EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0459

Kommissionens förordning (EU) 2017/459 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013 (Text av betydelse för EES. )

C/2017/1660

OJ L 72, 17.3.2017, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/459/oj

17.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/459

av den 16 mars 2017

om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1), särskilt artiklarna 6.11 och 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 715/2009 fastställs icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till överföringssystem för gas i syfte att säkerställa att den inre gasmarknaden fungerar väl.

(2)

Dubblering av överföringssystem för gas är i de flesta fall varken ekonomiskt eller effektivt. Konkurrensen på naturgasmarknaderna förutsätter därför transparent och icke-diskriminerande tillgång till infrastruktur för alla nätanvändare. I stora delar av unionen är emellertid avsaknaden av lika och transparent tillträde till överföringskapaciteten fortfarande ett stort hinder för effektiv konkurrens på grossistmarknaden. Skillnaderna mellan de nationella reglerna hindrar dessutom inrättandet av en väl fungerande inre marknad för gas.

(3)

Ineffektiv användning av och begränsad tillgång till unionens högtrycksgasledningar leder till mindre gynnsamma marknadsvillkor. Ett mer transparent, effektivt och icke-diskriminerande system för tilldelning av den knappa överföringskapaciteten måste inrättas för unionens gasnät, så att den gränsöverskridande konkurrensen kan vidareutvecklas och marknadsintegreringen kan gå vidare. Utvecklingen av sådana regler är något som konsekvent fått stöd av berörda parter.

(4)

En förutsättning för att få till stånd en effektiv konkurrens mellan leverantörer inom och utanför unionen är att de flexibelt kan använda befintliga överföringssystem för att transportera gas på grundval av prissignaler. Endast med ett välfungerande nätverk av sammanlänkade överföringssystem, med lika tillträdesvillkor för alla, kommer gas att kunna överföras fritt i hela unionen. Detta skulle i sin tur locka fler leverantörer, öka likviditeten på handelsplatserna och bidra till en effektiv prisbildningsmekanism, och följaktligen främja rättvisa gaspriser utgående från principen om tillgång och efterfrågan.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 (2) om upprättandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas syftar till att uppnå tillräcklig harmonisering över hela unionen. Om förordningen ska kunna tillämpas i praktiken måste man dessutom införa tariffsystem som överensstämmer med de mekanismer för kapacitetstilldelning som föreslås i förordningen, för att säkerställa att genomförandet inte medför onödiga negativa effekter på intäkterna och kassaflödena för de systemansvariga för överföringssystemen.

(6)

Den här förordningen har ett vidare tillämpningsområde än förordning (EU) nr 984/2013, huvudsakligen när det gäller regler för erbjudande av inkrementell kapacitet, och förtydligar vissa bestämmelser om definitionen och erbjudandet av fast och frånkopplingsbar kapacitet och om förbättrad anpassning av avtalsvillkor för de olika systemansvarigas erbjudanden av kombinerad kapacitet. De bestämmelser i denna förordning som rör samordnat underhåll och standardiserad kommunikation bör tolkas i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2015/703 (3).

(7)

I syfte att göra det möjligt för nätanvändarna att utnyttja mekanismer för tilldelning av kapacitet som harmoniserats i mesta möjliga mån på en integrerad marknad bör denna förordning omfatta kapacitet som inte berörs av undantag för stora nya infrastrukturer, som fått undantag från artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (4), i den mån som tillämpningen av denna förordning inte undergräver dessa undantag, och med beaktande av sammanlänkningarnas särskilda egenskaper vid kombinering av kapacitet.

(8)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av unionens och medlemsstaternas konkurrensregler, i synnerhet inte förbuden mot konkurrensbegränsande avtal (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och missbruk av dominerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). De mekanismer för kapacitetstilldelning som införs bör vara utformade på ett sådant sätt att man undviker avskärmning av försörjningen på marknader nedströms.

(9)

För att säkerställa att systemansvariga för överföringssystem erbjuder så mycket fast kapacitet som möjligt bör en rangordning iakttas för produkterna, enligt vilken årsvis, kvartalsvis och månadsvis frånkopplingsbar kapacitet endast erbjuds om fast kapacitet inte är tillgänglig.

(10)

Om de villkor som gäller de systemansvarigas erbjudanden av kombinerade kapacitetsprodukter skiljer sig kraftigt åt på vardera sidan av en sammanlänkningspunkt kan värdet och nyttan av att boka kombinerad kapacitet vara begränsad för nätanvändarna. Därför bör ett förfarande inledas, lett av Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (nedan kallat Entsog), för att granska och i möjligaste mån anpassa sådana villkor för systemansvariga för överföringssystem i hela unionen när det gäller kombinerade kapacitetsprodukter, i syfte att skapa en gemensam mall för dessa villkor.

(11)

Det krävs ett unionsomfattande enhetligt och harmoniserat förfarande för erbjudande av inkrementell kapacitet i syfte att svara på eventuell efterfrågan på marknaden efter sådan kapacitet. Ett sådant förfarande bör omfatta regelbundna bedömningar av efterfrågan, följda av en strukturerad utformnings- och tilldelningsfas, baserad på ett effektivt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem och nationella tillsynsmyndigheter inom hela unionen. Eventuella investeringsbeslut som fattas efter bedömningen av marknadens efterfrågan på kapacitet bör omfattas av en ekonomisk prövning för att fastställa den ekonomiska bärkraften. En sådan ekonomisk prövning bör i sin tur säkerställa att nätanvändare som efterfrågar kapacitet tar på sig de risker som är förknippade med deras efterfrågan, för att undvika att fysiskt bundna kunder utsätts för riskerna med sådana investeringar.

(12)

Tilldelning av kapacitet inom ramen för standardprojekt för inkrementell kapacitet bör ske vid auktioner med det standardiserade tilldelningsförfarandet för att garantera största möjliga transparens och förebygga diskriminering. När det gäller omfattande och komplexa projekt som berör flera medlemsstater bör de systemansvariga för överföringssystemen emellertid tillåtas använda alternativa mekanismer. Sådana mekanismer bör erbjuda den flexibilitet som krävs för att möjliggöra investeringar i de fall det finns en verklig efterfrågan på marknaden, men bör fortfarande samordnas över gränserna. Om en alternativ tilldelningsmekanism tillåts måste avskärmning av marknaden förhindras genom att en större andel av kapacitet avsätts för kortfristiga bokningar.

(13)

Vid inrättandet av komplexa system för entry-exit, särskilt för fysiska flöden av gas (avsedda för andra marknader) över dessa zoner, har ett antal olika avtalsmässiga lösningar för kapacitetsprodukter för fast kapacitet genomförts av de systemansvariga för överföringssystemen och godkänts av de nationella tillsynsmyndigheterna; följderna av detta bör bedömas i ett unionsövergripande perspektiv.

(14)

Nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem bör beakta bästa praxis och insatser för att harmonisera förfarandena för genomförandet av denna förordning. I enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (5) bör byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att mekanismerna för kapacitetstilldelning genomförs så effektivt som möjligt vid relevanta sammanlänkningspunkter i hela unionen.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 51 i direktiv 2009/73/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs nätföreskrifter i syfte att inrätta mekanismer för tilldelning av befintlig kapacitet och inkrementell kapacitet i överföringssystem för gas. I denna förordning ska det fastställas hur angränsande systemansvariga för överföringssystem samarbetar för att underlätta omsättning av kapacitet, med beaktande av såväl allmänna kommersiella som tekniska bestämmelser i fråga om mekanismer för kapacitetstilldelning.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på sammanlänkningspunkter. Den kan även tillämpas på entry-/exitpunkter från och till tredjeländer, i enlighet med den berörda nationella tillsynsmyndighetens beslut. Denna förordning ska inte tillämpas på exitpunkter till slutkonsumenter och distributionsnät, entrypunkter från terminaler och produktionsanläggningar för flytande naturgas (LNG) och entrypunkter från eller exitpunkter till lagringsanläggningar.

2.   De standardiserade mekanismer för kapacitetstilldelning som inrättas i enlighet med denna förordning ska omfatta ett auktionsförfarande för relevanta sammanlänkningspunkter inom unionen och de standardkapacitetsprodukter som kommer att erbjudas och tilldelas. Om inkrementell kapacitet erbjuds kan även alternativa mekanismer användas, enligt de villkor som anges i artikel 30.2.

3.   Denna förordning ska tillämpas på all teknisk och frånkopplingsbar kapacitet vid sammanlänkningspunkter samt på ytterligare kapacitet enligt punkt 2.2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 och på inkrementell kapacitet. Denna förordning ska inte gälla för sammanlänkningspunkter mellan medlemsstater om en av de berörda medlemsstaterna omfattas av ett undantag enligt artikel 49 i direktiv 2009/73/EG.

4.   Om en alternativ mekanism för kapacitetstilldelning i enlighet med artikel 30 tillämpas ska artikel 8.1–8.7, artiklarna 11–18, artikel 19.2 och artikel 37 inte vara tillämpliga på erbjudandenivåerna, såvida inte annat beslutas av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

5.   Om implicita kapacitetstilldelningsmetoder tillämpas får de nationella tillsynsmyndigheterna välja att inte tillämpa artiklarna 8–37.

6.   I syfte att undvika avskärmning av försörjningen på marknader nedströms får de nationella tillsynsmyndigheterna efter samråd med nätanvändarna besluta att vidta proportionella åtgärder för att begränsa enskilda nätanvändares budgivning i förskott för kapacitet vid sammanlänkningspunkter inom en medlemsstat.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 715/2009, artikel 3 i kommissionens förordning (EU) 2017/460 (6) och artikel 2 i direktiv 2009/73/EG gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

1.    inkrementell kapacitet : en eventuell framtida ökning, med hjälp av marknadsbaserade förfaranden, av teknisk kapacitet eller eventuell ny kapacitet som skapas där det för närvarande inte finns någon att erbjuda, på grundval av investeringar i fysisk infrastruktur eller långsiktig kapacitetsoptimering och som därefter tilldelas, om utfallet av den ekonomiska prövningen är positivt, i följande fall:

a)

Vid befintliga sammanlänkningspunkter.

b)

Genom upprättande av en eller flera nya sammanlänkningspunkter.

c)

I form av fysisk kapacitet för omvända flöden vid någon eller några sammanlänkningspunkter där detta inte har erbjudits tidigare.

2.    sammanlänkningspunkt : en fysisk eller virtuell punkt som förbinder angränsande entry-exitsystem eller förbinder ett entry-exitsystem med en sammanlänkning, i den utsträckning dessa punkter omfattas av bokningsförfaranden för nätanvändare.

3.    alternativ tilldelningsmekanism : en tilldelningsmekanism för erbjudandenivå eller inkrementell kapacitet, utarbetad från fall till fall av systemansvariga för överföringssystem och godkänd av den nationella tillsynsmyndigheten, för att hantera begäran om villkorad efterfrågan.

4.    standardkapacitetsprodukt : transportkapacitet med en viss storlek för en viss tidsperiod och en bestämd sammanlänkningspunkt.

5.    erbjudandenivå : summan av den tillgängliga kapaciteten och respektive nivå för inkrementell kapacitet som erbjuds för var och en av de årsvisa standardkapacitetsprodukterna vid en sammanlänkningspunkt.

6.    implicit tilldelningsmetod : kapacitetstilldelningsmetod där både överföringskapacitet och motsvarande kvantitet gas tilldelas samtidigt, eventuellt genom en auktion.

7.    budrunda : den tidsperiod under vilken nätanvändarna kan lämna in, ändra och återkalla bud.

8.    stort prissteg : ett fast eller variabelt belopp som definieras per sammanlänkningspunkt och standardkapacitetsprodukt.

