EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0911

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2014 av den 23 juli 2014 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar Text av betydelse för EES

OJ L 257, 28.8.2014, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/911/oj

28.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/115


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 911/2014

av den 23 juli 2014

om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 (3) inrättades en europeisk sjösäkerhetsbyrå (nedan kallad byrån) i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerheten och att förhindra föroreningar från fartyg.

(2)

Som en följd av olyckor i unionens vatten, framför allt olyckorna med oljetankrarna Erika och Prestige, gavs byrån, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 (4) om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002, nya uppgifter när det gäller förhindrande av förorening och insatser vid föroreningar orsakade av fartyg.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 100/2013 (5) om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 fick byrån dels uppgifter i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av olje- och gasanläggningar, dels utvidgades byråns tjänster till stater som ansöker om anslutning till unionen och partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2038/2006 (6) fastställde en flerårig finansiering av byråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar orsakade av fartyg, vilken löpte ut den 31 december 2013.

(5)

Mot bakgrund av de eventuellt förödande miljökonsekvenserna och extremt höga ekonomiska kostnaderna till följd av föroreningsincidenter, samt de möjliga socioekonomiska effekterna på andra sektorer som turism och fiske, bör byrån ha tillräckliga medel för att kunna fullgöra sina uppgifter i samband med föroreningar av havet från fartyg och olje- och gasanläggningar. Dessa uppgifter är viktiga för att förhindra ytterligare skada av såväl ekonomisk som icke-ekonomisk natur.

(6)

För genomförandet av uppgiften att förhindra föroreningar och insatser vid föroreningar från fartyg, antog byråns styrelse den 22 oktober 2004 en åtgärdsplan för beredskap för, och insatser vid, föroreningar genom olja, som fastställer byråns verksamhet för insatser vid föroreningar genom olja och som syftar till att använda de finansiella resurser som byrån har till sitt förfogande på bästa sätt. Den 12 juni 2007 antog styrelsen en åtgärdsplan för beredskap för, och insatser vid, förorening genom farliga och skadliga ämnen. I enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1406/2002 ska båda åtgärdsplanerna uppdateras varje år genom byråns årliga arbetsprogram.

(7)

Hänsyn bör tas till gällande avtal om oavsiktlig förorening, vilka främjar ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaterna på detta område, samt till relevanta internationella konventioner och avtal om skydd av europeiska havsområden mot förorening till följd av olycka som innehåller krav på parterna att vidta alla åtgärder som krävs för att förbereda sig och reagera på oljeutsläpp.

(8)

Byråns insatser vid förorening avser, enligt dess åtgärdsplaner, verksamhet för information, samarbete och samordning, inbegripet när det gäller föroreningar av havet orsakade av farliga och skadliga ämnen. Denna typ av insats gäller framför allt operativt stöd till drabbade medlemsstater eller tredjeländer som delar ett regionalt havsområde med unionen (nedan kallade drabbade stater) genom att kompletterande saneringsfartyg för att bekämpa oljeföroreningar från fartyg samt föroreningar av havet orsakade av olje- och gasanläggningar tillhandahålls på begäran. Byrån bör ägna särskild uppmärksamhet åt de områden som betraktas som mest sårbara, utan att detta ska påverka andra områden som behöver hjälp.

(9)

Byråns verksamhet på området för insatser vid förorening bör vara förenlig med befintliga samarbetsarrangemang för ömsesidigt bistånd i händelse av förorening till följd av incidenter till havs. Unionen har anslutit sig till olika regionala organisationer och förbereder anslutning till andra regionala organisationer.

(10)

Byråns insatser bör samordnas med åtgärder enligt de bilaterala och regionala överenskommelser i vilka unionen är part. Om en förorening till havs inträffar bör byrån bistå de drabbade staterna, som ska leda arbetet med att bekämpa föroreningen.

(11)

Byrån bör aktivt verka för att upprätthålla och ytterligare utveckla den europeiska tjänsten för satellitövervakning av oljeutsläpp (CleanSeaNet) för övervakning, tidig upptäckt av föroreningar och identifiering av ansvariga fartyg eller olje- och gasanläggningar, till exempel då fartyg tömmer sina tankar och vid driftsutsläpp och oavsiktliga utsläpp från plattformar till havs. Med detta system blir uppgifterna lättare tillgängliga och insatserna mot föroreningar effektivare och snabbare.

(12)

De ytterligare medel som byrån ska ställa till de drabbade staternas förfogande bör göras tillgängliga via unionens civilskyddsmekanism, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU (7).

(13)

Medlemsstaterna bör tillhandahålla information om offentliga och privata insatsmekanismer för att bekämpa föroreningar och om insatskapacitet som finns i de olika regionerna i unionen genom det gemensamma kommunikations- och informationssystem för olyckor (Cecis) som inrättades genom rådets beslut 2007/779/EG, Euratom (8), när informationen är tillgänglig för detta syfte.

