EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2282

Kommissionens förordning (EU) 2016/2282 av den 30 november 2016 om ändring av förordningarna (EG) nr 1275/2008, (EG) nr 107/2009, (EG) nr 278/2009, (EG) nr 640/2009, (EG) nr 641/2009, (EG) nr 642/2009, (EG) nr 643/2009, (EU) nr 1015/2010, (EU) nr 1016/2010, (EU) nr 327/2011, (EU) nr 206/2012, (EU) nr 547/2012, (EU) nr 932/2012, (EU) nr 617/2013, (EU) nr 666/2013, (EU) nr 813/2013, (EU) nr 814/2013, (EU) nr 66/2014, (EU) nr 548/2014, (EU) nr 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 och (EU) 2016/2281 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden (Text av betydelse för EES )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/51


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2282

av den 30 november 2016

om ändring av förordningarna (EG) nr 1275/2008, (EG) nr 107/2009, (EG) nr 278/2009, (EG) nr 640/2009, (EG) nr 641/2009, (EG) nr 642/2009, (EG) nr 643/2009, (EU) nr 1015/2010, (EU) nr 1016/2010, (EU) nr 327/2011, (EU) nr 206/2012, (EU) nr 547/2012, (EU) nr 932/2012, (EU) nr 617/2013, (EU) nr 666/2013, (EU) nr 813/2013, (EU) nr 814/2013, (EU) nr 66/2014, (EU) nr 548/2014, (EU) nr 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 och (EU) 2016/2281 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheter från tillämpningen av kommissionens förordningar om ekodesignkrav som har antagits på grundval av direktiv 2009/125/EG har visat att de kontrolltoleranser som fastställs i genomförandeåtgärderna, och som är avsedda att endast användas av marknadskontrollmyndigheterna, har använts av vissa tillverkare och importörer för att fastställa de värden som ska anges i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller redovisa bättre prestanda för sina produkter.

(2)

Kontrolltoleranserna är avsedda att ta hänsyn till variationer i de mätvärden som erhålls vid kontrollproven, vilka beror på skillnader i den mätutrustning som används av tillverkare, importörer och tillsynsmyndigheter inom unionen. Kontrolltoleranser bör inte användas av tillverkaren eller importören för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse med ekodesignregler eller redovisa bättre prestanda än den faktiskt uppmätta och beräknade. De parametrar som deklareras eller offentliggörs av tillverkaren eller importören bör inte vara gynnsammare för tillverkaren eller importören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

(3)

För att säkerställa en rättvis konkurrens, förverkliga de energibesparingar som förordningarna var avsedda att uppnå och förse konsumenterna med korrekt information om produkters miljö- och funktionsprestanda, bör det klargöras att de kontrolltoleranser som anges i genomförandeåtgärderna endast får användas av medlemsstaternas myndigheter för kontroll av överensstämmelse.

(4)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1275/2008 (2), (EG) nr 107/2009 (3), (EG) nr 278/2009 (4), (EG) nr 640/2009 (5), (EG) nr 641/2009 (6), (EG) nr 642/2009 (7), (EG) nr 643/2009 (8), (EU) nr 1015/2010 (9), (EU) nr 1016/2010 (10), (EU) nr 327/2011 (11), (EU) nr 206/2012 (12), (EU) nr 547/2012 (13), (EU) nr 932/2012 (14), (EU) nr 617/2013 (15), (EU) nr 666/2013 (16), (EU) nr 813/2013 (17), (EU) nr 814/2013 (18), (EU) nr 66/2014 (19), (EU) nr 548/2014 (20), (EU) nr 1253/2014 (21), (EU) 2015/1095 (22), (EU) 2015/1185 (23), (EU) 2015/1188 (24), (EU) 2015/1189 (25) och (EU) 2016/2281 (26) bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Uppgifter från belysningsindustrins aktörer visar att många lamptyper avsedda som alternativ till de minst effektiva förbjudna typerna (t.ex. halogenlampor för nätspänning avsedda att ersätta glödlampor) skulle uteslutas helt från marknaden genom förordningarna (EG) nr 244/2009 (27), (EG) nr 245/2009 (28) och (EU) nr 1194/2012 (29) om tillverkarna förbjöds att på det sätt som är brukligt i branschen använda den modell för deklaration av data och information som beskrivs i de mätstandarder som ligger till grund för kontrolltoleranserna i dessa förordningar. Det är därför lämpligt att inte ändra dessa tre förordningar genom den här förordningen, utan att i stället klargöra toleransernas avsedda användning i samband med en omprövning av de tillhörande minimikraven vid nästa översyn av dessa förordningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1275/2008

Bilaga III till förordning (EG) nr 1275/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 107/2009

