EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0703

Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (Text av betydelse för EES)

C/2015/2823

OJ L 113, 1.5.2015, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/703/oj

1.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/703

av den 30 april 2015

om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1), särskilt artikel 6.11, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 715/2009 definieras flera arbetsuppgifter för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (nedan kallat Entsog) och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (2). Bland dessa finns utarbetandet av Europaomfattande nätföreskrifter på de områden som avses i artikel 8.6 i förordning (EG) nr 715/2009, som ska tillämpas av alla systemansvariga för överföringssystem för gas.

(2)

För att uppmuntra och underlätta effektiv gashandel och överföring av gas mellan gasöverföringssystem inom unionen, och därmed gå mot större integrering på en inre marknad, bör en nätföreskrift med de regler för driftskompatibilitet och det informationsutbyte som avses i artikel 8.6 d och e i förordning (EG) nr 715/2009 fastställas, på grundval av ett utkast som utarbetats av Entsog och rekommenderats av byrån, och i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009.

(3)

Bristen på harmonisering inom teknik-, drifts- och kommunikationsområdet kan skapa hinder för ett fritt flöde av gas i unionen, vilket hämmar marknadsintegreringen. Unionens regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte bör ge möjlighet till nödvändig harmonisering på dessa områden, vilket leder till ändamålsenlig marknadsintegrering. För detta ändamål och för att underlätta det kommersiella och operativa samarbetet mellan angränsande systemansvariga för överföringssystem bör denna förordning gälla sammanlänkningsavtal, enheter, gaskvalitet, luktsättning och informationsutbyte. Den bör tillhandahålla regler och förfaranden för att nå en lämplig nivå av harmonisering i riktning mot effektiv gashandel och gastransport i alla gasöverföringssystem i unionen.

(4)

Angränsande systemansvariga för överföringssystem bör stärka öppenheten samt samarbetet sinsemellan när skillnader i gaskvalitet och luktsättningspraxis på vardera sidan av en sammanlänkningspunkt kan utgöra ett hinder för gasmarknadens integrering. De skyldigheter som anges i denna förordning, särskilt när det gäller gaskvalitet och luktsättning, påverkar inte medlemsstaternas behörigheter.

(5)

Förordningens bestämmelser om gaskvalitet bör tillhandahålla verkningsfulla lösningar utan att det påverkar antagandet av en europeisk standard för gas med högt värmevärde som håller på att utarbetas av CEN i enlighet med standardiseringsprocessen inom ramen för uppdrag M/400.

(6)

De driftskompatibilitetsregler som fastställs i artiklarna 13, 17 och 18 syftar till att säkerställa den marknadsintegration som föreskrivs i artikel 8.7 i förordning (EG) nr 715/2009 och har ett bredare tillämpningsområde än enbart sammanlänkningspunkter.

(7)

Artikel 13 i denna förordning påverkar inte de enheter och referensförhållanden som används av medlemsstaterna i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG (3). De berörda parterna får använda omvandlingstabellen i bilagan i enlighet med SS-ISO 13443 Naturgas – Referenstillstånd.

(8)

Kapitel V i denna förordning bör säkerställa en lämplig grad av harmonisering av informationsutbytet som stöd för en komplett och fungerande inre gasmarknad, försörjningstrygghet och lämplig och säker tillgång till information, och underlätta gränsöverskridande överföringsverksamhet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (4).

(10)

I enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EG) nr 715/2009 ska Entsog kontrollera och analysera genomförandet av denna förordning och rapportera sina slutsatser till byrån för att byrån ska kunna genomföra sina uppgifter enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte samt harmoniserade regler för drift av överföringssystem för gas.

2.   Denna förordning ska gälla för sammanlänkningspunkter. När det gäller offentliggörande av uppgifter ska artikel 13 tillämpas på relevanta punkter som anges i punkt 3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009. Artikel 17 ska tillämpas på sammanlänkningspunkterna samt även på andra punkter i överföringsnätet där gaskvaliteten mäts. Artikel 18 ska gälla för överföringssystem. Denna förordning får även tillämpas på inmatnings-/uttagspunkter till och från tredjeländer, i enlighet med beslut från de nationella myndigheterna.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på sammanlänkningspunkter mellan medlemsstater så länge en av dessa medlemsstater omfattas av ett undantag enligt artikel 49 i direktiv 2009/73/EG, såvida de respektive medlemsstaterna inte kommit överens om något annat.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 715/2009, artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 (5), artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 (6), samt artikel 2 i direktiv 2009/73/EG. Dessutom gäller följande definitioner:

a)    exceptionell händelse : varje oförutsedd händelse som inte rimligen kan regleras eller förhindras, som under en begränsad tidsperiod kan orsaka kapacitetsminskningar och som därigenom påverkar gasens mängd eller kvalitet vid en viss sammanlänkningspunkt, vilket eventuellt kan få konsekvenser på samverkan mellan systemansvariga för överföringssystem samt mellan systemansvariga för överföringssystem och nätanvändare.

b)    initiativtagande systemansvarig för överföringssystem : systemansvarig för överföringssystem som inleder matchningsprocessen genom att skicka den nödvändiga informationen till den matchande systemansvarige för överföringssystem.

c)    lägstaregel : regel som innebär att om de behandlade mängderna på vardera sidan av en sammanlänkningspunkt är olika ska den bekräftade mängden vara lika med den lägre av de två behandlade mängderna.

d)    matchningsprocess : process för att jämföra och samordna behandlade mängder gas för nätanvändare på båda sidor om en sammanlänkningspunkt, vilket leder till bekräftade mängder för nätanvändarna.