9.    projekt för inkrementell kapacitet : ett projekt för att öka den tekniska kapaciteten vid en befintlig sammanlänkningspunkt eller etablera en ny sammanlänkningspunkt på grundval av kapacitetstilldelning i det föregående förfarandet för inkrementell kapacitet.

10.    ekonomisk prövning : ett test för att bedöma den ekonomiska bärkraften för projekt för inkrementell kapacitet.

11.    förfarande för inkrementell kapacitet : förfarande för att bedöma marknadens efterfrågan efter inkrementell kapacitet, som innefattar en icke-bindande fas under vilken nätanvändarna anmäler och kvantifierar sin efterfrågan efter inkrementell kapacitet, och en bindande fas under vilken en eller flera systemansvariga för överföringssystem begär bindande åtaganden från nätanvändare att ingå avtal om kapacitet.

12.    kombinerad kapacitet : en standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet bestående av motsvarande entry- och exitkapacitet som erbjuds på båda sidor av varje sammanlänkningspunkt.

13.    sammanlänkningsavtal : avtal som ingås mellan angränsande systemansvariga för överföringssystem som är förbundna vid en viss sammanlänkningspunkt; i avtalet anges villkor, driftsförfaranden och bestämmelser avseende inmatning och/eller uttag av gas vid sammanlänkningspunkten, i syfte att underlätta effektiv driftskompatibilitet hos de sammanlänkade överföringsnäten, enligt vad som fastställs i kapitel II i förordning (EU) 2015/703.

14.    konkurrerande kapacitet : situation där tillgänglig kapacitet vid en punkt i nätet inte kan tilldelas utan att den tillgängliga kapaciteten vid en annan punkt i nätet minskas helt eller delvis.

15.    auktionskalender : en tabell med uppgifter om specifika auktioner, som offentliggörs av Entsog i januari månad varje kalenderår för auktioner som äger rum under perioden mars–februari följande kalenderår, och som omfattar alla relevanta tider för auktionerna, inbegripet startdatum och uppgifter om de standardkapacitetsprodukter som omfattas.

16.    gasdygn : tiden mellan kl. 5.00 UTC-tid en viss dag och kl. 5.00 UTC-tid följande dag när sommartid inte tillämpas, och mellan kl. 4.00 UTC-tid en viss dag och kl. 4.00 UTC-tid följande dag när sommartid tillämpas.

17.    inomdygnskapacitet (within-day) : den kapacitet som för ett visst dygn erbjuds och tilldelas efter avslutande av auktionerna för kapacitet nästkommande gasdygn.

18.    ascending-clock-auktion : en auktion där en nätanvändare placerar begärda kvantiteter i förhållande till fastställda prissteg, som anges i stigande ordning.

19.    enhetsprisauktion : en auktion där nätanvändare i en enda budrunda bjuder ett pris och en kvantitet och samtliga nätanvändare som lyckas erhålla kapacitet sedan betalar det lägsta vinnande budets pris.

20.    acceptpris : det lägsta tillåtna minimipriset i en auktion.

21.    litet prissteg : ett fast eller variabelt belopp som definieras per sammanlänkningspunkt och standardkapacitetsprodukt, och som är mindre än det stora prissteget.

22.    första underskridande av efterfrågan : en situation där den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är lägre än den kapacitet som erbjuds vid slutet av den andra budrundan eller en efterföljande budrunda.

23.    virtuell sammanlänkningspunkt : två eller fler sammanlänkningspunkter som förbinder samma två angränsande entry-exitsystem, och som är integrerade för att tillhandahålla en enda kapacitetstjänst.

24.    f-faktor : en viss andel av nuvärdet av den uppskattade ökningen av den systemansvariges tillåtna eller eftersträvade intäkter från den inkrementella kapacitet som ingår i respektive erbjudandenivå enligt artikel 22.1 b; denna andel ska täckas av nuvärdet av bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet, beräknad enligt artikel 22.1 a.

25.    övernominering : nätanvändares rätt att, om de uppfyller minimikraven för inlämnande av nomineringar, när som helst inom dygnet begära frånkopplingsbar kapacitet genom att lämna in en nominering som ökar den sammanlagda mängden av nätanvändarens nomineringar utöver den avtalade kapaciteten.

KAPITEL II

SAMARBETSPRINCIPER

Artikel 4

Samordnat underhåll

Där underhåll av en rörledning eller en del av ett överföringsnät påverkar den överföringskapacitet som kan erbjudas vid sammanlänkningspunkter ska den eller de systemansvariga för överföringssystemen till fullo samarbeta med sina angränsande systemansvariga för överföringssystem om sina respektive underhållsplaner, i syfte att minimera effekterna på potentiella gasflöden och på kapaciteten vid en sammanlänkningspunkt.

Artikel 5

Standardiserad kommunikation

1.   De systemansvariga för överföringssystemen ska samordna införandet av standardiserade kommunikationsförfaranden, samordnade informationssystem och driftskompatibel elektronisk on-linekommunikation såsom delade dataöverföringsformat och protokoll; de ska också komma överens om principer för hur uppgifterna behandlas.

2.   Standardiserade kommunikationsförfaranden ska i synnerhet omfatta sådana förfaranden som berör nätanvändarnas tillgång till de systemansvarigas auktionssystem eller en relevant bokningsplattform, och översynen av den auktionsinformation som tillhandahålls. Tidpunkten för tillhandahållandet av de uppgifter som ska utbytas, och deras innehåll, ska vara förenliga med bestämmelserna i kapitel III.

3.   De standardiserade kommunikationsförfarandena som antas av systemansvariga för överföringssystem ska omfatta en genomförandeplan och uppgifter om hur länge de är tillämpliga; dessa uppgifter ska vara i linje med utvecklingen av bokningsplattformar enligt artikel 37. De systemansvariga för överföringssystemen ska se till att kommersiellt känslig information behandlas konfidentiellt.

Artikel 6

Beräkning och maximering av kapacitet

1.   Nätanvändarna ska ges tillgång till högsta möjliga tekniska kapacitet med beaktande av systemintegritet, säkerhet och effektiv nätdrift.

a)

För att maximera erbjudandet av kapacitet genom optimering av den tekniska kapaciteten ska de systemansvariga för överföringssystemet vidta följande åtgärder vid sammanlänkningspunkter där det föreligger avtalsbetingad överbelastning enligt punkt 2.2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009. De systemansvariga för överföringssystemen ska införa och tillämpa en gemensam metod med konkreta åtgärder som respektive systemansvariga ska vidta för att uppnå den optimering som krävs.

1)

Den gemensamma metoden ska omfatta en djupgående analys av den tekniska kapaciteten, inbegripet eventuella avvikelser på endera sidan av en sammanlänkningspunkt, samt en redogörelse för de konkreta åtgärderna och en detaljerad tidsplan (inklusive eventuella konsekvenser, och innehållande uppgifter om de godkännanden som behövs från tillsynsmyndigheterna för att täcka kostnaderna och justera regelverket) som krävs för att maximera erbjudandet av kombinerad kapacitet. Sådana konkreta åtgärder ska inte inverka negativt på tillhandahållandet av kapacitet vid andra relevanta punkter i de berörda systemen och vid anslutningspunkter för distributionssystem som är relevanta för slutkundernas försörjningstrygghet, t.ex. för lagringsanläggningar, LNG-terminaler och skyddade kunder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 (7).

2)

Den beräkningsmetod och de regler för att tillgängliggöra kapacitet som antas av de systemansvariga för överföringssystemen ska avse specifika situationer där konkurrerande kapacitet mellan system berör sammanlänkningspunkter och exitpunkter till lagringsanläggningar.

3)

Denna djupgående analys ska ta hänsyn till sådana antaganden som gjorts i den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 715/2009, nationella investeringsplaner, relevanta skyldigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning och alla relevanta avtalsenliga skyldigheter.

4)

De berörda systemansvariga för överföringssystemen ska tillämpa en dynamisk metod för att räkna om teknisk kapacitet, i förekommande fall tillsammans med den dynamiska beräkning som tillämpas för ytterligare kapacitet på grundval av punkt 2.2.2.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009, så att man gemensamt kan fastställa lämpliga tidsintervall för omräkning vid varje sammanlänkningspunkt och beakta varje punkts särskilda förhållanden.

5)

I den gemensamma metoden ska angränsande systemansvariga för överföringssystem samråda med andra systemansvariga för överföringssystem som är särskilt berörda av sammanlänkningspunkten.

6)

Systemansvariga för överföringssystem ska beakta uppgifter som kan inkomma från nätanvändare avseende förväntade framtida flöden när de beräknar den tekniska kapaciteten.

b)

De systemansvariga för överföringssystemen ska gemensamt bedöma åtminstone följande parametrar och vid behov anpassa dem:

1)

Tryckåtaganden.

2)

Alla relevanta scenarier för efterfrågan och tillgång, inklusive uppgifter om referensklimatförhållanden och nätkonfigurationer för extrema scenarier.

3)

Värmevärde.

2.   Om optimering av den tekniska kapaciteten medför kostnader för de systemansvariga för överföringssystemen, särskilt kostnader som påverkar de systemansvariga på vardera sidan av en sammanlänkningspunkt olika, ska de systemansvariga tillåtas att täcka sådana faktiskt uppkomna kostnader genom det regelverk som fastställts av berörda tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009 och artikel 42 i direktiv 2009/73/EG. Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 713/2009 ska gälla.

3.   I förekommande fall ska de nationella tillsynsmyndigheterna samråda med nätanvändarna om den tillämpade beräkningsmetoden och den gemensamma metoden.

4.   Förändringar i fråga om den kombinerade kapacitet som erbjuds vid sammanlänkningspunkter till följd av processen enligt punkt 1 ska tas med i den rapport från byrån som offentliggörs i enlighet med punkt 2.2.1.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.

Artikel 7

Informationsutbyte mellan angränsande systemansvariga för överföringssystem

1.   Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska regelbundet utbyta uppgifter om nominering, renominering, matchning och bekräftelse vid relevanta sammanlänkningspunkter.

2.   Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska utbyta information om underhållet av sina respektive överföringsnät för att bidra till beslutsprocessen avseende den tekniska användningen av sammanlänkningspunkter. Förfarandena för utbyte av uppgifter mellan de systemansvariga för överföringssystemen ska integreras i deras respektive sammanlänkningsavtal.

KAPITEL III

TILLDELNING AV KAPACITETSPRODUKTER FÖR FAST KAPACITET

Artikel 8

Tilldelningsmetod

1.   För tilldelning av kapacitet vid sammanlänkningspunkter ska auktioner användas, utom om den alternativa tilldelningsmetoden enligt artikel 30 tillämpas.

2.   Vid alla sammanlänkningspunkter ska samma utformning av auktioner tillämpas. De relevanta auktionsförfarandena ska inledas samtidigt för alla berörda sammanlänkningspunkter. Vid varje auktionsförfarande för en enskild standardkapacitetsprodukt ska kapacitet tilldelas oberoende av alla andra auktioner, utom när inkrementell kapacitet erbjuds eller när konkurrerande kapacitet tilldelas efter överenskommelse med de direkt berörda systemansvariga för överföringssystemen och godkännande från de berörda nationella tillsynsmyndigheterna. Den nationella tillsynsmyndigheten i eventuella angränsande och berörda medlemsstater får lägga fram ett ställningstagande som ska beaktas av den berörda nationella tillsynsmyndigheten. Om inkrementell kapacitet erbjuds ska oberoende tilldelning inte gälla för samtidiga auktionsförfaranden för respektive erbjudandenivå, eftersom dessa är beroende av varandra, då endast en erbjudandenivå kan tilldelas.

3.   Standardkapacitetsprodukter ska följa en logisk ordning som innebär att produkter som omfattar årsvis kapacitet ska erbjudas först, följda av produkten med den därnäst kortaste löptiden för användning under samma period. Tidsplaneringen för auktioner enligt artiklarna 11–15 ska stå i överensstämmelse med denna princip.