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 107/2009 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ändringar av förordning (EG) nr 278/2009

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 278/2009 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Ändringar av förordning (EG) nr 640/2009

Bilaga III till förordning (EG) nr 640/2009 ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 5

Ändringar av förordning (EG) nr 641/2009

Bilaga III till förordning (EG) nr 641/2009 ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

Artikel 6

Ändringar av förordning (EG) nr 642/2009

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 642/2009 ska ändras i enlighet med bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 7

Ändringar av förordning (EG) nr 643/2009

Bilaga V till förordning (EG) nr 643/2009 ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 8

Ändringar av förordning (EU) nr 1015/2010

Bilaga III till förordning (EU) nr 1015/2010 ska ändras i enlighet med bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 9

Ändringar av förordning (EU) nr 1016/2010

Bilaga III till förordning (EU) nr 1016/2010 ska ändras i enlighet med bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 10

Ändringar av förordning (EU) nr 327/2011

Bilaga III till förordning (EU) nr 327/2011 ska ändras i enlighet med bilaga X till den här förordningen.

Artikel 11

Ändringar av förordning (EU) nr 206/2012

Bilaga III till förordning (EU) nr 206/2012 ska ändras i enlighet med bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 12

Ändringar av förordning (EU) nr 547/2012

Bilaga IV till förordning (EU) nr 547/2012 ska ändras i enlighet med bilaga XII till den här förordningen.

Artikel 13

Ändringar av förordning (EU) nr 932/2012

Bilaga III till förordning (EU) nr 932/2012 ska ändras i enlighet med bilaga XIII till den här förordningen.

Artikel 14

Ändringar av förordning (EU) nr 617/2013

Förordning (EU) nr 617/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.20 ska det andra ledet e ersättas med följande:

”e)

Division med 1 000 omvandlar mega till giga.”

2.

Bilagorna II och III ska ändras i enlighet med bilaga XIV till den här förordningen.

Artikel 15

Ändringar av förordning (EU) nr 666/2013

Bilaga III till förordning (EU) nr 666/2013 ska ändras i enlighet med bilaga XV till den här förordningen.

Artikel 16

Ändringar av förordning (EU) nr 813/2013

Bilaga IV till förordning (EU) nr 813/2013 ska ändras i enlighet med bilaga XVI till den här förordningen.

Artikel 17

Ändringar av förordning (EU) nr 814/2013

Bilaga V till förordning (EU) nr 814/2013 ska ändras i enlighet med bilaga XVII till den här förordningen.

Artikel 18

Ändringar av förordning (EU) nr 66/2014

Bilaga III till förordning (EU) nr 66/2014 ska ändras i enlighet med bilaga XVIII till den här förordningen.

Artikel 19

Ändringar av förordning (EU) nr 548/2014

Bilaga III till förordning (EU) nr 548/2014 ska ändras i enlighet med bilaga XIX till den här förordningen.

Artikel 20

Ändringar av förordning (EU) nr 1253/2014

Bilaga VI till förordning (EU) nr 1253/2014 ska ändras i enlighet med bilaga XX till den här förordningen.

Artikel 21

Ändringar av förordning (EU) 2015/1095

Bilagorna IX, X och XI till förordning (EU) 2015/1095 ska ändras i enlighet med bilaga XXI till den här förordningen.

Artikel 22

Ändringar av förordning (EU) 2015/1185

Bilaga IV till förordning (EU) 2015/1185 ska ändras i enlighet med bilaga XXII till den här förordningen.

Artikel 23

Ändringar av förordning (EU) 2015/1188

Bilaga IV till förordning (EU) 2015/1188 ska ändras i enlighet med bilaga XXIII till den här förordningen.

Artikel 24

Ändringar av förordning (EU) 2015/1189

Bilaga IV till förordning (EU) 2015/1189 ska ändras i enlighet med bilaga XXIV till den här förordningen.

Artikel 25

Ändringar av förordning (EU) 2016/2281

Bilaga IV till förordning (EU) 2016/2281 ska ändras i enlighet med bilaga XXV till den här förordningen.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar (EUT L 36, 5.2.2009, s. 8).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad (EUT L 93, 7.4.2009, s. 3).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer (EUT L 191, 23.7.2009, s. 26).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning (EUT L 191, 23.7.2009, s. 35).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (EUT L 191, 23.7.2009, s. 42).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 191, 23.7.2009, s. 53).

(9)  Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 21).

(10)  Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 31).

(11)  Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW (EUT L 90, 6.4.2011, s. 8).

(12)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 av den 6 mars 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar (EUT L 72, 10.3.2012, s. 7).

(13)  Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för vattenpumpar (EUT L 165, 26.6.2012, s. 28).

