EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0660

2014/660/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 11 september 2014 om en mall för finansieringsavtal för bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag

OJ L 271, 12.9.2014, p. 58–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/660/oj

12.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/58


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 september 2014

om en mall för finansieringsavtal för bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag

(2014/660/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 39.4, och

av följande skäl:

(1)

Finanskrisen har påverkat små och medelstora företag i Europeiska unionen sedan 2009, bl.a. på grund av att bankerna minskat skuldsättningen i sina balansräkningar för att uppfylla kapitalkraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (3). För att åtgärda de möjliga marknadsstörningar som kan uppstå för finansiella tjänster och finansinstrument för de små och medelstora företagen har Europeiska rådet gett kommissionen i uppdrag att utforska möjligheterna att göra finansieringsinstrument tillgängliga för dessa företag på europeisk nivå.

(2)

Kommissionen färdigställde i december 2013, tillsammans med Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB), en förhandsbedömning (4) som visade att det fanns en marknadsstörning vid tillhandahållandet av finansiering till små och medelstora företag i Europeiska unionen, omfattande uppskattningsvis 20–112 miljarder euro.

(3)

Vid förhandsbedömningen betonades hur viktigt det är att reagera snabbt på finanskrisen, som drabbar de små och medelstora företagen, med en gemensam europeisk åtgärd för att återställa kreditgivningen till dem, stimulera den ekonomiska tillväxten och motverka splittringen på den inre marknaden när det gäller de små och medelstora företagens tillgång till kredit.

(4)

En del av åtgärden är att skapa specifika delar inom de finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (6).

(5)

Eftersom artikel 17.2 i förordning (EU) nr 1287/2013 (nedan kallad Cosme-förordningen) och artiklarna 20 och 21 i förordning (EU) nr 1291/2013 (nedan kallad Horisont 2020-förordningen) uttryckligen syftar till att säkerställa komplementaritet och synergieffekter med de europeiska struktur- och investeringsfonderna (nedan kallade ESI-fonderna) är en annan del av åtgärden att låta medlemsstaterna använda Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (nedan kallad EJFLU) för att tillhandahålla ekonomiska bidrag till dessa finansieringsinstrument som upprättats på unionsnivå, i enlighet med artikel 39.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(6)

Dessa finansieringsinstrument som upprättats på unionsnivå förvaltas indirekt av kommissionen, med genomförandeuppgifter som delegerats till EIB och Europeiska investeringsfonden (nedan kallad EIF) i enlighet med artikel 58.1 c iii och artikel 139.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (7), när det gäller finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag. Kommissionen bör därför ingå delegeringsavtal med EIB eller EIF.

(7)

I de fall en medlemsstat utnyttjar möjligheten att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag från Erufs eller EJFLU:s medel till det finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå krävs enligt artikel 39.4 c i förordning (EU) nr 1303/2013 att de deltagande medlemsstaterna ingår ett finansieringsavtal med EIB eller EIF.

(8)

Om de finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå ska kunna användas för snabba reaktioner måste de uppfylla två villkor. För det första måste de ha enhetliga villkor och behandla de deltagande medlemsstaterna lika när det gäller användningen av Erufs och EJFLU:s medel. För det andra måste villkoren för tilldelning av Erufs och EJFLU:s medel enligt de enskilda finansieringsavtal som deltagande medlemsstater och EIB eller EIF ska ingå stämma överens med villkoren i delegeringsavtal om andra medel från Cosme och Horisont 2020. Bästa sättet att säkerställa att dessa villkor uppfylls är att det finns en mall för finansieringsavtalet som är tillgänglig för båda parter, dvs. de deltagande medlemsstaterna och EIB respektive EIF. Det är därför nödvändigt att fastställa en mall för finansieringsavtalet.

(9)

För att säkerställa att berörda Eruf- och EJFLU-medel används effektivt bör mallen för finansieringsavtalet bl.a. innehålla bestämmelser om EIB:s respektive EIF:s uppgifter och skyldigheter, t.ex. ersättning, minsta hävstångseffekt som ska uppnås vid tydligt fastställda delmål, villkor för att skapa ny lånefinansiering för de små och medelstora företagen, bestämmelser om icke stödberättigande verksamhet och uteslutningskriterier, en tidsplan för Erufs och EJFLU:s betalningar till finansieringsinstrumenten, påföljder om de berörda finansiella intermediärerna inte uppfyller sina åtaganden, bestämmelser om urval av finansiella intermediärer, bestämmelser om övervakning, rapportering, revision och synliggörande av finansieringsinstrumenten och villkor för uppsägning av avtalet.

(10)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska kunna tillämpas så snabbt som möjligt bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna som inrättats i enlighet med artikel 150.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den mall för finansieringsavtal för bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag, som ska ingås mellan Europeiska investeringsbanken eller Europeiska investeringsfonden och varje deltagande medlemsstat, anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

(3)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(4)  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD(2013) 517 final.

(5)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 33.

(6)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 104.

(7)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


BILAGA

[FÖRVALTANDE MYNDIGHET I DEN MEDLEMSSTAT SOM DELTAR I INITIATIVET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG]

och

[EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN]/[EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN]

MALL FÖR FINANSIERINGSAVTAL

Innehållsförteckning

Artikel 1

Definitioner och tolkning

Artikel 2

Syfte och tillämpningsområde

Artikel 3

Stödkriterier och uteslutningskriterier för den nya lånefinansieringen

Artikel 4

Allmänna principer för genomförande och förvaltning av [den/de] specifika [delen/delarna]

Artikel 5

Mål och beskrivning för [den/de] specifika [delen/delarna]

Artikel 6

Geografisk täckning

Artikel 7

Minsta hävstångseffekt, delmål och påföljder

Artikel 8

EIF:s uppgifter och skyldigheter

Artikel 9

Urval av finansiella intermediärer och operativa avtal

Artikel 10

Styrning

Artikel 11

Medlemsstatens bidrag

Artikel 12

EIF:s bidrag

Artikel 13

[Konto/Konton] för [den/de] specifika [delen/delarna] och tillgångsförvaltning

Artikel 14

Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter

Artikel 15

Redovisning

Artikel 16

Operativ och finansiell rapportering

Artikel 17

Revision, kontroll och övervakning

Artikel 18

Utvärdering

Artikel 19

Upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster

Artikel 20

Synliggörande

Artikel 21

Offentliggörande av information om finansiella intermediärer

Artikel 22

Överlåtelse

Artikel 23

Ansvar

Artikel 24

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Artikel 25

Giltighet – Uppsägning

Artikel 26

Tillkännagivanden och meddelanden

Artikel 27

Ändringar och övrigt

Artikel 28

Bilagor

Bilaga 1

Villkor för [den/de] specifika [delen/delarna]

Bilaga 2

Uteslutningskriterier för finansiella intermediärer och slutmottagare samt stödkriterier för EU:s bidrag [ska delvis tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 3

Betalningsansökan [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 4

Riktlinjer för tillgångsförvaltning [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 5

Rapportering om operativa aspekter av [den/de] specifika [delen/delarna] [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 6

Rapportering om finansiella aspekter av [den/de] specifika [delen/delarna] [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Detta avtal ingås den [] 2014 av och mellan

1.

