EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0715

Kommissionens beslut (EU) 2015/715 av den 30 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (Text av betydelse för EES)

C/2015/2818

OJ L 114, 5.5.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/715/oj

5.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/9


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/715

av den 30 april 2015

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1), särskilt artikel 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2012/490/EU (2) har ändrat de förfaranden för hantering av överbelastning och krav på transparens som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 i syfte att genomföra harmoniserade europeiska regler för hantering av överbelastning.

(2)

Vid genomförandet av beslut 2012/490/EU har inkonsekvenser när det gäller offentliggörandet av byråns övervakningsrapport om överbelastning vid sammanlänkningspunkter och datumet för offentliggörande av uppgifter hos de systemansvariga för överföringssystem framkommit. För att ge byrån de uppgifter som behövs för att kunna fullgöra sin övervakningsfunktion som behövs för ett ändamålsenligt genomförande av beslut 2012/490/EU behöver perioden för offentliggörandet av uppgifter hos systemansvariga för överföringssystem och datumet då byrån måste offentliggöra rapporten ändras.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Kommissionens beslut 2012/490/EU av den 24 augusti 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (EUT L 231, 28.8.2012, s. 16).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2 i 2.2.1 ska ersättas med följande:

”2.

Utifrån de uppgifter som de systemansvariga offentliggör enligt avsnitt 3 i denna bilaga och som om relevant har kontrollerats av de nationella tillsynsmyndigheterna, ska byrån från och med 2015 senast den 1 juni varje år offentliggöra en övervakningsrapport om överbelastning vid sammanlänkningspunkter med avseende på produkter för fast kapacitet som sålts under det föregående året, i möjligaste mån med beaktande av kapacitetshandel på andrahandsmarknaden och användningen av avbrytbar kapacitet.”

2.

Punkt 2 i 3.3 ska ersättas med följande:

”2.

Uppgifterna i enlighet med punkt 3.3.1 a, b och d ska offentliggöras åtminstone 24 månader i förväg för alla relevanta punkter.”


Top