EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1362

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1362/2014 av den 18 december 2014 om fastställande av regler om ett förenklat förfarande för godkännande av vissa ändringar i de operativa program som finansieras via Europeiska havs- och fiskerifonden och regler om format för och presentation av de årliga rapporterna om genomförandet av programmen

OJ L 365, 19.12.2014, p. 124–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1362/oj

19.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/124


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1362/2014

av den 18 december 2014

om fastställande av regler om ett förenklat förfarande för godkännande av vissa ändringar i de operativa program som finansieras via Europeiska havs- och fiskerifonden och regler om format för och presentation av de årliga rapporterna om genomförandet av programmen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artiklarna 22.1 och 114.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 508/2014 måste alla ändringar av ett operativt program som finansieras via Europeiska havs- och fiskerifonden (nedan kallad EHFF) godkännas av kommissionen.

(2)

Enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 508/2014 ska förfarandena och tidsplanerna för inlämnande och godkännande av ändringar av de operativa programmen förenklas när det gäller a) ändringar av operativa program med avseende på en överföring av medel mellan unionsprioriteringar, under förutsättning att de medel som överförs inte överskrider 10 % av det belopp som har avsatts för unionsprioriteringen, b) ändringar av operativa program med avseende på införande och strykning av åtgärder eller typer av relevanta insatser och relaterade uppgifter och indikatorer, c) ändringar av operativa program med avseende på ändringar i beskrivningarna av åtgärder, inbegripet ändringar av villkoren för stödberättigande, d) ändringar som krävs till följd av förändringar i unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn. Sådana ändringar av operativa program bör inte påverka programmets övergripande insatslogik, de utvalda unionsprioriteringarna och specifika målen eller de resultat som ska uppnås, och de bör därför vara otvetydigt förenliga med gällande regler och praxis.

(3)

Det är därför nödvändigt att fastställa regler om ett förenklat förfarande för godkännande av ändringar av operativa program enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 508/2014. Ett sådant förfarande bör göra det möjligt för kommissionen att ge snabbare godkännande av denna typ av ändringsförslag som en medlemsstat lämnar in gällande sitt operativa program. Med tanke på de korta tidsfristerna i ett förenklat förfarande bör det ställas krav på att den begäran som lämnas av medlemsländerna innehåller alla de uppgifter som kommissionen behöver för att göra en fullständig bedömning av de föreslagna ändringarna.

(4)

Enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 114 i förordning (EU) nr 508/2014 ska varje medlemsstat lämna in en årlig rapport om genomförandet av det operativa programmet till kommissionen senast den 31 maj varje år från och med 2016 och till och med 2023.

(5)

Informationen i den årliga genomföranderapport som medlemsstaterna lämnar in bör vara enhetlig och tillåta jämförelser mellan olika genomförandeår och medlemsstater. Rapporten bör också göra det möjligt att sammanställa data på EHFF-nivå eller, vid behov, för samtliga europeiska struktur- och investeringsfonder.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa regler om formatet för och presentationen av de årliga genomföranderapporterna.

(7)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av ändringar av operativa program genom förenklat förfarande

1.   När en medlemsstat lämnar in en ansökan om kommissionens godkännande av en ändring av sitt operativa program som omfattas av artikel 22.2 i förordning (EU) nr 508/2014 ska den uppmana kommissionen att godkänna ändringen genom förenklat förfarande i enlighet med denna artikel.

2.   Ansökningar om godkännande genom förenklat förfarande ska endast omfatta ändringar som förtecknas i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 508/2014.

3.   Om kommissionen anser att upplysningarna beträffande en ändring är ofullständiga i den ansökan som lämnats in av den berörda medlemsstaten enligt punkt 1, ska den begära in de ytterligare upplysningar som krävs. Den tidsfrist som avses i punkterna 4 och 5 ska börja löpa dagen efter mottagandet av en fullständig ansökan om godkännande av en ändring av det operativa programmet enligt vad kommissionen meddelar medlemsstaten.

4.   Om kommissionen inte skickar några synpunkter till medlemsstaten inom 25 arbetsdagar från mottagandet av ansökan om godkännande genom förenklat förfarande, ska ändringen av det operativa programmet anses ha godkänts av kommissionen.

5.   Om kommissionen har skickat sina synpunkter till medlemsstaten inom 25 arbetsdagar från mottagandet av ansökan om godkännande genom förenklat förfarande, ska ändringen av det operativa programmet godkännas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 30.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 20.1 i förordning (EU) nr 508/2014.

Artikel 2

Format för och presentation av de årliga genomföranderapporterna

Innehållet i den årliga genomföranderapport som anges i artikel 50 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i artikel 114.2 i förordning (EU) nr 508/2014 ska presenteras i enlighet med modellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.