[förvaltande myndighet i medlemsstat som deltar i småföretagsinitiativet] (nedan kallad den förvaltande myndigheten), som för undertecknandet av detta avtal företräds av [personens namn], [befattning],

och

2.

[Europeiska investeringsfonden]/[Europeiska investeringsbanken], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98–100 Boulevard Konrad Adenauer], [2968]/[2950] Luxembourg, Luxemburg (nedan kallad EIF), som för undertecknandet av detta avtal företräds av [personens namn], [befattning], nedan tillsammans kallade parterna och enskilt parten, beroende på sammanhanget,

AV FÖLJANDE SKÄL

(1)

Till följd av Europeiska rådets slutsatser av den 27 och 28 juni 2013 genomförde Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB) och Europeiska kommissionen en förhandsbedömning, som syftade till att fastställa den marknadsstörning för finansiella tjänster och tillgängliga finansinstrument för små och medelstora företag som för närvarande finns på europeisk nivå (nedan kallad förhandsbedömningen), som ett led i en gemensam europeisk ansträngning att återställa kreditgivningen till dessa företag, att stimulera den ekonomiska tillväxten och att motverka splittring på den inre marknaden när det gäller de små och medelstora företagens tillgång till kredit (nedan kallat småföretagsinitiativet).

(2)

Förhandsbedömningen avslutades i december 2013 och visade att det fanns en marknadsstörning i samband med tillhandahållandet av finansiering till små och medelstora företag i [medlemsstatens namn] omfattande uppskattningsvis []–[] miljoner euro.

(3)

Den 17 december antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1) (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser).

(4)

Enligt artikel 38.1 a i förordningen om gemensamma bestämmelser får förvaltande myndigheter tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag till ett finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå. Enligt artikel 39.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser får [medlemsstatens namn] använda upp till 7 % av sina samlade anslag till Eruf och EJFLU för att tillhandahålla ekonomiska bidrag till sådana finansieringsinstrument som förvaltas indirekt av Europeiska kommissionen genom genomförandeuppgifter som anförtros åt EIB-gruppen (EIB definieras i artikel 2.23 i förordningen om gemensamma bestämmelser som Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden eller dotterbolag till Europeiska investeringsbanken) (nedan kallad EIB-gruppen) i enlighet med artikel 58.1 c iii och artikel 139.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2) (nedan kallad budgetförordningen), i fråga om [obegränsade garantier som ger finansiella intermediärer kapitallättnad för nyinrättade lånefinansieringsportföljer till stödberättigade små och medelstora företag i enlighet med artikel 37.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser] OCH/ELLER [värdepapperisering, enligt definitionen i artikel 4.1.61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (3), av [befintliga lånefinansieringsportföljer till små och medelstora företag eller andra företag med mindre än 500 anställda] OCH/ELLER [nyinrättade lånefinansieringsportföljer till små och medelstora företag] (alternativ 2), [där medlemsstatens bidrag läggs samman med bidrag från andra medlemsstater (alternativ 3)].

(5)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (4) (nedan kallad Cosme-förordningen) har Europeiska unionen inrättat finansieringsinstrument (nedan kallade Cosme-instrumenten) som syftar till att förenkla och förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag under etablerings-, tillväxt- och överlåtelsefaserna, som ett komplement till medlemsstaternas användning av finansieringsinstrument för små och medelstora företag på nationell och regional nivå. Det preliminära bidraget från Europeiska kommissionen till Cosme-instrumenten under 2014–2016 ska enligt planerna bli upp till [] miljoner euro.

(6)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (5) och i enlighet med rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975 EG (6) (tillsammans nedan kallade Horisont 2020-förordningen) har Europeiska kommissionen inrättat finansieringsinstrument (nedan kallade Horisont 2020-instrumenten) för att öka tillgången till riskfinansiering för slutmottagare som genomför forsknings- och innovationsprojekt. Det preliminära bidraget från Europeiska kommissionen till Horisont 2020-instrumenten under 2014–2016 ska enligt planerna bli upp till [] miljoner euro.

(7)

Den [datum] [respektive den [datum]] undertecknade Europeiska kommissionen [, EIB] och EIF [ett/flera] delegeringsavtal (nedan [kallat/kallade] [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen]), som bland annat innehåller villkoren för i) [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten] och särskilt de specifika delar som motsvarar olika finansiella produkter som bygger på eget kapital eller lån (inklusive produkter som erbjuds inom småföretagsinitiativet) och som är öppna för bidrag från medlemsstaterna, ii) Europeiska kommissionens bidrag till sådana specifika delar av [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten].

(8)

Parterna är villiga att samarbeta inom ramen för småföretagsinitiativet för att genomföra och förvalta [en specifik del/specifika delar] som motsvarar medlemsstatens bidrag till [Cosme-instrumenten] [OCH/ELLER] [Horisont 2020-instrumenten] (nedan kallade [den/de] specifika [delen/delarna]) som tillhandahåller [obegränsade garantier för nyinrättade lånefinansieringsportföljer till berättigade små och medelstora företag i enlighet med artikel 37.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser (alternativ 1)] [OCH/ELLER] [värdepapperisering, enligt definitionen i artikel 4.1.61 i förordning (EU) nr 575/2013, av [befintliga lånefinansieringsportföljer till små och medelstora företag eller andra företag med mindre än 500 anställda,] [OCH/ELLER] [nyinrättade lånefinansieringsportföljer till små och medelstora företag] (alternativ 2), [där medlemsstatens bidrag läggs samman med bidrag från andra medlemsstater (alternativ 3)].

(9)

I enlighet med artikel 39.4 b i förordningen om gemensamma bestämmelser lämnade [medlemsstatens namn] den [datum] 2014 in till kommissionen ett enhetligt nationellt program för sitt deltagande i [den/de] specifika [delen/delarna] (nedan kallat enhetligt nationellt program). Den [datum] 2014 godkändes det enhetliga nationella programmet genom Europeiska kommissionens beslut C(2014) [].

