EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0920

Rådets beslut (EU) 2016/920 av den 20 maj 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott

OJ L 154, 11.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/920/oj

11.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 154/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/920

av den 20 maj 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 3 december 2010 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Amerikas förenta staters (Förenta staterna) regering om ett avtal om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas för att förebygga, utreda, upptäcka och lagföra brott, inklusive terrorism.

(2)

Förhandlingarna med Förenta staternas regering har slutförts och texten till avtalet paraferades den 8 september 2015.

(3)

Syftet med avtalet är att fastställa en omfattande ram av uppgiftsskyddsprinciper och skyddsåtgärder när personuppgifter överförs i brottsbekämpningssyfte mellan Förenta staterna, å ena sidan, och Europeiska unionen eller dess medlemsstater, å andra sidan. Målet är att säkerställa ett starkt uppgiftsskydd och därmed underlätta samarbetet mellan parterna. Även om det inte i sig utgör den rättsliga grunden för någon överföring av personuppgifter till Förenta staterna kompletterar paraplyavtalet vid behov uppgiftsskyddsåtgärder i befintliga och framtida avtal om överföring av uppgifter eller nationella bestämmelser som tillåter sådana överföringar.

(4)

Unionen har befogenheter som omfattar alla bestämmelser i avtalet. Unionen har antagit Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (1) om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter. Medlemsstaters överföring med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder föreskrivs i artikel 37.1 a i det direktivet.

(5)

I enlighet med artikel 6a i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), är Förenade kungariket och Irland inte bundna av de bestämmelser i avtalet vilka avser medlemsstaternas behandling av personuppgifter när de utför verksamhet som omfattas av kapitel 4 eller 5 i avdelning V i tredje delen av EUF-fördraget, i de fall då Förenade kungariket och Irland inte är bundna av de bestämmelser om formerna för straffrättsligt samarbete eller polissamarbete inom ramen för vilka bestämmelserna i avtalet måste iakttas.

(6)

I enlighet med artiklarna 2 och 2a i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, är Danmark inte bundet av bestämmelserna i avtalet och omfattas inte av den tillämpning av bestämmelserna som avser medlemsstaternas behandling av personuppgifter när de utför verksamhet som omfattas av kapitel 4 eller 5 i avdelning V i del tre av EUF-fördraget.

(7)

Underrättelser enligt artikel 27 i avtalet såvitt avser Förenade kungariket, Irland eller Danmark bör ske i överensstämmelse med dessa medlemsstaters status enligt relevanta bestämmelser i unionsrätten och i nära samråd med dessa medlemsstater.

(8)

Avtalet bör undertecknas med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott, bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås (2).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2016.

På rådets vägnar

K.H.D.M. DIJKHOFF

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

(2)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


Top