entrypunkter, inhemska exitpunkter, entrypunkter från lagringsanläggningar, exitpunkter till lagringsanläggningar, entrypunkter från anläggningar för flytande naturgas (nedan kallade LNG-anläggningar), exitpunkter till LNG-anläggningar och entrypunkter från produktionsanläggningar.

11.    tillåten intäkt : den summa av intäkter från överföringstjänster och intäkter från andra tjänster än överföringstjänster, för de tjänster som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet under en viss tidsperiod inom en given regleringsperiod, som den systemansvarige för överföringssystemet har rätt att erhålla inom ett system utan pristak och som fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

12.    överföringstjänster : de reglerade tjänster för överföringsändamål som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet inom entry-exitsystemet.

13.    tariffer för andra tjänster än överföringstjänster : de avgifter som betalas av nätanvändare för de tjänster, andra än överföringstjänster, som tillhandahålls dem.

14.    eftersträvad intäkt : den summa av förväntade intäkter från överföringstjänster som beräknas i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 715/2009 och förväntade intäkter från andra tjänster än överföringstjänster, för de tjänster som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet under en viss tidsperiod inom en given regleringsperiod och inom ett system med pristak.

15.    andra tjänster än överföringstjänster : de reglerade tjänster, andra än överföringstjänster och andra än de tjänster som regleras genom förordning (EU) nr 312/2014, som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet.

16.    multiplikator : den faktor som tillämpas på respektive andel av referenspriset för att beräkna acceptpriset för en standardkapacitetsprodukt med annan löptid än ett år.

17.    system med pristak : ett regleringssystem enligt vilket en maximal överföringstariff, grundad på den eftersträvade intäkten, fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

18.    kostnadsdrivande faktor : en nyckelfaktor för verksamheten hos den systemansvarige för överföringssystemet som står i förhållande till kostnaderna för den systemansvarige för överföringssystemet, t.ex. avstånd eller teknisk kapacitet.

19.    kluster av entry- eller exitpunkter : en eller flera homogena grupper av entry- eller exitpunkter i närheten av varandra, som anses utgöra en (1) entrypunkt respektive en (1) exitpunkt vid tillämpning av referensprismetoden.

20.    flödesscenario : en kombination av en entrypunkt och en exitpunkt som återspeglar användningen av överföringssystemet i enlighet med sannolika mönster för tillgång och efterfrågan, och för vilken det finns minst en rörledningsväg som möjliggör ett gasflöde in i överföringsnätet vid entrypunkten och ut ur överföringsnätet vid exitpunkten, oavsett om kapaciteten är avtalad vid den entrypunkten och den exitpunkten.

21.    säsongsfaktor : den faktor som återspeglar årsvariationer i efterfrågan och som kan tillämpas tillsammans med den relevanta multiplikatorn.

22.    fast betalpris : ett pris som beräknas i enlighet med artikel 24 b, om acceptpriset inte är föremål för några justeringar.

23.    tariffperiod : den tidsperiod under vilken en viss nivå för referenspriset är tillämplig, och vars varaktighet är minst ett år och högst regleringsperiodens varaktighet.

24.    regleringskonto : konto för aggregering av åtminstone under- och överintäkter från överföringstjänster i ett system utan pristak.

25.    auktionstillägg : skillnaden mellan clearingpriset och acceptpriset på en auktion.

26.    rörligt betalpris : ett pris som beräknas i enlighet med artikel 24 a, om acceptpriset är föremål för justeringar, t.ex. avräkning av intäkter, justering av den tillåtna intäkten eller justering av den prognostiserade avtalade kapaciteten.

Artikel 4

Överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster och deras tariffer

1.   En viss tjänst ska anses vara en överföringstjänst om båda av följande kriterier är uppfyllda:

a)

Kostnaderna för sådana tjänster orsakas av de kostnadsdrivande faktorerna i form av både teknisk eller prognostiserad avtalad kapacitet och avstånd.

b)

Kostnaderna för sådana tjänster är kopplade till investeringar i och drift av den infrastruktur som ingår i den reglerade tillgångsbasen för tillhandahållandet av överföringstjänster.

Om något av de kriterier som beskrivs i punkterna a och b inte uppfylls får en viss tjänst räknas till antingen överföringstjänster eller andra tjänster än överföringstjänster, beroende på resultaten av de periodiska samråden med den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller den nationella tillsynsmyndigheten, och av den nationella tillsynsmyndighetens beslut, i enlighet med artiklarna 26 och 27.

2.   Överföringstarifferna får fastställas på ett sätt som tar hänsyn till villkoren för kapacitetsprodukter för fast kapacitet.

3.   Intäkterna från överföringstjänster ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer.

I undantagsfall, och efter godkännande från den nationella tillsynsmyndigheten, får en del av intäkterna från överföringstjänster erhållas endast genom följande volymbaserade överföringstariffer som fastställs separat från varandra:

a)

En flödesbaserad avgift som ska uppfylla samtliga följande kriterier:

i)

Den tas ut för att täcka de kostnader som främst beror på gasflödets kvantitet.

ii)

Den beräknas på grundval av prognostiserade eller historiska flöden, eller bådadera, och fastställs på ett sådant sätt att den är densamma vid alla entrypunkter och densamma vid alla exitpunkter.

iii)

Den uttrycks i monetära termer eller in natura.

b)

En kompletterande avgift för erhållna intäkter som ska uppfylla samtliga följande kriterier:

i)

Den tas ut i syfte att hantera under- och överintäkter.

ii)

Den beräknas på grundval av prognostiserade eller historiska flöden, eller bådadera.

iii)

Den tillämpas vid andra punkter än sammanlänkningspunkter.

iv)

Den tillämpas efter det att den nationella tillsynsmyndigheten har gjort en bedömning av hur den återspeglar kostnaderna och dess inverkan på korssubventionering mellan sammanlänkningspunkter och andra punkter än sammanlänkningspunkter.

4.   Intäkterna från andra tjänster än överföringstjänster ska erhållas genom de tariffer för andra tjänster än överföringstjänster som tillämpas för en viss tjänst som inte är en överföringstjänst. Dessa tariffer ska

a)

återspegla kostnaderna och vara icke-diskriminerande, objektiva och transparenta,

b)

gälla dem som gynnas av en given tjänst som inte är en överföringstjänst, i syfte att minimera korssubventionering mellan nätanvändare inom eller utanför en medlemsstat, eller bådadera.

Om den nationella tillsynsmyndigheten anser att en viss tjänst som inte är en överföringstjänst gynnar alla nätanvändare ska kostnaderna för denna tjänst täckas av samtliga nätanvändare.

Artikel 5

Bedömningar av kostnadsfördelningar

1.   Den nationella tillsynsmyndigheten eller den systemansvarige för överföringssystemet, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, ska utföra följande bedömningar och offentliggöra dem som en del av det slutliga samråd som avses i artikel 26:

a)

En bedömning av den kostnadsfördelning som gäller de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer och som ska baseras uteslutande på de kostnadsdrivande faktorerna i form av

i)

teknisk kapacitet, eller

ii)

prognostiserad avtalad kapacitet, eller

iii)

teknisk kapacitet och avstånd, eller

iv)

prognostiserad avtalad kapacitet och avstånd.

b)

En bedömning av den kostnadsfördelning som gäller de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas genom eventuella volymbaserade överföringstariffer och som ska baseras uteslutande på de kostnadsdrivande faktorerna i form av

i)

gasflödets storlek, eller

ii)

gasflödets storlek och avståndet.

2.   Bedömningen av kostnadsfördelning ska ange graden av korssubventionering mellan systemintern och systemöverskridande nätanvändning, baserat på den föreslagna referensprismetoden.