(10)

I enlighet med artikel 39 i förordningen om gemensamma bestämmelser måste villkoren för att delta i småföretagsinitiativet anges i det finansieringsavtal som ingås mellan varje deltagande medlemsstat och EIB-gruppen.

(11)

[Den/De] specifika [delen/delarna] ska genomföras som delar av en avdelning i [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten] som inrättats för [MEDLEMSSTATENS NAMN] (nedan kallad avdelningen). Avdelningen ska också utnyttja EU-bidraget samt EIF-bidraget och egna medel från EIB och andra investerare, i tillämpliga fall, i enlighet med villkoren i [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen] och andra avtal mellan EIF och andra relevanta investerare, i tillämpliga fall. För att på lämpligt sätt beakta den storlek och betydelse som medlemsstatens bidrag har inom [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten] har parterna för avsikt att inrätta ett särskilt system för styrning av [den/de] specifika [delen/delarna], omfattande bl.a. en rådgivande investerarkommitté som kan komplettera bestämmelserna i [delegeringsavtalet/delegeringsavalen] i fråga om medlemsstatens bidrag.

(12)

Med beaktande även av förhandsbedömningen och diskussionerna med relevanta institutioner och marknadsaktörer för att fastställa storleken på de offentliga anslagen till [den/de] specifika [delen/delarna], anslogs ett preliminärt bidrag från medlemsstaten på [] miljoner euro till [den/de] specifika [delen/delarna]. Det preliminära EU-bidraget under perioden 2014–2016 ska enligt planerna vara [] miljoner euro.

(13)

[Den/De] specifika [delen/delarna] har inrättats på ett sätt som överensstämmer med reglerna för statligt stöd i unionslagstiftningen. [MEDLEMSSTATENS NAMN] och EIF erkänner att genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] måste följa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (7) (nedan kallad förordningen om stöd av mindre betydelse) eller kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (8) eller med relevant allmän gruppundantagsförordning, samt att det annars krävs en anmälan till Europeiska kommissionen för en individuell bedömning.

(14)

Undertecknandet av detta finansieringsavtal på den förvaltande myndighetens vägnar har godkänts av [anges av den förvaltande myndigheten].

(15)

Undertecknandet av detta finansieringsavtal på EIF:s vägnar har godkänts av [anges av EIF].

Parterna har enats om följande:

Artikel 1

Definitioner och tolkning

1.1

I detta avtal gäller följande definitioner:

bankdag

En dag då den förvaltande myndigheten och EIF har öppet för verksamhet i [medlemsstaten] och i Luxemburg.

anslagsperiod

Den period då [MEDLEMSSTATENS NAMN] kan anslå sitt bidrag, från [MEDLEMSSTATENS NAMN]s budget till EIF, för [den/de] specifika [delen/delarna]. Anslagsperioden löper fram till den 31 december 2016.

avdelning

Betydelsen anges i skäl 11.

Cosme-instrument

Betydelsen anges i skäl 5.

Cosme-förordning

Betydelsen anges i skäl 5.

förordningen om gemensamma bestämmelser

Betydelsen anges i skäl 3.

[specifik del/specifika delar]

Betydelsen anges i skäl 8.

[konto/konton] för [den/de] specifika [delen/delarna]

[Separat konto/Separata konton] som i) öppnats av EIF i eget namn i en affärsbank på den förvaltande myndighetens vägnar och ii) förvaltas på den förvaltande myndighetens vägnar i enlighet med artikel 13 i detta avtal.

delegeringsavtal

Betydelsen anges i skäl 7.

ansvarig avdelning

Den avdelning vid Europeiska kommissionen som utsetts att ha ansvaret för den indirekta förvaltningen av [Cosme-instrumenten] [OCH/ELLER] [Horisont 2020-instrumenten]. Vid tillämpningen av det här avtalet avses GD [Näringsliv OCH/ELLER Forskning och innovation] vid Europeiska kommissionen eller dess efterträdare.

EJFLU

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EIF

Betydelsen anges i ingressen.

EIF:s verksamhet

EIF:s skyldigheter och uppgifter enligt det här avtalet.

EIF:s bidrag

Det samlade belopp som anslagits av EIF (inklusive belopp som anslagits på uppdrag av EIB men exklusive andra medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och medel från Cosme-instrumenten och Horisont 2020-instrumenten) för avdelningen, i enlighet med artikel 12.

Eruf

Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU:s bidrag

Det samlade belopp som anslagits eller betalats av Europeiska kommissionen till avdelningen.

eurokonto

Ett konto i euro, som ingår i [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna].

utvärdering

En utvärdering eller bedömning som avses i artikel 18 och som genomförs för [den/de] specifika [delen/delarna], utom den utvärdering som föreskrivs i artikel 57.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

exitstrategi

Ett förfarande för att fördela likvidationsöverskottet från [den/de] specifika [delen/delarna] när detta avtal sagts upp, och särskilt i) beräkning av saldot på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] med hänvisning till medlemsstatens bidrag, efter avdrag för tillämpliga förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter, ii) återbetalning av nettosaldot på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] till den förvaltande myndigheten samt iii) avslutande av [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] [förfarandet ska fastställas närmare i avtalet].

slutmottagare

Ett litet eller medelstort företag som får ny lånefinansiering genom en transaktion.

finansiell intermediär

En finansiell enhet, t.ex. en bank, ett finansinstitut, en fond, en enhet som genomför ett garantisystem, en ömsesidig garantifond, ett mikrofinansinstitut, ett leasingföretag eller en annan juridisk person eller enhet som valts ut av EIF i enlighet med villkoren i detta avtal, för en insats som syftar till att genomföra [den/de] specifika [delen/delarna]. För att undanröja alla tvivel ska definitionen av finansiell intermediär i tillämpliga fall omfatta även finansiella enheter som valts ut som underförmedlare av en finansiell intermediär. Den omfattar inte motparter som valts ut av EIF i samband med EIF:s tillgångsförvaltning och inte heller den stödmottagare med vilken garantiavtal ingåtts vid värdepapperisering med definitiv överlåtelse inom alternativ 2.

budgetförordning

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, tillsammans med dess tillämpningsföreskrifter (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (9)) i dessas ändrade lydelse.

force majeure

Oförutsedda och exceptionella situationer eller händelser utanför parternas kontroll, som hindrar någondera parten från att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, och inte har orsakats av något fel eller någon försummelse från deras eller en underleverantörs sida, och som inte har kunnat undvikas trots lämplig och rimlig aktsamhet. Force majeure får inte åberopas i fråga om uteblivna tjänster, brister hos eller försenad leverans av utrustning eller material, såvida detta i sin tur inte direkt orsakats av force majeure, och inte heller konflikter på arbetsmarknaden, strejker eller ekonomiska svårigheter.

finansieringsavtal

Detta finansieringsavtal i dess ändrade lydelse.

garantiavtal

Det operativa avtalet eller, vid värdepapperisering med definitiv överlåtelse inom alternativ 2, det garantiavtal som ingåtts mellan EIF och en stödmottagare i samband med en insats.

