EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0185

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2014 av den 26 februari 2014 om rättelse av den bulgariska språkversionen av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen Text av betydelse för EES

OJ L 57, 27.2.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/185/oj

27.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 185/2014

av den 26 februari 2014

om rättelse av den bulgariska språkversionen av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (1), särskilt artiklarna 5.2 och 6.1 b ii, artikel 6.1 andra stycket, artikel 6.2 andra stycket, artikel 11.2 b och c, artikel 11.2 andra stycket, artikel 15.1 b, d, e, h och i, artikel 15.1 andra stycket, artiklarna 17.2, 18.3 och 19.4 a, b och c, artikel 19.4 andra stycket, artiklarna 20.10, 20.11, 21.5, 21.6, 22.3, 23.3 och 27 a, b, c och e–h, artikel 27 andra stycket, artiklarna 31.2, 32.3 och 40, artikel 41.3 första och tredje stycket, artiklarna 42, 43.3, 45.4, 47.2, 48.2, 48.7 a, 48.8 a samt artikel 48.8 andra stycket,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 16.3, och

av följande skäl:

(1)

I den bulgariska språkversionen av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (3) har det uppstått ett fel som bör rättas till. De övriga språkversionerna påverkas inte.

(2)

Förordning (EU) nr 142/2011 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gäller endast den bulgariska språkversionen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  EUT L 54, 26.2.2011, s. 1.


Top