3.   Den bedömning av kostnadsfördelning som avses i punkt 1 a ska utföras på följande sätt:

a)

De kapacitetsbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemintern nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning i syfte att beräkna den systeminterna kapacitetskvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh/dag, i enlighet med följande formel:

Formula

där

 

Formula är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom kapacitetstariffer och som gäller systemintern nätanvändning,

 

Formula är värdet av de kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade avtalade kapaciteterna per dag vid varje systemintern entrypunkt och systemintern exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh/dag.

b)

De kapacitetsbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemöverskridande nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning i syfte att beräkna den systemöverskridande kapacitetskvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh/dag, i enlighet med följande formel:

Formula

där

 

Formula är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom kapacitetstariffer och som gäller systemöverskridande nätanvändning,

 

Formula är värdet av de kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade avtalade kapaciteterna per dag vid varje systemöverskridande entry- och exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh/dag.

c)

Jämförelseindexet för fördelning av kapacitetsbaserade kostnader, mellan de kvoter som avses i punkterna a och b, som definieras i procent, ska beräknas enligt följande formel:

Formula

4.   Den bedömning av kostnadsfördelning som avses i punkt 1 b ska utföras på följande sätt:

a)

De volymbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemintern nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning i syfte att beräkna den systeminterna volymkvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh, i enlighet med följande formel:

Formula

där

 

Formula comm är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom volymtariffer och som gäller systemintern nätanvändning,

 

Formula är värdet av de volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade flödena per dag vid varje systemintern entry- och exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh.

b)

De volymbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemöverskridande nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning i syfte att beräkna den systemöverskridande volymkvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh, i enlighet med följande formel:

Formula

där

 

Formula är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom volymtariffer och som gäller systemöverskridande nätanvändning,

 

Formula är värdet av de volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade flödena per dag vid varje systemöverskridande entry- och exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh.

c)

Jämförelseindexet för fördelning av volymbaserade kostnader, mellan de kvoter som avses i punkterna a och b, som definieras i procent, ska beräknas enligt följande formel:

Formula

5.   De intäkter från överföringstjänster som ska erhållas för systemintern nätanvändning vid entrypunkter som avses i punkterna 3 a och 4 a ska beräknas enligt följande:

a)

Den tilldelade kapacitet respektive de tilldelade flöden som hänför sig till tillhandahållandet av överföringstjänster för systemöverskridande nätanvändning vid samtliga entrypunkter ska anses vara lika med den kapacitet respektive de flöden som hänför sig till tillhandahållandet av överföringstjänster för systemöverskridande nätanvändning vid samtliga exitpunkter.

b)

Kapaciteten respektive flödena, fastställda i enlighet med vad som fastställs i led a i denna punkt ska användas för att beräkna de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas för systemöverskridande nätanvändning vid entrypunkter.

c)

Skillnaden mellan de totala intäkter från överföringstjänster som ska erhållas vid entrypunkter och det erhållna värde som avses i led b i denna punkt ska vara lika med de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas för systemintern nätanvändning vid entrypunkter.

6.   Om avstånd används som en kostnadsdrivande faktor i kombination med teknisk eller prognostiserad kapacitet eller tekniska eller prognostiserade flöden ska det kapacitetsviktade genomsnittsavståndet respektive det volymviktade genomsnittsavståndet användas. Om resultaten i form av de jämförelseindex för fördelning av kapacitetsbaserade respektive volymbaserade kostnader som avses i punkt 3 c respektive punkt 4 c överstiger 10 procent ska den nationella tillsynsmyndigheten tillhandahålla en motivering för sådana resultat i det beslut som avses i artikel 27.4.

KAPITEL II

REFERENSPRISMETODER

Artikel 6

Tillämpning av referensprismetod

1.   Referensprismetoden ska fastställas eller godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med vad som fastställs i artikel 27. Den referensprismetod som ska tillämpas ska anpassas till resultaten av de periodiska samråd som genomförs i enlighet med artikel 26 av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten.

2.   Tillämpningen av referensprismetoden ska tillhandahålla ett referenspris.

3.   Samma referensprismetod ska tillämpas på alla entry- och exitpunkter inom ett visst entry-exitsystem, med förbehåll för de undantag som anges i artiklarna 10 och 11.

4.   Justeringar av referensprismetodens tillämpning på alla entry- och exitpunkter får endast göras i enlighet med artikel 9 eller som ett resultat av en eller flera av följande:

a)

Jämförelser utförda av den nationella tillsynsmyndigheten, enligt vilka referenspriserna vid en viss entry- eller exitpunkt justeras så att de erhållna värdena motsvarar referensprisernas konkurrensnivå.

b)

Utjämning utförd av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, varvid samma referenspris tillämpas på vissa eller samtliga punkter inom en homogen grupp av punkter.

c)

Omgradering utförd av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, varvid referenspriserna vid samtliga entrypunkter eller samtliga exitpunkter, eller bådadera, justeras antingen genom att deras värden multipliceras med en konstant eller genom att en konstant läggs till eller dras ifrån deras värden.

Artikel 7

Val av referensprismetod

Referensprismetoden ska överensstämma med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009 och med följande krav. Den ska inriktas på att

a)

ge nätanvändarna möjlighet att återskapa beräkningen av referenspriserna och exakta prognoser av referenspriserna,

b)

ta hänsyn till de uppkomna faktiska kostnaderna för att tillhandahålla överföringstjänster med tanke på överföringsnätets komplexitetsgrad,

c)

säkerställa icke-diskriminering och förhindra otillbörlig korssubventionering, bl.a. genom att ta hänsyn till de bedömningar av kostnadsfördelning som anges i artikel 5,

d)

säkerställa att betydande volymrisker som särskilt rör transporter genom ett helt entry-exitsystem inte överförs till slutanvändare inom det entry-exitsystemet,

e)

säkerställa att de resulterande referenspriserna inte snedvrider den gränsöverskridande handeln.

Artikel 8

Referensprismetod med kapacitetsviktade avstånd

1.   Parametrarna för en referensprismetod med kapacitetsviktade avstånd ska vara följande:

a)

Den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer.

b)

Den prognostiserade avtalade kapaciteten vid varje entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter och vid varje exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.

c)

Om entrypunkter och exitpunkter kan kombineras i ett relevant flödesscenario: rörledningsvägen med det kortaste avståndet mellan en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter och en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.

d)

Kombinationerna av entrypunkter och exitpunkter, om vissa entrypunkter och vissa exitpunkter kan kombineras i ett relevant flödesscenario.

e)

Den uppdelning mellan entry och exit som avses i artikel 30.1 b v 2 ska vara 50/50.

Om entrypunkter och exitpunkter inte kan kombineras i ett flödesscenario ska denna kombination av entrypunkter och exitpunkter inte beaktas.

2.   Referenspriserna ska beräknas stegvis i följande ordning:

a)

Det viktade genomsnittsavståndet för varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och för varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter ska beräknas, med beaktande, om detta är relevant, av de kombinationer som avses i punkt 1 d, i enlighet med följande respektive formler:

i)

För en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter: summan av produkterna av kapaciteten och avståndet från denna entrypunkt eller detta kluster av entrypunkter till varje exitpunkt eller kluster av exitpunkter, dividerad med summan av kapaciteten vid varje exitpunkt eller kluster av exitpunkter:

Formula

där

 

ADEn är det viktade genomsnittsavståndet för en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter,

 

CAPEx är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter,

 

DEn,Ex är avståndet mellan en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter och en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter som avses i punkt 1 c.

ii)

För en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter: summan av produkterna av kapaciteten och avståndet från denna exitpunkt eller detta kluster av exitpunkter till varje entrypunkt eller kluster av entrypunkter, dividerad med summan av kapaciteten vid varje entrypunkt eller kluster av entrypunkter:

Formula

där

 

ADEx är det viktade genomsnittsavståndet för en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter,

 

CAPEn är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter,

 

DEn,Ex är avståndet mellan en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter och en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter som avses i punkt 1 c.

b)

Kostnadsandelen för varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och för varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter ska beräknas i enlighet med följande respektive formler:

 

Formula

 

Formula

där

 

Wc,En är kostnadsandelen för en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter,

 

Wc,Ex är kostnadsandelen för en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter,

 

ADEn är det viktade genomsnittsavståndet för en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter,

 

ADEx är det viktade genomsnittsavståndet för en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter,

 

CAPEn är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter,

 

CAPEx är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.

c)

Den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga entrypunkter och den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga exitpunkter ska identifieras genom tillämpning av uppdelningen mellan entry och exit.

d)

Den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer vid varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och för varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter ska beräknas i enlighet med följande respektive formler:

 

REn = Wc,En × RΣEn

 

REx = Wc,Ex × RΣEx

där

 

Wc,En är kostnadsandelen för en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter,

 

Wc,Ex är kostnadsandelen för en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter,

 

REn är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter,

 

REx är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter,

 

RΣEn är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för samtliga entrypunkter,

 

RΣEx är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för samtliga exitpunkter.

e)

De erhållna värden som avses i led d ska divideras med den prognostiserade avtalade kapaciteten vid varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och vid varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter i enlighet med följande respektive formler:

 

Formula

 

Formula

där

 

TEn är referenspriset för en entrypunkt eller en entrypunkt inom ett kluster av entrypunkter,

 

TEx är referenspriset för en exitpunkt eller en exitpunkt inom ett kluster av exitpunkter,

 

CAPEn är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter,

 

CAPEx är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.