Horisont 2020-instrument

Betydelsen anges i skäl 6.

Horisont 2020-förordning

Betydelsen anges i skäl 6.

genomförandeperiod

Den period då EIF kan anslå medel från medlemsstatens bidrag till insatser inom [den/de] specifika [delen/delarna]. Genomförandeperioden löper ut den 31 december 2016, utom vad gäller återbetalningar och intäkter, som får anslås fram till avvecklingen av [den/de] specifika [delen/delarna].

genomförandestrategi

EIF:s strategi för fördelning av insatser enligt artikel 4.6.

internkontroll

Ett förfarande som används på alla förvaltningsnivåer och som är avsett att ge rimlig säkerhet att följande mål uppnås:

a)

Att verksamheten präglas av effektivitet, ändamålsenlighet och sparsamhet.

b)

Att redovisningen är tillförlitlig.

c)

Att tillgångar och information skyddas.

d)

Att bedrägerier och oriktigheter förebyggs, upptäcks, korrigeras och följs upp.

e)

Att det finns lämplig riskhantering med avseende på lagligheten och korrektheten i de finansiella transaktionerna, med beaktande av programmens fleråriga karaktär samt de berörda utbetalningarnas typ.

investerarkommittén

Den styrkommitté för [den/de] specifika [delen/delarna] som anges i artikel 10.

hävstångseffekt

I samband med detta avtal avses förhållandet mellan den nya lånefinansiering som ska tillhandahållas slutmottagarna inom [den/de] specifika [delen/delarna] och motsvarande bidrag från medlemsstaten. I samband med ett specifikt operativ avtal avses förhållandet mellan den nya lånefinansiering som ska tillhandahållas slutmottagarna enligt det operativa avtalet och motsvarande bidrag från medlemsstaten.

förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter

Betydelsen anges i artikel 14.

förvaltande myndighet

Betydelsen anges i ingressen.

delmål

Vart och ett av delmålen enligt artikel 39.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser, enligt artikel 7.

medlemsstatens bidrag

Anslagna och/eller utbetalda bidrag från medlemsstaten.

anslaget bidrag från medlemsstaten

De samlade anslag för åtaganden i budgeten för [det operativa Eruf-programmet] [och EJFLU-programmet för landsbygdsutveckling] som gäller [den/de] specifika [delen/delarna].

utbetalt bidrag från medlemsstaten

De samlade medel från [det operativa Eruf-programmet] [och EJFLU-programmet för landsbygdsutveckling] som betalats ut av den förvaltande myndigheten för [den/de] specifika [delen/delarna], inklusive intäkter och återbetalningar.

ny lånefinansiering

Nya lån, leasing och garantier till slutmottagare som tagits fram av den finansiella intermediären senast den 31 december 2023 i enlighet med villkoren i de operativa avtalen.

icke-eurokonto

Ett konto i annan valuta än euro, som ingår i [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna].

Olaf

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

insats

Verksamhet som genomförs [av EIF och en finansiell intermediär] [för alternativ 1] OCH/ELLER [av EIF, en finansiell intermediär och andra parter] [för alternativ 2] i enlighet med bilaga 1, med syftet att genomföra [den/de] specifika [delen/delarna].

operativt avtal

Det eller de avtal som ingåtts mellan [EIF och en finansiell intermediär och som innehåller villkoren för en insats] [för alternativ 1] OCH/ELLER [EIF och en finansiell intermediär för framtagande av ny lånefinansiering] [för alternativ 2] .

alternativ 1

Betydelsen anges i artikel 5 i.

alternativ 2

Betydelsen anges i artikel 5 ii.

alternativ 3

Betydelsen anges i artikel 5 ii.

betalningsansökan

Den betalningsansökan som avses i artikel 11.3.

påföljder

De avtalsenliga påföljder som anges i artikel 7 och som en finansiell intermediär ska betala i enlighet med ett operativt avtal och tillämplig lagstiftning.

återbetalningar

Belopp från frisläppta lånegarantier och belopp som återvunnits i samband med [den/de] specifika [delen/delarna].

intäkter

Intäkter, inklusive garantiavgifter och ränta på belopp på förvaltningskonton, som betalats till [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] i samband med [den/de] specifika [delen/delarna], inklusive belopp som härrör från exitstrategin.

sekretariat

Sekretariatet till den investerarkommitté som anges i artikel 10.

enhetligt nationellt program

Betydelsen anges i skäl 9.

små och medelstora företag

Mikroföretag (inklusive enskilda företagare/egenföretagare) samt små och medelstora företag, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (10).

småföretagsinitiativet

Betydelsen anges i skäl 1.

omständighet som föranleder uppsägning av avtalet

En omständighet som avses i artikel 25.5.

kravspecifikation

En öppen inbjudan att anmäla intresse, som utarbetats av EIF.

transaktion

Låne-, leasing- eller garantitransaktioner som ger upphov till ny lånefinansiering och som ingåtts mellan en finansiell intermediär (eller underförmedlare) och en slutmottagare.

tillgångsförvaltning

Förvaltning av utbetalt bidrag från medlemsstaten enligt artikel 13.

unionens emblem

Europeiska unionens emblem med tolv gula stjärnor på blå bakgrund.

1.2

Om inte sammanhanget kräver annat ska i detta avtal

a)

rubriker endast finnas av praktiska skäl och inte påverka utformningen eller tolkningen av någon bestämmelse i avtalet,

b)

ord som skrivs i singular även omfatta plural och vice versa,

c)

en hänvisning till en artikel, ett avsnitt, en del eller en tidsplan vara en hänvisning till den artikeln i, det avsnittet i, den delen av eller den tidsplanen i det här avtalet.

Artikel 2

Syfte och tillämpningsområde

2.1

Detta avtal innehåller villkoren för användning av medlemsstatens bidrag i samband med EIF:s genomförande av [den/de] specifika [delen/delarna].

2.2

Medlemsstatens bidrag till [den/de] specifika [delen/delarna] ska preliminärt vara upp till [•] miljoner euro.