(14)  Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk (EUT L 278, 12.10.2012, s. 41).

(15)  Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (EUT L 175, 27.6.2013, s. 13).

(16)  Kommissionens förordning (EU) nr 666/2013 av den 8 juli 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för dammsugare (EUT L 192, 13.7.2013, s. 24).

(17)  Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 136).

(18)  Kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (EUT L 239, 6.9.2013, s. 162).

(19)  Kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk (EUT L 29, 31.1.2014, s. 33).

(20)  Kommissionens förordning (EU) nr 548/2014 av den 21 maj 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer (EUT L 152, 22.5.2014, s. 1).

(21)  Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 av den 7 juli 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG avseende krav på ekodesign för ventilationsenheter (EUT L 337, 25.11.2014, s. 8).

(22)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat (EUT L 177, 8.7.2015, s. 19).

(23)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 1).

(24)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare (EUT L 193, 21.7.2015, s. 76).

(25)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 100).

(26)  Kommissionens förordning (EU) 2016/2281 av den 30 november 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, vad gäller ekodesignkrav för produkter för ventilationsvärme, produkter för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp och fläktkonvektorer (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(27)  Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (EUT L 76, 24.3.2009, s. 3).

(28)  Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (EUT L 76, 24.3.2009, s. 17).

(29)  Kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning (EUT L 342, 14.12.2012, s. 1).


BILAGA I

Ändringar av bilaga III till förordning (EG) nr 1275/2008

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

1)   KONTROLLFÖRFARANDE

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande:

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i punkt 8 i bilaga II och i del 2 i den här bilagan. Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Kontrolltoleranser

Typ av krav

Kategori

Tolerans

Bilaga II punkterna 1 a och b, eller punkterna 2 a och b

För effektförbrukningskrav över 1,00 W

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

För effektförbrukningskrav på högst 1,00 W

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Bilaga II punkterna 3 c och 4 a

Ej tillämpligt

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

2)   PROVNINGSFÖRFARANDE FÖR NÄTVERKSANSLUTEN PRODUKT

För att prova överensstämmelsen med kraven i punkterna 3 c och 4 a i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda förfarandet i del 1 i den här bilagan, efter att ha avaktiverat eller kopplat bort, beroende på vad som är tillämpligt, enhetens samtliga nätverksportar.

För att prova överensstämmelsen med de övriga kraven i punkterna 3 och 4 i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter prova en enda enhet enligt följande:

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har en enda typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, väljs en av dessa portar slumpmässigt och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera fasta nätverksportar av samma typ för kontroll av kraven i punkt 3 i bilaga II ska de andra nätverksportarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ska den porten anslutas till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för porten.

Enheten ska sättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt låter man den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan ges produkten lämplig utlösare genom nätverksporten och det kontrolleras om produkten reaktiveras.

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en port för varje typ, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för porten.

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av kraven i punkt 3 i bilaga II ska de fasta nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

Enheten ska sättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt låter man den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan ges produkten lämplig utlösare genom nätverksporten och det kontrolleras om produkten reaktiveras. Om en fysisk nätverksport delas av flera typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.”


BILAGA II

Ändringar av bilagorna I och II till förordning (EG) nr 107/2009

1.

I bilaga I ska punkt 5 andra stycket utgå.

2.

Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga I.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Bestämmelser i bilaga I punkterna 1 och 2, i tillämpliga fall

Kontrolltoleranser

För effektförbrukning över 1,00 W

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

För effektförbrukning på högst 1,00 W

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W”


BILAGA III

Ändringar av bilagorna I och II till förordning (EG) nr 278/2009

1.

I bilaga I ska punkt 2 andra stycket utgå.

2.

Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga I.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Noll-last

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Det aritmetiska medelvärdet för verkningsgraden vid lastförhållandena 1–4 som definieras i bilaga I

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %”


BILAGA IV

Ändringar av bilaga III till förordning (EG) nr 640/2009

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden), inklusive de totala förlusterna (1-η) som avgörande kriterium för verkningsgraden, är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 3.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås

a)

för modeller som tillverkas i kvantiteter mindre än fem per år, ska modellen anses inte överensstämma med kraven i denna förordning,

b)

för modeller som tillverkas i kvantiteter på fem eller fler per år, ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena, inklusive de totala förlusterna (1-η) som avgörande kriterium för verkningsgraden, är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 3.

5.