Artikel 9

Justeringar av tariffer vid entrypunkter från lagringsanläggningar och exitpunkter till lagringsanläggningar och vid entrypunkter från LNG-anläggningar och infrastruktur som bryter isolering

1.   En rabatt på minst 50 % ska tillämpas på kapacitetsbaserade överföringstariffer vid entrypunkter från och exitpunkter till lagringsanläggningar, såvida inte en lagringsanläggning som är ansluten till fler än ett överförings- eller distributionsnät faktiskt används för att konkurrera med en sammanlänkningspunkt.

2.   För entrypunkter från LNG-anläggningar, och för entrypunkter från och exitpunkter till infrastruktur som utvecklas i syfte att bryta isoleringen av medlemsstater när det gäller deras överföringssystem för gas, får en rabatt tillämpas på respektive kapacitetsbaserade överföringstariffer, i syfte att öka försörjningstryggheten.

Artikel 10

Regler för entry-exitsystem inom en medlemsstat med flera aktiva systemansvariga för överföringssystem

1.   I enlighet med artikel 6.3 ska samma referensprismetod tillämpas gemensamt av alla systemansvariga för överföringssystem i ett entry-exitsystem inom en medlemsstat.

2.   Genom undantag från punkt 1 och med förbehåll för punkt 3 får den nationella tillsynsmyndigheten besluta följande:

a)

Att samma referensprismetod tillämpas separat av varje systemansvarig för överföringssystem inom ett entry-exitsystem.

b)

Som ett undantag från artikel 6.3, vid planering av sammanslagning till entry-exitsystem: mellansteg som ger möjlighet till olika referensprismetoder som tillämpas separat av varje systemansvarig för överföringssystem inom de berörda entry-exitsystemen. I ett sådant beslut ska anges den tidsperiod för vilken mellanstegen ska tillämpas. Den nationella tillsynsmyndigheten eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, ska utföra en konsekvensbedömning och en kostnads-nyttoanalys innan sådana mellansteg genomförs.

Om olika referensprismetoder tillämpas separat ska intäkterna från överföringstjänster hos de berörda systemansvariga för överföringssystemen justeras i enlighet med detta.

3.   För att möjliggöra en korrekt och gemensam tillämpning av samma referensprismetod ska en effektiv kompensationsmekanism inrättas mellan de systemansvariga för överföringssystemen.

Det beslut som avses i punkt 2 a respektive punkt 2 b får fattas om följande villkor är uppfyllda:

a)

En effektiv kompensationsmekanism mellan de systemansvariga för överföringssystemen inrättas i syfte att

i)

förhindra negativ inverkan på intäkterna från överföringstjänster för de berörda systemansvariga för överföringssystemen,

ii)

undvika korssubventionering mellan systemintern och systemöverskridande nätanvändning.

b)

En sådan separat tillämpning säkerställer att kostnaderna motsvarar kostnaderna hos en effektiv systemansvarig för överföringssystem.

4.   Den maximala tidsperiod som fastställs i det beslut som avses i punkt 2 a respektive punkt 2 b får inte sträcka sig längre än fem år efter det datum som avses i artikel 38.2. I god tid före det datum som fastställs i beslutet får tillsynsmyndigheten besluta att skjuta upp detta datum.

5.   Samtidigt med det slutliga samrådet i enlighet med artikel 26 ska den nationella tillsynsmyndigheten genomföra ett samråd om principerna för den effektiva kompensationsmekanism mellan systemansvariga för överföringssystem som avses i punkt 3 och dess inverkan på tariffnivåerna. Kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystem ska tillämpas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG och offentliggöras tillsammans med de svar som mottagits i samrådet.

6.   Det acceptpris som avses i artikel 22.1 ska beräknas enligt vad som fastställs i den artikeln. Om punkt 2 tillämpas ska följande två beräkningar utföras:

a)

Den beräkning som fastställs i artikel 22.1 ska utföras av varje berörd systemansvarig för överföringssystem.

b)

Det viktade genomsnittet av de erhållna värden som avses i led a ska beräknas i enlighet med den formel som anges i artikel 22.1 b, i tillämpliga delar.

7.   Det slutliga samråd som avses i artikel 26 ska genomföras av samtliga systemansvariga för överföringssystem gemensamt eller av den nationella tillsynsmyndigheten. Om punkt 2 tillämpas ska samrådet genomföras separat av varje systemansvarig för överföringssystem eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten.

8.   Den information som avses i artiklarna 29 och 30 ska offentliggöras på aggregerad nivå för samtliga berörda systemansvariga för överföringssystem. Om punkt 2 tillämpas ska följande två åtgärder genomföras:

a)

Informationen ska offentliggöras individuellt för varje berörd systemansvarig för överföringssystem.

b)

Informationen om den uppdelning mellan entry och exit som avses i artikel 30.1 b v 2 för entry-exitsystemet ska offentliggöras av den nationella tillsynsmyndigheten.

Artikel 11

Regler för entry-exitsystem som omfattar flera medlemsstater med flera aktiva systemansvariga för överföringssystem

Om flera systemansvariga för överföringssystem är aktiva i ett entry-exitsystem som omfattar flera medlemsstater får samma referensprismetod användas gemensamt eller separat, eller får olika referensprismetoder tillämpas separat.

KAPITEL III

ACCEPTPRISER

Artikel 12

Allmänna bestämmelser

1.   För årsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska referenspriserna användas som acceptpriser. För standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år ska acceptpriserna beräknas enligt vad som fastställs i detta kapitel. För standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet, både årsvisa och med annan löptid än ett år, ska referenspriserna beräknas enligt vad som fastställs i detta kapitel. Den nivå för multiplikatorer och säsongsfaktorer som fastställs i enlighet med artikel 13 och den nivå för rabatter på standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som fastställs i artikel 16 får vara annorlunda vid sammanlänkningspunkter.

2.   Om tariffperioden inte sammanfaller med gasåret får separata acceptpriser tillämpas för

a)

tidsperioden från den 1 oktober till slutet av den innevarande tariffperioden, respektive

b)

tidsperioden från början av den tariffperiod som följer efter den innevarande tariffperioden till den 30 september.

3.   De respektive acceptpriser som offentliggörs i enlighet med artikel 29 ska vara bindande för det påföljande gasåret, eller efter det påföljande gasåret i händelse av fast betalpris, med början efter den årliga auktionen för årsvis kapacitet, utom i följande fall:

a)

Rabatterna på månadsvisa och dygnsvisa standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet omräknas inom tariffperioden om den sannolikhet för avbrott som avses i artikel 16 ändras med mer än tjugo procent.

b)

Referenspriset omräknas inom tariffperioden på grund av exceptionella omständigheter under vilka en utebliven justering av tariffnivåerna skulle äventyra verksamheten hos den systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 13

Nivå för multiplikatorer och säsongsfaktorer

1.   Nivån för multiplikatorer ska ligga inom följande intervall:

a)

För kvartalsvisa och månadsvisa standardkapacitetsprodukter ska nivån för respektive multiplikator vara minst 1 och högst 1,5.

b)

För dygnsvisa och inomdygns standardkapacitetsprodukter ska nivån för respektive multiplikator vara minst 1 och högst 3. I vederbörligen motiverade fall får nivån vara mindre än 1 men större än 0, eller större än 3.

2.   Om säsongsfaktorer tillämpas ska gasårets aritmetiska medelvärde för produkten av den multiplikator som är tillämplig på respektive standardkapacitetsprodukt och de relevanta säsongsfaktorerna ligga inom samma intervall som de respektive multiplikatorer som fastställs i punkt 1.

3.   Senast den 1 april 2023 ska den högsta nivån för dygnsvisa och inomdygns standardkapacitetsprodukter vara högst 1,5, om byrån senast den 1 april 2021 utfärdar en rekommendation i enlighet med förordning (EG) nr 713/2009 att den högsta nivån för multiplikatorer bör sänkas till denna nivå. Denna rekommendation ska ta hänsyn till följande aspekter som rör användandet av multiplikatorer och säsongsfaktorer före och efter den 31 maj 2019:

a)

Förändringar i bokningsbeteende.

b)

Inverkan på intäkterna från överföringstjänster och hur de erhålls.

c)

Skillnader mellan nivån för de överföringstariffer som tillämpas under två på varandra följande tariffperioder.

d)

Korssubventionering mellan nätanvändare med avtalade årsvisa standardkapacitetsprodukter och sådana produkter med annan löptid än ett år.

e)

Inverkan på gränsöverskridande flöden.

