EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2369

Rådets beslut (EU) 2016/2369 av den 11 november 2016 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

OJ L 356, 24.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2369/oj

24.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/2369

av den 11 november 2016

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 januari 2009 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar förhandla fram ett handelsavtal med flera parter med de medlemsländer i Andinska gemenskapen som också ville få till stånd ett ambitiöst, heltäckande och balanserat handelsavtal.

(2)

Den 26 juni 2012 undertecknande unionen handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet). Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1 mars 2013 för Perus del och sedan den 1 augusti 2013 för Colombias del.

(3)

I artikel 329 i avtalet fastställs bestämmelser för att möjliggöra en anslutning av andra medlemsländer i Andinska gemenskapen till avtalet.

(4)

Förhandlingarna om ett protokoll om anslutning till avtalet fördes mellan unionen och Ecuador under 2014. Förhandlingarna avslutades den 17 juli 2014.

(5)

Texten till anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (nedan kallat protokollet) godkändes av den handelskommitté som inrättas enligt avtalet, vid dess möte den 8 februari 2016 i enlighet med artikel 329.4 i avtalet.

(6)

Protokollet bör undertecknas på unionens vägnar och tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas. Enligt artikel 27.4 i protokollet ska det tillämpas provisoriskt. Till följd av den provisoriska tillämpningen av protokollet tillämpas avtalet provisoriskt.

(7)

Den provisoriska tillämpning som föreskrivs i detta beslut påverkar inte fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.

(8)

Protokollet bör inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar eller tribunaler.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Undertecknandet på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet, bemyndigas härmed med förbehåll för att protokollet ingås.

2.   Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska av unionen tillämpas provisoriskt mellan unionen och Ecuador i enlighet med artikel 27.4 i protokollet (2) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas. Bestämmelserna i avtalet ska därför tillämpas provisoriskt av unionen i enlighet med artikel 330.3 i protokollet, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ingående av protokollet avslutas, med undantag av artiklarna 2, 202.1, 291 och 292 i avtalet.

Artikel 4

Protokollet ska inte tolkas så att det tilldelar rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas i unionens eller medlemsstaternas domstolar och andra rättsliga instanser.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 2016.

På rådets vägnar

P. ŽIGA

Ordförande


(1)  EUT L 354, 21.12.2012, s. 3.

(2)  Den dag från och med vilken protokollet ska tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top