4.   Bestämmelserna om standardkapacitetsprodukter i artikel 9 och om auktioner i artiklarna 11–15 ska tillämpas på kombinerad kapacitet och åtskild kapacitet vid varje sammanlänkningspunkt.

5.   För varje enskild auktion ska tillgången till relevanta standardkapacitetsprodukter meddelas i enlighet med artiklarna 11–15 och enligt auktionskalendern.

6.   En mängd som minst motsvarar 20 % av den befintliga tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt ska avsättas och erbjudas i enlighet med punkt 7. Om den tillgängliga kapaciteten är mindre än den andel av den tekniska kapaciteten som ska avsättas, ska all tillgänglig kapacitet avsättas. Denna kapacitet ska erbjudas i enlighet med punkt 7 b, medan eventuell återstående avsatt kapacitet ska erbjudas i enlighet med punkt 7 a.

7.   Eventuell kapacitet som avsatts enligt punkt 6 ska erbjudas, med beaktande av följande regler:

a)

En mängd som minst motsvarar 10 % av den befintliga tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt ska erbjudas tidigast vid den årliga auktion för årsvis kapacitet enligt artikel 11 som hålls i enlighet med auktionskalendern under det femte gasåret före det berörda gasårets början.

b)

En ytterligare mängd som minst motsvarar 10 % av den befintliga tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt ska erbjudas tidigast vid den årliga auktion för kvartalsvis kapacitet enligt artikel 12 som hålls i enlighet med auktionskalendern under gasåret närmast före det berörda gasårets början.

8.   För inkrementell kapacitet ska en mängd som minst motsvarar 10 % av den inkrementella tekniska kapaciteten vid den berörda sammanläkningspunkten avsättas och erbjudas tidigast vid den årliga auktion för kvartalsvis kapacitet enligt artikel 12 som hålls i enlighet med auktionskalendern under gasåret närmast före det berörda gasårets början.

9.   Den exakta kapacitetsandel som avsätts i enlighet med punkterna 6 och 8 ska vara föremål för samråd med berörda parter, anpassning mellan de systemansvariga för överföringssystemen och godkännande av de nationella tillsynsmyndigheterna vid varje sammankopplingspunkt. De nationella tillsynsmyndigheterna ska särskilt överväga att avsätta större andelar kapacitet med kortare varaktighet i syfte att undvika avskärmning av försörjningen på marknader nedströms.

10.   Kapacitet som skapas genom icke marknadsbaserade förfaranden och för vilka ett slutligt investeringsbeslut har fattats utan föregående åtaganden från nätanvändare ska erbjudas och tilldelas som tillgängliga standardkapacitetsprodukter enligt denna förordning.

Artikel 9

Standardkapacitetsprodukter

1.   De systemansvariga för överföringssystemen ska på års-, kvartals-, månads-, dygns- och inomdygnsbasis (within-day) erbjuda standardkapacitetsprodukter.

2.   Årsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för alla gasdygn under ett visst gasår (med början den 1 oktober).

3.   Kvartalsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för alla gasdygn under ett visst kvartal (med början den 1 oktober, den 1 januari, den 1 april respektive den 1 juli).

4.   Månadsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för alla gasdygn under en viss kalendermånad (med början första dagen i varje månad).

5.   Dygnsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för ett enda gasdygn.

6.   Standardkapacitetsprodukter på inomdygnsbasis ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om från och med en starttid under ett visst gasdygn och fram till samma gasdygns slut.

Artikel 10

Tillämpad kapacitetsenhet

Den erbjudna kapaciteten ska uttryckas som energienhet per tidsenhet. Följande enheter ska användas: kWh/h eller kWh/d. Om kWh/d används antas ett standardflöde över hela gasdygnet.

Artikel 11

Årliga auktioner för årsvis kapacitet

1.   Auktionerna för årsvis kapacitet ska hållas en gång om året.

2.   Kapacitet för varje årsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut genom den årliga auktionen för årsvis kapacitet med hjälp av en algoritm för ascending-clock-auktion i enlighet med artikel 17.

3.   Auktionsförfarandet ska när det gäller befintlig kapacitet erbjuda kapacitet för minst de fem påföljande gasåren, men inte längre än för de påföljande 15 gasåren. När inkrementell kapacitet erbjuds kan erbjudandenivåerna erbjudas i auktioner för årsvis kapacitet för högst 15 år efter driftstarten.

4.   Från och med 2018 ska årliga auktioner för årsvis kapacitet inledas den första måndagen i juli varje år om inget annat anges i auktionskalendern.

5.   Vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska nätanvändarna kunna delta i en eller flera samtidiga auktioner avseende varje enskild sammanlänkningspunkt, för att bjuda på standardkapacitetsprodukter.

6.   Den kapacitet som tillhandahålls vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska vara lika med:

 

A – B – C + D + E – F

 

där

A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt,

B för årliga auktioner för årsvis kapacitet där kapacitet erbjuds för de kommande fem åren, är den mängd teknisk kapacitet (A) som avsatts i enlighet med artikel 8.7, för årliga auktioner för årsvis kapacitet utöver de första fem åren, är den mängd av teknisk kapacitet (A) som avsatts i enlighet med artikel 8.7,

C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning,

D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana år,

E är den inkrementella kapacitet för sådana år som ingår i en erbjudandenivå, i förekommande fall,

F är den mängd inkrementell kapacitet (E) som i förekommande fall avsatts i enlighet med artikel 8.8 och 8.9.

7.   Den kapacitet som tillhandahålls kan vara antingen kombinerad kapacitet eller åtskild kapacitet i enlighet med artikel 19. Detta gäller även alla andra auktioner enligt artiklarna 12–15.

8.   Minst en månad före auktionens början ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den mängd fast kapacitet som kommer att erbjudas för varje år vid den kommande årliga auktionen för årsvis kapacitet.

9.   Budrundorna i varje auktion ska äga rum varje berört gasdygn mellan kl. 8.00 UTC och kl. 17.00 UTC (vintertid) eller mellan kl. 7.00 UTC och kl. 16.00 UTC (sommartid). Budrundorna ska inledas och avslutas inom varje gasdygn, i enlighet med artikel 17.2.

10.   Auktionens tilldelningsresultat ska göras tillgängliga så snart som det rimligen är möjligt, och senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.

För inkrementell kapacitet ska de bindande åtagandena från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet (inklusive huruvida villkoren för en upprepad auktion enligt artikel 29.3 är uppfyllda) göras tillgängliga senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska göras tillgängliga samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion. Resultaten av de ekonomiska prövningarna ska göras tillgängliga senast två arbetsdagar efter det att budrundan avslutats; de ska göras tillgängliga samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.

11.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.

Artikel 12

Årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet

1.   Fyra årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet ska hållas under varje gasår.

2.   Kapacitet för varje kvartalsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut genom den årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet med hjälp av en algoritm för ascending-clock-auktion i enlighet med artikel 17.

3.   Kapaciteten för kvartalen under det kommande gasåret ska auktioneras ut genom samtidiga auktioner avseende varje kvartal och för varje sammanlänkningspunkt enligt följande:

a)

För kvartal ett (oktober–december) till och med fyra (juli–september) i den första årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.

b)

För kvartal två (januari–mars) till och med fyra (juli–september) i den andra årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.

c)

För kvartal tre (april–juni) till och med fyra (juli–september) i den tredje årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.

d)

För det sista kvartalet (juli–september) i den fjärde årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.

I samband med varje årlig auktion för kvartalsvis kapacitet ska nätanvändarna kunna delta i alla samtidiga auktioner.

4.   Varje gasår ska de årliga auktionerna för kvartalsvis kapacitet inledas följande dagar, om inte annat anges i auktionskalendern:

a)

Den första årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i augusti.

b)

Den andra årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i november.

c)

Den tredje årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i februari.

d)

Den fjärde årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i maj.

5.   Den kapacitet som tillhandahålls vid alla årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet ska vara lika med:

 

A – C + D

 

där

A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt,

C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning,

D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana kvartal.

6.   Två veckor före auktionens början ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den kapacitetsmängd som kommer att erbjudas för varje kvartal vid den kommande årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.

7.   Budrundorna i varje auktion ska äga rum varje berört gasdygn mellan kl. 8.00 UTC-tid och kl. 17.00 UTC-tid (vintertid) eller mellan kl. 7.00 UTC-tid och kl. 16.00 UTC-tid (sommartid). Budrundorna ska inledas och avslutas inom varje gasdygn, i enlighet med artikel 17.2.

8.   Auktionens tilldelningsresultat ska offentliggöras så snart som det rimligen är möjligt, och senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.

9.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.

Artikel 13

Rullande auktioner för månadsvis kapacitet

1.   De rullande auktionerna för månadsvis kapacitet ska hållas en gång i månaden.

2.   Kapacitet för varje månadsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut genom den rullande auktionen för månadsvis kapacitet med hjälp av en algoritm för ascending-clock-auktion i enlighet med artikel 17. Varje månad ska den månadsvisa standardkapacitetsprodukten för följande kalendermånad auktioneras ut.

3.   Vid den rullande auktionen för månadsvis kapacitet ska nätanvändarna kunna bjuda på en (1) månadsvis standardkapacitetsprodukt.

4.   Rullande auktioner för månadsvis kapacitet inledas den tredje måndagen varje månad för följande månadsvisa standardkapacitetsprodukt om inte annat anges i auktionskalendern.

5.   Den kapacitet som erbjuds vid rullande auktioner för månadsvis kapacitet ska varje månad vara lika med:

 

A – C + D

 

där

A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt,

C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning,

D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana månader.

6.   En vecka före auktionens början ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den kapacitetsmängd som kommer att erbjudas vid den kommande rullande auktionen för månadsvis kapacitet.

7.   Budrundorna i varje auktion ska äga rum varje berört gasdygn mellan kl. 8.00 UTC och kl. 17.00 UTC (vintertid) eller mellan kl. 7.00 UTC och kl. 16.00 UTC (sommartid). Budrundorna ska inledas och avslutas inom varje gasdygn, i enlighet med artikel 17.2.

8.   Auktionens tilldelningsresultat ska offentliggöras så snart som det rimligen är möjligt, och senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.

9.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.

Artikel 14

Rullande auktioner för kapacitet nästkommande gasdygn

1.   Den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn ska hållas en gång per dygn.

2.   Varje dag ska en standardkapacitetsprodukt för nästkommande gasdygn auktioneras ut i den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn.

3.   Kapacitet för varje dygnsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut i den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn med hjälp av en algoritm för enhetsprisauktioner enligt artikel 18. Varje dag ska den dygnsvisa standardkapacitetsprodukten för nästa gasdygn auktioneras ut.

4.   Vid den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn ska nätanvändarna kunna bjuda på kapacitet för en (1) dygnsvis standardkapacitetsprodukt.

5.   Budrundan ska inledas varje dag kl. 15.30 UTC (vintertid) eller kl. 14.30 UTC (sommartid).

6.   Ett bud för kapacitet för den dygnsvisa standardkapacitetsprodukten vid den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn ska läggas fram på följande sätt: Inlämnande, återkallande eller ändring mellan kl. 15.30 UTC och kl. 16.00 UTC (vintertid) eller mellan kl. 14.30 UTC och kl. 15.00 UTC (sommartid).

7.   Den kapacitet som tillhandahålls vid rullande kapacitetsauktioner för nästkommande gasdygn ska dagligen vara lika med:

 

A – C + D

 

där

A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt,

C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning,

D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana dagar.

8.   När budrundan börjar ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den kapacitetsmängd som kommer att erbjudas vid den kommande rullande kapacitetsauktionen för nästkommande gasdygn.

9.   Auktionens tilldelningsresultat ska offentliggöras senast 30 minuter efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.

