EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1243

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 av den 20 november 2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor

OJ L 334, 21.11.2014, p. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/oj

21.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1243/2014

av den 20 november 2014

om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artikel 107.3, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) fastställs bestämmelser som är gemensamma för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Enligt den förordningen måste medlemsstaternas förvaltande myndigheter upprätta ett system för att i elektronisk form registrera och lagra uppgifter om varje insats som är nödvändig för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, inklusive uppgifter om enskilda deltagare.

(2)

I bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 (3) anges de uppgifter som för varje insats ska registreras och lagras elektroniskt i det övervakningssystem som inrättas av varje medlemsstat.

(3)

För det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystem som föreskrivs i artikel 107 i förordning (EU) nr 508/2014 krävs ytterligare regler för registrering och överföring. I enlighet med artikel 107.3 i förordning (EU) nr 508/2014 bör det i dessa regler anges vilka uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samtidigt som största möjliga synergieffekter med andra potentiella uppgiftskällor eftersträvas, bland annat med den förteckning över uppgifter som ska registreras och lagras i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013.

(4)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler om de uppgifter som medlemsstaterna ska överlämna till kommissionen i syfte att möjliggöra övervakning och utvärdering av de insatser som finansieras genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vid delad förvaltning.

Artikel 2

Förteckning över data och databasstruktur

1.   Varje medlemsstat ska i sin databas registrera, i enlighet med vad som anges i artikel 125.2 i förordning (EU) nr 1303/2013, och tillhandahålla kommissionen en förteckning över data som innehåller den information som avses i artikel 107.3 i förordning (EU) nr 508/2014 och som överensstämmer med den struktur som anges i bilaga I till denna förordning.

2.   Förteckningen över data ska registreras och tillhandahållas kommissionen för varje insats som valts ut för finansiering inom det operativa program som får stöd från EHFF.

Artikel 3

Inmatning av information i databasen

De data som avses i artikel 2 ska matas in i databasen vid följande två skeden:

a)

Vid tidpunkten för godkännandet av en insats.

b)

När en insats har slutförts.

Artikel 4

Genomförandedata för insatsen

Den information som avses i del D i bilaga I (Genomförandedata för insatsen) ska baseras på de fält som anges i bilaga II.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5).


BILAGA I

DATABASSTRUKTUR

DEL A

Administrativa uppgifter

Fält

Fältets innehåll

Beskrivning

Databehov och synergieffekter

1

CCI-nr

Gemensam identifieringskod för det operativa programmet

Datafält 19 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 (1)

2

Insatsens identifieringskod (ID)

Krävs för alla insatser som får stöd från fonden.

Datafält 5 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

3

Namnet på insatsen

I förekommande fall och om fält 2 är ett nummer

Datafält 5 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

4

Fartygets nummer (nummer i registret över unionens fiskeflotta [CFR (2)])

I tillämpliga fall

Särskilt för EHFF

5

Nuts-kod (3)

Mest relevanta Nuts-nivå (standardnivå = nivå III)

Särskilt för EHFF

6

Stödmottagare

Stödmottagarens namn (endast juridiska personer och fysiska personer i enlighet med nationell rätt)

Datafält 1 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

7

Stödmottagarens kön

I tillämpliga fall (möjliga värden: 1: man, 2: kvinna, 3: annat)

Särskilt för EHFF

8

Företagets storlek

I tillämpliga fall (4) (möjliga värden: 1: mikro, 2: litet, 3: medelstort, 4: stort)

Särskilt för EHFF

9

Lägesrapport för insatsen

Ensiffrig:

kod 0

=

insats som omfattas av ett beslut om beviljande av stöd men för vilken inga utgifter ännu har redovisats för kommissionen

kod 1

=

insats avbruten efter genomförande till viss del (för vilken vissa utgifter har intygats till kommissionen)

kod 2

=

insats nedlagd efter genomförande till viss del (för vilken vissa utgifter har intygats till kommissionen)

kod 3

=

insats fullbordad (för vilken samtliga utgifter har intygats till kommissionen)

Särskilt för EHFF

DEL B

Utgiftsprognos (i den valuta som tillämpas för insatsen)

Fält

Fältets innehåll

Beskrivning

Databehov och synergieffekter

10

Totala stödberättigande kostnader

Totalbeloppet för de stödberättigande kostnader som godkänts för insatsen i det dokument där stödvillkoren anges.

