EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0812

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/812 av den 18 mars 2016 om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

C/2016/1612

OJ L 133, 24.5.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/812/oj

24.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/812

av den 18 mars 2016

om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av metoder som lagts fram av medlemsstaterna och granskats av kommissionen, inbegripet de metoder som anges i artikel 67.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) och i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(2)

Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller kostnaderna för en viss typ av insats bör fastställandet och beloppen för de standardiserade skalorna av enhetskostnader och enhetsbeloppen skilja sig åt beroende på typ av insats och medlemsstat så att de återspeglar medlemsstaternas särdrag.

(3)

Tjeckien och Belgien har lagt fram metoder för att fastställa de standardiserade skalorna för enhetskostnader för ersättning av utgifter från kommissionen, vilka kommissionen har ansett vara lämpliga för ersättning av utgifter till dessa medlemsstater.

(4)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som bilagorna III och IV till den delegerade förordningen (EU) 2015/2195.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (EUT L 313, 28.11.2015, s. 22).


BILAGA

BILAGA III

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Tjeckien

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori (1)

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i nationell valuta, CZK)

1.

Inrättande av en ny barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1: ”Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Ny plats vid en ny barnomsorgsinrättning

inköp av utrustning till en barnomsorgsinrättning

inköp av nödvändigt pedagogiskt material för barn (för lek och spel samt pedagogiska behov)

ledning av projektfasen för att inrätta barnomsorgsinrättningen

Antal nya platser vid den nya barnomsorgsinrättningen (2)

20 053 CZK, inkl. moms, eller 16 992 CZK, exkl. moms

2.

Ombildning av en befintlig inrättning till en barngrupp inom insatsområde 1: ”Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Ombildad plats i en barngrupp (3)

inköp av utrustning till en ombildad inrättning

inköp av pedagogiska hjälpmedel

ledning av projektfasen för att ombilda inrättningen

Antal ombildade platser i en barngrupp (4)

9 518 CZK, inkl. moms, eller 8 279 CZK, exkl. moms

3.

Drift av en barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1: ”Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning

löner till pedagogisk personal och annan personal

drift av barnomsorgsinrättningen

ledning av insatsen

Beläggningsgrad (5)

628 (6)

4.

Kompetenshöjning för barnskötare inom insatsområde 1: ”Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Uppnådd kvalifikation som barnskötare

utbildning och yrkesexamen

Antal personer som får en yrkesexamen som barnskötare

14 178

5.

Lokalhyra för barnomsorgsinrättningar inom insatsområde 1: ”Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning

Lokalhyra för en barnomsorgsinrättning

Beläggningsgrad (5)

56 (6)

2.   Justering av beloppen

Inte tillämpligt

BILAGA IV

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Belgien

1.   Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(euro)

1.

Individuell yrkesutbildning (IBO) som stöds inom insatsområde 1 (investeringsprioritering 8.1) eller insatsområde 3 (investeringsprioritering 9.1) i det operativa programmet för ESF

(2014BE05SFOP002)

Deltagare som fullgjort den individuella yrkesutbildningen (IBO)

Alla kategorier av stödberättigande kostnader för den individuella yrkesutbildningen (IBO)

Antal deltagare med en (eller flera) individuella yrkesutbildningar (registrerade med ett unikt avtalsnummer i webbapplikationen för individuella yrkesutbildningar), dvs. deltagare

som även deltagit i en IBO-vägledning (registrerad med ett unikt löpnummer i MLP-kundakten), och

som avslutat den individuella yrkesutbildningen (enligt registreringen i webbapplikationen för individuella yrkesutbildningar) under kalenderåret, och

och som har arbetat (som anställd eller egenföretagare) inom tre månader från dagen för den (sist avslutade) individuella yrkesutbildningen.

1 439,55  (7)

2.

Yrkesutbildning (VDAB) som stöds inom insatsområde 1 (investeringsprioritering 8.1) eller insatsområde 3 (investeringsprioritering 9.1) i det operativa programmet för ESF

(2014BE05SFOP002)

Deltagare som fullgjort yrkesutbildningen

Alla kategorier av stödberättigande kostnader för yrkesutbildningen

Antal deltagare med en (eller flera) yrkesutbildningar (registrerade med ett unikt löpnummer i MPL-kundakten), dvs. deltagare

som har avslutat yrkesutbildningen (och registrerats i MPL-kundakten) under kalenderåret, och

som enligt uppgifter i Dimona och RSVZ arbetar (som anställd eller egenföretagare) inom tre månader från den (senast avslutade) utbildningen (8).

8 465,80  (7)

2.   Justering av beloppen

Ej tillämpligt


(1)  I varje enskilt fall som anges nedan ska de kostnadskategorier som tas upp täcka alla kostnader i samband med den berörda insatsen, utom för insatstyperna 1 och 2, som också får inbegripa andra kostnadskategorier.

(2)  Med detta avses en ny plats i den nya barnomsorgsinrättningens mottagningskapacitet i enlighet med nationella bestämmelser, och där det kan styrkas att utrustning finns för varje ny plats.

(3)  Med en barngrupp avses en barngrupp som registrerats som sådan i enlighet med nationell lagstiftning om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp.

(4)  Med detta avses en plats vid en befintlig inrättning som nyligen registrerats som en barngrupp i enlighet med nationell lagstiftning och som ingår i den gruppens officiella kapacitet och där det kan styrkas att utrustning finns för varje plats.

(5)  Med beläggningsgrad avses antal barn som vistas vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, delat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.

(6)  Detta belopp ska betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.

(7)  I tillämpliga fall ska detta belopp minskas med det stöd som beviljas från andra europeiska struktur- och investeringsfonder och andra unionsinstrument.

(8)  Utbildningarna i avsnitten ”målgruppsspecifika utvecklingsvägar” och ”språkstöd” anses inte vara relevanta.


Top