BILAGA

Modell för den årliga genomföranderapporten för EHFF

Del A – Årlig rapportering

1.   Information om den årliga genomföranderapporten

CCI-nr

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Titel

<1.2 type=”S” input=”G”>

Version

<1.3 type=”N” input=”G”>

Rapporteringsår

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Datum för övervakningskommitténs godkännande av rapporten

(artikel 113 d i EHFF)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Översikt över genomförandet av det operativa programmet (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och indikatorer.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Genomförande av Unionsprioriteringar

3.1.   Översikt över genomförandet (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Redogörelsen bör göras genom korta och allmänna kommentarer om genomförandet av unionsprioriteringar och tekniskt bistånd för det aktuella året eller aktuella åren, med beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem.

Unionsprioritering

Central information om genomförandet av prioriteringen, med beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem

Unionsprioriteringens titel <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Resultatindikatorer, aktivitetsindikatorer och ekonomiska indikatorer för EHFF (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Uppgifter om resultatindikatorer, aktivitetsindikatorer och ekonomiska indikatorer samt delmål och mål för resultatramen (tabellerna 1–3).

TABELL 1

Resultatindikatorer för EHFF (referenstabell 3.2 i modellen för det operativa programmet)

Nedanstående tabell ska sammanställas för varje unionsprioritering

Unionsprioritering (Unionsprioriteringens titel <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Specifikt mål

Resultatindikator

Mätenhet

Målvärde (2023)

Årligt värde

Sammanlagt värde

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Det specifika målets titel <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Resultatindikatorns benämning <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELL 2

Aktivitetsindikatorer för EHFF (referenstabell 3.3 och 7.1 i modellen för det operativa programmet)

Nedanstående tabell ska sammanställas för varje utvalt specifikt mål i respektive unionsprioritering

Unionsprioritering (Unionsprioriteringens titel <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Specifikt mål (Det specifika målets titel <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Utvalda åtgärder

Tematiskt mål

Aktivitetsindikatorer

Sammanlagt värde

Indikator

Ingår i resultatramen

Delmål (2018)

Målvärde (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Åtgärdens benämning <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Indikatorns benämning <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELL 3

Ekonomiska indikatorer för EHFF (referenstabell 7.1 i modellen för det operativa programmet)

Unionsprioritering

Ekonomiska indikatorer.

Sammanlagt värde

Indikator

Delmål (2018)

Målvärde (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Unionsprioriteringens titel <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Indikatorns benämning <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Ekonomiska uppgifter

TABELL 4

Ekonomiska uppgifter för EHFF (referenstabell 8.2, 8.3 och 9.2 i modellen för det operativa programmet)

Unionsprioritering

Utvalt specifikt mål

Tematiskt mål

Åtgärd

Offentligt bidrag totalt

(euro)

EHFF-bidrag

(euro)

EHFF-bidrag som bidrar till klimatförändringsmålen

(euro)

EHFF:s medfinansieringssats

(%)

Totala stödberättigande utgifter för insatser som valts ut för stöd

(euro)

Totalt offentligt bidrag till insatser som valts ut för stöd

(euro)

Andel av det totala anslaget som omfattas av valda insatser

(%)

Bidrag till klimatförändringsmålen av de insatser som valts ut för stöd

(euro)

Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten

(euro)

Totala stödberättigande offentliga utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten

(euro)

Andel av det totala anslaget som utgörs av de totala stödberättigande offentliga utgifter som deklarerats av stödmottagare

(%)

Bidrag till klimatförändringsmålen av de totala stödberättigande offentliga utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten

(euro)

Antal utvalda insatser

1.

Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

Det specifika målets titel <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Åtgärdens benämning <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ökad sysselsättning och territoriell sammanhållning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Främjande av marknadsföring och beredning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELL 5

Utgifter för insatser som genomförs utanför programområdet (artikel 70 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Unionsprioritering

Stödberättigande utgifter inom EHFF som har uppstått i samband med insatser utanför programområdet och som har deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten

Andel av det sammanlagda ekonomiska stödet som går till det prioriterade området

(%)

1.

Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbasaerat fiske

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Ökad sysselsättning och territoriell sammanhållning

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Främjande av marknadsföring och beredning

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Tekniskt stöd

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Totalt för det operativa programmet

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Frågor som påverkar programmets resultat och korrigerande åtgärder som vidtagits

4.1.   Åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Information från medlemsstaterna om särskilda förhandsvillkor som inte hade uppfyllts när det operativa programmet antogs.

Beskrivning av vad som har gjorts och hur långt man har kommit med att uppfylla särskilda förhandsvillkor i fråga om de insatser och tidtabeller som anges i partnerskapsavtalet och det operativa programmet. (Gäller endast för rapporter som lämnas in 2016 och 2017)

TABELL 6

Åtgärder för att uppfylla särskilda förhandsvillkor för EHFF

Tematiska förhandsvillkor som inte är uppfyllda eller endast är delvis uppfyllda

Kriterier som inte uppfylls

Åtgärder

Tidsfrist

(Datum)

Organ som ansvarar för uppfyllandet

Åtgärd slutförd inom tidsfristen

(ja/nej)

Uppfyllda kriterier

(ja/nej)

Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder

Anmärkningar

Benämning på det tematiska förhandsvillkoret <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Benämning på kriteriet <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Frågor som påverkar programmets resultat och korrigerande åtgärder som vidtagits (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Uppgifter om allvarliga överträdelser och korrigerande åtgärder (artikel 114.2 i förordning (EU) nr 508/2014)

