EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0522

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 522/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden

OJ L 148, 20.5.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/oj

20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 522/2014

av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) bör strukturfondernas medel för målet Investering för tillväxt och sysselsättning som anslagits till innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling (nedan kallade innovativa åtgärder) genomföras av kommissionen.

(2)

Enligt artikel 92.8 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen genomföra de medel som anslagits till innovativa åtgärder med indirekt förvaltning, som föreskrivs i artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (3).

(3)

Det behövs detaljerade regler om principerna för förvaltningen av innovativa åtgärder av enheter eller organ åt vilka budgetgenomförandeuppgifter har anförtrotts i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU) nr 966/2012.

(4)

Det behövs detaljerade regler om principerna för urvalet av innovativa åtgärder som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). För att säkerställa att förslag med hög kvalitet väljs ut bör man fastställa förfaranden och kriterier för urvalet av innovativa åtgärder med hänsyn till den territoriella mångfalden hos unionens stadsområden.

(5)

Kommissionen bör fastställa teman för urvalet av innovativa åtgärder, för att säkerställa att ansökningsomgångarna gäller frågor som man kan anta kommer att bli allt viktigare i unionen under kommande år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förvaltning av innovativa åtgärder

1.   Kommissionen ska utse en eller flera enheter eller organ åt vilka budgetgenomförandeuppgifter har anförtrotts för innovativa åtgärder på unionsnivå i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad budgetgenomförandeenhet).

Utöver de krav som fastställs i artikel 60.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska budgetgenomförandeenheten kunna visa på erfarenheter av förvaltning av unionens fonder i flera medlemsstater.

2.   Kommissionen ska ingå en delegeringsöverenskommelse med budgetgenomförandeenheten i enlighet med artikel 61.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, och delegeringsöverenskommelsen ska utöver de krav som anges i artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (4) innehålla bestämmelser om följande:

a)

Vägledning för sökande och stödmottagare.

b)

Ett årligt arbetsprogram som ska godkännas av kommissionen.

c)

Anordnandet av ansökningsomgångar för att välja ut innovativa åtgärder.

d)

Bedömningen av de sökandes behörighet.

e)

Upprättandet av en expertpanel, i överenskommelse med kommissionen, för att bedöma och rangordna förslagen.

f)

Urval av innovativa åtgärder på grundval av expertpanelens rekommendationer, i överenskommelse med kommissionen.

g)

Kravet att stödmottagaren får ett dokument med stödvillkoren, enligt kommissionens anvisningar.

h)

Granskning av rapporter från stödmottagarna och utbetalningar till stödmottagarna.

i)

Övervakning av enskilda innovativa åtgärder.

j)

Anordnandet av informationsevenemang.

k)

Spridning av resultaten, i överenskommelse med kommissionen.

l)

Revision av enskilda innovativa åtgärder, för att säkerställa att de genomför bidraget i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

m)

Ett ekonomiskt stöd till budgetgenomförandeenhetens förvaltningsuppgifter, som betalas ut i form av en schablonersättning för dess driftskostnader och som fastställs på grundval av de stödbelopp från unionen som enheten anförtros.

3.   Budgetgenomförandeenheten ska förse kommissionen med de dokument som föreskrivs i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och med alla uppgifter som krävs för att genomförandet av de innovativa åtgärderna ska kunna bedömas.

Artikel 2

Urval av innovativa åtgärder

1.   Budgetgenomförandeenheten ska välja ut innovativa åtgärder på grundval av ansökningsomgångar, med hänsyn till de teman som varje år fastställs av kommissionen.

2.   Följande myndigheter får ansöka om stöd för innovativa åtgärder:

a)

En stadsmyndighet för en lokal administrativ enhet, som enligt graden av urbanisering kan definieras som stad eller förort och som har minst 50 000 invånare.

b)

En sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter för lokala administrativa enheter, som enligt graden av urbanisering kan definieras som stad eller förort och som har minst 50 000 invånare; det kan röra sig om en gränsöverskridande sammanslutning eller gruppering och om sammanslutningar eller grupperingar i olika regioner och/eller medlemsstater.

3.   Den expertpanel som avses i artikel 1.2 e ska ge rekommendationer om de innovativa åtgärder som ska väljas ut. Expertpanelen ska ha en geografiskt balanserad sammansättning och en företrädare för kommissionen som ordförande. När expertpanelen ger rekommendationer ska den särskilt beakta följande kriterier:

a)

Hur pass innovativt förslaget är och dess möjligheter att hitta eller pröva nya lösningar.

b)

Förslagets kvalitet.

c)

Berörda parters deltagande i utarbetandet av förslaget.

d)

Förmågan att visa mätbara resultat.

e)

De föreslagna lösningarnas överförbarhet.

Expertpanelen ska säkerställa att den geografiska mångfalden hos unionens stadsområden beaktas vid rekommendationerna.

4.   Budgetgenomförandeenheten ska välja ut innovativa åtgärder på grundval av expertpanelens rekommendationer, i överenskommelse med kommissionen.

5.   Det belopp som anslås till varje innovativ åtgärd ska inte överstiga 5 000 000 euro.

6.   Varje innovativ åtgärd ska genomföras under en period om högst tre år.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 289.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).


Top