e)    matchande systemansvarig för överföringssystem : systemansvarig för överföringssystem som utför matchningsprocessen och skickar resultatet av matchningsprocessen till den initiativtagande systemansvarige för överföringssystem.

f)    uppmätt mängd : den mängd gas som under en given tidsperiod, enligt mätutrustningen hos den systemansvarige för överföringssystemet, fysiskt har passerat en sammanlänkningspunkt.

g)    driftbalanskonto : konto för angränsande systemansvariga för överföringssystem, som kan användas för att hantera flödesavvikelser vid en sammanlänkningspunkt och därmed förenkla redovisningen av gas för berörda nätanvändare vid sammanlänkningspunkten.

h)    behandlad mängd : den mängd gas som fastställts av den initiativtagande och den matchande systemansvarige för överföringssystem och som tar hänsyn till nätanvändarens nominering eller renominering samt de avtalsbestämmelser som finns definierade enligt det relevanta transportavtalet och som används som grundval för matchningsprocessen.

i)    flödesavvikelse : skillnaden mellan den gasflödesmängd som de systemansvariga för överföringssystemen planlagt och den uppmätta mängden vid en sammanlänkningspunkt.

KAPITEL II

SAMMANLÄNKNINGSAVTAL

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska säkerställa att åtminstone följande villkor och bestämmelser, som beskrivs i artiklarna 6–12, ingår i ett sammanlänkningsavtal för varje sammanlänkningspunkt:

a)

Regler för flödesreglering.

b)

Mätprinciper för gasens mängd och kvalitet.

c)

Regler för matchningsprocessen.

d)

Regler för tilldelning av gasmängder.

e)

Kommunikationsförfaranden vid exceptionella händelser.

f)

Lösning av tvister som uppkommer från sammanlänkningsavtal.

g)

Ändringsprocess för sammanlänkningsavtal.

Artikel 4

Informationsskyldighet

1.   De systemansvariga för överföringssystemen ska identifiera de uppgifter i sammanlänkningsavtalen som direkt påverkar nätanvändare och informera nätanvändarna om dessa uppgifter.

2.   Före ingående eller ändring av ett sammanlänkningsavtal som innehåller de regler som avses i artikel 3 c, d och e ska de systemansvariga för överföringssystemen minst två månader innan avtalet ingås eller ändras uppmana nätanvändare att lämna synpunkter på den föreslagna texten i dessa regler. De systemansvariga för överföringssystemen ska beakta nätanvändarnas synpunkter när de ingår eller ändrar sitt sammanlänkningsavtal.

3.   De obligatoriska villkoren som anges i artikel 3 eller eventuella ändringar av dessa i sammanlänkningsavtal som ingåtts efter denna förordnings ikraftträdande ska översändas av de systemansvariga för överföringssystemen till deras respektive nationella tillsynsmyndigheter och till Entsog inom tio dagar efter ingåendet eller ändringen av avtalet. De systemansvariga för överföringssystemen ska också inom tio dagar översända sammanlänkningsavtal på begäran från behöriga nationella myndigheter i medlemsstaten.

Artikel 5

Mall för sammanlänkningsavtal

1.   Senast den 30 juni 2015 ska Entsog utarbeta och offentliggöra ett utkast till mall för sammanlänkningsavtal, omfattande de standardvillkor som anges i artiklarna 6–10.

2.   Varje nationell tillsynsmyndighet får senast den 31 augusti 2015 utfärda ett yttrande till byrån om mallens överensstämmelse med nationell lagstiftning. Byrån ska sedan, med vederbörligt beaktande av yttrandena från de nationella tillsynsmyndigheterna, avge sitt yttrande om Entsogs mall senast den 31 oktober 2015. Med beaktande av byråns yttrande ska Entsog offentliggöra den slutliga mallen på sin webbplats senast den 31 december 2015.

3.   Om angränsande systemansvariga för överföringssystem i sitt sammanlänkningsavtal i enlighet med artikel 3 inte kan enas om ett eller flera av de villkor som anges i artiklarna 6–10 ska de ingå ett sammanlänkningsavtal som i fråga om varje villkor där de inte kunde enas är baserat på Entsogs mall.

Artikel 6

Regler för flödesreglering

1.   I fråga om flödesreglering ska angränsande systemansvariga för överföringssystem göra följande:

a)

Säkerställa att regler fastställs för att underlätta upprätthållandet av ett reglerbart, korrekt, förutsägbart och effektivt gasflöde via sammanlänkningspunkten.

b)

Säkerställa att regler fastställs för att styra gasflödet via sammanlänkningspunkten och för att minimera avvikelserna från det flöde som motsvarar matchningsprocessen.

c)

Utse den systemansvarige för överföringssystem som ansvarar för styrning av gasflödet via sammanlänkningspunkten. Om de angränsande systemansvariga för överföringssystemen inte kan enas om denna utnämning ska den systemansvarige för överföringssystemet som sköter utrustningen för flödesreglering, i samarbete med övriga systemansvariga för överföringssystem, ansvara för styrning av gasflödet via sammanlänkningspunkten.

2.   För att styra gasflödet ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen besluta om gasens mängd och flödesriktning för varje sammanlänkningspunkt och för varje timme av gasdygnet.

Den systemansvarige för överföringssystemet som utsetts enligt punkt 1 c ska ansvara för styrning av gasflödet via sammanlänkningspunkten, förutsatt att avtalsförpliktelser om tryck har fullgjorts av samtliga angränsande systemansvariga för överföringssystem,

a)

med en precisionsnivå som är tillräcklig för att minimera flödesavvikelsen, och

b)

med en stabilitetsnivå som är i linje med en effektiv användning av gasöverföringsnäten.

