EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2195

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

OJ L 313, 28.11.2015, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2195/oj

28.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/22


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2195

av den 9 juli 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av metoder som lagts fram av medlemsstaterna och granskats av kommissionen, inbegripet de metoder som anges i artikel 67.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) och i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(2)

Med hänsyn till de olika typer av insatser som Europeiska socialfonden kan stödja kan de standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen samt deras belopp vara olika beroende på typ av insats, för att återspegla insatsernas särdrag.

(3)

Skillnaderna mellan medlemsstaterna och i vissa fall regionerna inom en medlemsstat är betydande när det gäller kostnaderna för en viss typ av insats. I linje med principen om sund ekonomisk förvaltning av Europeiska socialfonden bör de standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras belopp som fastställs av kommissionen även ta hänsyn till särdragen i varje medlemsstat och region.

(4)

För att beloppen i de standardiserade skalorna för enhetskostnader ska kunna avspegla nivån på de faktiska kostnaderna tas det fram en metod för justering av dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som kan användas av kommissionen för ersättning av utgifter till medlemsstaterna.

Artikel 2

Typ av insatser

De typer av insatser som ersätts på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 anges i bilagorna.

Artikel 3

Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras belopp

De standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras belopp som fastställts i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 anges i bilagorna.

Artikel 4

Justering av beloppen

1.   De belopp som anges i bilagorna ska justeras i enlighet med de metoder som fastställs i bilagorna.

2.   De belopp som justeras i enlighet med punkt 1 ska tillämpas vid ersättning för utgifter i samband med de delar av insatserna som utförs samma dag eller efter den dag då justeringen görs.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).


BILAGA I

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Sverige

1.   Fastställande av standardiserade skalor av enhetskostnader

Typ av insatser (1)

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

1.

Insatser som stöds inom insatsområde 1 ”Kompetensförsörjning” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Arbetad tid

Lön till personal som arbetar med insatsen

Arbetad tid (antal timmar) (2)

Lönegrupp

(SSYK-kod (3))

Region: Stockholm (SE 11)

(enhetskostnad per timme – belopp i SEK (4))

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33)

(enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

1 (912 – 913 -919 – 921)

229

234

2 (414 – 415 – 421 – 422 – 512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 -612 -613 – 614 – 826)

257

254

3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 827 – 828 – 829 – 831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

297

282

4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

338

313

5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

419

366

6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

554

517

7 A (121)

739

739

7 B (111–123)

801

625

7 C (131–122)

525

429

2.

Insatser som stöds inom insatsområde 1 ”Kompetensförsörjning” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001)

Deltagartid (timmar)

Deltagarnas lön

Deltagartid (antal timmar) (2)

Region: Stockholm (SE 11)

(enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33)

(enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

229

234

3.

Insatser som stöds inom insatsområde 2 ”Ökade övergångar till arbete” och insatsområde 3 ”Sysselsättningsinitiativet för unga” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001)

Arbetad tid

Lön till personal som arbetar med insatsen

Arbetad tid (antal timmar) (2)

Yrkeskategori

Region: Stockholm (SE 11)

(enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33)

(enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna har fastställts i dokumentet om stödvillkoren till över 20 miljoner SEK

535

435

Projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna har fastställts till högst 20 miljoner SEK i dokumentet om stödvillkoren/assisterande projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna i dokumentet om stödvillkoren har fastställts till över 20 miljoner SEK

478

405

Projektmedarbetare

331

300

Projektekonom

427

363

Administratör

297

270

4.

Insatser som stöds inom insatsområde 2 ”Ökade övergångar till arbete” och insatsområde 3 ”Sysselsättningsinitiativet för unga” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Deltagartid (timmar)

Deltagarersättning

Deltagartid (antal timmar) (2)

Ekonomisk ersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

18–24 år

32

25–29 år

40

30–64 år

46

 

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

15–19 år

17

20–24 år

33

25–29 år

51

30–44 år

55

45–69 år

68

 

Aktivitets- och sjukersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

19–29 år (aktivitetsersättning)

51

30–64 år (sjukersättning)

58

 

Sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbets- och yrkesskadeersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

– 19 år

48

20–64 år

68

2.   Justering av beloppen

Enhetskostnaderna i tabellen tillämpas på arbetad tid eller deltagartid under 2015. Med undantag för kostnader för deltagarersättning (punkt 4 i tabellen), som inte kommer att justeras, ska dessa värden automatiskt räknas upp med 2 % den 1 januari varje år under perioden 2016–2023.


(1)  Beloppen för standardiserade skalor av enhetskostnader ska tillämpas endast på de delar av insatserna som omfattar kostnadskategorier som fastställs i denna bilaga.

(2)  Det sammanlagda antalet timmar får inte överstiga ordinarie årsarbetstid i Sverige (1 862 timmar).

(3)  Standard för svensk yrkesklassificering.

(4)  Sveriges valuta.


BILAGA II

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Frankrike

1.   Fastställande av standardiserade skalor av enhetskostnader

Typ av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp (i euro)

Garantie Jeunes inom insatsområde 1 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi i det operativa programmet PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER (CCI-2014FR05M9OP001)

Ungdomar (1) med positivt resultat inom Garantie Jeunes senast 12 månader efter inledd coaching

Ersättning till deltagaren

Aktiveringskostnader vid missions locales

Antal ungdomar som senast 12 månader efter inledd coaching har

påbörjat en yrkesutbildning som leder till ett utbildningsbevis, i form av

livslångt lärande eller

grundläggande yrkesutbildning

eller

startat ett företag

hittat ett arbete eller

tillbringat minst 80 arbetsdagar (med eller utan betalning) på en arbetsplats

3 600

2.   Justering av beloppen

De standardiserade skalorna för enhetskostnader i tabellen baseras delvis på en standardskala för enhetskostnader som finansieras helt av Frankrike. Av 3 600 euro motsvaras 1 600 euro av den standardskala för enhetskostnader som fastställts i Instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014 för att täcka kostnaderna för coaching av ungdomar som omfattas av Garantie Jeunes (Sysselsättningsinitiativet för unga – missions locales).

De standardiserade skalor för enhetskostnader som fastställs i punkt 1 ska justeras av medlemsstaten i överensstämmelse med justeringar som enligt nationella bestämmelser görs av standardskalan för enhetskostnader för beloppet på 1 600 euro (se punkt 1 ovan) som täcker kostnaderna inom Sysselsättningsinitiativet för unga.


(1)  Unga som varken arbetar eller studerar och som deltar i en insats som får stöd av PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER


Top