10.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.

Artikel 15

Auktioner för inomdygnskapacitet

1.   Under förutsättning att kapacitet görs tillgänglig ska auktioner för inomdygnskapacitet hållas varje timme under gasdygnet, med hjälp av en algoritm för enhetsprisauktioner enligt artikel 18.

2.   Den första budrundan ska inledas direkt på nästa hela timme efter offentliggörandet av resultatet av den sista auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn (i förekommande fall inklusive frånkopplingsbar kapacitet) i enlighet med artikel 14. Den första budrundan ska sluta kl. 1.30 UTC (vintertid) eller 0.30 UTC (sommartid) före gasdygnet. Tilldelningen av vinnande bud ska gälla från kl. 5.00 UTC (vintertid) eller kl. 4.00 UTC (sommartid) det berörda gasdygnet.

3.   Den sista budrundan ska sluta kl. 0.30 UTC (vintertid) eller 23.30 UTC (sommartid) det berörda gasdygnet.

4.   Nätanvändarna ska ha rätt att lämna, återkalla eller ändra bud från starten av varje budrunda och fram till avslutandet av respektive budrunda.

5.   Varje timme under det berörda gasdygnet ska kapacitet som är tillgänglig från och med fyra timmar senare auktioneras ut som inomdygnskapacitet.

6.   Budrundorna ska inledas i början av varje timme på det berörda gasdygnet.

7.   Budrundorna ska vara högst 30 minuter från och med budrundans start.

8.   Den kapacitet som tillhandahålls vid auktioner för inomdygnskapacitet ska varje timme vara lika med:

 

A – C + D

 

där

A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt,

C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning,

D är eventuell ytterligare kapacitet.

9.   De systemansvariga ska efter avslutande av den sista auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn och i enlighet med artikel 32.9 offentliggöra uppgifter om den tillgängliga mängden fast inomdygnskapacitet som erbjuds.

10.   De systemansvariga ska medge nätanvändare som deltar i auktioner för kapacitet nästkommande gasdygn möjligheten att låta giltiga resultatlösa bud automatiskt ingå i den efterföljande auktionen för inomdygnskapacitet.

11.   Kapaciteten ska tilldelas inom 30 minuter från och med det att budrundan avslutats, förutsatt att buden godtagits och den systemansvarige för överföringssystemet genomför tilldelningsförfarandet.

12.   Resultaten av auktionen ska göras tillgängliga samtidigt för de enskilda nätanvändarna.

13.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras åtminstone vid varje dags slut.

Artikel 16

Auktionsalgoritmer

1.   Om flera standardkapacitetsprodukter erbjuds under en auktion ska den respektive tilldelningsalgoritmen tillämpas separat för varje standardkapacitetsprodukt när den tilldelas. Bud för de olika standardkapacitetsprodukterna ska beaktas oberoende av varandra vid tillämpningen av auktionsalgoritmen.

2.   Vid årliga auktioner för årsvis kapacitet, årliga auktioner för kvartalvis kapacitet och rullande auktioner för månadsvis kapacitet ska en algoritm för ascending-clock-auktioner med flera budrundor användas, i enlighet med artikel 17.

3.   För rullande auktioner för kapacitet nästkommande gasdygn och för inomdygnskapacitet ska en algoritm för enhetsprisauktioner med en enda budrunda tillämpas, i enlighet med artikel 18.

Artikel 17

Algoritm för ascending-clock-auktioner

1.   Ascending-clock-auktioner ska göra det möjligt för nätanvändarna att lämna volymbud i förhållande till stigande priser som tillkännages i på varandra följande budrundor, med början på acceptpriset P0.

2.   Den första budrundan, med ett associerat pris som motsvarar acceptpriset P0, ska pågå tre timmar. Efterföljande budrundor ska vara i 1 timme. Det ska vara 1 timme mellan budrundorna.

3.   Buden ska innehålla följande uppgifter:

a)

Identiteten för den nätanvändare som bjuder.

b)

Den berörda sammanlänkningspunkten och flödesriktningen.

c)

Den standardkapacitetsprodukt för vilken kapacitet begärs.

d)

För varje prissteg: kapacitetsmängden för respektive standardkapacitetsprodukt som ansökan avser.

e)

Om inkrementell kapacitet erbjuds: den berörda erbjudandenivån.

4.   Ett bud ska betraktas som giltigt om det lämnas av en nätanvändare och uppfyller alla villkor i den här artikeln.

5.   För att nätanvändare ska få delta i en auktion ska det vara obligatoriskt att de lämnar ett volymbud i den första budrundan.

6.   De systemansvariga för överföringssystemen ska ge nätanvändarna möjlighet att automatiskt lämna bud i varje prissteg.

7.   Så snart en budrunda slutar ska det inte längre vara möjligt att ändra, återkalla eller variera giltiga bud. Alla giltiga bud blir bindande åtaganden från nätanvändarnas sida att boka kapacitet för den begärda mängden per tillkännagivet pris, förutsatt att clearingpriset vid auktionen är det som tillkännagetts i den aktuella budrundan.

8.   Volymbudet per nätanvändare i varje budrunda ska vara lika stort eller mindre än den kapacitet som erbjuds i en viss auktion. Det volymbud som en nätanvändare lämnar till ett visst pris ska vara lika med eller mindre än det volymbud som samma nätanvändare lämnat i den föregående rundan, utom i fall där punkt 16 är tillämplig.

9.   Bud kan fritt lämnas, ändras eller återkallas under en budrunda, förutsatt att alla bud är förenliga med punkt 8. Giltiga bud ska förbli giltiga tills de ändras eller återkallas.

10.   För varje sammanlänkningspunkt och standardkapacitetsprodukt ska ett stort prissteg och ett litet prissteg definieras, och dessa ska offentliggöras innan auktionen i fråga äger rum. Det lilla prissteget ska fastställas så att en ökning med ett visst antal hela små prissteg motsvarar en ökning med ett stort prissteg.

11.   Vid fastställandet av det stora prissteget ska man i möjligaste mån försöka minimera auktionsförfarandets längd. Vid fastställandet av det lilla prissteget ska man i möjligaste mån försöka minimera mängden osåld kapacitet om auktionen stänger på ett pris som är högre än acceptpriset.

12.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är mindre än eller lika med den kapacitet som erbjuds i slutet av den första budrundan ska auktionen avslutas.

13.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är större än den kapacitet som erbjuds i slutet av den första budrundan eller en efterföljande budrunda ska ytterligare en budrunda inledas, där priset är lika med priset i den föregående budrundan, plus det stora prissteget.

14.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är lika med den kapacitet som erbjuds i slutet av den andra budrundan eller en efterföljande budrunda ska auktionen avslutas

15.   Om ett första underskridande av efterfrågan inträffar ska en prissänkning göras och ytterligare en budrunda inledas. I den ytterligare budrundan ska priset vara lika med det pris som tillämpats i den budrunda som föregick det första underskridandet av efterfrågan, plus det lilla prissteget. Ytterligare budrundor med ökningar motsvarande det lilla prissteget ska därefter inledas tills den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är mindre än eller lika med den kapacitet som erbjuds, varvid auktionen ska avslutas.

16.   Volymbudet per nätanvändare i alla budrundor där små prissteg tillämpas ska vara lika med eller mindre än det volymbud som lämnats av samma nätanvändare i den budrunda som föregick det första underskridandet av efterfrågan. Det volymbud som en nätanvändare lämnar för ett visst litet prissteg ska vara lika med eller mindre än det volymbud som samma nätanvändare lämnat i den föregående budrundan med små prissteg. Volymbudet per nätanvändare i alla budrundor där små prissteg tillämpas ska vara lika med eller större än det volymbud som lämnats av samma nätanvändare under den budrunda där det första underskridandet av efterfrågan inträffade.

17.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är större än den kapacitet som erbjuds i en budrunda där priset är lika med det pris som ledde till det första underskridandet av efterfrågan, minus ett (1) litet prissteg, ska auktionen avslutas. Clearingpriset ska vara det pris som ledde till det första underskridandet av efterfrågan, och de vinnande buden ska vara de som lämnats in under den ursprungliga budrundan där det första underskridandet av efterfrågan ägde rum.

18.   Efter varje budrunda ska efterfrågan hos alla nätanvändare i en viss auktion offentliggöras så snart som möjligt i sammanställd form.

19.   Det pris som tillkännages för den sista budrundan då auktionen avslutas ska anses utgöra clearingpriset för den specifika auktionen, utom i fall där punkt 17 är tillämplig.

20.   Alla nätanvändare som har lämnat giltiga volymbud till clearingpriset ska tilldelas kapacitet i enlighet med sina volymbud till clearingpriset. Om inkrementell kapacitet erbjuds ska tilldelningen av inkrementell kapacitet vara avhängig av resultatet av den ekonomiska prövningen i enlighet med artikel 22. Nätanvändare med vinnande bud ska betala clearingpriset för den specifika auktionen, vilket kan vara ett fast eller rörligt pris i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/460, liksom alla eventuella avgifter som är tillämpliga vid den tidpunkt då den tilldelade kapaciteten kan användas.

21.   Efter varje avslutad auktion ska det slutliga auktionsresultatet, inklusive en sammanställning av tilldelade kapaciteter och clearingpriset, offentliggöras. Nätanvändare med vinnande bud ska underrättas om den kapacitetsmängd som de tilldelas, och individuell information ska endast lämnas till berörda parter. Om inkrementell kapacitet tilldelas ska denna punkt endast tillämpas på auktionsresultaten för den erbjudandenivå som erbjuder den största mängd kapacitet som resulterade i en positiv ekonomisk prövning enligt artikel 22.3.

22.   Om en ascending-clock-auktion inte har avslutats vid den planerade startpunkten (enligt auktionskalendern) för nästa kapacitetsauktion som avser samma period, ska den första auktionen avslutas utan att någon kapacitet tilldelas. Kapaciteten ska erbjudas i nästa auktion för detta syfte.

Artikel 18

Algoritm för enhetsprisauktioner

1.   I enhetsprisauktioner bjuder nätanvändarna i en enda budrunda ett pris och en kvantitet.

2.   Under budrundan för en viss auktion får nätanvändarna lämna in högst tio bud. Varje bud ska behandlas oberoende av andra bud. Efter att en budrunda avslutats får återstående bud inte ändras eller återkallas.

3.   Buden ska innehålla följande uppgifter:

a)

Identiteten för den nätanvändare som bjuder.

b)

Den berörda sammanlänkningspunkten och flödesriktningen.

c)

Den standardkapacitetsprodukt för vilken kapacitet begärs.

d)

Den kapacitetsmängd för respektive standardkapacitetsprodukt som ansökan avser, som ska vara lika med eller mindre än den kapacitet som erbjuds i en viss auktion.

e)

Den minsta kapacitetsmängd för respektive standardkapacitetsprodukt som nätanvändaren går med på att tilldelas enligt relevant algoritm, om nätanvändaren inte tilldelas den mängd som begärts enligt led d.

f)

De budpriser – som inte får vara lägre än acceptpriset för standardkapacitetsprodukten i fråga – som nätanvändaren är beredd att betala för den begärda kapaciteten. Bud som ligger under acceptpriset ska inte godtas.

4.   Den systemansvarige för överföringssystemet ska rangordna alla bud för en viss standardkapacitetsprodukt efter budpris, med det högsta priset först.

5.   De bud som återstår då en budrunda avslutas ska betraktas som bindande för de nätanvändare som tilldelas åtminstone den minsta kapacitetsmängd som begärts i enlighet med punkt 3 e.

6.   Efter rangordning av buden i enlighet med punkt 4 och med förbehåll för punkterna 7–10 ska kapacitet tilldelas buden i förhållande till deras prisrankning. Alla bud för vilka kapacitet tilldelas ska betraktas som vinnande. Efter tilldelningen av kapacitet ska återstående kapacitet som inte tilldelats minskas med denna kvantitet.