Artikel 14

Beräkning av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år, utan säsongsfaktorer

Acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år ska beräknas enligt följande:

a)

För kvartalsvisa, månadsvisa och dygnsvisa standardkapacitetsprodukter, i enlighet med följande formel:

Pst = (M × T / 365) × D

där

 

Pst är acceptpriset för respektive standardkapacitetsprodukt,

 

M är nivån för den multiplikator som motsvarar respektive standardkapacitetsprodukt,

 

T är referenspriset,

 

D är löptiden för respektive standardkapacitetsprodukt, uttryckt i gasdygn.

För skottår ska formeln justeras så att antalet 365 ersätts med antalet 366.

b)

För inomdygns standardkapacitetsprodukter, i enlighet med följande formel:

Pst = (M × T / 8760) × H

där

 

Pst är acceptpriset för respektive inomdygns standardkapacitetsprodukt,

 

M är nivån för motsvarande multiplikator,

 

T är referenspriset,

 

H är löptiden för respektive inomdygns standardkapacitetsprodukt, uttryckt i timmar.

För skottår ska formeln justeras så att antalet 8 760 ersätts med antalet 8 784.

Artikel 15

Beräkning av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år, med säsongsfaktorer

1.   Om säsongsfaktorer tillämpas ska acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år beräknas i enlighet med de relevanta formler som fastställs i artikel 14 och sedan multipliceras med respektive säsongsfaktor, beräknad i enlighet med punkterna 2–6.

2.   Den metod som fastställs i punkt 3 ska baseras på de prognostiserade flödena, såvida inte gasflödets kvantitet är lika med 0 under minst en månad. I detta fall ska metoden baseras på den prognostiserade avtalade kapaciteten.

3.   För månadsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska säsongsfaktorerna beräknas genom att ett antal steg utförs i följande ordning:

a)

För varje månad under ett visst gasår ska användningen av överföringssystemet beräknas på grundval av prognostiserade flöden eller prognostiserad avtalad kapacitet med hjälp av

i)

data för den enskilda sammanlänkningspunkten, om säsongsfaktorerna beräknas för varje sammanlänkningspunkt,

ii)

genomsnittsdata för de prognostiserade flödena eller den prognostiserade avtalade kapaciteten, om säsongsfaktorerna beräknas för några eller samtliga sammanlänkningspunkter.

b)

De erhållna värden som avses i led a ska summeras.

c)

Användningsgraden ska beräknas genom att varje erhållet värde som avses i led a divideras med det erhållna värde som avses i led b.

d)

Varje erhållet värde som avses i led c ska multipliceras med 12. Om de erhållna värdena är lika med 0 ska dessa värden justeras till det lägsta av följande värden: 0,1 eller det lägsta erhållna värdet som är skilt från 0.

e)

Den ursprungliga nivån för respektive säsongsfaktorer ska beräknas genom att vart och ett av de erhållna värden som avses i led d upphöjs till samma potens, vilken är lägst 0 och högst 2.

f)

Det aritmetiska medelvärdet för produkterna av de erhållna värden som avses i led e och multiplikatorn för månadsvisa standardkapacitetsprodukter ska beräknas.

g)

Det erhållna värde som avses i led f ska jämföras med det intervall som avses i artikel 13.1 enligt följande:

i)

Om värdet ligger inom intervallet ska nivån för säsongsfaktorerna vara lika med de respektive erhållna värden som avses i led e.

ii)

Om värdet ligger utanför intervallet ska led h tillämpas.

h)

Nivån för säsongsfaktorer ska beräknas som produkten av de respektive erhållna värden som avses i led e och korrektionsfaktorn som beräknas på följande sätt:

i)

Om det erhållna värde som avses i led f är högre än 1,5 ska korrektionsfaktorn beräknas som 1,5 dividerat med det värdet.

ii)

Om det erhållna värde som avses i led f är lägre än 1 ska korrektionsfaktorn beräknas som 1 dividerat med det värdet.

4.   För dygnsvisa och inomdygns standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska säsongsfaktorerna beräknas genom att utföra de steg som fastställs i punkt 3 f–h, i tillämpliga delar.

5.   För kvartalsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska säsongsfaktorerna beräknas på följande sätt:

a)

Den ursprungliga nivån för respektive säsongsfaktor ska beräknas på något av följande sätt:

i)

Lika med det aritmetiska medelvärdet för de respektive säsongsfaktorer som är tillämpliga på de tre berörda månaderna.

ii)

Inte lägre än den lägsta nivån och inte högre än den högsta nivån för de respektive säsongsfaktorer som är tillämpliga på de tre berörda månaderna.

b)

De steg som fastställs i punkt 3 f–h ska utföras med hjälp av de erhållna värden som avses i led a, i tillämpliga delar.

6.   För samtliga standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år får de erhållna värdena från den beräkning som avses i punkterna 3–5 avrundas uppåt eller nedåt.

Artikel 16

Beräkning av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet

1.   Acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar ska beräknas genom att de acceptpriser för respektive standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet som beräknas enligt vad som fastställs i artiklarna 14 eller 15, beroende på vad som är relevant, multipliceras med skillnaden mellan 100 % och den förhandsrabatt som beräknas i enlighet med vad som fastställs i punkterna 2 och 3.

2.   En förhandsrabatt ska beräknas enligt följande formel:

 

Diex-ante = Pro × A × 100 %

där

 

Diex-ante är nivån för en förhandsrabatt,

 

Pro är sannolikheten för avbrott, vilken fastställs eller godkänns i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, i enlighet med artikel 28, och avser typen av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet,

 

A är den justeringsfaktor som fastställs eller godkänns i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, i enlighet med artikel 28, som tillämpas för att återspegla det uppskattade ekonomiska värdet av typen av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet, beräknad för varje, några eller samtliga sammanlänkningspunkter, som inte får vara lägre än 1.

3.   Den Pro-faktor som avses i punkt 2 ska beräknas för varje, några eller samtliga sammanlänkningspunkter per typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet som erbjuds, enligt följande formel, på grundval av prognostiserad information om komponenterna i formeln:

 

Formula

där

 

N är antalet förväntade avbrott under tiden D,

 

Dint är den genomsnittliga varaktigheten för de förväntade avbrotten, uttryckt i timmar,

 

D är den totala löptiden för respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet, uttryckt i timmar,

 

CAPav. int är den förväntade genomsnittliga frånkopplingsbara kapacitet som berörs vid varje avbrott, där denna kapacitet rör respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet,

 

CAP är den totala frånkopplingsbara kapaciteten för respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet.

4.   Som ett alternativ till att tillämpa förhandsrabatter i enlighet med punkt 1 får den nationella tillsynsmyndigheten besluta att tillämpa en efterhandsrabatt, varvid nätanvändare kompenseras efter det att de faktiska avbrotten inträffade. En sådan efterhandsrabatt får endast användas vid sammanlänkningspunkter där det inte förekommit någon frånkopplad kapacitet till följd av fysisk överbelastning under det föregående gasåret.

Den efterhandskompensation som betalas för varje dag under vilken det förekom ett avbrott ska vara lika med tre gånger acceptpriset för dygnsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet.

KAPITEL IV

AVRÄKNING AV INTÄKTER

Artikel 17

Allmänna bestämmelser

1.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system utan pristak ska följande principer tillämpas:

a)

Under- eller överintäkter från överföringstjänster ska minimeras med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändiga investeringar.

b)

Nivån för överföringstariffer ska säkerställa att intäkterna från överföringstjänster erhålls i rätt tid av den systemansvarige för överföringssystemet.

c)

Betydande skillnader mellan nivåerna för de överföringstariffer som tillämpas under två på varandra följande tariffperioder ska undvikas så långt det är möjligt.

2.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system med pristak, eller tillämpar en metod med fast betalpris enligt vad som fastställs i artikel 24 b, ska ingen avräkning av intäkter göras och alla risker som rör under- eller överintäkter ska täckas uteslutande av risktillägget. I så fall ska artiklarna 18, 19.1–19.4 och 20 inte tillämpas.

3.   Med förbehåll för kraven på periodiska samråd i enlighet med artikel 26 och med förbehåll för godkännande i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG får intäkter från andra tjänster än överföringstjänster avräknas, i tillämpliga delar.