Datafält 41 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

11

Totala stödberättigande offentliga kostnader

Totalbeloppet för de stödberättigande kostnader som utgör offentliga utgifter i enlighet med artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Datafält 42 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

12

EHFF-stöd

Beloppet för offentligt stöd enligt det dokument där stödvillkoren anges.

Särskilt för EHFF

13

Datum för godkännande

Datum för dokumentet innehållande stödvillkoren.

Datafält 12 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

DEL C

Finansiellt genomförande av insatsen (i euro)

Fält

Fältets innehåll

Beskrivning

Databehov och synergieffekter

14

Totala stödberättigande utgifter

Stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baseras på kostnader som stödmottagaren faktiskt haft och betalat, tillsammans med naturabidrag och avskrivningar, om tillämpligt.

Datafält 53 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

15

Totala stödberättigande offentliga utgifter

Offentliga utgifter i enlighet med artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar de stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på kostnader som faktiskt återbetalats och betalats ut, tillsammans med naturabidrag och avskrivningar, om tillämpligt.

Datafält 54 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014

16

Totala stödberättigande utgifter EHFF

EHFF-utgifter motsvarande de stödberättigande utgifter som har deklarerats till kommissionen

Särskilt för EHFF

17

Datum för slutbetalning till stödmottagaren

 

Datafält 45 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 (endast datum för slutbetalning till stödmottagaren)

DEL D

Genomförandedata för insatsen

Fält

Fältets innehåll

Anmärkning

Databehov och synergieffekter

18

Berörd åtgärd

Åtgärdens kod (se bilaga II)

Särskilt för EHFF

19

Utfallsindikator

Numeriskt värde

Särskilt för EHFF

20

Genomförandedata för insatsen

Se bilaga II

Särskilt för EHFF

21

Värdet av genomförandedata

Numeriskt värde

Särskilt för EHFF

DEL E

Resultatindikatorer

Fält

Fältets innehåll

Anmärkning

Databehov och synergieffekter

22

Resultatindikator(er) knutna till insatsen

Kodnummer för resultatindikatorn (5)

Särskilt för EHFF

23

Indikativt resultat enligt stödmottagarens förväntningar

Numeriskt värde

Särskilt för EHFF

24

Värdet av resultatindikatorn om valideringen skett efter genomförandet

Numeriskt värde

Särskilt för EHFF


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5).

(2)  Bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  I enlighet med artikel 2.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320) för små och medelstora företag.

(5)  Fastställt i enlighet med artikel 107.1 i förordning (EU) nr 508/2014.


BILAGA II

GENOMFÖRANDEDATA FÖR INSATSEN

Kod för åtgärden

Åtgärder i förordning (EU) nr 508/2014

Genomförandedata för insatsen

Kapitel I: Hållbar utveckling i fisket

I.1

Artiklarna 26 och 44.3

Innovation

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av innovation: produkter och utrustning; processer och tekniker; förvaltnings- och organisationssystem

Antal personer som omfattas direkt av insatsen inom företag som får stöd

I.2

Artiklarna 27 och 44.3

Rådgivningstjänster

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av rådgivningstjänst: genomförbarhetsstudier och rådgivningstjänster; yrkesmässig rådgivning; affärsstrategier

I.3

Artiklarna 28 och 44.3

Partnerskap mellan forskare och fiskare

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av verksamhet: nätverk, partnerskapsavtal eller sammanslutning; datainsamling och datahantering; undersökningar; pilotprojekt; spridning; seminarier; bästa praxis

Antal forskare som arbetar i partnerskap

Antal fiskare som arbetar i partnerskap

Antal andra organ som berörs av insatsen

I.4

Artiklarna 29.1, 29.2 och 44.1 a

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog, yrkesutbildning, nätverksbyggande, stöd till makar och livspartner

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av verksamhet: yrkesutbildning och livslångt lärande; nätverksbyggande; social dialog

Antalet makar och livspartner som omfattas av insatsen

Antal personer eller organisationer som omfattas av insatsen (deltagare i utbildning, medlemmar i nätverk, organisationer som deltar i åtgärder inom den sociala dialogen)

I.5

Artiklarna 29.3 och 44.1 a

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog – praktikanter på fartyg i småskaligt kustfiske

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av verksamhet: yrkesutbildning och livslångt lärande

Antal praktikanter som omfattas av insatsen

I.6

Artiklarna 30 och 44.4

Diversifiering och nya typer av inkomster

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av diversifiering: investeringar ombord; sportfisketurism; restauranger; miljötjänster/miljöåtgärder; utbildningsverksamhet