Om det resultat som avses i punkt 4 b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

6.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3, 4 a och 5.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 3 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–6 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 3

Kontrolltoleranser

Parametrar

Motorer i effektintervallet 0,75–150 kW

Motorer i effektintervallet 150–375 kW

Totala förluster (1-η)

Högst 15 % över de värden som erhållits från deklarerade värden i enlighet med bilaga I

Högst 10 % över de värden som erhållits från deklarerade värden i enlighet med bilaga I”


BILAGA V

Ändringar av bilaga III till förordning (EG) nr 641/2009

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltolerans

Energieffektivitetsindex

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %”


BILAGA VI

Ändringar av bilagorna II och III till förordning (EG) nr 642/2009

1)

I bilaga II punkt 1 c ska fjärde strecksatsen utgå.

2)

Rubriken till bilaga III ska ersättas med ”Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse”.

3)

I bilaga III ska del A ersättas med följande:

”A.

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande. De ska tillämpa de steg som anges i punkterna 2 a, 2 b och 3 nedan även i det kontrollförfarande som anges i del B i denna bilaga.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de beräkningsmetoder som anges i bilaga I och de mätförhållanden som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Effektförbrukning i påläge som anges i del 1 punkterna 1 och 2 i bilaga I

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %

Från-/standbyläge, i tillämpliga fall, som anges i del 2 punkterna 1 a och b och 2 a och b i bilaga I

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Kvoten för toppnivån av luminans som anges i del 5 i bilaga I

Det fastställda värdet får inte understiga 60 % av toppnivån av luminansen för det ljusstarkaste påläge som tv-mottagaren erbjuder”

4)

I bilaga III del B ska nionde, tionde, elfte och tolfte styckena ersättas med följande:

”Modellen ska anses överensstämma med kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 7 %.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses överensstämma med kraven i denna förordning om det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 7 %.

I annat fall ska modellen inte anses överensstämma med kraven.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna provresultaten och övrig relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut har fattats om att modellen inte överensstämmer med kraven.”


BILAGA VII

Ändringar av bilaga V till förordning (EG) nr 643/2009

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av kylar och frysar för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av kylar och frysar för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna III och IV.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Bruttovolym

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter

Förvaringsvolym

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter. Om volymerna för svalutrymmet och utrymmet för förvaring av färska matvaror kan justeras i förhållande till varandra av användaren, ska volymen provas när svalutrymmet justerats till sin minsta volym

Infrysningskapacitet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Energiförbrukning

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för E24h med mer än 10 %

Effektförbrukning för kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym under 10 liter

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Fuktighet i vinkylskåp

Det fastställda värdet för relativ luftfuktighet får inte avvika från det deklarerade intervallet med mer än 10 % i någon riktning”


BILAGA VIII

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 1015/2010

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning (AE C)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AE C med mer än 10 %

Tvätteffektivitetsindex (I W)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för I W med mer än 4 %

Energiförbrukning (E t)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för E t med mer än 10 %. Om ytterligare tre enheter måste väljas ut får det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena för dessa tre enheter inte överstiga det deklarerade värdet för E t med mer än 6 %

Programtid (T t)

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för T t med mer än 10 %

Vattenförbrukning (W t)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för W t med mer än 10 %

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (P o och P l)

Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 0,10 W

Vilolägets varaktighet (T l)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för T l med mer än 10 %”


BILAGA IX

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 1016/2010

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av diskmaskiner för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av diskmaskiner för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning (AE C)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AE C med mer än 10 %

Diskeffektivitetsindex (I C)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för I C med mer än 10 %

Torkeffektivitetsindex (I D)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för I D med mer än 19 %

Energiförbrukning (E t)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för E t med mer än 10 %. Om ytterligare tre enheter måste väljas ut får det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena för dessa tre enheter inte överstiga det deklarerade värdet för E t med mer än 6 %

Programtid (T t)

Det fastställda värdet får inte överstiga de deklarerade värdena för T t med mer än 10 %

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (P o och P l)

Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 0,10 W

Vilolägets varaktighet (T l)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för T l med mer än 10 %”


BILAGA X

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 327/2011

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 3.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås

a)

för modeller som tillverkas i kvantiteter mindre än fem per år, ska modellen anses inte överensstämma med kraven i denna förordning,

b)

för modeller som tillverkas i kvantiteter på fem eller fler per år, ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Modellerna ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 3.

5.