2.3

Den förvaltande myndigheten ger härmed EIF i uppdrag att genomföra och förvalta [den/de] specifika [delen/delarna] i samband med medlemsstatens bidrag, i EIF:s namn, på den förvaltande myndighetens vägnar och på dess risk, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om gemensamma bestämmelser och i detta avtal.

Artikel 3

Stödkriterier och uteslutningskriterier för ny lånefinansiering

3.1

EIF ska anslå medlemsstatens bidrag till sådana insatser för att skapa ny lånefinansiering för [den/de] specifika [delen/delarna] som stöder de små och medelstora företagen och som inriktas på

inrättande av nya företag,

kapital i inledningsskedet (dvs. såddkapital och startkapital),

expansionskapital,

kapital för att stärka ett företags allmänna verksamhet eller

genomförande av nya projekt, etablering på nya marknader eller nya projekt inom befintliga företag,

om inte annat följer av tillämpliga unionsbestämmelser om statligt stöd och i enlighet med de specifika bestämmelserna för Eruf och EJFLU.

3.2

I enlighet med kriterierna i artikel 3.1 gäller följande för [den/de] specifika [delen/delarna].

i)

[Den/De] får omfatta investeringar i både materiella och immateriella tillgångar samt rörelsekapital inom gränserna för tillämpliga unionsbestämmelser om statligt stöd och i syfte att stimulera den privata sektorn att bidra med finansiering till företag. Investeringarna får även omfatta kostnader för överföring av äganderätt i företag under förutsättning att sådan överföring sker mellan oberoende investerare.

ii)

[Den/De] ska stödja investeringar som förväntas vara finansiellt hållbara och investeringar som inte har fullbordats eller genomförts fullt ut då investeringsbeslutet fattas.

iii)

[Den/De] ska stödja slutmottagare som anses vara potentiellt ekonomiskt livskraftiga då de får stöd från medlemsstatens bidrag i enlighet med målen i förordningen om gemensamma bestämmelser, [Cosme-förordningen] ELLER [Horisont 2020-förordningen], vilket kan vidareutvecklas i detta avtal.

[3.3]

[[Den/De] specifika [delen/delarna] får bara stödja rörelsekapital i samband med eller som är kopplat till en ny investering i jordbruks- eller skogsbrukssektorn, för ett belopp som inte får överstiga 30 % av det samlade beloppet för transaktionen och efter vederbörlig motivering som godtas av den finansiella intermediären. För annan verksamhet än jordbruksverksamhet får inget stöd ges till rörelsekapital.] [Detta stycke gäller bara för [den/de] specifika [del/delar] som får stöd från EJFLU]

3.4

Finansiellt stöd inom [den/de] specifika [delen/delarna] ska beviljas med beaktande av uteslutningskriterierna för EU:s bidrag inom [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten] och som anges för kännedom i bilaga 2.

3.5

Parterna erkänner att en andel av den nya lånefinansiering som skapats i enlighet med artikel 3.1 och som motsvarar en multipel av EU:s bidrag inom [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten] omfattas av bestämmelserna i [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen] för EU:s bidrag.

Artikel 4

Allmänna principer för genomförande och förvaltning av [den/de] specifika [delen/delarna]

4.1

EIF ska genomföra, förvalta, övervaka och avveckla [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med finansieringsavtalet, tillämpliga villkor i förordningen om gemensamma bestämmelser, [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen], budgetförordningen och andra relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen, särskilt bestämmelserna om statligt stöd. Därvid ska EIF tillämpa sina egna regler, riktlinjer och förfaranden i dessas ändrade lydelse, god branschpraxis och lämpliga åtgärder för övervakning, kontroll och revision i enlighet med vad föreskrivs i det här avtalet.

4.2

EIF ska ha ansvar för att anställa och sysselsätta personal och/eller konsulter som kan avdelas för genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] och som ska stå under EIF:s ansvar när det gäller detta avtal och som på alla sätt ska omfattas av de regler, riktlinjer och förfaranden som EIF tillämpar för sin personal och/eller sina konsulter.

4.3

EIF ska fullgöra sina skyldigheter i fråga om [den/de] specifika [delen/delarna] som särskilt anges i detta avtal med samma vederbörliga yrkesmässiga omsorg, effektivitet, öppenhet och noggrannhet som det tillämpar för den egna verksamheten.

4.4

Den av parterna som drabbas av force majeure ska omedelbart underrätta den andra parten och ange vilket slag av force majeure det handlar om, hur länge tillståndet förväntas vara och vilka konsekvenser det beräknas få. Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att begränsa eller minimera kostnader och möjliga skador på grund av force majeure.

4.5

Förvaltningen och genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] ska bygga på principen att man jämkar samman parternas intressen. När det gäller denna princip ska EIF följa de principer som anges i artikel 12 och i bilaga 1.

4.6

Fördelningen av insatser ska bygga på de kriterier som anges i genomförandestrategin. EIF ska tillhandahålla den förvaltande myndigheten sin genomförandestrategi inom [tre] månader efter undertecknandet av detta avtal, och ska utan onödigt dröjsmål meddela den förvaltande myndigheten eventuella ändringar i genomförandestrategin.

4.7

Medlemsstatens bidrag ska inte ge upphov till orättmätiga fördelar, särskilt i form av orättmätiga utdelningar eller vinster för tredje parter, annat än i överensstämmelse med detta avtal.

4.8

Ekonomiskt stöd inom [den/de] specifika [delen/delarna] ska inte beviljas någon finansiell intermediär eller slutmottagare som befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 9.4 [villkoren ska fastställas närmare i avtalet].

Artikel 5

Mål och beskrivning för [den/de] specifika [delen/delarna]

I enlighet med bilaga 1 ska [den/de] specifika [delen/delarna] täcka risken med

i)

portföljer av ny lånefinansiering genom obegränsade garantier för kapitallättnad i enlighet med relevanta kapitalkrav som omfattar upp till 80 % av varje lån i relevanta portföljder (alternativ 1) ELLER

ii)

[befintliga portföljer med lån, leasing eller garantier till småföretag och andra företag med färre än 500 anställda] ELLER [portföljer med ny lånefinansiering] genom värdepapperisering, i enlighet med artikel 4.1.61 i förordning (EU) nr 575/2013 (alternativ 2) [där medlemsstatens bidrag läggs samman med bidrag från andra medlemsstater (alternativ 3)].

Artikel 6

Geografisk täckning

Medlemsstatens bidrag ska användas för att skapa ny lånefinansiering endast för slutmottagare som är registrerade och verksamma på [MEDLEMSSTATENS NAMN]s territorium, enligt följande uppdelning: [][villkoren ska fastställas närmare i avtalet].