3.   Gasens mängd och flödesriktning som beslutas av de angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska återspegla

a)

resultatet av matchningsprocessen,

b)

korrigeringen av driftbalanskonto,

c)

alla effektiva åtgärder för flödesreglering mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen, i fråga om t.ex. ökning av flödet, minskning av flödet, minimiflöde, delning av flödet vid eventuell virtuell sammanlänkningspunkt och/eller ändring av flödesriktningen, eller för kostnadseffektiv drift,

d)

alla åtgärder för hantering av begränsningar av gränsöverskridande handel på grund av kvalitetsskillnader hos gasen, i enlighet med artikel 15 och/eller luktsättningspraxis i enlighet med artikel 19.

4.   En systemansvarig för överföringssystem får besluta att ändra gasens mängd eller gasflödets riktning eller båda, om detta behövs för att

a)

uppfylla de bestämmelser i säkerhetslagstiftning på nationell nivå eller unionsnivå som gäller för sammanlänkningspunkten,

b)

uppfylla kraven i förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner som utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 (7),

c)

reagera om den systemansvariges system påverkas av en exceptionell händelse.

Artikel 7

Mätprinciper för gasens mängd och kvalitet

1.   När det gäller mätprinciperna för volym, energi och gaskvalitet ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen säkerställa följande:

a)

Att detaljerade mätstandarder som är tillämpliga på sammanlänkningspunkten fastställs.

b)

Att den systemansvarige för överföringssystem som ansvarar för installation, drift och underhåll av mätutrustningen utses. Denne systemansvarige ska vara skyldig att se till att all information och alla uppgifter för mätning av gasflöden vid sammanlänkningspunkten är tillgängliga för övriga angränsande systemansvariga för överföringssystem i rätt tid och med angiven frekvens.

2.   Installation, drift och underhåll av mätutrustningen vid en sammanlänkningspunkt ska ta hänsyn till de tekniska krav som ställs i nationella bestämmelser på de angränsande systemansvariga för överföringssystemen.

3.   De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska enas om mätprinciper som omfattar åtminstone följande:

a)

En beskrivning av mätstationen, inklusive mät- och analysutrustning som ska användas och uppgifter om eventuell reservutrustning som kan användas i händelse av fel.

b)

Parametrar för gaskvalitet samt volym och energi som ska mätas, liksom mätområde, största tillåtna fel eller marginal för osäkerhet inom vilken mätutrustningen ska fungera, mätfrekvens, enheter och standarder som ligger till grund för mätningen, liksom eventuella omvandlingsfaktorer som används.

c)

De förfaranden och metoder som ska användas för att beräkna de parametrar som inte mäts direkt.

d)

En beskrivning av beräkningsmetoden beträffande det största tillåtna felet eller osäkerheten vid fastställandet av den mängd energi som transporteras.

e)

En beskrivning av den valideringsprocess som används för informationen om de uppmätta parametrarna.

f)

Åtgärder för mätvalidering och kvalitetssäkring, inklusive kontroll- och korrigeringsförfaranden som ska avtalas mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen.

g)

Det sätt, inklusive frekvens och innehåll, på vilket information om de uppmätta parametrarna tillhandahålls bland de angränsande systemansvariga för överföringssystemen.

h)

En särskild förteckning över signaler och larm som ska tillhandahållas av de angränsande systemansvariga för överföringssystemen som sköter mätutrustningen gentemot de övriga angränsande systemansvariga för överföringssystemen.

i)

En metod för att fastställa en korrigering av en mätning och av ett eventuellt senare förfarande som tillfälligt kan vara nödvändig i en situation där mätutrustningen konstateras vara eller ha varit felaktig (antingen under- eller överavläsning utanför dess bestämda osäkerhetsintervall). Den systemansvarige för överföringssystemet ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra denna situation.

j)

Regler som ska gälla mellan angränsande systemansvariga för överföringssystem i händelse av fel i mätutrustningen.

k)

Regler som ska gälla mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen för

i)

tillträde till mätanläggningen,

ii)

ytterligare kontroller av mätanläggningen,

iii)

ändringar av mätanläggningen,

iv)

närvaro under kalibrering av och underhållsarbete i mätanläggningen.

4.   Om de angränsande systemansvariga för överföringssystemen inte fullgör sina skyldigheter enligt punkterna 1 och 3

a)

ska den systemansvarige för överföringssystemet som handhar mätutrustningen ansvara för installation, drift och underhåll av sådan utrustning, och för tillhandahållande i rätt tid av information om mätning av gasflöden vid sammanlänkningspunkten till den systemansvarige för det andra överföringssystemet,

b)

Den europeiska standarden SS-EN 1776 Gassystem – Mätstationer för naturgas – Funktionskrav, i den version som var tillämplig vid tidpunkten, ska tillämpas.

Artikel 8

Regler för matchningsprocessen

1.   I fråga om matchningsprocessen ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen fastställa följande:

a)

Regler för matchningsprocessen, i förekommande fall med hänsyn tagen till åtgärder för nominering på dygns- eller timbasis.

b)

Regler som styr meddelanden och behandling av relevant information bland de angränsande systemansvariga för överföringssystemen, för att beräkna behandlade och bekräftade mängder gas för nätanvändare och den mängd gas som behöver planeras för gasflödet via sammanlänkningspunkterna.