(14)

I syfte att effektivisera byråns operativa stöd, med tanke på utvidgningen av byråns mandat att göra insatser vid föroreningar även i tredjeländer som delar ett regionalt havsområde med unionen, bör byrån göra allt som står i dess makt för att uppmuntra dessa tredjeländer att delta i informationsutbyte och samarbeta i byråns upprätthållande av en förteckning över insatsmekanismer och insatskapaciteter.

(15)

För att effektivisera byråns insatser mot föroreningar bör medlemsstaterna låta byrån ta del av eventuella vetenskapliga studier som de har genomfört om effekterna av kemiska dispergeringsmedel som skulle kunna vara relevanta för denna verksamhet.

(16)

För att säkerställa att byråns åtgärdsplaner genomförs väl, bör byrån förses med ett bärkraftigt och kostnadseffektivt system för finansiering av framför allt tillhandahållandet av operativt stöd till drabbade stater.

(17)

Man måste därför, på grundval av ett flerårigt åtagande, se till att det finns lämplig finansiell säkerhet för finansieringen av byråns uppgifter i samband med insatser vid förorening och andra därmed förknippade åtgärder. Beloppet för det fleråriga åtagandet bör spegla byråns nya uppgifter för insatser vid förorening och även behovet av att byrån effektiviserar användningen av sina anslag, med tanke på de begränsade budgetmedlen. De årliga beloppen från unionen bör fastställas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det årliga budgetförfarandet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför en halvtidsutvärdering av byråns förmåga att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar.

(18)

De belopp som ska avsättas för finansieringen av insatser vid förorening bör avse perioden 1 januari 2014–31 december 2020 i enlighet med den fleråriga budgetram som fastställs i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (9) (nedan kallad den fleråriga budgetramen). En finansieringsram för samma period bör därför fastställas.

(19)

Byråns stöd till stater som ansöker om anslutning till unionen och till partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken bör finansieras via befintliga unionsprogram för dessa stater och länder och bör därför inte ingå i den fleråriga finansieringen av byrån.

(20)

I syfte att optimera tilldelningen av åtaganden och beakta eventuella förändringar i verksamheten för insatser vid föroreningar orsakade av fartyg måste de särskilda behoven av åtgärder kontinuerligt kontrolleras, så att de årliga finansiella åtagandena kan justeras.

(21)

I enlighet med förordning (EG) nr 1406/2002 bör byrån i sin årliga rapport rapportera om det finansiella genomförandet av den fleråriga finansieringen av byrån.

(22)

Man bör säkerställa kontinuitet i det ekonomiska stöd som ges i samband med byråns verksamhet i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar och man bör anpassa tillämpningsperioderna för denna förordning och förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 till varandra. Därför bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs närmare bestämmelser för unionens finansiella bidrag till Europeiska sjösäkerhetsbyråns (nedan kallad byrån) budget för genomförandet av byråns uppgifter i samband med insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar i enlighet med artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 1406/2002.

2.   Byråns verksamhet på detta område ska inte innebära att kuststaterna befrias från sitt ansvar för att upprätthålla lämpliga mekanismer för insatser vid föroreningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   olja: petroleum i varje form, inbegripet råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter, i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konvention om förebyggande av, behandling av och samarbete vid oljeutsläpp från 1990,

b)   farliga och skadliga ämnen: andra ämnen än olja som, om de tillförs den marina miljön, kan utgöra en fara för människors hälsa, skada biologiska resurser och den marina floran och faunan, skada områdenas attraktionsvärde eller störa annat legitimt utnyttjande av havet, i enlighet med IMO:s protokoll från år 2000 om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen,

c)   olje- och gasanläggning: en stationär fast eller flyttbar installation, eller en kombination av installationer som är permanent sammanlänkade genom broar, bryggor eller andra strukturer, som används för olje- eller gasverksamhet till havs eller i samband med sådan verksamhet; olje- och gasanläggning omfattar flyttbara borrplattformar till havs om de placerats i djuphavsvatten för borrning, produktion eller annan verksamhet med anknytning till olje- eller gasverksamhet till havs, samt infrastruktur och installationer för transport av olja och gas till land eller till landterminaler.

Artikel 3

Tillämpningsområde

Det finansiella bidrag från unionen som avses i artikel 1 ska tilldelas byrån i syfte att finansiera insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och gas- och oljeanläggningar som avses i den detaljerade plan som fastställts i enlighet med artikel 10.2 k i förordning (EG) nr 1406/2002, särskilt insatser som rör följande:

a)

Operativt stöd och stöd genom att på begäran bistå drabbade stater i enlighet med artikel 2.3 d och 2.5 i förordning (EG) nr 1406/2002 med kompletterande resurser som till exempel insatsberedda saneringsfartyg, satellitbilder och utrustning, i samband med oavsiktliga eller avsiktliga föroreningar av havet orsakade av fartyg eller olje- och gasanläggningar.

b)

Samarbete och samordning samt tillhandahållande till medlemsstaterna och kommissionen av tekniskt och vetenskapligt stöd inom ramen för relevant verksamhet inom unionens civilskyddsmekanism, IMO och relevanta regionala organisationer.

c)

Information, framför allt insamling, analys och spridning av bästa praxis, sakkunskap, teknik och innovationer i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar.