Artikel 7

Minsta hävstångseffekt, delmål och påföljder

7.1

EIF ska säkerställa att de finansiella intermediärerna enligt bestämmelserna i varje operativt avtal uppnår följande delmål:

i)

[] månader efter undertecknandet av det operativa avtalet ska hävstångseffekten vara minst [].

ii)

Den dag då detta avtal sägs upp eller den 31 december 2023, beroende på vilket som inträffar först, ska hävstångseffekten vara minst [].

7.2

EIF ska, som en del i den rapport som avses i artikel 16.1, skriftligen meddela den förvaltande myndigheten när ett delmål uppnås före eller efter de datum som anges i artikel 7.1 och informera den förvaltande myndigheten om volymen av ny lånefinansiering i enlighet med vad som här föreskrivs.

7.3

I varje operativt avtal ska det föreskrivas om påföljder för de finansiella intermediärerna, till förmån för den förvaltande myndigheten, preliminärt enligt följande:

a)

Om det belopp ny lånefinansiering som tagits fram av den finansiella intermediären enligt relevant operativt avtal är lägre än [A] % av det belopp ny lånefinansiering som avtalats vid relevant delmål, en påföljd motsvarande [X] % av skillnaden mellan den avtalade nya lånefinansieringen och den framtagna lånefinansieringen, eller

b)

om beloppet ny lånefinansiering som tagits fram av den finansiella intermediären enligt relevant operativt avtal är högre än [A] % men lägre än [B] % av det belopp ny lånefinansiering som avtalats vid relevant delmål, en påföljd motsvarande [Y] % av skillnaden mellan den avtalade nya lånefinansieringen och den framtagna lånefinansieringen.

Om en finansiell intermediär för [en specifik del/specifika delar] enligt alternativ 2 inte uppnår en hävstångseffekt på minst 1 ska det dessutom föreskrivas en påföljd motsvarande skillnaden mellan relevant utbetalt bidrag från medlemsstaten som anslagits till den relevanta insatsen och den därmed sammanhängande nya lånefinansiering som tagits fram.

[villkor för fastställande och genomförande av påföljderna på insatsnivå ska fastställas i avtalet]

7.4

Den förvaltande myndigheten erkänner att garantiavtalen och relevanta insatser inte ska påverkas av om den relevanta finansiella intermediären inte lyckas uppnå den hävstångseffekt som krävs enligt detta avtal eller det relevanta operativa avtalet.

7.5

Påföljden ska vara ett engångsbelopp för varje insats, beräknad av EIF vid varje delmål, där de senast beräknade belopp som avses i artikel 7.3 ska betalas av den finansiella intermediären till EIF enligt varje operativt avtal, x) den dag då det operativa avtalet sägs upp av orsaker som beror på den finansiella intermediären eller y) vid utgången av den period då ny lånefinansiering kan tas fram, beroende på vilket som inträffar först. Beloppet ska betalas av EIF till den förvaltande myndigheten när det betalats av relevant finansiell intermediär. [Ytterligare villkor får vid behov fastställas i avtalet]

7.6

[För att undanröja alla tvivel ska påföljderna gälla utan att det påverkar andra tillämpliga påföljder eller avgifter enligt delegeringsavtalen om EU:s bidrag inom ramen för [Cosme-instrumenten] ELLER [Horisont 2020-instrumenten]].

Artikel 8

EIF:s uppgifter och skyldigheter

8.1

Efter undertecknandet av detta avtal och för genomförandet av insatserna ska EIF sträva efter att ingå det första operativa avtalet senast [X] månader efter att det här avtalet undertecknats.

8.2

Utan att det påverkar andra bestämmelser i detta avtal ska EIF göra följande:

a)

Genomföra varje specifik del med ett effektivt och ändamålsenligt system för internkontroll under detta avtals hela varaktighet.

b)

Införliva tillämpliga villkor från detta avtal i det operativa avtalet med de finansiella intermediärerna, särskilt bestämmelserna om hävstångseffekten i artikel 7.

c)

Fatta alla beslut för att anslå medel till insatserna och för att i tillämpliga fall dra tillbaka medel och informera investerarkommittén.

d)

Förhandla fram och delta i rättsliga instrument som enligt EIF:s yrkesmässiga uppfattning är lämpliga för att genomföra, förvalta och eventuellt avsluta insatserna.

e)

Kräva att de finansiella intermediärerna återbetalar eventuella belopp som felaktigt utbetalats till dem, enligt de operativa avtalen.

f)

Kräva att de finansiella intermediärerna enligt varje operativt avtal vidtar lämpliga åtgärder för att återvinna eventuella belopp som relevanta slutmottagare är skyldiga i samband med relaterade transaktioner.

g)

I tillämpliga fall och efter återbetalning av relevanta rättegångskostnader enligt artikel 14.9, hantera rättstvister (inklusive, men inte begränsat till, att inleda, leda, lösa och försvara) i samband med en insats.

h)

Låta öppna, föra och stänga [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna], debitera och kreditera [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, utföra alla de betalningar som föreskrivs i detta avtal och i övrigt genomföra alla de transaktioner som nämns i detta avtal i samband med [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna].

i)

Föra separata räkenskapsböcker och ordentlig och noggrann bokföring över användningen av medlemsstatens bidrag.

j)

Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter hos EIF i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (11), och dess senare ändringar.

k)

Säkerställa att de operativa avtalen innehåller bestämmelser om att den minskning av räntesatsen som avtalats av de finansiella intermediärerna förs vidare till slutmottagarna, och övervaka deras genomförande.

l)

Vidta andra åtgärder som EIF anser nödvändiga för att genomföra och förvalta [den/de] specifika [delen/delarna] inom de gränser som anges i detta avtal.

8.3

EIF åtar sig att fullgöra sina skyldigheter och uppgifter i enlighet med detta avtal med vederbörlig yrkesmässig omsorg, och särskilt att göra följande:

a)

Att tillämpa yrkesmässiga standarder och praxis som inte är mindre gynnsamma än de som används för den egna verksamheten, med beaktande av villkoren i detta avtal.

b)

Att anslå lämpliga resurser som krävs för genomförandet och förvaltningen av [den/de] specifika [delen/delarna].

c)

Att främja [den/de] specifika [delen/delarna] och bistå den förvaltande myndigheten när det gäller att synliggöra unionens stöd på alla genomförandenivåer ned till slutmottagarna, i enlighet med detta avtal.

d)

Att inte påföra kostnader, avgifter, panträtter, inteckningar etc. för några medel på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] (andra än sådana som krävs enligt lag eller gängse bankpraxis).

e)

Att förvalta ett eventuellt saldo på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med artikel 13 i detta avtal.