2.   Nomineringar och renomineringar ska hanteras i enlighet med följande:

a)

Tillämpningen av en matchningsregel ska leda till identiska bekräftade mängder för varje par av nätanvändare, en på vardera sidan om en sammanlänkningspunkt, när de behandlade mängderna inte är samordnade.

b)

De angränsande systemansvariga för överföringssystemen får enas om att upprätthålla eller införa en annan matchningsregel än lägstaregeln, under förutsättning att denna regel offentliggörs och att nätanvändarna uppmanas att ge synpunkter på den föreslagna matchningsregeln inom en tidsperiod av minst två månader efter offentliggörandet av matchningsregeln.

c)

De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska ange sina respektive roller (initiativtagande eller matchande) i matchningsprocessen.

d)

De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska ange det tillämpliga tidsschemat för matchningsprocessen inom nominerings- eller renomineringscykeln, under förutsättningen att hela matchningsprocessen inte får ta mer än två timmar från starten för nominerings- eller renomineringscykeln, och ska beakta följande:

i)

Den information som behöver utbytas mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen för att göra det möjligt för dem att informera nätanvändarna om deras bekräftade mängder före slutet av nominerings- eller renomineringscykeln, inklusive åtminstone de uppgifter som avses i punkt 4 b.

ii)

Det faktum att informationsutbytet som definieras i led i ovan ska göra det möjligt för de angränsande systemansvariga för överföringssystemen att utföra alla steg för beräkning och meddelande korrekt och i rätt tid.

3.   Vid hantering av nomineringar för en sammanlänkningspunkt ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen säkerställa att gasflödet på båda sidor om sammanlänkningspunkten beräknas på ett konsekvent sätt, med beaktande av eventuell tillfälligt minskad kapacitet till följd av någon av de omständigheter som avses i artikel 6.4 på ena eller båda sidorna av sammanlänkningspunkten.

4.   Varje sammanlänkningsavtal ska beskriva följande i bestämmelserna om informationsutbyte i matchningsprocessen:

a)

Användningen av informationsutbyte i matchningsprocessen mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen.

b)

Den harmoniserade information som ingår i informationsutbytet för matchningsprocessen och som ska innehålla minst följande:

i)

Sammanlänkningspunktens ID.

ii)

Nätanvändarens ID eller, om tillämpligt, dennes portfölj-ID.

iii)

ID för den part som levererar till eller tar emot gas från nätanvändaren eller, om tillämpligt, dennes portfölj-ID.

iv)

Starttid och sluttid för det gasflöde som matchningen avser.

v)

Gasdygn.

vi)

Behandlade och bekräftade mängder.

vii)

Gasflödets riktning.

5.   Om inte annat har avtalats med de angränsande systemansvariga för överföringssystemen i deras sammanlänkningsavtal ska följande gälla:

a)

De systemansvariga för överföringssystemen ska använda lägstaregeln. Tillämpningen av lägstaregeln som standardregel får begränsas endast om villkoren i punkt 2.2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 är uppfyllda och dess tillämpning skulle förhindra erbjudande av fast kapacitet från förfarandena för hantering av överbelastning.

b)

Den systemansvarige för överföringssystemet som handhar utrustningen för flödesreglering ska vara den matchande systemansvarige för överföringssystem.

c)

De systemansvariga för överföringssystemen ska utföra stegen i matchningsprocessen i följande ordning:

i)

Beräkna och informera om behandlade mängder gas från den initiativtagande systemansvarige för överföringssystemet inom 45 minuter från nominerings- eller renomineringscykelns start.

ii)

Beräkna och informera om bekräftade mängder gas från den matchande systemansvarige för överföringssystemet inom 90 minuter från nominerings- eller renomineringscykelns start.

iii)

Informera om bekräftade mängder gas till nätanvändare och tidsplanera gasflödet via sammanlänkningspunkten för de angränsande systemansvariga för överföringssystemen inom två timmar från nominerings- eller renomineringscykelns start. Dessa steg och denna ordningsföljd ska inte påverka tillämpningen av regeln för minsta ledtider för frånkoppling som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr 984/2013 och punkt 2 d i den här artikeln.

Artikel 9

Regler för tilldelning av gasmängder

1.   I fråga om tilldelning av gasmängder ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen fastställa regler som säkerställer överensstämmelse mellan de tilldelade mängderna på båda sidor om sammanlänkningspunkten.

2.   Om inte annat överenskommits i sammanlänkningsavtalet ska de systemansvariga för överföringssystemen använda ett driftbalanskonto. Den systemansvarige för överföringssystemet som handhar mätutrustningen ska räkna om driftbalanskontot utifrån de validerade mängderna och meddela resultatet till de angränsande systemansvariga för överföringssystemen.

3.   Om driftbalanskonto tillämpas gäller följande:

a)

Flödesavvikelsen ska tilldelas ett driftbalanskonto för de angränsande systemansvariga för överföringssystemen, och tilldelningen från varje angränsande systemansvarig för överföringssystem till dess respektive nätanvändare ska vara lika med de bekräftade mängderna.

b)

De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska ha ett saldo på sitt driftbalanskonto som ligger så nära noll som möjligt.

c)

Gränserna för driftbalanskontona ska beakta särskilda egenskaper för varje sammanlänkningspunkt och/eller för de sammanlänkade överföringsnäten, särskilt

i)

sammanlänkningspunktens fysiska egenskaper,

ii)

kapaciteten för lagring av gas i överföringsnätets rörledningar (linepack),

iii)

sammanlänkningspunktens totala tekniska kapacitet,

iv)

gasflödets dynamik i de sammanlänkade överföringsnäten.

Om de fastställda gränserna för driftbalanskontot uppnås får de angränsande systemansvariga för överföringssystemen enas om att utvidga dessa gränser för att förse nätanvändare med tilldelningar som är lika stora som deras bekräftade mängder, eller på annat sätt proportionellt tilldela nätanvändare mängder på grundval av den uppmätta mängden.

4.   De angränsande systemansvariga för överföringssystemen får enas om att upprätthålla eller införa en annan tilldelningsregel än driftbalanskontot, under förutsättning att denna regel offentliggörs och att nätanvändarna uppmanas att ge synpunkter på den föreslagna tilldelningsregeln inom minst två månader efter offentliggörandet av tilldelningsregeln.