Om det resultat som avses i punkt 4 b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

6.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3, 4 a och 5.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 3 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–6 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 3

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltolerans

Totalverkningsgrad (η e)

Det fastställda värdet får inte understiga det värde som utgör 90 % av det motsvarande deklarerade värdet”


BILAGA XI

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 206/2012

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsköldfaktor – (SEER)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Säsongsvärmekoefficient – (SCOP)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Effektförbrukning i frånläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Effektförbrukning i standbyläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Nominell köldfaktor (EER rated)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Nominell värmefaktor (COP rated)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A)”


BILAGA XII

Ändringar av bilaga IV till förordning (EU) nr 547/2012

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i bilaga II till denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 2 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 2

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Verkningsgrad vid BEP (η ΒΕΡ)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Verkningsgrad vid PL (η ΡL)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Verkningsgrad vid OL (η ΟL)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %”


BILAGA XIII

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 932/2012

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Viktad årlig energiförbrukning (AE C)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AE C med mer än 6 %

Viktad energiförbrukning (E t)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för E t med mer än 6 %

Viktad kondensationseffektivitet (C t)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för C t med mer än 6 %

Viktad programtid (T t)

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för T tmed mer än 6 %

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (P o och P l)

Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 6 %. Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 0,10 W

Vilolägets varaktighet (T l)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för T l med mer än 6 %”


BILAGA XIV

Ändringar av bilagorna II och III till förordning (EU) nr 617/2013

1.

I bilaga II ska punkt 6.2.1 ersättas med följande:

”6.2.1

Datorn ska minska hastigheten i alla aktiva ethernetkablar med en hastighet på minst 1 Gbps när den går in i viloläge eller frånläge med funktionen väckning över lokalt nät (WOL) aktiverad.”

2.

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas mätningar och marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

1)   MÄTNINGAR

För efterlevnad och kontroll av att de tillämpliga kraven i denna förordning efterlevs ska mätningar och beräkningar göras med hjälp av harmoniserade standarder, vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd aktuell teknisk nivå och vars resultat bedöms ha liten osäkerhet.

Datorer som släpps ut på marknaden utan ett operativsystem som stöder ett avancerat konfigurerings- och strömförsörjningsgränssnitt (Advanced Configuration and Power Interface – ACPI) eller liknande ska provas med ett operativsystem som stöder ACPI (eller liknande).

2)   MARKNADSKONTROLLMYNDIGHETERNAS KONTROLL AV PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i bilaga II till denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen eller modellkonfigurationen.

2.

Modellen eller modellkonfigurationen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen eller modellkonfigurationen i enlighet med delarna 3–5 i denna bilaga, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i delarna 3 och 4 i denna bilaga och enheten överensstämmer med de krav för energistyrning som anges i del 5 i denna bilaga.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modellkonfigurationer som omfattas av samma produktdokumentation (i enlighet med punkterna 7.1.2 och 7.3.2 i bilaga II) inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell eller av en eller flera modellkonfigurationer som omfattas av samma produktinformation (i enlighet med punkterna 7.1.2 och 7.3.2 i bilaga II).

5.

Modellen eller modellkonfigurationen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i delarna 3 och 4 i denna bilaga och om samtliga enheter överensstämmer med kraven för energistyrning som anges i del 5 i denna bilaga.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modellkonfigurationer som omfattas av samma produktdokumentation (i enlighet med punkterna 7.1.2 och 7.3.2 i bilaga II) inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i denna bilaga.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i delarna 3 och 4 i denna bilaga och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser får tillämpas.

3)   ETEC, VILOLÄGE, FRÅNLÄGE OCH LÄGSTA ENERGILÄGE

1.

För effektförbrukningskrav som överstiger 1,00 W, eller om energiförbrukningskraven uttryckta som TEC innebär ett effektförbrukningskrav som överstiger 1,00 W i åtminstone ett effekttillstånd, ska modellkonfigurationen anses överensstämma med de tillämpliga kraven i punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 och 2.3 i bilaga II om provresultaten inte överskrider de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

Kontrolltoleranser för effektförbrukningskrav som överstiger 1,00 W

Fastställda krav

Kontrolltoleranser

Punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 2.3 i bilaga II

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %

Punkt 2.2 i bilaga II (med och utan den höjning av det tillåtna värdet som anges i punkt 2.4)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %

De höjningar av det tillåtna värdet som anges i punkt 2.4 i bilaga II får läggas till det krav som anges i punkt 2.2 om modellkonfigurationen släpps ut på marknaden med funktionen väckning över lokalt nät (WOL) aktiverad i viloläge. Modellkonfigurationen bör provas med funktionen väckning över lokalt nät (WOL) både aktiverad och avaktiverad, och produkten måste överensstämma med kraven i båda situationerna. En modellkonfiguration som släpps ut på marknaden utan ethernetfunktion ska provas utan att funktionen väckning över lokalt nät (WOL) är aktiverad.

2.

För effektförbrukningskrav som är högst 1,00 W ska modellkonfigurationen anses överensstämma med de tillämpliga kraven i punkterna 3.1 och 4.1 i bilaga II om provresultaten inte överskrider de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

Kontrolltoleranser för effektförbrukningskrav som är högst 1,00 W

Fastställda krav

Kontrolltoleranser

Punkt 3.1 i bilaga II (med och utan den höjning av det tillåtna värdet som anges i punkt 3.3)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Punkt 4.1 i bilaga II (med och utan de höjningar av det tillåtna värdet som anges i punkt 4.3)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Den höjning av det tillåtna värdet som anges i punkt 3.3 i bilaga II får läggas till det krav som anges i punkt 3.1 om modellkonfigurationen släpps ut på marknaden med funktionen informations- eller statusvisning.