8.4

[För att undanröja alla tvivel ska EIF:s uppgifter och skyldigheter i enlighet med detta avtal tillämpas utan att det påverkar EIF:s övriga relevanta skyldigheter inom [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen] för [Cosme] ELLER [Horisont 2020].]

Artikel 9

Urval av finansiella intermediärer och operativa avtal

9.1

EIF ska på eget ansvar välja ut en eller flera finansiella intermediärer som ska genomföra [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med relevanta villkor i [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen] för [Cosme] OCH/ELLER [Horisont 2020]. [Ytterligare villkor får vid behov fastställas i avtalet]

9.2

De finansiella intermediärer med vilka EIF förväntas ingå operativa avtal ska väljas på grundval av EIF:s riktlinjer och förfaranden, med öppna, proportionella, icke-diskriminerande och objektiva urvalsförfaranden, för att undvika intressekonflikter, med vederbörlig hänsyn till [den/de] specifika [delens/delarnas] karaktär och den finansiella intermediärens erfarenhet och finansiella kapacitet. Urvalet av sådana finansiella intermediärer ska göras på kontinuerlig basis och ska bygga på ett betygsättningssystem för att prioritera de finansiella intermediärerna enligt specifika kriterier.

9.3

De operativa avtal som EIF ingått med de finansiella intermediärerna ska avspegla EIF:s alla tillämpliga skyldigheter i enlighet med detta avtal. I synnerhet ska sådana operativa avtal innehålla bestämmelser om de finansiella intermediärernas skyldigheter i fråga om påföljder.

9.4

De operativa avtalen ska innehålla krav på att de utvalda finansiella intermediärerna, vid genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna], i syfte att

a)

samarbeta fullt ut för att skydda unionens finansiella intressen, och

b)

föreskriva om rätt för den förvaltande myndigheten att utöva sin befogenhet, ska göra följande:

c)

De ska förse Olaf med de resurser och den information och dokumentation om de berörda insatserna som krävs för att Olaf ska kunna genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (12), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (13) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (14), i deras eventuella senare ändrade eller kompletterade lydelse, i syfte att skydda unionens ekonomiska intressen och för att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med insatser som finansieras i enlighet med [den/de] specifika [delen/delarna].

d)

De ska spara alla handlingar som gäller genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] i sju år efter det att genomförandeperioden är slut eller det operativa avtalet har sagts upp eller insatserna har avslutats, beroende på vilken period som är längst.

e)

De ska ge Europeiska revisionsrätten tillträde till alla lokaler och förse den med all information som revisionsrätten anser är nödvändig för att den ska kunna utföra sitt arbete i enlighet med artikel 161 i budgetförordningen.

f)

De ska följa relevanta standarder och tillämplig lagstiftning om förebyggande av penningtvätt samt bekämpning av terrorism och skattebedrägerier.

g)

De ska införliva de relevanta villkor i denna artikel 9.4 och artikel 9.5 som gäller andra intermediärer och slutmottagare i sina avtal med dem, och när det gäller artikel 9.5 ska också finansiella intermediärer och slutmottagare redovisa att de inte befinner sig i en situation som leder till uteslutning i enlighet med bilaga 2.

h)

De ska förbinda sig att inte ta ut några avgifter av EIF i samband med genomförandet av insatser.

i)

De ska beräkna bruttobidragsekvivalenten i enlighet med artikel 4.2 i förordningen om stöd av mindre betydelse för varje transaktion i enlighet med den formel som anges i bilaga 1 och rapportera sin beräkning till EIF.

j)

De ska föra vidare till slutmottagarna hela det statliga stödet för den finansiella förmån som kommer från medlemsstatens bidrag, enligt vad som fastställs närmare i bilaga 1.

[Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

9.5

De finansiella intermediärer som befinner sig i en av de situationer som anges i bilaga 2 ska inte väljas ut.

9.6

Innan EIF undertecknar ett operativt avtal ska EIF skriftligen informera den förvaltande myndigheten om de huvudsakliga delarna i varje insats, enligt vad som fastställs närmare i finansieringsavtalet. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet] EIF ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den förvaltande myndigheten om att ett operativt avtal har undertecknats.

9.7

EIF ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den förvaltande myndigheten om att ett operativt avtal delvis har sagts upp, har ändrats på betydande sätt eller har sagts upp i förtid samt om anledningarna till detta, enligt vad som närmare föreskrivs i detta avtal. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

Artikel 10

Styrning

10.1

EIF:s genomförande av [den/de] specifika [delen/delarna] ska övervakas av en investerarkommitté (nedan kallad investerarkommittén). Investerarkommittén består av [fyra] vederbörligen bemyndigade medlemmar som utnämnts av och företräder den förvaltande myndigheten, [en] medlem som utnämnts av EIF, [en] observatör som utnämnts av EIB och [två] observatörer som utnämnts av Europeiska kommissionen.

10.2

Investerarkommittén ska göra följande:

a)

Godkänna kravspecifikationen och i nödvändiga fall göra ändringar i den och se över EIF:s inbjudningar att lämna förslag innan de offentliggörs.

b)

Se över framstegen i genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna], inklusive uppnåendet av delmålen och planeringen för nya insatser.

c)

Se över och avge yttranden om strategiska frågor i samband med [den/de] specifika [delen/delarna].

d)

Ge vägledning i fråga om tolkning av de stödkriterier som anges i artiklarna 3.1–3.4.

e)

Se över de årsrapporter för [den/de] specifika [delen/delarna] som avses i artikel 16.

f)

Se över kravspecifikationen för utvärderingar och se över eventuella utvärderingsrapporter för [den/de] specifika [delen/delarna].

g)

Se över föreslagna ändringar i [den/de] specifika [delen/delarna] till följd av de utvärderingar som avses i artikel 18.

h)

Föreslå ändringar i detta avtal, i tillämpliga fall.

i)

[Andra uppgifter]. [Ytterligare villkor får vid behov fastställas i avtalet]

10.3

Investerarkommittén ska agera i samförstånd och den ska inte i något fall undergräva sådana beslut om genomförandet av [Cosme-instrumenten] [OCH/ELLER] [Horisont 2020-instrumenten] som fattas av den styrkommitté som föreskrivs i respektive delegeringsavtal.

10.4

Investerarkommittén ska välja sin ordförande. Ordföranden ska vara en företrädare för den förvaltande myndigheten.