Artikel 10

Kommunikationsförfaranden vid exceptionella händelser

1.   De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska säkerställa att kommunikationsförfaranden fastställs som underlättar snabb och samtidig kommunikation i samband med exceptionella händelser. Om inte annat avtalats ska kommunikationen mellan de berörda systemansvariga för överföringssystemen ske muntligt på engelska för kännedom, och därefter som en elektronisk skriftlig bekräftelse.

2.   Den systemansvarige för överföringssystem som drabbas av en exceptionell händelse ska åtminstone åläggas att informera sina nätanvändare i fråga om led b och c i denna punkt om det eventuellt påverkar deras bekräftade mängder, och de angränsande systemansvariga för överföringssystemen i fråga om led a och c i denna punkt, om att en sådan exceptionell händelse inträffat, och lämna all nödvändig information om följande:

a)

Eventuell påverkan på mängd och kvalitet för den gas som kan transporteras via sammanlänkningspunkten.

b)

Eventuell påverkan på de bekräftade mängderna för nätanvändare med verksamhet vid de berörda sammanlänkningspunkterna.

c)

Förväntad och faktisk sluttidpunkt för den exceptionella händelsen.

3.   Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (8) och dess genomförandeakter.

Artikel 11

Lösning av tvister som uppkommer från sammanlänkningsavtal

1.   De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska sträva efter att lösa eventuella tvister till följd av eller i samband med sammanlänkningsavtal i godo, och i avtalet ange en tvistlösningsmekanism för tvister som inte kunnat lösas i godo.

Tvistlösningsmekanismen ska åtminstone ange

a)

tillämplig lag, och

b)

behörig domstol eller villkor för utnämning av sakkunniga inom ramen för ett institutionellt forum eller från fall till fall, vilket kan innefatta skiljeförfarande.

Om tvistlösningsmekanismen utgörs av skiljeförfarande ska konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar tillämpas.

2.   I avsaknad av överenskommelse om tvistlösningsmekanism ska rådets förordning (EG) nr 44/2001 (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 (10) tillämpas.

Artikel 12

Ändringsprocess

1.   De angränsande systemansvariga för överföringssystemen ska för sina sammanlänkningsavtal inrätta en öppen och detaljerad ändringsprocess som utlöses av ett skriftligt meddelande från en av de systemansvariga för överföringssystemen.

2.   Om de angränsande systemansvariga för överföringssystemen inte kan nå en överenskommelse om ändringsprocessen får de använda de tvistlösningsmekanismer som utarbetats i enlighet med artikel 11.

KAPITEL III

ENHETER

Artikel 13

Gemensam uppsättning enheter

1.   Varje systemansvarig för överföringssystem ska använda den gemensamma uppsättning enheter som definieras i denna artikel för all information som utbyts och som offentliggörs så som avses i förordning (EG) nr 715/2009.

2.   För parametrarna tryck, temperatur, volym, övre värmevärde, energi och Wobbetal ska de systemansvariga för överföringssystemen använda följande enheter:

a)

Tryck: bar

b)

Temperatur: °C (grad Celsius)

c)

Volym: m3

d)

Övre värmevärde (GCV): kWh/m3

e)

Energi: kWh (baserat på övre värmevärde)

f)

Wobbetal: kWh/m3 (baserat på övre värmevärde)

I fråga om tryckmätning ska de systemansvariga för överföringssystemen ange om den avser absolut tryck (bar [a]) eller manometertryck (bar [g]).

Referensförhållandena för volym ska vara 0 °C och 1,01325 bar (a). För övre värmevärde, energi och Wobbetal ska standardvärdet för förbränningens referenstemperatur vara 25 °C.

När systemansvariga för överföringssystem meddelar uppgifter om volym, övre värmevärde, energi och Wobbetal ska de ange under vilka referensförhållanden dessa värden beräknades.

3.   I de fall där en medlemsstat är ansluten till endast en annan medlemsstat får angränsande systemansvariga för överföringssystem och de parter som de kommunicerar med komma överens om att fortsätta att använda andra referensförhållanden för informationsutbyte i samband med förordning (EG) nr 715/2009, under förutsättning att detta godkänns av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Artikel 14

Ytterligare enheter

De systemansvariga för överföringssystemen och parterna de kommunicerar med vad gäller förordning (EG) nr 715/2009, får enas om att utöver den gemensamma uppsättningen enheter använda ytterligare enheter eller referensförhållanden för utbyte eller offentliggörande av information. I en sådan situation ska omvandling mellan referensförhållanden ske på grundval av gasens faktiska sammansättning. Om aktuell information om gasens sammansättning inte finns tillgänglig ska de omvandlingsfaktorer som används överensstämma med bilagan, på grundval av SS-ISO 13443 Naturgas – Referenstillstånd, i den version som var tillämplig vid tidpunkten.

KAPITEL IV

GASKVALITET OCH LUKTSÄTTNING

Artikel 15

Hantering av begränsningar av gränsöverskridande handel till följd av skillnader i gaskvalitet

1.   Systemansvariga för överföringssystem ska samarbeta för att undvika begränsningar av gränsöverskridande handel till följd av skillnader i gaskvalitet. Dessa åtgärder, som initieras och genomförs av de systemansvariga för överföringssystemen i sin normala verksamhet, kan bland annat omfatta utbyte av gas och blandning före inmatning.