Artikel 18

Under- och överintäkter

1.   Under- eller överintäkterna från överföringstjänster ska vara lika med

 

RA – R

där

 

RA är de faktiskt erhållna intäkter som rör tillhandahållandet av överföringstjänster,

 

R är intäkterna från överföringstjänster.

Värdena för RA och R ska räknas till samma tariffperiod och ska, om en sådan effektiv kompensationsmekanism mellan systemansvariga för överföringssystem som avses i artikel 10.3 är fastställd, ta hänsyn till denna mekanism.

2.   Om den skillnad som beräknas i enlighet med punkt 1 är positiv ska den ange en överintäkt från överföringstjänsterna. Om skillnaden är negativ ska den ange en underintäkt från överföringstjänsterna.

Artikel 19

Regleringskonto

1.   Regleringskontot ska visa den information som avses i artikel 18.1 för en viss tariffperiod och kan innehålla annan information, t.ex. skillnaden mellan förväntade och faktiska kostnader.

2.   Under- eller överintäkter från överföringstjänster för en systemansvarig för överföringssystem ska räknas till regleringskontot, såvida inte andra regler har antagits i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

3.   Om incitamentsmekanismer för kapacitetsomsättning införs, med förbehåll för ett beslut i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, ska endast en del av under- eller överintäkten för den systemansvarige för överföringssystemet räknas till regleringskontot. I så fall ska den återstående andelen i tillämpliga fall behållas eller betalas av den systemansvarige för överföringssystemet.

4.   Varje systemansvarig för överföringssystem ska använda ett (1) regleringskonto.

5.   Med förbehåll för ett beslut i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG får det förtjänade auktionstillägget, i förekommande fall, räknas till ett särskilt konto, separerat från det regleringskonto som avses i punkt 4. Den nationella tillsynsmyndigheten får besluta att använda detta auktionstillägg för att minska den fysiska överbelastningen eller, om den systemansvarige för överföringssystemet är verksam endast inom ett system utan pristak, sänka överföringstarifferna för den eller de nästkommande tariffperioderna enligt vad som fastställs i artikel 20.

Artikel 20

Avräkning av regleringskonto

1.   En partiell eller fullständig avräkning av regleringskontot ska utföras i enlighet med den referensprismetod som tillämpas och, dessutom, med hjälp av den avgift som avses i artikel 4.3 b, i tillämpliga fall.

2.   Avräkningen av regleringskontot ska utföras i enlighet med de regler som antas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG för en viss avräkningsperiod, dvs. den tidsperiod för vilken det regleringskonto som avses i artikel 19 ska avräknas.

3.   Regleringskontot ska avräknas i syfte att ersätta underintäkter till den systemansvarige för överföringssystemet och att återlämna överintäkter till nätanvändarna.

KAPITEL V

PRISSÄTTNING AV KOMBINERAD KAPACITET OCH KAPACITET VID VIRTUELLA SAMMANLÄNKNINGSPUNKTER

Artikel 21

Prissättning av kombinerad kapacitet

1.   Acceptpriset för en kombinerad kapacitetsprodukt ska vara lika med summan av acceptpriserna för de kapaciteter som bidrar till denna produkt. Acceptpriserna för motsvarande entry- och exitkapacitet ska göras tillgängliga när den kombinerade kapacitetsprodukten erbjuds och tilldelas med hjälp av en sådan gemensam bokningsplattform som avses i artikel 37 i förordning (EU) 2017/459.

2.   De intäkter från försäljning av en kombinerad kapacitetsprodukt som motsvarar acceptpriset för denna produkt ska tilldelas respektive systemansvariga för överföringssystem enligt följande:

a)

Efter varje transaktion som rör en kombinerad kapacitetsprodukt.

b)

I förhållande till acceptpriserna för de kapaciteter som bidrar till denna produkt.

3.   Det auktionstillägg som härrör från försäljningen av en kombinerad kapacitetsprodukt ska tilldelas i enlighet med avtalet mellan respektive systemansvariga för överföringssystem, vilket är föremål för den eller de nationella tillsynsmyndigheternas godkännande som ska beviljas senast tre månader före starten av de årliga auktionerna för årsvis kapacitet. I frånvaro av ett sådant godkännande från samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter ska auktionstillägget i lika delar tilldelas respektive systemansvarig för överföringssystem.

4.   Om den berörda sammanlänkningspunkten förbinder angränsande entry-exitsystem i två medlemsstater ska de respektive nationella tillsynsmyndigheterna lämna in det avtal som avses i punkt 3 till byrån för kännedom.

Artikel 22

Prissättning av kapacitet vid en virtuell sammanlänkningspunkt

1.   Acceptpriset för en åtskild standardkapacitetsprodukt som erbjuds vid en virtuell sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt någon av följande metoder:

a)

Om den referensprismetod som tillämpas ger möjlighet att ta hänsyn till den fastställda virtuella sammanlänkningspunkten: beräkning på grundval av referenspriset.

b)

Om den referensprismetod som tillämpas inte ger möjlighet att ta hänsyn till den fastställda virtuella sammanlänkningspunkten: det viktade genomsnittet av acceptpriserna, där detta genomsnitt beräknas på grundval av referenspriserna för respektive sammanlänkningspunkt som bidrar till den virtuella sammanlänkningspunkten, i enlighet med följande formel:

Formula

där

 

Pst, VIP är acceptpriset för en viss åtskild standardkapacitetsprodukt vid den virtuella sammanlänkningspunkten,

 

i är en sammanlänkningspunkt som bidrar till den virtuella sammanlänkningspunkten,

 

n är antalet sammanlänkningspunkter som bidrar till den virtuella sammanlänkningspunkten,

 

Pst, i är acceptpriset för en viss åtskild standardkapacitetsprodukt vid sammanlänkningspunkten i,

 

CAPi är den tekniska eller prognostiserade avtalade kapaciteten, beroende på vad som är tillämpligt, vid sammanlänkningspunkten i.

2.   Acceptpriset för en kombinerad standardkapacitetsprodukt som erbjuds vid en virtuell sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt vad som fastställs i artikel 21.1.

KAPITEL VI

CLEARINGPRIS OCH BETALPRIS

Artikel 23

Beräkning av clearingpris vid sammanlänkningspunkter

Acceptpriset för en viss standardkapacitetsprodukt vid en sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt följande formel:

 

Pcl = PR,au + AP

där

 

Pcl är clearingpriset,

 

PR,au är det tillämpliga acceptpriset för en standardkapacitetsprodukt som offentliggörs vid den tidpunkt då denna produkt auktioneras ut,

 

AP är auktionstillägget, i förekommande fall.

Artikel 24

Beräkning av betalpris vid sammanlänkningspunkter

Betalpriset för en viss standardkapacitetsprodukt vid en sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt någon av följande formler:

a)

Om metoden med rörligt betalpris tillämpas:

Pflo = PR,flo + AP

där

 

Pflo är det rörliga betalpriset,

 

PR,flo är det tillämpliga acceptpriset för en standardkapacitetsprodukt vid den tidpunkt då denna produkt får användas,

 

AP är auktionstillägget, i förekommande fall.

b)

Om metoden med fast betalpris tillämpas:

Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP

där

 

Pfix är det fasta betalpriset,

 

PR,y är det tillämpliga acceptpriset för en årsvis standardkapacitetsprodukt som offentliggörs vid den tidpunkt då denna produkt auktioneras ut,

 

IND är kvoten mellan det valda indexet vid tidpunkten för användningen och samma index vid den tidpunkt då produkten auktionerades ut,

 

RP är det risktillägg som återspeglar nyttan av säkerhet när det gäller nivån för överföringstariffer, vilket inte får vara mindre än noll,

 

AP är auktionstillägget, i förekommande fall.

Artikel 25

Villkor för att erbjuda betalprismetoder

1.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system utan pristak ska villkoren för att erbjuda betalprismetoder vara följande:

a)

För de fall då endast befintlig kapacitet erbjuds:

i)

Metoden med rörligt betalpris ska erbjudas.

ii)

Metoden med fast betalpris får inte tillåtas.

b)

För inkrementell kapacitet och befintlig kapacitet som erbjuds i samma auktion eller samma alternativa tilldelningsmekanism:

i)

Metoden med rörligt betalpris får erbjudas.

ii)

Metoden med fast betalpris får erbjudas om något av följande villkor är uppfyllt:

1)

En sådan alternativ tilldelningsmekanism som fastställs i artikel 30 i förordning (EU) 2017/459 används.

2)

Ett projekt ingår i unionsförteckningen över projekt av gemensamt intresse i enlighet med vad som fastställs i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (7).