7.   Efter tillämpning av punkt 6 och med förbehåll för punkt 9 ska, om den kapacitetsmängd som en nätanvändare lämnat bud på överstiger den återstående icke-tilldelade kapaciteten (efter att nätanvändare som lämnat högre bud har tilldelats kapacitet), denna nätanvändare tilldelas kapacitet som är lika med den återstående icke-tilldelade kapaciteten.

8.   Om vart och ett av två eller flera bud anger samma pris och den sammanlagda återstående relevanta kapacitetsmängden i dessa bud överstiger den återstående icke-tilldelade mängden ska, efter tillämpning av punkt 7 och med förbehåll för punkt 9, den återstående icke-tilldelade mängden tilldelas proportionellt mot de mängder som begärts i varje sådant bud.

9.   Om den mängd som ska tilldelas för ett bud i enlighet med punkterna 6, 7 eller 8 understiger den minsta kapacitetsmängden enligt punkt 3 e, ska budet betraktas som resultatlöst, och en reviderad tilldelning ska göras mellan återstående likvärdiga prisbud enligt punkt 8; alternativt ska en tilldelning göras för nästa prisbud i enlighet med punkt 6.

10.   Om den återstående mängd som ska tilldelas för något bud i enlighet med punkterna 6, 7, 8 eller 9 är lika med noll, ska ingen ytterligare kapacitet tilldelas för återstående bud. Dessa bud ska betraktas som resultatlösa.

11.   Om efterfrågan överstiger tillgången till acceptpriset ska clearingpriset definieras som priset för det lägsta vinnande budet. I alla övriga fall ska clearingpriset vara lika med acceptpriset. Nätanvändare med vinnande bud ska betala clearingpriset för den specifika auktionen, vilket kan vara ett fast eller rörligt pris i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/460, liksom alla eventuella avgifter som är tillämpliga vid den tidpunkt då den tilldelade kapaciteten kan användas.

KAPITEL IV

KOMBINERING AV KAPACITET VID SAMMANLÄNKNINGSPUNKTER

Artikel 19

Kombinerade kapacitetsprodukter

Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt erbjuda kombinerade kapacitetsprodukter enligt följande principer:

1.

På båda sidor av en sammanlänkningspunkt ska all fast kapacitet erbjudas som kombinerad kapacitet, i den mån fast eller inkrementell kapacitet finns tillgänglig på båda sidor om sammanlänkningspunkten.

2.

Systemansvariga för överföringssystem ska erbjuda kapacitet för den relevanta standardkapacitetsprodukten via en bokningsplattform, i enlighet med artikel 37 och enligt det tillämpliga tilldelningsförfarandet, enligt vad som anges i kapitel III.

3.

Den kombinerade kapacitet som kommer att tillhandahållas av de berörda systemansvariga för överföringssystemen vid en sammanlänkningspunkt ska tilldelas genom ett enda tilldelningsförfarande.

4.

Nätanvändare ska uppfylla gällande villkor i transportavtalen för de berörda systemansvariga för överföringssystemen från den tidpunkt då avtalen om transportkapacitet tecknas.

5.

Om det under någon period finns större tillgänglig fast kapacitet på ena sidan av en sammanlänkningspunkt än på den andra sidan, får den systemansvarige för överföringssystemet med störst tillgänglig fast kapacitet erbjuda nätanvändarna denna extrakapacitet i form av en åtskild produkt i enlighet med auktionskalendern och följande bestämmelser:

a)

Om det finns ett transportavtal för åtskild kapacitet på den andra sidan av en sammanlänkningspunkt får kapacitet erbjudas på åtskild basis om mängden och varaktigheten inte går utöver vad som anges i det befintliga transportavtalet på den andra sidan.

b)

Om sådan extrakapacitet inte omfattas av punkt 5 a får den erbjudas för en period på högst ett år.

6.

All åtskild kapacitet som tilldelas i enlighet med punkt 5 får användas och nomineras som sådan. Den får också bli föremål för handel på andrahandsmarknaden.

7.

Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska upprätta ett gemensamt nomineringsförfarande för kombinerad kapacitet och ge nätanvändarna möjlighet att nominera flöden som ingår i deras kombinerade kapacitet genom en enda nominering.

8.

Skyldigheterna att erbjuda kombinerad kapacitet ska även, i den mån de är relevanta, gälla andrahandsmarknaden för kapacitet. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska kapacitet som ursprungligen tilldelats som kombinerad kapacitet bara kunna återförsäljas som kombinerad kapacitet på andrahandsmarknaden.

9.

Om två eller flera sammanlänkningspunkter förbinder samma två angränsande entry-exitsystem ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen erbjuda sammanlänkningspunkternas tillgängliga kapacitet vid en (1) virtuell sammanlänkningspunkt. Om mer än två systemansvariga för överföringssystem berörs, till följd av att kapaciteten i ett av eller båda entry-exitsystemen saluförs av mer än en systemansvarig för överföringssystem, ska den virtuella sammanlänkningspunkten om så är möjligt omfatta samtliga dessa systemansvariga för överföringssystem. I samtliga fall ska en virtuell sammanlänkningspunkt bara inrättas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den totala tekniska kapaciteten vid de virtuella sammanlänkningspunkterna ska vara lika med eller större än summan av de tekniska kapaciteterna för alla sammanlänkningspunkter som bidrar till de virtuella sammanlänkningspunkterna.

b)

Sammanlänkningspunkten underlättar en ekonomisk och effektiv användning av systemet inbegripet, men inte begränsat till, bestämmelserna i artikel 16 i förordning (EG) nr 715/2009.

Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska påbörja den analys som krävs och ska inrätta funktionella virtuella sammanlänkningspunkter senast den 1 november 2018.

Artikel 20

Anpassning av huvudvillkoren för kombinerade kapacitetsprodukter

1.   Före den 6 januari 2018 ska Entsog, efter samråd med intressenter, utarbeta en katalog över huvudvillkoren i det eller de transportavtal som används för kombinerade kapacitetsprodukter av de systemansvariga för överföringssystemen. Entsog ska analysera befintliga transportavtal, kartlägga och kategorisera skillnader i förhållande till huvudvillkoren och orsakerna till dessa skillnader och offentliggöra sina slutsatser i en rapport.

2.   På grundval av den rapport som avses i punkt 1 ska Entsog, efter samråd med intressenter, inom sex månader från offentliggörandet av rapporten utarbeta och offentliggöra en mall för huvudvillkoren för tillhandahållandet av kombinerade kapacitetsprodukter som omfattar avtalsbestämmelser som inte påverkas av grundläggande principiella skillnader i nationell lagstiftning eller rättspraxis.

3.   Byrån ska, med vederbörligt beaktande av yttrandena från de nationella tillsynsmyndigheterna, avge ett yttrande om mallen för huvudvillkoren inom ytterligare tre månader. Med beaktande av byråns yttrande ska Entsog på sin webbplats offentliggöra den slutliga mallen för huvudvillkor senast tre månader efter att ha mottagit byråns yttrande.

4.   Efter offentliggörandet av den slutliga mallen för gemensamma huvudvillkor får de systemansvariga för överföringssystemen, efter godkännande från den nationella tillsynsmyndigheten, tillämpa villkoren i mallen på nyligen avtalade kombinerade kapacitetsprodukter.

Artikel 21

Kombinering av kapacitet där befintliga transportavtal föreligger

1.   Nätanvändare som är parter i transportavtal för åtskild kapacitet vid de olika sammanlänkningspunkterna ska sträva efter att sluta ett avtal om kombinering av kapacitet genom avtalsmässiga arrangemang (nedan kallat kombineringsavtal), i enlighet med bestämmelserna i artikel 19. Sådana nätanvändare och systemansvariga för överföringssystem ska rapportera till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna om alla kombineringsavtal som har ingåtts av alla parter till befintliga transportavtal.

2.   Systemansvariga för överföringssystem som är parter i befintliga transportavtal får när som helst delta i diskussioner om kombineringsavtal, på inbjudan av nätanvändare som är parter i befintliga transportavtal.

3.   Från och med den 1 januari 2018 ska systemansvariga för överföringssystem erbjuda nätanvändare en kostnadsfri tjänst för konvertering av kapacitet, om nätanvändaren innehar omatchad åtskild kapacitet på ena sidan av en sammanlänkningspunkt. En sådan tjänst för konvertering av kapacitet ska tillämpas på sådana årsvisa, kvartalsvisa och månadsvisa kapacitetsprodukter för kombinerad fast kapacitet vid sammanlänkningspunkten som nätanvändaren måste förvärva på grund av att otillräcklig åtskild kapacitet på den andra sidan av sammanlänkningspunkten erbjöds av en angränsande systemansvarig för överföringssystem. Denna tjänst ska erbjudas på icke-diskriminerande grund och förhindra att ytterligare avgifter tillämpas på nätanvändare för kapacitet som de redan innehar. I synnerhet ska betalningar för den del av den avtalade kombinerade kapaciteten som nätanvändare redan innehar i form av omatchad åtskild kapacitet begränsas till ett möjligt auktionstillägg. Denna tjänst ska baseras på den konverteringsmodell som utarbetas av Entsog och som ska färdigställas senast den 1 oktober 2017, efter samråd med intressenter och byrån. Införandet kan förenklas genom den eller de bokningsplattformar för kapacitet som avses i artikel 37. Användningen av denna tjänst ska rapporteras årligen till respektive nationella tillsynsmyndigheter.

4.   Om de olika nätanvändarna enats om ett kombineringsavtal ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen i sammanlänkningspunkten så snart som möjligt informeras av parterna i det planerade kombineringsavtalet, och överflyttningen av den berörda kapaciteten ska genomföras. Kombineringsavtalet ska under alla omständigheter genomföras med förbehåll för tillämpliga villkor i befintliga relaterade transportavtal. När kombineringsavtalet genomförts ska den berörda kapaciteten behandlas som kombinerad kapacitet.

5.   Under alla omständigheter ska kombineringsavtal avseende kapacitet som kombinerats genom ändring av befintliga avtal inte ha längre varaktighet än de ursprungliga transportavtalen.

6.   All kapacitet ska kombineras så snart som möjligt. Befintliga transportavtal för åtskild kapacitet får inte förnyas, förlängas eller löpa vidare efter det att dess sista giltighetsdag passerats. Sådan kapacitet ska bli tillgänglig från och med transportavtalens upphörandedatum.

KAPITEL V

FÖRFARANDE FÖR INKREMENTELL KAPACITET

Artikel 22

Ekonomisk prövning

1.   En ekonomisk prövning enligt denna artikel ska genomföras av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller den nationella tillsynsmyndigheten, enligt beslut av den nationella tillsynsmyndigheten, för varje erbjudandenivå för ett projekt för inkrementell kapacitet efter det att de berörda systemansvariga för överföringssystemen har erhållit bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet, och ska omfatta följande parametrar:

a)

Nuvärdet av bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet, som beräknas som den diskonterade summan av följande parametrar:

i)

Summan av de uppskattade referenspriserna och ett eventuellt auktionstillägg och ett eventuellt obligatoriskt minimitillägg, multiplicerad med mängden av den avtalade inkrementella kapaciteten,

ii)

Summan av ett eventuellt auktionstillägg och ett eventuellt obligatoriskt minimitillägg, multiplicerad med mängden tillgänglig kapacitet som avtalats i kombination med den inkrementella kapaciteten,

b)

nuvärdet av den uppskattade ökningen av den systemansvariges tillåtna eller eftersträvade intäkter i samband med den inkrementella kapacitet som ingår i respektive erbjudandenivå, enligt godkännande från den berörda nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 28.2,

c)

f-faktorn.