2.   Om en begränsning av gränsöverskridande handel till följd av skillnader i gaskvalitet inte kan undvikas av de berörda systemansvariga för överföringssystemen och den erkänns av de nationella tillsynsmyndigheterna, kan dessa myndigheter kräva att de systemansvariga för överföringssystemen inom tolv månader i tur och ordning ska genomföra de åtgärder som avses i led a–e:

a)

Samarbeta och utveckla tekniskt genomförbara alternativ för att undanröja de erkända begränsningarna utan att ändra specifikationerna för gaskvalitet, vilket kan inbegripa flödesåtaganden och gasbehandling.

b)

Gemensamt göra en kostnads–nyttoanalys av de tekniskt genomförbara alternativen för att fastställa ekonomiskt effektiva lösningar, där analysen ska precisera fördelningen av kostnader och nytta bland de olika kategorierna av berörda parter.

c)

Göra en uppskattning av tiden för genomförande för varje möjligt alternativ.

d)

Genomföra ett offentligt samråd om identifierade genomförbara lösningar och ta hänsyn till resultaten av samrådet.

e)

Lägga fram ett gemensamt förslag för att undanröja den erkända begränsningen, inklusive tidsram för genomförandet på grundval av kostnads–nyttoanalysen och resultaten av det offentliga samrådet, till sina respektive nationella tillsynsmyndigheter för godkännande och till övriga behöriga nationella myndigheter i varje berörd medlemsstat för kännedom.

Om de berörda systemansvariga för överföringssystemen inte når en överenskommelse om en lösning ska varje systemansvarig för överföringssystem omgående informera sin nationella tillsynsmyndighet.

3.   Innan ett beslut antas enligt punkt 2 e ska varje nationell tillsynsmyndighet samråda med de nationella tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna. När en nationell tillsynsmyndighet antar sitt beslut ska den ta hänsyn till yttrandena från angränsande nationella tillsynsmyndigheter i syfte att ta ett beslut som är samordnat och grundat på samförstånd.

Artikel 16

Kortsiktig övervakning av gaskvalitet – offentliggörande av information

Systemansvariga för överföringssystem ska på sina webbplatser, för respektive sammanlänkningspunkt och med en frekvens av minst en gång per timme under gasdygnet, offentliggöra Wobbetal och övre värmevärde för den gas som passerar direkt in i deras överföringsnät via alla fysiska sammanlänkningspunkter. Entsog ska på sin unionsomfattande centrala plattform, som inrättats enligt punkt 3.1.1.1 h i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 offentliggöra en länk till relevant information på webbplatserna hos de systemansvariga för överföringssystemen.

Artikel 17

Tillhandahållande av information om kortsiktiga variationer i gaskvalitet

1.   Denna artikel ska tillämpas på sammanlänkningspunkterna samt även på andra punkter i överföringsnäten där gaskvaliteten mäts.

2.   En systemansvarig för överföringssystem får välja att en eller flera av följande parter ska få information om variationer i gaskvalitet:

a)

Slutkunder som är direkt anslutna till den systemansvariges överföringsnät och vars driftsprocesser påverkas negativt av kvalitetsförändringar hos gasen, eller en nätanvändare som agerar på uppdrag av en slutkund vars driftsprocesser påverkas negativt av kvalitetsförändringar hos gasen, om det i nationella regler inte föreskrivs om direkt avtalsförhållande mellan en systemansvarig för överföringssystem och dess direktanslutna slutkunder.

b)

Systemansvariga för distributionssystem som är direkt anslutna till den systemansvariges överföringsnät och vars slutkunders verksamhet omfattar driftsprocesser som påverkas negativt av kvalitetsförändringar hos gasen.

c)

Systemansvariga för lagringssystem som är direkt anslutna till den systemansvariges överföringsnät och vars driftsprocesser påverkas negativt av kvalitetsförändringar hos gasen.

3.   Varje systemansvarig för överföringssystem ska

a)

fastställa och upprätthålla en förteckning över parter med rätt att få vägledande information om gaskvalitet,

b)

samarbeta med parterna i förteckningen ovan för att bestämma

i)

den relevanta information om gasens kvalitetsparametrar som ska tillhandahållas,

ii)

frekvens för den information som ska tillhandahållas,

iii)

ledtid,

iv)

kommunikationsmetod.

4.   Punkt 3 ska inte ålägga systemansvariga för överföringssystem att installera ytterligare mät- eller prognosutrustning, såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten kräver något annat. Den information som avses i punkt 3 b i i denna artikel ska tillhandahållas som den systemansvariges bästa uppskattning vid tidpunkten och för att användas internt hos mottagaren av informationen.

Artikel 18

Långsiktig övervakning av gaskvalitet i överföringssystem

1.   Entsog ska vartannat år offentliggöra en kartläggning och långtidsprognos avseende gaskvaliteten i överföringssystemen för att identifiera eventuella tendenser när det gäller parametrarna för gaskvalitet och deras respektive eventuella föränderlighet inom de närmaste tio åren. Den första kartläggningen och långtidsprognosen avseende gaskvaliteten ska offentliggöras tillsammans med den tioåriga nätutvecklingsplanen för 2017.

2.   Prognosen ska grundas på den information som samlats in inom ramen för det regionala samarbetet inom Entsog i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 715/2009.

3.   Kartläggningen och långtidsprognosen avseende gaskvaliteten ska åtminstone omfatta Wobbetal och övre värmevärde. Ytterligare parametrar för gaskvalitet får införas efter samråd med de intressenter som avses i punkt 8.

4.   Kartläggningen och långtidsprognosen avseende gaskvaliteten ska identifiera eventuella nya försörjningskällor från ett gaskvalitetsperspektiv.

5.   För att fastställa de referensvärden för gaskvalitetsparametrar för respektive försörjningskällor som ska användas i prognosen ska en analys av de föregående åren genomföras. Denna information kan ersättas med information från intressenterna som följer av den samrådsprocess som avses i punkt 8.