2.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system med pristak får metoden med rörligt betalpris, metoden med fast betalpris eller bådadera erbjudas.

KAPITEL VII

KRAV PÅ SAMRÅD

Artikel 26

Periodiskt samråd

1.   Ett eller flera samråd ska genomföras av den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten. Så långt det är möjligt, och för att effektivisera samrådsprocessen, bör samrådsdokumentet offentliggöras på engelska. Det slutliga samrådet före det beslut som avses i artikel 27.4 ska uppfylla de krav som fastställs i den här artikeln och i artikel 27, och ska omfatta följande information:

a)

En beskrivning av den föreslagna referensprismetoden samt följande uppgifter:

i)

Den vägledande information som fastställs i artikel 30.1 a, inklusive

1)

motiveringen för de parametrar som används och som rör systemets tekniska egenskaper,

2)

motsvarande information om de respektive värdena för dessa parametrar och de antaganden som tillämpats.

ii)

Värdet för de föreslagna justeringarna av kapacitetsbaserade överföringstariffer i enlighet med artikel 9.

iii)

De indikativa referenspriser som är föremål för samråd.

iv)

Resultat, komponenter och närmare uppgifter om dessa komponenter för de bedömningar av kostnadsfördelning som fastställs i artikel 5.

v)

Bedömningen av den föreslagna referensprismetoden i enlighet med artikel 7.

vi)

Om den föreslagna referensprismetoden är en annan än den referensprismetod med kapacitetsviktade avstånd som beskrivs i artikel 8: en jämförelse mellan de två metoderna, åtföljd av den information som fastställs i led iii.

b)

Den vägledande information som fastställs i artikel 30.1 b i, iv och v.

c)

Följande information om överföringstariffer och tariffer för andra tjänster än överföringstjänster.

i)

Om sådana volymbaserade överföringstariffer som avses i artikel 4.3 föreslås:

1)

Det sätt på vilket de fastställs.

2)

Den andel av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som prognostiseras att erhållas genom sådana tariffer.

3)

De indikativa volymbaserade överföringstarifferna.

ii)

Om andra tjänster än överföringstjänster för nätanvändarna föreslås:

1)

Tariffmetoden för dessa tjänster som inte är överföringstjänster.

2)

Den andel av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som prognostiseras att erhållas genom sådana tariffer.

3)

Det sätt på vilket de därtill hörande intäkterna från andra tjänster än överföringstjänster avräknas enligt vad som avses i artikel 17.3.

4)

De indikativa tarifferna för andra tjänster än överföringstjänster som tillhandahålls nätanvändarna.

d)

Den vägledande information som fastställs i artikel 30.2.

e)

Om den metod med fast betalpris som avses i artikel 24 b är under övervägande för att erbjudas inom ramen för ett system med pristak för befintlig kapacitet:

i)

Det föreslagna indexet.

ii)

Den föreslagna beräkningen och hur intäkterna från risktillägget används.

iii)

Den eller de berörda sammanlänkningspunkterna och den eller de tariffperioder för vilka metoden föreslås.

iv)

Processen för att erbjuda kapacitet vid en sammanlänkningspunkt om båda de metoder för rörligt respektive fast betalpris som avses i artikel 24 föreslås.

2.   Det slutliga samrådet före det beslut som avses i artikel 27.4 ska pågå under minst två månader. Samrådsdokument som rör något av de samråd som avses i punkt 1 får innehålla krav att svar som lämnas inom samrådet ska omfatta en icke-konfidentiell version som är lämplig att offentliggöra.

3.   Inom en månad efter det att samrådet avslutas ska den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller den nationella tillsynsmyndigheten, beroende på vilken enhet som offentliggör det samrådsdokument som avses i punkt 1, offentliggöra de samrådssvar som mottagits och en sammanfattning av dessa. Så långt det är möjligt, och för att effektivisera samrådsprocessen, bör sammanfattningen tillhandahållas på engelska.

4.   De efterföljande periodiska samråden ska genomföras i enlighet med artikel 27.5.

5.   Efter samråd med Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (nedan kallat Entsog) ska byrån utarbeta en mall för det samrådsdokument som avses i punkt 1. Mallen ska göras tillgänglig för nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem före den 5 juli 2017.

Artikel 27

Den nationella tillsynsmyndighetens periodiska beslutsfattande

1.   När det slutliga samrådet enligt artikel 26 inleds före det beslut som avses i artikel 27.4 ska den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, lämna samrådsdokumenten till byrån.

2.   Byrån ska analysera följande aspekter av samrådsdokumentet:

a)

Huruvida all information som avses i artikel 26.1 har offentliggjorts.

b)

Huruvida de punkter som avhandlats i enlighet med artikel 26 uppfyller följande krav:

1)

Huruvida den föreslagna referensprismetoden uppfyller kraven som fastställs i artikel 7.

2)

Huruvida kriterierna för fastställande av volymbaserade överföringstariffer i enlighet med vad som fastställs i artikel 4.3 är uppfyllda.

3)

Huruvida kriterierna för fastställande av tariffer för andra tjänster än överföringstjänster i enlighet med vad som fastställs i artikel 4.4 är uppfyllda.

3.   Inom två månader efter slutet av det samråd som avses i punkt 1 ska byrån offentliggöra och till den nationella tillsynsmyndigheten eller den systemansvarige för överföringssystemet, beroende på vilken enhet som offentliggjorde samrådsdokumentet, samt till kommissionen lämna slutsatserna av sin analys i enlighet med punkt 2, på engelska.

Byrån ska upprätthålla konfidentialitet för all information som är kommersiellt känslig.

4.   Inom fem månader från slutet av det slutliga samrådet ska den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, fatta och offentliggöra ett motiverat beslut om samtliga punkter som fastställs i artikel 26.1. Efter offentliggörandet ska den nationella tillsynsmyndigheten lämna sitt beslut till byrån och kommissionen.

5.   Det slutliga samrådsförfarandet om referensprismetod i enlighet med artikel 26, beslutet från den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med punkt 4, beräkningen av tariffer på grundval av detta beslut och offentliggörandet av tarifferna i enlighet med kapitel VIII får inledas från och med denna förordnings ikraftträdande och ska avslutas senast den 31 maj 2019. Kraven som fastställs i kapitlen II, III och IV ska beaktas i detta förfarande. De tariffer som tillämpas för den innevarande tariffperioden den 31 maj 2019 kommer att tillämpas fram till periodens slut. Detta förfarande ska upprepas minst vart femte år från och med den 31 maj 2019.

Artikel 28

Samråd om rabatter, multiplikatorer och säsongsfaktorer

1.   Samtidigt med det slutliga samråd som genomförs i enlighet med artikel 26.1 ska den nationella tillsynsmyndigheten genomföra ett samråd med de nationella tillsynsmyndigheterna i samtliga medlemsstater som är direkt anslutna och med de berörda intressenterna om följande:

a)

Nivån för multiplikatorer.

b)

I tillämpliga fall, nivån för säsongsfaktorer och de beräkningar som fastställs i artikel 15.

c)

Nivåerna för de rabatter som fastställs i artiklarna 9.2 och 16.

Efter samrådets slut ska ett motiverat beslut fattas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG om de aspekter som avses i leden a–c i denna punkt. Varje nationell tillsynsmyndighet ska beakta ståndpunkterna hos nationella tillsynsmyndigheter i direkt anslutna medlemsstater.

2.   De efterföljande samråden ska genomföras varje tariffperiod från och med dagen för det beslut som avses i punkt 1. Efter varje samråd och i enlighet med vad som fastställs i artikel 32 a ska den nationella tillsynsmyndigheten fatta och offentliggöra ett motiverat beslut om de aspekter som avses i punkt 1 a, b och c.

3.   Vid antagandet av det beslut som avses i punkterna 1 och 2 ska den nationella tillsynsmyndigheten beakta de samrådssvar som mottagits, samt följande aspekter:

a)

För multiplikatorer:

i)

Balansen mellan att underlätta kortfristig gashandel och att ge långsiktiga signaler för effektiva investeringar i överföringssystemet.

ii)

Inverkan på intäkterna från överföringstjänster och hur de erhålls.

iii)

Behovet av att undvika korssubventionering mellan nätanvändare och att förbättra acceptprisernas kostnadsåterspegling.

iv)

Situationer med fysisk och avtalsbetingad överbelastning.

v)

Inverkan på gränsöverskridande flöden.

b)

För säsongsfaktorer:

i)

Inverkan på hur en ekonomisk och effektiv användning av infrastrukturen underlättas.

ii)

Behovet av att förbättra acceptprisernas kostnadsåterspegling.