2.   Resultatet av den ekonomiska prövningen ska vara

a)

positivt om värdet av den parameter som anges i punkt 1 a i förhållande till den parameter som anges i punkt 1 b är minst lika med f-faktorn,

b)

negativt om värdet av den parameter som anges i punkt 1 a i förhållande till den parameter som anges i punkt 1 b är mindre än f-faktorn.

3.   Ett projekt för inkrementell kapacitet ska inledas om den ekonomiska prövningen ger ett positivt resultat på båda sidor om en sammanlänkningspunkt för minst en erbjudandenivå som omfattar inkrementell kapacitet. I fall där mer än en erbjudandenivå ger ett positivt resultat av den ekonomiska prövningen ska den erbjudandenivå med störst kapacitet som gav ett positivt resultat användas för att gå vidare med projektet för driftsättning av inkrementell kapacitet. Om ingen erbjudandenivå leder till ett positivt resultat ska det särskilda förfarandet för inkrementell kapacitet avslutas.

Artikel 23

f-faktorn

1.   Vid tillämpningen av den ekonomiska prövning som avses i artikel 22 ska den nationella tillsynsmyndigheten fastställa nivån för f-faktorn för varje enskild erbjudandenivå, med beaktande av följande:

a)

Den mängd teknisk kapacitet som avsatts i enlighet med artikel 8.8 och 8.9.

b)

Positiva externa effekter av projektet för inkrementell kapacitet, för marknaden eller överföringsnätet, eller båda.

c)

Giltighetstiden för nätanvändarnas bindande åtaganden att ingå avtal om kapacitet, jämförd med tillgångens ekonomiska livstid.

d)

I vilken utsträckning efterfrågan på den kapacitet som skapas i projektet för inkrementell kapacitet kan förväntas fortbestå bortom den tidsperiod som används i den ekonomiska prövningen.

2.   Om en ekonomisk prövning ger ett positivt resultat ska investeringskostnaderna för den inkrementella kapaciteten återspeglas i en höjning av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna, i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.

Artikel 24

Sammanföring till en gemensam ekonomisk prövning

1.   För att göra det lättare att erbjuda kombinerade kapacitetsprodukter ska de enskilda ekonomiska testparametrar som tillämpas av de berörda systemansvariga för överföringssystemen för en viss erbjudandenivå kombineras till en gemensam ekonomisk prövning.

2.   Denna gemensamma ekonomiska prövning ska omfatta följande parametrar:

a)

Nuvärdet av nätanvändarnas bindande åtaganden att ingå avtal om kombinerad kapacitet, som är summan av värdena för de berörda systemansvariga för överföringssystemen enligt artikel 22.1 a.

b)

Summan av de enskilda nuvärdena av den uppskattade ökning av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna för de berörda systemansvariga för överföringssystemen som är hänförlig till den inkrementella kapaciteten för respektive erbjudandenivå.

c)

Den f-faktor som definierar hur stor andel av den parameter som anges i led b som måste täckas av den parameter som anges i led a och gör det möjligt för alla berörda systemansvariga för överföringssystem att täcka sina på förhand fastställda andelar.

3.   Resultatet av den gemensamma ekonomiska prövningen ska vara positivt om alla underliggande ekonomiska prövningar leder till positiva resultat i enlighet med artikel 22.2 a, med hänsyn tagen till en eventuell omfördelning av intäkterna enligt punkterna 4 och 5. Annars ska resultatet av den gemensamma ekonomiska prövningen vara negativt.

4.   Om en omfördelning av inkomsterna skulle kunna leda till en minskning av den nivå av bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet som krävs för en positiv gemensam ekonomisk prövning får de systemansvariga för överföringssystemen lägga fram mekanismerna för omfördelning av intäkter från inkrementell kapacitet inför de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för samordnat godkännande.

5.   En omfördelning av inkomsterna kan ske på följande sätt:

a)

I samband med integreringen av de enskilda ekonomiska parametrarna i en gemensam ekonomisk prövning.

b)

Om den gemensamma ekonomiska prövningen leder till ett negativt resultat samtidigt som nivån av nätanvändarnas bindande åtaganden att ingå avtal om kapacitet överstiger det minimum som krävs för att täcka det enskilda nuvärdet av höjningen av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna för minst en av de berörda systemansvariga för överföringssystemen.

Artikel 25

Offentliggörandekrav avseende den ekonomiska prövningen

1.   För varje enskilt projekt för inkrementell kapacitet ska den eller de systemansvariga för överföringssystemen inför den eller de berörda nationella tillsynsmyndigheterna lägga fram följande uppgifter för varje erbjudandenivå för godkännande:

a)

De referenspriser som uppskattas för den tidsperiod som det ursprungliga erbjudandet om inkrementell kapacitet avser och som används för beräkning av den parameter som anges i artikel 22.1 a respektive i artikel 24.2 a, beroende på om det gäller en enskild eller en gemensam ekonomisk prövning.

b)

De parametrar som anges i artikel 22.1 b–c respektive artikel 24.2 b–c, beroende på om det gäller en enskild eller en gemensam ekonomisk prövning.

c)

I tillämpliga fall, det intervall för nivån för det obligatoriska minimitillägget som avses i artikel 33.4 i förordning (EU) 2017/460, för varje erbjudandenivå och sammanlänkningspunkt, som tillämpas vid den första auktionen och möjligen även i följande auktioner där den inkrementella kapaciteten erbjuds, enligt definitionen i artikel 33.3 i förordning (EU) 2017/460.

2.   Efter den eller de berörda nationella tillsynsmyndigheternas godkännande ska de uppgifter som anges i punkt 1 offentliggöras av den eller de berörda systemansvariga för överföringssystemen, i enlighet med artikel 28.3.

Artikel 26

Bedömning av efterfrågan på marknaden

1.   Omedelbart efter inledandet av den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska de systemansvariga för överföringssystemen åtminstone varje udda år samarbeta vid bedömningen av marknadens efterfrågan på inkrementell kapacitet och genomföra tekniska undersökningar för projekt för inkrementell kapacitet för sina gemensamma sammanlänkningspunkter. Den första bedömningen av efterfrågan ska genomföras 2017, från och med denna förordnings ikraftträdande.

2.   Senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen på vardera sidan av en gräns mellan entry-exitsystem åtminstone varje udda år utarbeta gemensamma bedömningsrapporter om efterfrågan på marknaden; varje sådan rapport ska täcka alla sammanlänkningspunkter på minst en gräns mellan entry-exitsystem. Bedömningsrapporten om efterfrågan på marknaden ska utvärdera alla nätanvändares framtida efterfrågan på inkrementell kapacitet, i enlighet med punkt 8, och ange om ett projekt för inkrementell kapacitet inleds.

3.   Bedömningsrapporten om efterfrågan på marknaden ska offentliggöras, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, på webbplatserna för de berörda systemansvariga för överföringssystemen, senast 16 veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet, åtminstone varje udda år.

4.   Entsog ska samordna och stödja fullbordandet av bedömningsrapporterna om efterfrågan på marknaden, bl.a. genom att tillhandahålla en standardmall och offentliggöra rapporterna på sin webbplats.

5.   Om nätanvändare efterfrågar inkrementell kapacitet senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet under jämna år får de berörda systemansvariga för överföringssystemen enas om att göra en bedömning av efterfrågan på marknaden även under ett jämnt år, förutsatt att

a)

det förfarande som fastställs i artiklarna 26–30 kan avslutas före början av nästa cykel av efterfrågebedömning som avses i punkt 1, och

b)

auktionskalendern respekteras.

6.   De systemansvariga för överföringssystemen ska beakta icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnas in senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet i sin pågående bedömning av efterfrågan på marknaden.

7.   Systemansvariga för överföringssystem får beakta icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnas in efter den tidsfrist som fastställs i punkt 6 i sin pågående bedömning av efterfrågan på marknaden, eller ta med dem i nästa bedömning av efterfrågan på marknaden.

8.   De icke-bindande efterfrågeanmälningar som avses i punkterna 6 och 7 ska minst innehålla följande uppgifter:

a)

De två eller flera angränsande entry-exitsystem mellan vilka efterfrågan på inkrementell kapacitet (på ena eller båda sidorna av en sammanlänkningspunkt) har anmälts, och vilken riktning som efterfrågats.

b)

Det eller de gasår för vilket en efterfrågan på inkrementell kapacitet anmälts.

c)

Den kapacitet som efterfrågas mellan de berörda entry-exitsystemen.

d)

Uppgifter om icke-bindande efterfrågeanmälningar som har lämnats eller kommer att lämnas in till andra systemansvariga för överföringssystem, om sådana anmälningar är kopplade till varandra, t.ex. efterfrågan på kapacitet vid flera samhörande sammanlänkningspunkter.

9.   Nätanvändarna ska ange om deras efterfrågan omfattas av några villkor enligt leden a–d i punkt 8.

10.   De systemansvariga ska besvara icke-bindande efterfrågeanmälningar inom 16 veckor från början av de årliga auktionerna för årsvis kapacitet, eller inom åtta veckor från mottagandet av efterfrågeanmälningar i enlighet med punkt 7. Svaret ska innehålla åtminstone någon av följande uppgifter:

a)

Huruvida den systemansvarige för överföringssystemet kan beakta den anmälda efterfrågan i den pågående processen.

b)

När det gäller efterfrågeanmälningar i enlighet med punkt 7, huruvida de är tillräckliga för att motivera inledandet av ett förfarande för inkrementell kapacitet enligt punkt 5.

c)

I vilken rapport om bedömning av efterfrågan på marknaden enligt punkt 3 som efterfrågeanmälningen kommer att bedömas, förutsatt att den anmälda efterfrågan inte kan beaktas enligt punkterna a och b, vilket ska motiveras.

11.   En systemansvarig för överföringssystem får ta ut avgifter för verksamhet i samband med inlämnandet av icke-bindande efterfrågeanmälningar. Dessa avgifter ska återspegla de administrativa kostnaderna för inlämnandet av efterfrågeanmälningar, och ska godkännas av den berörda nationella tillsynsmyndigheten och offentliggöras på den systemansvariges webbplats. Sådana avgifter ska återbetalas till respektive nätanvändare om utfallet av den ekonomiska prövningen är positivt för minst en erbjudandenivå som omfattar inkrementell kapacitet vid den berörda sammanlänkningspunkten.

12.   I rapporten om bedömningen av efterfrågan på marknaden ska följande kriterier beaktas:

a)

Huruvida fysisk kapacitetsbrist har identifierats i den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen, som innebär att en viss region är underförsörjd i ett rimligt scenario för toppbelastning och där denna kapacitetsbrist skulle kunna avhjälpas genom att inkrementell kapacitet erbjuds vid den berörda sammanlänkningspunkten, eller huruvida en nationell nätutvecklingsplan identifierar ett konkret och varaktigt fysiskt transportbehov.

b)

Huruvida ingen årsvis standardkapacitetsprodukt mellan två angränsande entry-exitsystem är tillgänglig vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet för det år då inkrementell kapacitet skulle kunna erbjudas för första gången och under de tre därpå följande åren, eftersom all kapacitet har avtalats.

c)

Huruvida nätanvändarna har lämnat in icke-bindande efterfrågeanmälningar i vilka de efterfrågar inkrementell kapacitet under flera på varandra följande år och alla andra ekonomiskt effektiva möjligheter att maximera tillgången till befintlig kapacitet är uttömda.