Antal berörda fiskare

I.7

Artiklarna 31 och 44.2

Etableringsstöd för unga fiskare

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Ålder för de unga fiskare som omfattas av insatsen

I.8

Artiklarna 32 och 44.1 b

Hälsa och säkerhet

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av utrustning som berörs: investeringar ombord; individuell utrustning

Antal fiskare som omfattas av insatsen

I.9

Artikel 33

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

Antal berörda fiskare

Antal dagar

I.10

Artikel 34

Definitivt upphörande med fiskeverksamhet

Antal berörda fiskare

I.11

Artikel 35

Gemensam fond för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor – inrättande av fonden

Namn på den gemensamma fonden

I.12

Artikel 35

Gemensam fond för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor – Ersättning som betalats ut

Ersättning som betalats ut för: allvarliga klimathändelser; miljöolyckor; räddningskostnader

Antal berörda fartyg

Antal berörda besättningsmedlemmar

I.13

Artikel 36

Stöd till system för fördelning av fiskemöjligheter

Typ av verksamhet: utformning; utveckling; övervakning; utvärdering; förvaltning

Typ av stödmottagare: offentlig myndighet; juridisk eller fysisk person; yrkesfiskarorganisation; producentorganisationer; andra

I.14

Artikel 37

Stöd till utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

Typ av verksamhet: utformning; utveckling och övervakning; aktörernas deltagande; direkt utsättning

Antal berörda bestånd om tillämpligt

Totalt område som berörs av projekt (i km2)

I.15

Artiklarna 38 och 44.1 c

Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av investering: fiskeredskapens selektivitet; minska utkast eller motverka oönskade fångster; eliminering av inverkan på ekosystemet och havsbotten; utrustning för att skydda redskap och fångster från däggdjur och fåglar; anordningar för att samla fisk i de yttersta randområdena

Antal fiskare som omfattas av insatsen

I.16

Artiklarna 39 och 44.1 c

Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av insats: utveckling av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som minskar inverkan; införande av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som minskar inverkan; utveckling av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som ger ett mer hållbart nyttjande, införande av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som ger ett mer hållbart nyttjande

Antal fiskare som omfattas av insatsen

I.17

Artikel 40.1 a

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – insamling av avfall

Antal fiskare som omfattas av insatsen

I.18

Artiklarna 40.1 b–g samt i och 44.6

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – bidrag till bättre förvaltning och bevarande, konstruktion, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och geografiska skyddsområden, förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av projekt: investeringar i anläggningar; förvaltning av resurser; förvaltningsplaner för Natura 2000 och geografiska skyddsområden; förvaltning av Natura 2000; förvaltning av marina skyddsområden; ökad medvetenhet; andra åtgärder för att främja den biologiska mångfalden

Totalt område som berörs av Natura 2000 (i km2)

Totalt område som berörs av marina skyddsområden (i km2)

Antal berörda fiskare

I.19

Artikel 40.1 h

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – system för kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar

Antal fiskare som omfattas av insatsen

I.20

Artiklarna 41.1 a, b, c och 44.1 d

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – investeringar ombord, energieffektivitet och energieffektivitetsbesiktningar, studier

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av insats: utrustning ombord; fiskeredskap; energieffektivitet; studier

Antal fiskare som omfattas av insatsen

Minskning av bränsleförbrukning i %

Minskning av CO2-utsläpp i % om tillämpligt

I.21

Artiklarna 41.2 och 44.1 d

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – modernisering eller ersättning av motorer

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av insats: ersättning; modernisering

kW före ingrepp (certifierade eller fysiskt kontrollerade)

kW efter ingrepp (certifierade eller fysiskt kontrollerade)

Antal fiskare som omfattas av insatsen

Minskning av bränsleförbrukning i %

Minskning av CO2-utsläpp i % om tillämpligt

I.22

Artiklarna 42 och 44.1 e

Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Typ av projekt: investeringar som ger produkterna ett mervärde; investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet

Antal fiskare som omfattas av insatsen

I.23

Artiklarna 43.1, 43.3 och 44.1 f

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att förbättra infrastrukturerna i fiskehamnar och auktionshallar eller landningsplatser och skyddshamnar; investeringar för att förbättra säkerheten för fiskare

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

Kategori av investering: fiskehamnar; landningsplatser; auktionshallar; skyddshamnar

Typ av investering: kvalitet; kontroll och spårbarhet; energieffektivitet; miljöskydd; säkerhet och arbetsförhållanden

Antal fiskare som omfattas av insatsen

Antal andra hamnanvändare eller andra arbetstagare som omfattas av insatsen

I.24

Artikel 43.2

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att underlätta iakttagandet av skyldigheten att landa alla fångster