KAPITEL VIII

KRAV PÅ OFFENTLIGGÖRANDE

Artikel 29

Information som ska offentliggöras före den årliga auktionen för årsvis kapacitet

För sammanlänkningspunkter och, om den nationella tillsynsmyndigheten beslutar att tillämpa förordning (EU) 2017/459, andra punkter än sammanlänkningspunkter, ska följande information offentliggöras före den årliga auktionen för årsvis kapacitet i enlighet med kraven i artiklarna 31 och 32 av den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten:

a)

För standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet:

i)

De acceptpriser som tillämpas åtminstone fram till slutet av det gasår som börjar efter den årliga auktionen för årsvis kapacitet.

ii)

De multiplikatorer och säsongsfaktorer som tillämpas på acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter med annan löptid än ett år.

iii)

Den nationella tillsynsmyndighetens motivering för multiplikatorernas nivå.

iv)

Om säsongsfaktorer tillämpas: en motivering för deras tillämpning.

b)

För standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet:

i)

De acceptpriser som tillämpas åtminstone fram till slutet av det gasår som börjar efter den årliga auktionen för årsvis kapacitet.

ii)

En bedömning av sannolikheten för avbrott, inklusive

1)

en förteckning över alla typer av standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som erbjuds, inklusive den respektive sannolikheten för avbrott och den rabattnivå som tillämpas,

2)

en redogörelse för hur sannolikheten för avbrott beräknas för varje typ av produkt som avses i led 1,

3)

de historiska eller prognostiserade data, eller bådadera, som används för att uppskatta den sannolikhet för avbrott som avses i led 2.

Artikel 30

Information som ska offentliggöras före tariffperioden

1.   Följande information ska offentliggöras före tariffperioden i enlighet med kraven som fastställs i artiklarna 31 och 32 av den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten:

a)

Information om de parametrar som används i den tillämpade referensprismetoden och som rör överföringssystemets tekniska egenskaper, t.ex.

i)

teknisk kapacitet vid entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden,

ii)

prognostiserad avtalad kapacitet vid entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden,

iii)

gasflödets kvantitet och riktning för entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden, såsom scenarier för tillgång och efterfrågan på gas vid toppbelastning,

iv)

en strukturerad redovisning av överföringsnätet med en lämplig detaljnivå,

v)

ytterligare teknisk information om överföringsnätet, såsom rörledningarnas längd och diameter och kompressorstationernas effekt.

b)

Följande information:

i)

De tillåtna eller eftersträvade intäkterna, eller bådadera, för den systemansvarige för överföringssystemet.

ii)

Information som rör förändringarna av de intäkter som avses i led i från ett år till nästa år.

iii)

Följande parametrar:

1)

Typer av tillgångar som ingår i den reglerade tillgångsbasen och deras sammanlagda värde.

2)

Kapitalkostnad och dess beräkningsmetod.

3)

Kapitalkostnader, inklusive

a)

metoder för att fastställa tillgångarnas ursprungliga värde,

b)

metoder för att omvärdera tillgångarna,

c)

redogörelser för utvecklingen av tillgångarnas värde,

d)

avskrivningstider och belopp per typ av tillgång.

4)

Driftskostnader.

5)

Incitamentsmekanismer och effektivitetsmål.

6)

Inflationsindex.

iv)

Intäkterna från överföringstjänster.

v)

Följande förhållanden för de intäkter som avses i led iv:

1)

Uppdelning mellan kapacitet och volym, dvs. uppdelning mellan intäkterna från kapacitetsbaserade överföringstariffer och intäkterna från volymbaserade överföringstariffer.

2)

Uppdelning mellan entry och exit, dvs. uppdelning mellan intäkterna från kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga entrypunkter och intäkterna från kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga exitpunkter.

3)

Uppdelning mellan systeminternt och systemöverskridande, dvs. uppdelning mellan intäkterna från systemintern nätanvändning vid både entrypunkter och exitpunkter och intäkterna från systemöverskridande nätanvändning vid både entrypunkter och exitpunkter, beräknad i enlighet med vad som fastställs i artikel 5.

vi)

Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system utan pristak: följande information som rör den föregående tariffperioden i fråga om avräkning av regleringskontot:

1)

De faktiskt erhållna intäkterna, under- eller överintäkt gentemot de tillåtna intäkterna och den andel därav som räknas till regleringskontot och, i tillämpliga fall, underkonton inom regleringskontot.

2)

Avräkningsperioden och de incitamentsmekanismer som införs.

vii)

Den avsedda användningen av auktionstillägget.

c)

Följande information om tariffer för överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster, tillsammans med relevant information om hur de beräknas:

i)

I tillämpliga fall: de volymbaserade överföringstariffer som avses i artikel 4.3.

ii)

I tillämpliga fall: de tariffer för andra tjänster än överföringstjänster som avses i artikel 4.4.

iii)

De referenspriser och andra priser som tillämpas vid andra punkter än de som avses i artikel 29.

2.   Dessutom ska följande information offentliggöras när det gäller överföringstariffer:

a)

En redogörelse för följande:

i)

Skillnaden i nivån för de överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den innevarande tariffperioden och för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs.

ii)

Den uppskattade skillnaden i nivån för överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs och för varje tariffperiod under återstoden av regleringsperioden.

b)

Åtminstone en förenklad tariffmodell som uppdateras regelbundet, åtföljd av en redogörelse för hur den ska användas, så att nätanvändare kan beräkna de överföringstariffer som tillämpas för den innevarande tariffperioden och uppskatta deras möjliga vidareutveckling efter denna tariffperiod.

3.   För de punkter som inte omfattas av definitionen av relevanta punkter enligt punkt 3.2.1 a i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 ska informationen om storleken av den prognostiserade avtalade kapaciteten och gasflödets prognostiserade kvantitet offentliggöras i enlighet med vad som fastställs i punkt 3.2.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.

Artikel 31

Formen för offentliggörande

1.   Den information som avses i artiklarna 29 och 30 ska offentliggöras så som fastställs i artikel 32 via en länk från den plattform som avses i punkt 3.1.1.1 h i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 till respektive enhets webbplats.

Denna information ska vara tillgänglig för allmänheten utan kostnad och utan några som helst begränsningar av dess användning. Den ska offentliggöras

a)

på ett användarvänligt sätt,

b)

på ett tydligt, lättillgängligt och icke-diskriminerande sätt,

c)

i ett nedladdningsbart format,

d)

på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och, om engelska inte är något av medlemsstatens officiella språk, så långt det är möjligt på engelska.

2.   Följande information ska offentliggöras för sammanlänkningspunkter på den plattform som avses i punkt 3.1.1.1 h i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009:

a)

Vid samma tidpunkt som fastställs i artikel 29: acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet och för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet.

b)

Vid samma tidpunkt som fastställs i artikel 30: en sådan flödesbaserad avgift som avses i artikel 4.3 a, i tillämpliga fall.

3.   Den information som avses i punkt 2 ska offentliggöras på följande sätt:

a)

I enlighet med vad som fastställs i punkt 1 a–c.

b)

På engelska.

c)

I en standardiserad tabell som minst ska innehålla följande information:

i)

Sammanlänkningspunkten.

ii)

Gasflödets riktning.

iii)

Namnen på de berörda systemansvariga för överföringssystemen.

iv)

Produktens start- och sluttidpunkt.

v)

Huruvida kapaciteten är fast eller frånkopplingsbar.

vi)

En angivelse av standardkapacitetsprodukten.

vii)

Den tillämpliga tariffen per kWh/h och per kWh/d i lokal valuta och i euro med hänsyn tagen till följande:

1)

Om kWh/h tillämpas som kapacitetsenhet ska informationen om den tillämpliga tariffen per kWh/d vara icke-bindande, och vice versa.

2)

Om den lokala valutan inte är euro ska informationen om den tillämpliga tariffen i euro vara icke-bindande.

Dessutom ska, vid samma tidpunkt som fastställs i artikel 30, denna standardiserade tabell innehålla en simulering av alla kostnader för ett flöde på 1 GWh/dag/år för varje sammanlänkningspunkt i lokal valuta och i euro, med förbehåll för led vii 2.

4.   Om den information som avses i punkt 2 skiljer sig från den motsvarande information som avses i punkt 1 ska den information som avses i punkt 1 ha företräde.