Information om fall av allvarliga överträdelser enligt artikel 10.1 och vidtagna åtgärder, samt om överträdelser av villkoren för varaktighet enligt artikel 10.2 och korrigerande åtgärder.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Information om åtgärder för att följa bestämmelserna i artikel 41.8 (artikel 114.2 i förordning (EU) nr 508/2014)

Sammanfattning av vad som har gjorts och hur långt man har kommit med att följa bestämmelsen i artikel 41.8 om att prioritera aktörer inom småskaligt kustfiske till en nivå upp till 60 % av det offentliga stödet, inklusive uppgifter om hur stor andel av de insatser som finansieras genom åtgärden i artikel 41.2 som faktiskt går till småskaligt kustfiske

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Information om åtgärder för att säkerställa att stödmottagarnas namn offentliggörs (artikel 114.2 i förordning (EU) nr 508/2014)

Sammanfattning av vidtagna åtgärder i enlighet med bilaga V i EHFF-förordningen, med särskilt beaktande av nationell lagstiftning, inklusive eventuella tillämpliga tröskelvärden avseende offentliggörande av personuppgifter för fysiska personer

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Verksamhet i samband med utvärderingsplanen och syntes av utvärderingarna (artikel 114.2 i förordning (EU) nr 508/2014, artikel 50.2 i FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013)

Sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i samband med genomförandet av utvärderingsplanen, inklusive hur resultaten av utvärderingarna har följts upp.

Sammanfattning av resultaten från alla bedömningar av programmet som har blivit tillgängliga under föregående budgetår, med angivelse av bedömningsrapporternas titel och referensperiod,

samt angivelse av åtkomst till utvärderingar som har gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1303/2013.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Sammanfattning för allmänheten (artikel 50.9 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Offentliggjord sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga genomföranderapporterna.

[En sammanfattning av innehållet i de årliga genomföranderapporterna ska göras tillgänglig för allmänheten och laddas upp som en separat fil i form av bilaga till rapporten. Rekommenderat format: uppladdning till SFC2014 som en separat fil, inga strukturerade data, inga restriktioner för antal tecken.]

10.   Rapport om genomförande av finansieringsinstrument (artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Om den förvaltande myndigheten har beslutat att använda finansieringsinstrument ska den lämna en särskild rapport om dessa instrument till kommissionen i form av en bilaga till den årliga genomföranderapporten och enligt den modell som ingår i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Del B – Rapportering som lämnas in 2017, 2019 och inom den tidsfrist som avses i artikel 138.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 (utöver del A)

11.   Utvärdering av genomförandet av det operativa programmet (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Bedömning för varje unionsprioritering av den information och de uppgifter som ges i del A och av framstegen när det gäller att uppnå programmets mål (som även innehåller resultat och rekommendationer från utvärderingar)

Unionsprioritering

Bedömning av uppgifter och framsteg när det gäller att uppnå programmets mål

Unionsprioriteringens titel <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

För varje unionsprioritering görs en bedömning av huruvida framstegen mot delmålen och målen är tillräckliga för att dessa slutligen ska uppnås, tillsammans med angivelse av korrigerande åtgärder som vidtagits eller planeras, i förekommande fall

Unionsprioritering

Bedömning av huruvida framstegen är tillräckliga för att delmålen och målen slutligen ska uppnås, tillsammans med angivelse av korrigerande åtgärder som vidtagits eller planeras

Unionsprioriteringens titel <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Övergripande aspekter av genomförandet (artikel 50.4 i FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013)

Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta principerna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013 om partnerskap och flernivåstyre, med särskild tonvikt på partnernas roll i genomförandet av programmet.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta principerna i artikel 7 i förordning (EU) nr 1303/2013 om främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och metoder för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i det operativa programmet.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta principerna i artikel 8 i förordning (EU) nr 1303/2013 om hållbar utveckling, tillsammans med en översikt över de åtgärder som vidtagits för att främja en hållbar utveckling.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Rapportering om stöd som använts för att uppnå klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Beräknas automatiskt och kommer att ingå i tabell 4 om ekonomiska uppgifter. Eventuellt kan de angivna siffrorna kommenteras, särskilt om de faktiska värdena är lägre än planerat.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Del C – Rapportering som lämnas in 2019 och inom den tidsfrist som avses i artikel 138.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 (utöver del A och B)

14.   Smart och hållbar tillväxt för alla (artikel 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Information om och bedömning av hur det operativa programmet bidrar till att uppnå målen för unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Frågor som påverkar programmets resultat – resultatram (artikel 50.2 i FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013)

Om bedömningen av framstegen mot delmålen och målen i resultatramarna visar att vissa av dem inte har uppnåtts bör medlemsstaterna ange skälen till detta i 2019 års rapport (för delmål) och i rapporten inom den tidsfrist som anges i artikel 138.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 (för mål)

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Förklaring till fältens innehåll:

 

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procentandel, B = boolesk

 

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererad

 

maxlength = maximalt antal tecken inklusive mellanslag


Top