Kategori av investering: fiskehamnar; landningsplatser; auktionshallar; skyddshamnar

Antal fiskare som omfattas av insatsen

Kapitel II: Hållbar utveckling för vattenbruket

II.1

Artikel 47

Innovation

Typ av innovation: utveckling av kunskap; införande av nya arter; genomförbarhetsstudier

Typ av vetenskapligt organ som deltar: privat, offentligt

Antal anställda som omfattas direkt av insatsen inom de företag som får stöd

II.2

Artikel 48.1 a–d och f–h

Produktiva investeringar i vattenbruk

Typ av investering: produktiv; diversifiering; modernisering; djurens hälsa; produkternas kvalitet; återställning; kompletterande verksamhet

Antal anställda som omfattas av insatsen

II.3

Artikel 48.1 e, i och j

Produktiva investeringar i vattenbruk – resurseffektivitet, minskning av mängden vatten och kemikalier, recirkulerande system som minimerar vattenanvändningen

Typ av investering: miljön och resurser; vattenanvändning och kvalitet; slutna system

II.4

Artikel 48.1 k

Produktiva investeringar i vattenbruk – öka energieffektiviteten, förnybara energikällor

Typ av investering: energieffektivitet; förnybar energi

II.5

Artikel 49

Förvaltnings- och avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruksföretag

Typ av insats: införande av förvaltning; avbytar- och rådgivningstjänster inköp av rådgivningstjänster för vattenbruk

Typ av rådgivningstjänst i förekommande fall: efterlevnad av miljölagstiftningen; miljökonsekvensbedömning; efterlevnad av lagstiftningen på områdena djurhälsa och djurskydd, hälsa och säkerhet, folkhälsa; saluförings- och affärsstrategier

Antal anställda som omfattas av insatsen

II.6

Artikel 50

Främjande av humankapital och nätverksbyggande

Typ av verksamhet: yrkesutbildning; livslångt lärande; spridning; nya yrkeskunskaper; förbättring av arbetsförhållanden och främjande av säkerhet på arbetsplatsen; nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter

Antal anställda som omfattas av insatsen

Antalet makar och livspartner som omfattas av insatsen

II.7

Artikel 51

Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar

Typ av insats: identifiering och kartläggning av områden; förbättring av stödfaciliteter och infrastrukturer; åtgärder för att förebygga allvarliga skador; åtgärder efter upptäckt av dödlighet eller sjukdomar

Antal anställda som omfattas av insatsen

II.8

Artikel 52

Främjande av nya hållbara vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk

Totalt område som berörs (i km2)

Antal anställda som omfattas av insatsen

II.9

Artikel 53

Omställning till miljöledningsordning, miljörevisionsordning och ekologiskt vattenbruk

Typ av insats: omställning till ekologiskt vattenbruk; deltagande i Emas

Antal anställda som omfattas av insatsen

Totalt område som berörs (i km2)

II.10

Artikel 54

Vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster

Typ av insats: vattenbruk i Natura 2000-områden; ex situ-bevarandeåtgärder och ex situ-reproduktionsåtgärder; vattenbruksinsatser, inbegripet bevarande och förbättring av miljön, den biologiska mångfalden

Antal anställda som omfattas av insatsen

Totalt område som berörs av Natura 2000 (i km2)

Totalt område som berörs utanför Natura 2000 (i km2)

II.11

Artikel 55

Åtgärder för folkhälsa

Antal anställda som omfattas av insatsen

II.12

Artikel 56

Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

Typ av insats: kontroll och utrotning av sjukdomar; bästa praxis och uppförandekoder; insatser för minskning av beroende av veterinärmedicinska läkemedel; veterinära eller farmaceutiska undersökningar och bästa praxis; hälsoskyddsgrupper; kompensation till blötdjursodlare

Antal anställda som omfattas av insatsen

II.13

Artikel 57

Försäkring för vattenbruksbestånd

Antal anställda som omfattas av insatsen

Kapitel III: Hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden

III.1

Artikel 62.1 a

Stöd från EHFF till lokalt ledd utveckling – förberedande stöd

Typ av stödmottagare: offentligt organ; icke-statlig organisation; annat kollektivt organ; privatperson

III.2

Artikel 63

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier – urval av lokala aktionsgrupper (Flag) (1)

Total befolkning som täcks av aktionsgruppen (i enheter)