13.   Bedömningsrapporten om efterfrågan på marknaden ska innehålla åtminstone följande:

a)

En slutsats om huruvida ett projekt för inkrementell kapacitet ska inledas.

b)

De sammanlagda icke-bindande efterfrågeanmälningar som inkommit senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet under året för offentliggörandet av den respektive rapporten om bedömning av efterfrågan.

c)

De sammanlagda icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnats in efter den tidsfrist som anges i punkt 6 under det föregående förfarandet för inkrementell kapacitet, såvida dessa uppgifter inte beaktats i den föregående bedömningen av efterfrågan.

d)

De sammanlagda icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnats in i enlighet med punkt 7 om de systemansvariga för överföringssystemen har beslutat att beakta dem i den pågående bedömningen av efterfrågan på marknaden.

e)

En bedömning av den förväntade storleken, riktningen och varaktigheten för efterfrågan på inkrementell kapacitet vid sammanlänkningspunkterna med varje angränsande entry-exitsystem eller sammanlänkningar.

f)

En slutsats om huruvida tekniska studier för projekt för inkrementell kapacitet kommer att genomföras, samt för vilka sammanlänkningspunkter och för vilken förväntad efterfrågenivå.

g)

Preliminär tidsplan för projektet för inkrementell kapacitet, tekniska studier och det samråd som avses i artikel 27.3.

h)

En slutsats om vilka avgifter som eventuellt ska införas, i enlighet med punkt 10.

i)

Typ och, där det är känt, sammanlagt omfång av anmälningar om villkorad efterfrågan enligt punkt 9.

j)

Hur de systemansvariga för överföringssystemen har för avsikt att tillämpa artikel 11.3 i fråga om begränsningen av det antal år som erbjuds i de årliga auktionerna för årsvis kapacitet under det inkrementella förfarandet.

14.   De systemansvariga för överföringssystemen och de nationella tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra sina respektive kontaktpunkter för de projekt för inkrementell kapacitet som inletts vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten om bedömningen av efterfrågan på marknaden, och uppdatera informationen regelbundet under hela projektet.

Artikel 27

Utformningsfas

1.   Dagen efter offentliggörandet av rapporten om bedömningen av efterfrågan på marknaden ska utformningsfasen inledas, om det i rapporten identifierats behov av projekt för inkrementell kapacitet.

2.   De systemansvariga för överföringssystem som är verksamma vid respektive sammanlänkningspunkt ska genomföra tekniska studier för projekt för inkrementell kapacitet i syfte att utforma projektet och samordnade erbjudandenivåer, utgående från den tekniska genomförbarheten och rapporterna om bedömningen av efterfrågan på marknaden.

3.   Senast tolv veckor efter inledningen av utformningsfasen ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen genomföra ett offentligt samråd om utkastet till projektförslag, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, under minst en månad men högst två månader. Dessa systemansvariga ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa gränsöverskridande samordning.

Samrådet ska gälla åtminstone följande:

a)

En beskrivning av projektet för inkrementell kapacitet, inbegripet en kostnadsuppskattning.

b)

Erbjudandenivåerna för kombinerade kapacitetsprodukter vid sammanlänkningspunkten.

c)

I tillämpliga fall, utgående från de anmälningar om villkorad efterfrågan som inkommit, de systemansvarigas föreslagna alternativa tilldelningsmekanismer och deras motivering.

d)

En preliminär tidsplan för projektet för inkrementell kapacitet.

e)

Allmänna regler och villkor som nätanvändare måste godta för att delta och få tillgång till kapacitet under den bindande kapacitetstilldelningsfasen av förfarandet för inkrementell kapacitet, inklusive eventuella säkerheter som nätanvändare måste tillhandahålla och uppgifter om hur eventuella förseningar i tillhandahållandet av kapacitet eller avbrott i projektet hanteras avtalsmässigt.

f)

Om en metod med fast pris tillämpas för projektet för inkrementell kapacitet: elementen IND och RP enligt artikel 24 b i förordning (EU) 2017/460.

g)

Användarnas åtagandenivå, uttryckt som en uppskattning av den f-faktor som tillämpas i enlighet med artikel 23, som, efter samråd med de systemansvariga för överföringssystemen, föreslås och därefter godkänns av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

h)

Alla eventuella ytterligare efterfrågeanmälningar som inkommit i enlighet med artikel 26.7.

i)

Huruvida den inkrementella kapaciteten kan väntas leda till en varaktig betydande minskning i utnyttjandet av annan icke avskriven gasinfrastruktur inom samma och angränsande entry-exitsystem eller längs samma gastransportväg.

4.   I samband med utformningen av samordnade erbjudandenivåer ska de systemansvariga för överföringssystemen ha ett nära samarbete med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna och samordna sig över gränserna för att möjliggöra erbjudanden om inkrementell kapacitet i form av kombinerade produkter. Projektförslaget och utformningen av samordnade erbjudandenivåer ska ta hänsyn till resultaten av det samråd som föreskrivs i punkt 3.

Artikel 28

Godkännande och offentliggörande

1.   Efter samrådet och slutförandet av utformningsfasen för ett projekt för inkrementell kapacitet i enlighet med artikel 27 ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen lägga fram projektförslaget för projektet inför de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för samordnat godkännande. Projektförslaget ska också offentliggöras av de berörda systemansvariga för överföringssystemen, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, och ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

Alla erbjudandenivåer, för att återspegla den förväntade efterfrågan på inkrementell kapacitet vid de berörda sammanlänkningspunkterna till följd av de processer som fastställs i artiklarna 27.3 och 26.

b)

Allmänna regler och villkor som en nätanvändare måste godta för att delta och få tillgång till kapacitet under den bindande kapacitetstilldelningsfasen av förfarandet för inkrementell kapacitet, inklusive eventuella säkerheter som nätanvändare måste tillhandahålla och uppgifter om hur eventuella förseningar i tillhandahållandet av kapacitet eller avbrott i projektet hanteras avtalsmässigt.

c)

Tidsplan för projektet för inkrementell kapacitet, inklusive eventuella förändringar efter det samråd som beskrivs i artikel 27.3, samt åtgärder för att förhindra förseningar och minimera effekten av förseningar.

d)

De parametrar som definieras i artikel 22.1.

e)

Huruvida det, som ett undantag, kan krävas en längre tidsperiod för att ingå avtal om kapacitet, med en ytterligare period på upp till fem år utöver tilldelningen för upp till 15 år efter driftstarten, i enlighet med artikel 30.

f)

När så är tillämpligt, den föreslagna alternativa tilldelningsmekanismen tillsammans med motiveringen för denna i enlighet med artikel 30.2, liksom de villkor som godkänts av den systemansvarige för den bindande fasen enligt artikel 30.3.

g)

Om en metod med fast pris tillämpas för projektet för inkrementell kapacitet: de element som anges i artikel 24 b i förordning (EU) 2017/460.

2.   Inom sex månader från det att den sista av de berörda tillsynsmyndigheterna mottagit det fullständiga projektförslaget ska dessa nationella tillsynsmyndigheter offentliggöra samordnade beslut om det projektförslag som definieras i punkt 1, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska. Besluten ska innehålla motiveringar. De nationella tillsynsmyndigheterna ska informera varandra om mottagandet av projektförslaget och om huruvida det var fullständigt, i syfte att fastställa utgångspunkten för tidsfristen på sex månader.

Vid utarbetandet av den nationella tillsynsmyndighetens beslut ska varje nationell tillsynsmyndighet beakta synpunkter från de andra nationella tillsynsmyndigheterna. Under alla omständigheter ska de nationella tillsynsmyndigheterna beakta alla negativa effekter på konkurrensen eller på en effektivt fungerande inre marknad för gas i samband med de berörda projekten för inkrementell kapacitet.

Om en nationell tillsynsmyndighet invänder mot det inlämnade projektförslaget ska den underrätta de andra berörda nationella tillsynsmyndigheterna så snart som möjligt. I en sådan situation ska samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter vidta alla rimliga åtgärder för att samarbeta och nå en gemensam överenskommelse.

Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna inte kan nå en överenskommelse om den föreslagna alternativa tilldelningsmekanismen inom den sexmånadersperiod som avses i första stycket, ska byrån besluta om vilken alternativ tilldelningsmekanism som ska tillämpas, på grundval av det förfarande som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 713/2009.

3.   Efter offentliggörandet av de nationella tillsynsmyndigheternas beslut i enlighet med punkt 2, och senast två månader före erbjudandet om inkrementell kapacitet vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet, ska de systemansvariga gemensamt offentliggöra ett meddelande, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, med minst följande uppgifter:

a)

Den information som definieras i punkt 1 och som godkänts av de nationella tillsynsmyndigheterna.

b)

En avtalsmall för den kapacitet som erbjuds.

Artikel 29

Auktionering av inkrementell kapacitet

1.   Under förutsättning att de åtgärder som föreskrivs i artikel 27 genomförts ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen som standard erbjuda inkrementell kapacitet tillsammans med den tillgängliga kapaciteten vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet som kombinerade standardprodukter i ascending-clock-auktioner enligt artikel 17, och i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 och artikel 19.

2.   Auktionerna för de olika erbjudandenivåerna ska genomföras parallellt och oberoende av varandra i enlighet med artikel 17 och om inte annat följer av artikel 8.2. Endast samordnade erbjudandenivåer får auktioneras.

3.   I syfte att minimera eventuella auktionstillägg och uppnå ett positivt resultat av den ekonomiska prövningen för den högsta möjliga erbjudandenivån får en ny auktion inledas, enbart en gång, om

a)

det fanns minst två erbjudandenivåer som de systemansvariga för överföringssystemen fastställt före starten av de auktioner som beskrivs i punkt 2, och

b)

minst en erbjudandenivå var resultatlös och ledde till en negativ ekonomisk prövning, och

c)

den närmaste lägre erbjudandenivån till den lägsta resultatlösa erbjudandenivån ledde till en positiv ekonomisk prövning, och balanserades med ett auktionstillägg för minst en årsvis standardkapacitetsprodukt.

Om dessa villkor är uppfyllda får den nya auktionen inledas för den lägsta resultatlösa erbjudandenivå som avses i led b.

4.   Om den nya auktionen inte leder till ett positivt resultat av den ekonomiska prövningen ska tilldelningsresultaten av den ursprungliga auktion som avses i led c ha företräde i enlighet med artikel 17.20 och 17.21.

Artikel 30

Principer för alternativa tilldelningsmekanismer

1.   En alternativ tilldelningsmekanism omfattar högst 15 år efter driftstarten. Om resultatet av den ekonomiska prövningen inte är positivt på grundval av 15 års bokningar får de nationella tillsynsmyndigheterna i undantagsfall förlänga tidsperioden med upp till ytterligare fem år.

2.   En alternativ mekanism för kapacitetstilldelning får användas, förutsatt att de nationella regleringsmyndigheternas godkänner detta, om det är rimligt att från bedömningen av efterfrågan på marknaden enligt artikel 26 eller från det samråd som definieras i artikel 27.3 dra slutsatsen att en ascending-clock-auktion är olämplig och att projektet för inkrementell kapacitet uppfyller båda följande villkor:

a)

Det omfattar fler än två entry-exitsystem och bud infordras för flera sammanlänkningspunkter under tilldelningsförfarandet.

b)

Bud med en löptid på mer än ett år infordras.

3.   I en alternativ tilldelningsmekanism får nätanvändarna lämna bindande villkorade bud för att ingå avtal om kapacitet, under förutsättning att ett eller flera av följande villkor som anges av de systemansvariga för överföringssystemen i det godkända projektförslaget enligt artikel 28.1 är uppfyllda:

a)

Åtaganden som kopplar samman eller utesluter åtaganden vid andra sammanlänkningspunkter.

b)

Åtaganden för ett antal olika årsvisa standardkapacitetsprodukter vid en sammanlänkningspunkt.

c)

Åtaganden som har som villkor att en specifik eller minsta kapacitet tilldelas.

4.   Den alternativa mekanismen för tilldelning är föremål för de berörda nationella tillsynsmyndigheternas godkännande i enlighet med artikel 28.2. Mekanismen ska vara transparent och icke-diskriminerande men kan medge prioritering av varaktigheten för en bokning eller bud avseende större mängder kapacitet för en årsvis standardkapacitetsprodukt.