6.   För varje gaskvalitetsparameter som beaktas och för varje region ska analysen resultera i ett intervall inom vilket parametern sannolikt kommer att utvecklas.

7.   Kartläggningen och långtidsprognosen avseende gaskvaliteten ska vara konsekvent och samordnad med Entsogs unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplan som utarbetas samtidigt.

8.   Samrådsprocessen med intressenterna som används för den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen ska utvidgas till att omfatta en punkt om gaskvalitet. Genom denna process ska intressenter uppmanas att tillhandahålla Entsog sina åsikter om utvecklingen av gaskvalitetsparametrar för olika tillgångar.

Artikel 19

Hantering av begränsningar av gränsöverskridande handel till följd av skillnader i luktsättningspraxis

1.   Om en begränsning av gränsöverskridande handel till följd av skillnader i luktsättningspraxis inte kan undvikas av de berörda systemansvariga för överföringssystemen och den erkänns av nationella myndigheter, kan dessa myndigheter kräva att de berörda systemansvariga för överföringssystemen inom sex månader ska nå en överenskommelse, som kan omfatta utbyte och flödesåtaganden, för att lösa en erkänd begränsning. De angränsande systemansvariga för överföringssystemen som berörs ska lämna överenskommelsen till sina respektive nationella myndigheter för godkännande.

2.   Om en överenskommelse inte kan nås mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen som berörs, efter den sexmånadersperiod som avses i punkt 1, eller om de nationella myndigheterna är överens om att den föreslagna överenskommelsen mellan de angränsande systemansvariga för överföringssystemen som berörs inte har tillräcklig verkan för att undanröja begränsningen, ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen i samarbete med nationella myndigheter inom de följande tolv månaderna fastställa en detaljerad plan med den mest kostnadseffektiva metoden för att undanröja en erkänd begränsning vid den specifika gränsöverskridande sammanlänkningspunkten.

3.   För att fullgöra skyldigheterna enligt punkt 2 ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen i tur och ordning göra följande:

a)

Utveckla alternativ för att undanröja begränsningen genom att kartlägga och utvärdera

i)

en konvertering till ett gränsöverskridande fysiskt flöde med ej luktsatt gas,

ii)

det potentiella fysiska flödet av luktsatt gas till det ej luktsatta överföringsnätet eller en del av detta och sammanlänkade system nedströms,

iii)

en godtagbar nivå av luktämne för det gränsöverskridande fysiska gasflödet.

b)

Gemensamt göra en kostnads–nyttoanalys av de tekniskt genomförbara alternativen för att fastställa ekonomiskt effektiva lösningar. Denna analys ska

i)

beakta säkerhetsnivån,

ii)

innehålla uppgifter om beräknade gasvolymer som ska transporteras och uppgifter om kostnader för nödvändiga investeringar i infrastruktur,

iii)

precisera fördelningen av kostnader och nytta mellan de olika kategorierna av berörda parter.

c)

Göra en uppskattning av tiden för genomförande för varje möjligt alternativ.

d)

Genomföra ett offentligt samråd och ta hänsyn till resultaten av ett sådant samråd.

e)

Lämna in de genomförbara lösningarna, inklusive kostnadstäckningsmekanism och genomförandetid, till de nationella myndigheterna för godkännande.

När en lösning väl har godkänts av de nationella myndigheterna ska denna lösning genomföras i enlighet med den tidsram som anges i led e.

4.   Om de nationella myndigheterna inte godkänner någon lösning som lämnats in enligt punkt 3 e inom sex månader från inlämnandet, eller om de berörda systemansvariga för överföringssystemen inte lyckas föreslå en lösning inom ramen på tolv månader i punkt 2, ska en övergång till ett fysiskt flöde av ej luktsatt gas genomföras inom en tidsram som godkänts av de nationella myndigheterna, men som inte överstiger fyra år. Efter en fullständig teknisk övergång till ej luktsatt gas ska systemansvariga för överföringssystem godta tekniskt oundvikliga nivåer av successivt minskande restmängder av luktämnen i gränsöverskridande flöden.

KAPITEL V

INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 20

Allmänna bestämmelser

1.   Vid tillämpningen av detta kapitel avses med motparter nätanvändare med verksamhet vid

a)

sammanlänkningspunkter eller

b)

både sammanlänkningspunkter och virtuella handelsplatser.

2.   De krav på informationsutbyte, mellan systemansvariga för överföringssystem och från systemansvariga för överföringssystem till deras motparter, som föreskrivs i punkt 2.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009, i kommissionens förordning (EU) nr 984/2013, i kommissionens förordning (EU) nr 312/2014, i kommissionens förordning (EU) nr 1227/2011 och i denna förordning ska uppfyllas av de gemensamma lösningar för informationsutbyte som anges i artikel 21.

Artikel 21

Gemensamma lösningar för informationsutbyte

1.   Beroende på kraven på informationsutbyte enligt artikel 20.2 kan en eller flera av följande typer av informationsutbyte införas och användas:

a)   Dokumentbaserat informationsutbyte: informationen finns i en fil och utväxlas automatiskt mellan respektive IT-system.

b)   Integrerat informationsutbyte: information utväxlas direkt mellan två applikationsprogram i respektive IT-system.

c)   Interaktivt informationsutbyte: information utväxlas interaktivt via en webbapplikation och en webbläsare.