Antal offentliga partner i aktionsgruppen

Antal privata partner i aktionsgruppen

Antal partner från civila samhället i aktionsgruppen

Antal anställda i aktionsgruppen (i heltidsekvivalenter) för administrativa uppgifter

Antal anställda i aktionsgruppen (i heltidsekvivalenter) för ledningsuppgifter

III.3

Artikel 63

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier – projekt som stöds av lokala aktionsgrupper (Flag) (inbegripet löpande kostnader och ledningsfunktioner)

Typ av insats: skapa mervärde; diversifiering; miljön; sociokulturella insatser styrning, löpande kostnader och ledning

III.4

Artikel 64

Samarbetsåtgärder

Typ av insats: förberedande stöd; projekt inom en och samma medlemsstat; projekt med andra medlemsstater; projekt med partner utanför EU

Antal partner, i förekommande fall

Kapitel IV: Saluförings- och beredningsrelaterade åtgärder

IV.1

Artikel 66

Produktions- och saluföringsplaner

Antal medlemmar i producentorganisationer som berörs

IV.2

Artikel 67

Lagringsstöd

Antalet medlemmar i producentorganisationer som omfattas av insatsen

IV.3

Artikel 68

Saluföringsåtgärder

Typ av insats: skapa producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer; hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppandet på marknaden; främja kvaliteten och mervärdet; öppenhet och insyn i fråga om produktionen; spårbarhet och miljömärkning; standardkontrakt; kommunikations- och marknadsföringskampanjer

För projekt med syftet att hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppandet på marknaden: arter med marknadspotential; oönskade fångster; produkter med liten miljöpåverkan eller ekologiska produkter

För projekt med syftet att främja kvaliteten och mervärdet: kvalitetsordningar; certifiering och marknadsföring av hållbara produkter; direkt saluföring; presentation och förpackning

Antal företag som omfattas av insatsen

Antalet medlemmar i producentorganisationer som omfattas av insatsen

IV.4

Artikel 69

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Typ av investering: energibesparing eller minskning av miljöpåverkan; förbättring av säkerhet, hygien, hälsa och arbetsförhållanden; beredning av fångster som inte är avsedda som livsmedel; beredning av biprodukter; beredning av ekologiska vattenbruksprodukter; nya eller förbättrade produkter, processer eller förvaltningssystem

Antal företag som får stöd

Antal anställda som omfattas av insatsen

Kapitel V: Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

V.1

Artikel 70

Kompensationssystem

Kompensation för extra kostnader

Antal företag som omfattas av insatsen

Antal anställda som omfattas av insatsen

Kapitel VI: Kompletterande åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken inom ramen för delad förvaltning

VI.1

Artikel 76

Kontroll och tillsyn

Typ av insats: inköp, installation och utveckling av teknik; utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter för att säkerställa dataöverföring; utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter för att säkerställa spårbarhet; genomförande av program för utbyte och analys av data; modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar; inköp av andra kontrollmedel; utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och pilotprojekt; fortbildnings- och utbytesprogram; lönsamhetsanalyser och bedömning av revisioner; seminarier och medieverktyg; driftskostnader; genomförande av en handlingsplan

Typ av stödmottagare: privat, offentlig, blandad

Antal berörda fartyg, om tillämpligt

VI.2

Artikel 77

Datainsamling

Typ av stödmottagare: privat, offentlig, blandad

Kapitel VII: Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

VII.1

Artikel 78

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

Typ av insats: genomförande av det operativa programmet; it-system; förbättring av den administrativa kapaciteten; kommunikationsinsatser; utvärdering; undersökningar; kontroll och revision, nätverk mellan fiskets lokala aktionsgrupper; andra

Kapitel VIII: Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

VIII.1

Artikel 80.1 a

Integrerad övervakning till havs

Typ av insats: bidra till integrerad övervakning till havs; bidra till Cise

Typ av stödmottagare: privat, offentlig, blandad

VIII.2

Artikel 80.1 b

Skydd av den marina miljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser

Typ av insats: marina skyddade miljöområden; Natura 2000

Yta marint skyddsområde som omfattas (km2)

Yta Natura 2000 som omfattas (km2)

Typ av stödmottagare: privat, offentlig, blandad

VIII.3

Artikel 80.1 c

Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön

Typ av insats: genomförande av övervakningsprogrammet; inrättandet av åtgärder för ramdirektivet om en marin strategi

Typ av stödmottagare: privat, offentlig, blandad


(1)  Uppgifter som endast ska lämnas när en aktionsgrupp väljs ut.


Top