Den höjning av det tillåtna värdet som anges i punkt 4.3 i bilaga II får läggas till det krav som anges i punkt 4.1 om modellkonfigurationen släpps ut på marknaden med funktionen väckning över lokalt nät (WOL) aktiverad i frånläge. Modellkonfigurationen bör provas med funktionen väckning över lokalt nät (WOL) både aktiverad och avaktiverad, och produkten måste överensstämma med kraven i båda situationerna. En modellkonfiguration som släpps ut på marknaden utan ethernetfunktion ska provas utan att funktionen väckning över lokalt nät (WOL) är aktiverad.

4)   INTERNA NÄTAGGREGATS EFFEKTIVITET

Modellen anses överensstämma med de tillämpliga kraven i punkt 5 i bilaga II om provresultaten inte överskrider de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan.

Kontrolltoleranser för interna nätaggregats effektivitet

Fastställda krav

Kontrolltoleranser

Det aritmetiska medelvärdet för verkningsgraden vid de lastförhållanden som anges i bilaga II understiger de tillämpliga kraven för genomsnittlig verkningsgrad

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %

Det aritmetiska medelvärdet för effektfaktorn enligt bilaga II understiger de tillämpliga kraven för effektfaktorn

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

5)   ENERGISTYRNING

När det gäller kraven i punkt 6.1 i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet för att mäta effektförbrukningen efter det att energistyrningsfunktionen eller en liknande funktion har växlat utrustningen till det tillämpliga effekttillståndet.

Vid kontroll av överensstämmelsen med kraven i punkterna 6.2.1–6.2.6 i bilaga II ska modellkonfigurationen anses överensstämma med de tillämpliga kraven i

punkt 6.2.1 om hastigheten i alla aktiva ethernetkablar med en hastighet på minst 1 Gbps i en stationär dator, stationär dator med integrerad bildskärm eller bärbar dator minskar när datorn går in i viloläge eller frånläge med funktionen väckning över lokalt nät (WOL) aktiverad,

punkt 6.2.2 om en stationär dator, stationär dator med integrerad bildskärm eller bärbar dator går att använda till fullo, inklusive rendering av alla anslutna bildskärmar, inom 5 sekunder efter det att en väckningshändelse initieras i viloläge,

punkt 6.2.3 om en bildskärm som är ansluten till en stationär dator, stationär dator med integrerad bildskärm eller bärbar dator går in i viloläge när användaren varit inaktiv i högst 10 minuter,

punkt 6.2.4 om en funktion för väckning över lokalt nät (WOL) i viloläge och i frånläge kan aktiveras och avaktiveras,

punkt 6.2.5 om en stationär dator, stationär dator med integrerad bildskärm eller bärbar dator går in i viloläge när användaren varit inaktiv i högst 30 minuter,

punkt 6.2.6 om användare enkelt kan aktivera och avaktivera alla trådlösa nätverksanslutningar och får en tydlig indikation med hjälp av en symbol, ljussignal eller liknande när trådlösa nätverksanslutningar har aktiverats eller avaktiverats.”


BILAGA XV

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 666/2013

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga dammsugarmodeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga dammsugare i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga dammsugarmodeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Dammupptagning på matta

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 0,03

Dammupptagning på hårt golv

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 0,03

Partikelutsläpp

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 15 %

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet

Motorns livslängd

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %”


BILAGA XVI

Ändringar av bilaga IV till förordning (EU) nr 813/2013

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 8.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra likvärdiga modeller.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 8.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 8 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 8

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, η s

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten, η wh

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Ljudeffektnivå, L WA

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A)

Utsläpp av kväveoxider

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 20 %”


BILAGA XVII

Ändringar av bilaga V till förordning (EU) nr 814/2013

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av varmvattenberedare eller ackumulatortankar i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av varmvattenberedare eller ackumulatortankar i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna III och IV.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 7 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 7

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Daglig elförbrukning, Q elec

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Ljudeffektnivå, L WA, inomhus och/eller utomhus

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB

Daglig bränsleförbrukning, Q fuel

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Utsläpp av kväveoxider

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 20 %

Vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll, Q fuel,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Vecko-elförbrukning med smartkontroll, Q elec,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll, Q fuel,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Vecko-elförbrukning utan smartkontroll, Q elec,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %

Blandat vatten vid 40 °C, V40

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 3 %

Solfångares öppningsarea, A sol

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %

Pumpens elförbrukning, solpump

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 3 %

Elförbrukning i standby-läge, solstandby

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Varmhållningsförlust, S

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %”


BILAGA XVIII

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 66/2014

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 7 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 7

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Ugnens massa, M

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för M med mer än 5 %

Kavitetens volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för V med mer än 5 %

EC elkavitet, EC gaskavitet

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för EC elkavitet och EC gaskavitet med mer än 5 %

ECelektriska hällar

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för EC elektriska hällar med mer än 5 %

EEgashällar

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för EE gashällar med mer än 5 %

W BEP, W L

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för W BEP och W L med mer än 5 %

Q BEP, P BEP

De fastställda värdena får inte understiga de deklarerade värdena för Q BEP och P BEP med mer än 5 %

Qmax

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Q max med mer än 8 %

Emedel

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för E medel med mer än 5 %

Ljudeffektnivå, L WA

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för L WA

P o, P s

De fastställda värdena för effektförbrukning P o och P s får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P s med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning P o och P s på mindre än eller lika med 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P s med mer än 0,10 W”


BILAGA XIX

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 548/2014

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning och dess bilagor i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen. Med tanke på vikt- och storleksbegränsningarna vid transport av medelstora och stora krafttransformatorer får medlemsstaternas myndigheter besluta att genomföra kontrollförfarandet hos tillverkarna innan transformatorerna tas i bruk vid slutdestinationen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a, b eller c inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkt 3.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–4 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Belastningsförluster

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Tomgångsförluster

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Den elektriska effekt som kylsystemet behöver för tomgångsdrift

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %”


BILAGA XX

Ändringar av bilaga III till förordning (EU) nr 1253/2014

Bilaga VI ska ersättas med följande:

”BILAGA VI

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla ventilationsenhetsmodeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås

a)

för modeller som tillverkas i kvantiteter mindre än fem per år, ska modellen anses inte överensstämma med kraven i denna förordning,

b)

för modeller som tillverkas i kvantiteter på fem eller fler per år, ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

5.

Om det resultat som avses i punkt 4 b inte uppnås ska modellen och alla likvärdiga ventilationsenhetsmodeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

6.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3, 4 a och 5.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VIII och IX.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–6 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Specifik tillförd effekt (SPI)

Det fastställda värdet får inte vara större än 1,07 gånger det deklarerade värdet

Termisk verkningsgrad för ventilationsenheter för bostäder och för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder

Det fastställda värdet får inte vara mindre än 0,93 gånger det deklarerade värdet

Intern specifik fläkteffekt (SFPint)

Det fastställda värdet får inte vara större än 1,07 gånger det deklarerade värdet

Fläktens verkningsgrad för en enkelriktad ventilationsenhet, avsedd för annat än bostäder

Det fastställda värdet får inte vara mindre än 0,93 gånger det deklarerade värdet

Ljudeffektnivå för ventilationsenheter för bostäder

Det fastställda värdet får inte vara större än det deklarerade värdet plus 2 dB

Ljudeffektnivå för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder

Det fastställda värdet får inte vara större än det deklarerade värdet plus 5 dB”


BILAGA XXI

Ändringar av bilagorna IX, X och XI till förordning (EU) 2015/1095

1)

Bilaga IX ska ersättas med följande:

”BILAGA IX

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse för kylskåp och frysar för professionellt bruk

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 8.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla kylskåp och frysar för professionellt bruk som har förtecknats som likvärdiga produkter i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga produkter i den tekniska dokumentationen.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 8.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla kylskåp och frysar för professionellt bruk som har förtecknats som likvärdiga produkter i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna III och IV.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 8 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 8

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Nettovolym

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 3 %

Energiförbrukning (E 24h)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %”

2)

Bilaga X ska ersättas med följande:

”BILAGA X

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse för kondensoraggregat

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VI.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 9 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat med en nominell kylkapacitet över 2 kW vid låg temperatur och 5 kW vid medeltemperatur

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %, med punkt A uppmätt vid den nominella kylkapaciteten

Angiven effektfaktor (COP A) för kondensoraggregat med en nominell kylkapacitet över 2 kW vid låg temperatur och 5 kW vid medeltemperatur

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den nominella kylkapaciteten

Effektfaktorerna COP B, COP C och COP D för kondensoraggregat med en nominell kylkapacitet över 2 kW vid låg temperatur och 5 kW vid medeltemperatur

De fastställda värdena får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den nominella kylkapaciteten”

3)

Bilaga XI ska ersättas med följande:

”BILAGA XI

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse för processkylaggregat

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 10.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 10.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VIII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 10 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 10