5.   Om antingen varaktigheten för en bokning eller bud för större mängder kapacitet prioriteras ska de nationella tillsynsmyndigheterna vid tillämpning av artikel 8.8 besluta att avsätta en mängd motsvarande minst 10 % och upp till 20 % av den tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt. Kapacitet som avsätts på detta sätt ska erbjudas i enlighet med artikel 8.7.

Artikel 31

Övergångsbestämmelser

När det gäller projekt för inkrementell kapacitet som inleds före denna förordnings ikraftträdande ska artiklarna 26–30 tillämpas, såvida inte den respektive nationella tillsynsmyndigheten har beviljat de tillämpliga godkännandena för kapacitetstilldelning för sådana projekt före den 1 augusti 2017.

KAPITEL VI

FRÅNKOPPLINGSBAR KAPACITET

Artikel 32

Tilldelning av frånkopplingsbara tjänster

1.   Från och med den 1 januari 2018 ska systemansvariga för överföringssystem erbjuda standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som varar längre än ett dygn endast om motsvarande månadsvisa, kvartalsvisa eller årsvisa standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet såldes med auktionstillägg, såldes ut eller inte erbjöds.

2.   Systemansvariga för överföringssystem ska erbjuda en dygnsvis kapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet i båda riktningar vid sammanlänkningspunkter där respektive standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet såldes ut dagen före eller inte erbjöds. Vid enkelriktade sammanlänkningspunkter där fast kapacitet bara erbjuds i en riktning, ska de systemansvariga för överföringssystemen erbjuda minst en dygnsvis produkt för frånkopplingsbar kapacitet i den andra riktningen.

3.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds får detta inte påverka den erbjudna mängden fast kapacitet på ett negativt sätt. De systemansvariga för överföringssystemen får inte avsätta kapacitet som kan erbjudas som fast kapacitet i syfte att erbjuda den som frånkopplingsbar kapacitet.

4.   Om andra produkter för frånkopplingsbar kapacitet än dygnsvisa produkter erbjuds ska samma löptid gälla för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet.

5.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds ska den, utom för frånkopplingsbar inomdygnskapacitet, tilldelas genom ett auktionsförfarande.

6.   Frånkopplingsbar inomdygnskapacitet ska tilldelas genom ett övernomineringsförfarande.

7.   Frånkopplingsbar inomdygnskapacitet ska tilldelas endast om den fasta kapaciteten, vare sig det gäller teknisk kapacitet eller ytterligare kapacitet, har sålts ut.

8.   Om auktioner hålls för någon typ av produkter för frånkopplingsbar kapacitet som sträcker sig längre än inomdygnskapacitet, ska de systemansvariga för överföringssystemen offentliggöra de mängder frånkopplingsbar kapacitet som erbjuds, om denna är känd, innan auktionsförfarandet inleds.

9.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds ska den tilldelas genom en separat auktion efter det att fast kapacitet med samma varaktighet har tilldelats, men innan auktionen för fast kapacitet med kortare varaktighet inleds, med undantag av frånkopplingsbar inomdygnskapacitet.

10.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds ska auktionerna ha samma utformning och tillämpa samma tidsramar som auktionerna för fast kapacitet. De exakta auktionsdatum som kommer att användas för auktioner för frånkopplingsbar kapacitet ska specificeras i auktionskalendern, med undantag för frånkopplingsbar inomdygnskapacitet. För årliga auktioner för årsvis kapacitet, årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet och samtliga rullande auktioner för månadsvis kapacitet ska de systemansvariga för överföringssystemen en vecka före auktionens början underrätta nätanvändarna om den mängd frånkopplingsbar kapacitet som kommer att erbjudas. Om en auktion för fast kapacitet inte har avslutats den dag som planerats som startdag för auktionerna för frånkopplingsbar kapacitet, ska auktionerna för frånkopplingsbar kapacitet inledas senast nästa arbetsdag efter det att respektive auktioner för fast kapacitet har avslutats. I sådana fall ska alla ändringar av erbjudna kvantiteter meddelas minst tolv timmar innan respektive auktion för frånkopplingsbar kapacitet inleds.

Artikel 33

Minsta ledtider för frånkoppling

1.   Frånkopplingsbar kapacitet ska ha minsta möjliga ledtider för frånkoppling, vilka ska bestämmas gemensamt av angränsande systemansvariga för överföringssystem.

2.   Standardvärdet för minsta ledtid för frånkoppling för en given gastimme ska vara fyrtiofem minuter efter det att renomineringscykeln för den gastimmen påbörjats. Om två systemansvariga för överföringssystem vill förkorta ledtiden för frånkoppling ska alla överenskommelser mellan dem i detta syfte vara föremål för den behöriga nationella tillsynsmyndighetens godkännande.

Artikel 34

Samordning av frånkopplingsprocessen

Den systemansvarige för överföringssystemet som initierar frånkopplingen ska underrätta den berörda angränsande systemansvarige för överföringssystemet. Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska underrätta sina respektive berörda nätanvändare så snart som möjligt, men med vederbörligt beaktande av informationens tillförlitlighet.

Artikel 35

Fastställd sekvens för frånkoppling

1.   Om summan av nomineringarna överstiger den kvantitet gas som kan flöda i en viss sammanlänkningspunkt ska ordningsföljden för frånkopplingarna fastställas utifrån den avtalsenliga tidstämpeln för respektive transportavtal på frånkopplingsbar basis. Vid frånkoppling ska transportavtal som trätt i kraft tidigare ha företräde framför transportavtal som trätt i kraft senare.

2.   Om två eller flera nomineringar rangordnas lika i ordningsföljden för frånkoppling, efter att förfarandet i punkt 1 tillämpats, och den systemansvarige för överföringssystemet inte frånkopplar kapaciteten för samtliga nomineringar, ska en proportionell reduktion av dessa specifika nomineringar tillämpas.

3.   För att ta hänsyn till skillnaderna mellan de olika tjänsterna för frånkopplingsbar kapacitet inom unionen ska angränsande systemansvariga för överföringssystem genomföra och samordna de gemensamma förfaranden som föreskrivs i denna artikel för varje enskild sammanlänkningspunkt.

Artikel 36

Skäl för frånkoppling

Systemansvariga för överföringssystem ska ange skäl för frånkoppling antingen direkt i sina transportavtal om frånkopplingsbar kapacitet eller i de allmänna villkor som gäller för dessa avtal. Skäl för frånkoppling kan vara – men begränsas inte till – gaskvalitet, tryck, temperatur, flödesmönster, användning av avtal för fast kapacitet, underhåll, begränsningar upp- eller nedströms, skyldigheter beträffande allmännyttiga tjänster och kapacitetsförvaltning till följd av förfaranden för hantering av överbelastning.

KAPITEL VII

KAPACITETSBOKNINGSPLATTFORMAR

Artikel 37

Kapacitetsbokningsplattformar

1.   De systemansvariga för överföringssystemen ska tillämpa denna förordning genom att erbjuda kapacitet via en eller ett begränsat antal gemensamma webbaserade bokningsplattformar. De systemansvariga för överföringssystemen kan själva driva dessa plattformar, eller låta en godkänd part, som vid behov agerar på deras vägnar gentemot nätanvändarna, driva plattformen.

2.   Gemensamma bokningsplattformar ska tillämpa följande regler:

a)

Reglerna och förfarandena för att erbjuda och tilldela all kapacitet i enlighet med kapitel III ska gälla.

b)

Inrättandet av ett förfarande för att erbjuda fast kombinerad kapacitet i enlighet med kapitel IV ska prioriteras.

c)

Det ska finnas funktioner som gör det möjligt för nätanvändarna att erbjuda och erhålla sekundärkapacitet.

d)

För att få använda bokningsplattformarnas tjänster ska nätanvändarna godta och följa alla tillämpliga lagenliga och avtalsenliga krav som gör det möjligt för dem att boka och använda kapacitet i nätet hos en systemansvarig för överföringssystem, i enlighet med ett transportavtal.

e)

Kapacitet vid en viss sammanlänkningspunkt eller virtuell sammanlänkningspunkt ska erbjudas via högst en bokningsplattform, men en systemansvarig för överföringssystem får erbjuda kapacitet vid olika sammanlänkningspunkter eller virtuella sammanlänkningspunkter via olika bokningsplattformar.

3.   Inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem nå ett avtal om att använda en gemensam bokningsplattform för att tillhandahålla kapacitet på båda sidor om respektive sammanlänkningspunkter eller virtuella sammanlänkningspunkter. Om de systemansvariga för överföringssystemen inte når någon överenskommelse inom denna tid ska de genast hänskjuta ärendet till respektive nationella tillsynsmyndigheter. De nationella tillsynsmyndigheterna ska sedan, inom en period av ytterligare sex månader från den dag då ärendet hänsköts till dem, gemensamt välja en gemensam bokningsplattform för en period på maximalt tre år. Om de nationella tillsynsmyndigheterna inte gemensamt kan välja en gemensam bokningsplattform inom sex månader från den dag då ärendet hänsköts till dem, ska artikel 8.1 i förordning (EG) nr 713/2009 gälla. Byrån ska fatta beslut om vilken bokningsplattform som ska användas för en period på högst tre år, för den specifika sammanlänkningspunkten eller virtuella sammanlänkningspunkten.

4.   Om valet av bokningsplattform vid en sammanlänkningspunkt eller virtuell sammanlänkningspunkt görs antingen av de nationella tillsynsmyndigheterna eller av byrån, ska de systemansvariga för överföringssystemen nå ett avtal om användningen av en bokningsplattform senast när slutet nås för den period som avses i den sista meningen i punkt 3 och som valts av de nationella tillsynsmyndigheterna eller byrån. Om inget avtal kan nås ska det förfarande som fastställs i punkt 3 återupptas.

5.   Genom inrättandet av en eller ett begränsat antal gemensamma bokningsplattformar ska kapacitetsbokning vid sammanlänkningspunkter i hela unionen för nätanvändare underlättas och förenklas. Där så är lämpligt ska Entsog och byrån underlätta detta förfarande.

6.   För ökad teknisk kapacitet ska tilldelningsresultaten offentliggöras på den bokningsplattform som används för auktionering av befintlig kapacitet, och för ny kapacitet som skapas där det för närvarande inte finns någon ska tilldelningsresultaten offentliggöras på en gemensam bokningsplattform som överenskommits av de berörda systemansvariga för överföringssystemen.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Övervakning av genomförande

1.   För att bistå byrån i dess övervakningsskyldigheter enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009 ska Entsog övervaka och analysera hur de systemansvariga för överföringssystemen har genomfört denna förordning i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EG) nr 715/2009. I synnerhet ska Entsog säkerställa att all relevant information från systemansvariga för överföringssystem är fullständig och korrekt. Entsog ska lämna denna information till byrån senast den 31 mars 2019.

2.   De systemansvariga för överföringssystemen ska senast den 31 december 2018 till Entsog lämna in alla uppgifter som Entsog behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1.

3.   Entsog och byrån ska hålla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiella.

4.   Före den 6 april 2019 ska byrån, inom ramen för sina tillsynsuppgifter, rapportera om villkoren i avtal om standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet, med beaktande av deras inverkan på nätets effektiva utnyttjande och gasmarknadernas integration i unionen. Byrån ska i sin bedömning bistås av berörda nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 39

Upphävande

Förordning (EU) nr 984/2013 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 40

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 av den 14 oktober 2013 om upprättandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (EUT L 273, 15.10.2013, s. 5).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (EUT L 113, 1.5.2015, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) 2017/460 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas (se sidan 29 i detta nummer av EUT).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 1).


Top