2.   De gemensamma lösningarna för informationsutbyte ska omfatta protokollet, dataformatet och nätet. Följande gemensamma lösningar för informationsutbyte ska användas för var och en av de typer av informationsutbyte som anges i punkt 1:

a)

Dokumentbaserat informationsutbyte:

i)

Protokoll: AS4.

ii)

Dataformat: Edig@s-XML eller likvärdigt format som säkerställer samma grad av driftskompatibilitet. Entsog ska offentliggöra ett sådant likvärdigt dataformat.

b)

Integrerat informationsutbyte:

i)

Protokoll: HTTP/S-SOAP.

ii)

Dataformat: Edig@s-XML eller likvärdigt format som säkerställer samma grad av driftskompatibilitet. Entsog ska offentliggöra ett sådant likvärdigt dataformat.

c)

För interaktivt informationsutbyte ska protokollet vara HTTP/S.

Internet ska utgöra nät för alla typer av informationsutbyte som anges i leden a–c.

3.   Om ett eventuellt behov av att ändra den gemensamma lösningen för informationsutbyte konstateras bör Entsog, på eget initiativ eller på begäran från byrån, utvärdera relevanta tekniska lösningar och ta fram en kostnads–nyttoanalys av de möjliga förändringar som skulle behövas, inklusive en analys av de skäl som kräver ett steg framåt i den tekniska utvecklingen. Ett offentligt samråd med alla intressenter ska genomföras av Entsog, inklusive en presentation av resultatet av utvärderingen och förslag grundade på den genomförda kostnads–nyttoanalysen.

Om en ändring av den gemensamma lösningen för informationsutbyte anses nödvändig ska Entsog lämna in ett förslag till byrån i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 715/2009.

Artikel 22

Säkerhet och tillgänglighet för system för informationsutbyte

1.   Varje systemansvarig för överföringssystem och varje motpart ska ansvara för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. De ska särskilt

a)

säkerställa kommunikationskedjan för att tillhandahålla en säker och tillförlitlig kommunikation, inklusive skydd av sekretess genom kryptering, integritet och äkthet via avsändarens signatur och oavvislighet via en signerad bekräftelse,

b)

vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst av deras IT-infrastruktur,

c)

utan dröjsmål meddela de andra parter med vilka de kommunicerar i fråga om all obehörig åtkomst som har eller kan ha inträffat i det egna systemet.

2.   Varje systemansvarig för överföringssystem ska ansvara för att säkerställa det egna systemets tillgänglighet, och

a)

vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att ett enstaka fel leder till att systemet för informationsutbyte blir otillgängligt, inklusive nätanslutningar med internetleverantörer,

b)

anskaffa lämpliga tjänster och stöd från sina internetleverantörer,

c)

minimera tiden för driftsavbrott till följd av planerat IT-underhåll och informera sina motparter i god tid före den planerade otillgängligheten.

Artikel 23

Införande av gemensamma lösningar för informationsutbyte

1.   Beroende på kraven på informationsutbyte enligt artikel 20.2 ska systemansvariga för överföringssystem göra tillgängliga och använda de gemensamma lösningar för informationsutbyte som anges i artikel 21.

2.   Om lösningar för informationsutbyte mellan en systemansvarig för överföringssystem och de berörda motparterna redan har införts på dagen för denna förordnings ikraftträdande, och förutsatt att de befintliga lösningarna för informationsutbyte är förenliga med artikel 22 samt med kraven på informationsutbyte enligt artikel 20.2, får de befintliga lösningarna för informationsutbyte fortsätta att användas, efter samråd med nätanvändare och under förutsättning att den systemansvarige för överföringssystemet har ett godkännande från den nationella tillsynsmyndigheten.

Artikel 24

Utvecklingsprocess för gemensamma nätbaserade verktyg

1.   För varje krav på informationsutbyte enligt artikel 20.2 ska Entsog utveckla ett gemensamt nätbaserat verktyg i enlighet med artikel 8.3 a i förordning (EG) nr 715/2009 och offentliggöra det på sin webbplats. Ett gemensamt nätbaserat verktyg ska ange den gemensamma lösningen för informationsutbyte som är relevant för respektive krav på informationsutbyte. Ett gemensamt nätbaserat verktyg kan också inbegripa affärsmässiga kravspecifikationer, releasehantering och riktlinjer för genomförande.

2.   Entsog ska fastställa en öppen process för utvecklingen av alla gemensamma nätbaserade verktyg. Entsog ska hålla ett samråd för varje gemensamt nätbaserat verktyg.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Övervakning av genomförande

1.   Senast den 30 september 2016 ska Entsog kontrollera och analysera hur de systemansvariga för överföringssystemen har genomfört kapitlen II–V i denna förordning, i enlighet med sin övervaknings- och rapporteringsskyldighet enligt artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EG) nr 715/2009, och till byrån inlämna all nödvändig information som gör det möjligt för byrån att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009.

2.   Senast den 31 juli 2016 ska de systemansvariga för överföringssystemen till Entsog meddela all nödvändig information som gör det möjligt för Entsog att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2016, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (EUT L 330, 16.12.2009, s. 10).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 av den 14 oktober 2013 om upprättandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (EUT L 273, 15.10.2013, s. 5).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (EUT L 91, 27.3.2014, s. 15).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 4.7.2008, s. 6).


BILAGA

Omvandlingsfaktorer mellan olika referensförhållanden

Referenstemperatur i °C (förbränning, volym)

25/20 till 25/0

25/20 till 15/15

25/20 till 0/0

25/0 till 15/15

25/0 till 0/0

15/15 till 0/0

Volymbaserat verkligt övre värmevärde

1,0738

1,0185

1,0766

0,9486

1,0026

1,0570

Volymbaserat verkligt undre värmevärde

1,0738

1,0176

1,0741

0,9477

1,0003

1,0555

Verkligt Wobbetal

1,0736

1,0185

1,0764

0,9487

1,0026

1,0569

Källa: SS-ISO 13443 Naturgas – Referenstillstånd.


Top