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årstidsberoende energiprestanda (SEPR)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %, med punkt A uppmätt vid den nominella kylkapaciteten

Angiven energieffektivitetskvot (EER A)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den nominella kylkapaciteten”


BILAGA XXII

Ändringar av bilaga IV till förordning (EU) 2015/1185

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 4. Enheten ska provas med ett eller flera bränslen vars egenskaper ligger i samma intervall som det eller de bränslen som användes av tillverkaren för att utföra de mätningar som beskrivs i bilaga III.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 4.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 4 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 4

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, η s

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Partikelutsläpp

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 20 mg/m3 vid 13 % O2 för rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front som använder annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets och för spisar, vid mätning enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i.1 i bilaga III

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 mg/m3 vid 13 % O2 för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front som använder komprimerat trä i form av pellets vid mätning enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i.1 i bilaga III

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 1 g/kg vid mätning enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i.2 i bilaga III

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,8 g/kg vid mätning enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i.3 i bilaga III

Utsläpp av organiska gasformiga föreningar

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 25 mg C/m3 vid 13 % O2 för rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front som använder annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets och för spisar

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 15 mg C/m3 vid 13 % O2 för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front som använder komprimerat trä i form av pellets

Kolmonoxidutsläpp

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 275 mg/m3 vid 13 % O2 för rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front som använder annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets och för spisar

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 60 mg/m3 vid 13 % O2 för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front som använder komprimerat trä i form av pellets

Kväveoxidutsläpp

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 30 mg/m3 uttryckt som NO2 vid 13 % O2


BILAGA XXIII

Ändringar av bilaga IV till förordning (EU) 2015/1188

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell; detta gäller dock inte för elektriska rumsvärmare, utan för dessa fastställs utan ytterligare provning att de inte överensstämmer med kraven och punkterna 6 och 7 nedan tillämpas omedelbart. För andra modeller kan alternativt dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

6.

Om det resultat som avses i punkt 4 eller 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 9 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, η s, för elektriska rumsvärmare

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet vid nominell avgiven värmeeffekt för enheten

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, η s, för rumsvärmare för hushållsbruk för flytande bränsle och för gasbränsle

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, η s, för lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Utsläpp av kväveoxider för rumsvärmare för hushållsbruk för gasbränsle och för flytande bränsle samt lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %”


BILAGA XXIV

Ändringar av bilaga IV till förordning (EU) 2015/1189

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2. Enheten ska provas med ett eller flera bränslen vars egenskaper ligger i samma intervall som det eller de bränslen som användes av tillverkaren för att utföra de mätningar som beskrivs i bilaga III.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 2 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 2

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltolerans

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, η s

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 4 %

Utsläpp av partiklar

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 9 mg/m3

Utsläpp av organiska gasformiga föreningar

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 mg/m3

Utsläpp av kolmonoxid

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 30 mg/m3

Utsläpp av kväveoxider

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 30 mg/m3


BILAGA XXV

Ändringar av bilaga IV till förordning (EU) 2016/2281

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 30.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen, och alla andra modeller där informationen i den tekniska dokumentationen erhållits på samma grunder, inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

En modell av produkt för ventilationsvärme, för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp eller fläktkonvektor som har en nominell uppvärmnings- eller kylkapacitet ≥ 70 kW eller som produceras i mindre än fem exemplar per år: om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska modellen, och alla andra modeller där informationen i den tekniska dokumentationen erhållits på samma grunder, inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

5.

En modell av produkt för ventilationsvärme, för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp eller fläktkonvektor som har en nominell uppvärmnings- eller kylkapacitet < 70 kW eller som produceras i minst fem exemplar per år: om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstatens myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

6.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 30.

7.

Om det resultat som avses i punkt 6 inte uppnås ska modellen, och alla andra modeller där informationen i den tekniska dokumentationen erhållits på samma grunder, inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

8.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3, 4 och 7.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 30 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–8 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 30

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltolerans

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (η s,h) för produkter för ventilationsvärme vid enhetens nominella uppvärmningskapacitet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Säsongsmedelverkningsgrad för rumskylning (η s,c) för produkter för kylning vid enhetens nominella kylkapacitet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Ljudeffektnivå (L WA) för produkter för ventilationsvärme och produkter för kylning

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 1,5 dB

Kväveoxidutsläpp för bränsleeldade produkter för ventilationsvärme och produkter för kylning uttryckt som kvävedioxid

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 20 %

Säsongsfaktor för energiprestanda (SEPR) för processkylaggregat av högtemperaturtyp vid enhetens nominella kylkapacitet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Nominell köldfaktor (EER A) för processkylaggregat av högtemperaturtyp vid nominell kylkapacitet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %”


Top