Artikel 32

Period för offentliggörande

Tidsfristen för offentliggörande av den information som avses i artiklarna 29 och 30 ska vara följande:

a)

För den information som fastställs i artikel 29: senast 30 dagar före den årliga auktionen för årsvis kapacitet.

b)

För den information som fastställs i artikel 30: senast 30 dagar före respektive tariffperiod.

c)

För respektive överföringstariffer som uppdateras inom tariffperioderna i enlighet med vad som fastställs i artikel 12.3: omedelbart efter godkännandet i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

Varje uppdatering av överföringstarifferna ska åtföljas av information om orsakerna till ändringarna av tariffnivåerna. Om artikel 12.3 b tillämpas ska den även åtföljas av den uppdaterade rapport som avses i artikel 29 b för respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet.

KAPITEL IX

INKREMENTELL KAPACITET

Artikel 33

Tariffprinciper för inkrementell kapacitet

1.   Referenspriset är det lägsta pris till vilket systemansvariga för överföringssystem ska godta en begäran om inkrementell kapacitet. Vid beräkningen inom den ekonomiska prövningen ska referenspriserna beräknas genom att relevanta antaganden avseende erbjudandet om inkrementell kapacitet används i referensprismetoden.

2.   Om den metod med fast betalpris som fastställs i artikel 24 b är under övervägande för att erbjudas för inkrementell kapacitet ska det acceptpris som avses i artikel 24 b baseras på planerade investerings- och driftskostnader. Efter det att den inkrementella kapaciteten har driftsatts ska detta acceptpris justeras i proportion till skillnaden, positiv eller negativ, mellan de planerade investeringskostnaderna och de faktiska investeringskostnaderna.

3.   Om tilldelningen av all inkrementell kapacitet med användning av referenspriset inte skulle generera tillräckliga intäkter för ett positivt resultat från den ekonomiska prövningen får ett obligatoriskt minimitillägg tillämpas i den första auktion eller alternativa tilldelningsmekanism där den inkrementella kapaciteten erbjuds. Det obligatoriska minimitillägget får även tillämpas vid efterföljande auktioner när sådan kapacitet som erbjuds ursprungligen kvarstod som osåld eller när kapacitet erbjuds som ursprungligen avsatts i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EU) 2017/459. Beslutet om huruvida och i vilka auktioner ett obligatoriskt minimitillägg ska tillämpas ska fattas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.

4.   Nivån för det obligatoriska minimitillägget ska möjliggöra ett positivt resultat från den ekonomiska prövningen med de intäkter som genereras av den erbjudna kapaciteten i den första auktionen eller alternativa tilldelningsmekanismen där den inkrementella kapaciteten erbjuds. Intervallet för nivån för det obligatoriska minimitillägget, beroende på den förväntade tilldelade kapaciteten, ska lämnas till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för godkännande i enlighet med artikel 25.1 c i förordning (EU) 2017/459.

5.   Ett obligatoriskt minimitillägg som godkänns av den nationella tillsynsmyndigheten ska läggas till referenspriset för kombinerade kapacitetsprodukter vid respektive sammanlänkningspunkt och ska tilldelas de systemansvariga för överföringssystemen för vilka det obligatoriska minimitillägget har godkänts av den nationella tillsynsmyndigheten. Denna grundläggande princip för tilldelning av ett obligatoriskt minimitillägg påverkar inte uppdelningen av ett eventuellt ytterligare auktionstillägg i enlighet med artikel 21.3 eller ett alternativt avtal mellan de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 34

Metoder och parametrar som används för att bestämma tillåtna och eftersträvade intäkter för systemansvariga för överföringssystem

1.   Före den 6 april 2019 ska byrån offentliggöra en rapport om de metoder och parametrar som används för att bestämma tillåtna eller eftersträvade intäkter för systemansvariga för överföringssystem. Rapporten ska baseras på åtminstone de parametrar som avses i artikel 30.1 b iii.

2.   Nationella tillsynsmyndigheter ska till byrån lämna, i enlighet med det förfarande som fastställs av byrån, all nödvändig information som rör de metoder och parametrar som används för att bestämma tillåtna eller eftersträvade intäkter för systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 35

Befintliga avtal

1.   Denna förordning ska inte påverka nivåerna för överföringstariffer som följer av avtal eller kapacitetsbokningar som har ingåtts respektive slutförts före den 6 april 2017, om dessa avtal eller kapacitetsbokningar föreskriver oförändrade nivåer för de kapacitets- och/eller volymbaserade överföringstarifferna, med undantag för indexering, i förekommande fall.

2.   Avtalets bestämmelser som rör sådana överföringstariffer och kapacitetsbokningar som avses i punkt 1 får inte förnyas, förlängas eller löpa vidare efter det att deras sista giltighetsdag passerats.

3.   Före den 6 maj 2017 ska en systemansvarig för överföringssystem skicka sådana eventuella avtal eller sådan eventuell information om kapacitetsbokningar som avses i punkt 1 till den nationella tillsynsmyndigheten för kännedom.

Artikel 36

Övervakning av genomförande

1.   För att bistå byrån i dess övervakningsskyldigheter enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009 ska Entsog i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EG) nr 715/2009 övervaka och analysera hur de systemansvariga för överföringssystemen har genomfört denna förordning. I synnerhet ska Entsog säkerställa att all relevant information som tillhandahålls av systemansvariga för överföringssystem är fullständig och korrekt. Entsog ska lämna informationen till byrån enligt följande tidsfrister:

a)

Den 31 mars 2018 när det gäller kraven i kapitel VIII.

b)

Den 31 mars 2020 när det gäller alla andra bestämmelser i denna förordning.

2.   De systemansvariga för överföringssystemen ska till Entsog lämna in all information som Entsog behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1, i enlighet med följande tidsfrister:

a)

Den 31 december 2017 när det gäller kraven i kapitel VIII.

b)

Den 31 december 2019 när det gäller alla andra bestämmelser i denna förordning.

3.   Övervakningscykeln för genomförandet, enligt vad som fastställs i punkterna 1 och 2, ska upprepas under kommande år om kommissionen begär detta.

4.   Entsog och byrån ska hålla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiella.

5.   Inom tre år från denna förordnings ikraftträdande ska byrån offentliggöra en rapport om tillämpningen av referensprismetoderna i medlemsstaterna.

Artikel 37

Befogenhet att bevilja undantag

1.   Nationella tillsynsmyndigheter får, på begäran av en enhet som driver en sammanlänkning som har gynnats av ett undantag från artikel 41.6, 8 och 10 i direktiv 2009/73/EG i enlighet med artikel 36 i det direktivet eller ett liknande undantag, gemensamt bevilja denna enhet ett undantag från tillämpningen av en eller flera artiklar i denna förordning i enlighet med punkterna 2–6 i den här artikeln, om tillämpningen av dessa artiklar på denna enhet skulle ha en eller flera av följande negativa konsekvenser.

a)

Den skulle inte underlätta effektiv gashandel och konkurrens.

b)

Den skulle inte ge incitament till investeringar i ny kapacitet eller upprätthållande av befintliga kapacitetsnivåer.

c)

Den skulle snedvrida den gränsöverskridande handeln på ett orimligt sätt.

d)

Den skulle snedvrida konkurrensen med andra infrastrukturansvariga som erbjuder tjänster av liknande slag som sammanlänkningens tjänster.

e)

Den skulle inte vara genomförbar med hänsyn tagen till den specifika beskaffenheten hos sammanlänkningar.

2.   Den enhet som begär ett undantag enligt punkt 1 ska i sin begäran ta med en detaljerad motivering och alla stödjande handlingar, inklusive, om så är lämpligt, en kostnads-nyttoanalys som visar att ett eller flera av villkoren i punkt 1 a–e är uppfyllda.

3.   De berörda nationella tillsynsmyndigheterna ska gemensamt bedöma begäran om undantag och hantera den i nära samarbete. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna beviljar ett undantag ska de i sina beslut ange dess giltighetstid.

4.   De nationella tillsynsmyndigheterna ska meddela sina beslut att bevilja dessa undantag till byrån och kommissionen.

5.   De nationella tillsynsmyndigheterna får återkalla ett undantag om omständigheterna och de underliggande orsakerna, eller båda, inte längre är tillämpliga, eller efter en motiverad rekommendation från byrån eller kommissionen om att återkalla ett undantag på grund av bristande motivering.

Artikel 38

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med ikraftträdandet.

3.   Kapitlen VI och VIII ska dock tillämpas från och med den 1 oktober 2017. Kapitlen II, III och IV ska tillämpas från och med den 31 maj 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/459 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (EUT L 91, 27.3.2014, s. 15).

(6)  Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (EUT L 113, 1.5.2015, s. 13).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).


Top