Artikel 4

Finansiering från unionen

1.   Inom den fleråriga budgetramen ska byrån ges de anslag som krävs för att den ska kunna utföra sitt uppdrag i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

2.   Finansieringsramen för genomförandet av de uppgifter som avses i artikel 3 ska för perioden 1 januari 2014–31 december 2020 vara 160 500 000 EUR uttryckt i löpande priser.

3.   De årliga anslagen ska fastställas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen. I detta sammanhang ska minimibeloppet för finansiering av operativt stöd till medlemsstaterna enligt artikel 3 a garanteras.

Artikel 5

Övervakning av befintlig kapacitet

1.   För att kartlägga behoven av och förbättra effektiviteten hos byråns operativa stöd, till exempel i form av saneringsfartyg utöver medlemsstaternas egen kapacitet, ska byrån upprätthålla en förteckning över offentliga och, i förekommande fall, privata mekanismer för insatser vid föroreningar och insatskapacitet som finns i de olika regionerna i unionen.

2.   Byrån ska upprätthålla den förteckningen på grundval av information från medlemsstaterna. När byrån upprätthåller den förteckningen ska den försöka skaffa information om de mekanismer för insatser vid föroreningar och den insatskapacitet som finns i tredjeländer som delar ett regionalt havsområde med unionen.

3.   Byråns styrelse ska beakta förteckningen och annan relevant information beträffande de mål för att förhindra förorening som fastställs i artikel 1 i förordning (EG) nr 1406/2002, till exempel riskbedömningar och vetenskapliga studier angående effekterna av kemiska dispergeringsmedel, innan den beslutar om byråns insatser vid föroreningar inom ramen för de årliga arbetsprogrammen. I detta sammanhang ska byrån särskilt uppmärksamma de områden som betraktas som mest sårbara, utan att detta ska påverka andra områden som behöver hjälp.

Artikel 6

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen och byrån ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas i samband med de åtgärder som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller och inspektioner, och om oegentligheter upptäcks, genom att återkräva belopp som felaktigt betalats ut samt genom att påföra effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 (10) och (Euratom, EG) nr 2185/96 (11) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (12).

2.   I fråga om de unionsåtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning avses med begreppet oegentligheter i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 varje överträdelse av en bestämmelse i unionsrätten eller brott mot en avtalsförpliktelse som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3.   Kommissionen och byrån ska, inom ramen för sina respektive arbetsområden, se till att anslagen utnyttjas så effektivt som möjligt vid finansieringen av unionens åtgärder enligt denna förordning.

Artikel 7

Halvtidsutvärdering

1.   Senast den 31 december 2017 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om genomförandet av denna förordning på grundval av information från byrån. Den rapporten, som ska utarbetas utan att det påverkar den roll som byråns styrelse har, ska beskriva de resultat som uppnåtts genom användning av det unionsbidrag som avses i artikel 4 avseende åtaganden och utgifter för perioden 1 januari 2014–31 december 2016.

2.   I den rapporten ska kommissionen göra en utvärdering av byråns förmåga att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. På grundval av utvärderingen och med beaktande av behovet av att byrån utför sina uppgifter ska kommissionen för perioden 2018–2020 vid behov lägga fram förslag på lämpliga justeringar, på högst 8 %, av byråns fleråriga anslag för genomförande av uppgifterna i artikel 3. Den eventuella justeringen ska inte överstiga den fleråriga budgetramen och ska inte påverka de årliga budgetförfarandena eller den kommande översynen av den fleråriga budgetramen.

3.   Den rapporten ska innehålla uppgifter om de socioekonomiska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna, om sådana uppgifter är tillgängliga, av byråns beredskap för insatser i samband med föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar.

4.   På grundval av den rapporten ska kommissionen dessutom vid behov lägga fram relevanta förslag till ändring av denna förordning med hänsyn till de vetenskapliga framsteg som gjorts på området för bekämpning av föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar, inklusive föroreningar orsakade av farliga och skadliga ämnen, och med hänsyn till relevanta förändringar i de instrument som ligger till grund för inrättande av regionala organisationer vars verksamhet omfattas av byråns verksamhet vad gäller insatser vid förorening och som unionen har anslutit sig till.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT C 327, 12.11.2013, s. 108.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 23 juli 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 129, 29.4.2004, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 100/2013 av den 15 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 39, 9.2.2013, s. 30).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2038/2006 av den 18 december 2006 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

(8)  Rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism (EUT L 314, 1.12.2007, s. 9).

(9)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

(11)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).


Top