Investerarkommittén ska samlas på begäran av någon av sina medlemmar, minst [] gånger om året. Investerarkommitténs möten ska anordnas av dess sekretariat.

10.5

Investerarkommitténs ska anta sin arbetsordning på förslag av sitt sekretariat.

10.6

Ingen ersättning ska utgå för deltagande i investerarkommitténs möten. Den enhet som har utnämnt en medlem ska stå för alla kostnader för medlemmen i samband med resor till och deltagande i investerarkommitténs möten.

10.7

EIF ska tillhandahålla ett sekretariat i enlighet med detta avtal.

Sekretariatet ska bl.a. utföra följande uppgifter:

a)

Anordna investerarkommitténs möten, inklusive redigera och distribuera investerarkommitténs dokument, dagordningar och protokoll.

b)

Utföra övriga uppgifter som fastställs [i detta avtal eller] av investerarkommittén.

c)

Sända ut meddelanden som rör investerarkommittés verksamhet genom sekretariatet.

Artikel 11

Medlemsstatens bidrag

11.1

Medlemsstatens bidrag ska uteslutande användas för [den/de] specifika [delen/delarna] och för de insatser som omfattas.

11.2

EIF ska senast den [X] varje år tillhandahålla den förvaltande myndigheten i) en förteckning över insatser som man har för avsikt att underteckna under året och det bidrag från medlemsstaten som man föreslår ska utbetalas under året, ii) en tidsplan för utbetalning av de föreslagna bidragsbeloppen från medlemsstaten varje år till och med slutet av anslagsperioden, inklusive tillämpliga förvaltningsavgifter, iii) eventuella ändringar som anses vara nödvändiga när det gäller det bidrag från medlemsstaten som enligt anmälan ska anslås under året.

EIF ska vid behov senast den [X] varje år tillhandahålla den förvaltande myndigheten reviderade belopp för de uppgifter som anges i stycket ovan.

11.3

Efter att en due diligence-granskning har utförts av de finansiella intermediärer som ska väljas ut enligt artikel 9 ska EIF, när den anser det vara nödvändigt, sända en betalningsansökan till den förvaltande myndigheten i form av bilaga 3 (Betalningsansökan). Betalningsansökan ska innehålla i) ett förslag till bidragsbelopp från medlemsstaten för att täcka åtaganden enligt garantiavtal som enligt planerna ska undertecknas inom tre månader från dagen för betalningsansökan och ii) en tidsplan för utbetalning av medlemsstatens bidrag för de relevanta insatserna varje år till och med slutet av anslagsperioden.

11.4

Det bidragsbelopp från medlemsstaten som föreslås i en betalningsansökan kan uppgå till 100 % av de belopp som behövs för att täcka åtaganden enligt ett garantiavtal.

11.5

När betalningsansökan har mottagits, och om det finns tillgängliga budgetmedel, ska den förvaltande myndigheten utan dröjsmål och senast innan EIF undertecknar ett garantiavtal betala in medlemsstatens bidrag motsvarande minst det bidragsbelopp från medlemsstaten som anges i betalningsansökan på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] och ska informera EIF om detta.

11.6

Den förvaltande myndigheten får när som helst ställa in utbetalningen av medlemsstatens bidrag genom att meddela EIF att dess betalningsansökan inte kan godkännas, eftersom

a)

den i något väsentligt avseende inte är förenlig med bestämmelserna i detta avtal, eller

b)

det föreligger allvarligt tvivel om huruvida de planerade underliggande utgifterna kan godkännas, eller

c)

den förvaltande myndigheten uppmärksammas på att det finns betydande brister i internkontrollsystemets funktion eller att de utgifter som attesterats av EIF är kopplade till en allvarlig oegentlighet som inte har åtgärdats. I detta fall får den förvaltande myndigheten endast ställa in utbetalningen om det är nödvändigt för att förhindra en betydande skada för myndighetens ekonomiska intressen gentemot Europeiska unionens budget.

Alla inställda betalningar ska vederbörligen motiveras av den förvaltande myndigheten och ska inte vara retroaktiva. EIF ska så fort som möjligt underrättas om att en betalning ställs in samt om orsakerna till detta.

Betalningen ska ställas in från och med den dag då den förvaltande myndigheten underrättar EIF om den. Den återstående betalningsperioden ska börja löpa igen från den dag då de begärda uppgifterna eller reviderade handlingarna mottas eller då nödvändiga ytterligare kontroller, även kontroller på plats, utförs.

Om den period under vilken betalningen är inställd varar längre än [två] månader får EIF be den förvaltande myndigheten att pröva om den ska fortsätta.

Artikel 12

EIF:s bidrag

EIF ska tillhandahålla ett bidrag till den ansvariga avdelningen enligt villkoren i bilaga 1.

Artikel 13

[Konto/Konton] för [den/de] specifika [delen/delarna] och tillgångsförvaltning

13.1

Tillgångsförvaltningen av [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] ska utföras av EIF eller av någon annan enhet som EIF har utsett efter godkännande av investerarkommittén, i enlighet med riktlinjerna för finans- och kapitalförvaltning i bilaga 4.

13.2

För varje specifik del ska EIF öppna och föra [ett konto/konton] för [den/de] specifika [delen/delarna] [vad gäller de medel som det operativa programmet inom Eruf bidragit med och [ett konto/konton] för [den/de] specifika [delen/delarna] vad gäller de medel som programmet för landsbygdsutveckling inom EJFLU har bidragit med] och i enlighet med EIF:s interna riktlinjer och förfaranden.

13.3

Medlemsstatens bidrag till [den/de] specifika [delen/delarna] ska betalas till [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med artikel 11 i detta avtal.

13.4

Samtliga medel på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] som används, anslås eller på annat sätt disponeras över eller förvaltas måste alltid och i alla avseenden redovisas separat från EIF:s övriga medel eller konton. Alla transaktioner måste ha en valuteringsdag.

13.5

[Kontot/Kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] ska uteslutande användas vid transaktioner eller insatser i enlighet med detta avtal.

13.6

De likvida tillgångarna ska förvaltas i enlighet med EIF:s riktlinjer och förfaranden, principen om sund ekonomisk förvaltning och i enlighet med principerna i bilaga 4. Dessa tillgångar ska investeras på den förvaltande myndighetens risk (även när det gäller förluster på grund av negativ ränta och kapitalförvaltning) enligt en på förhand överenskommen riskprofil och investeringsstrategi och, i tillämpliga fall, enligt riktlinjerna för kapitalförvaltning i bilaga 4.

13.7

EIF ska ta ut en avgift av den förvaltande myndigheten i enligt med artikel 14, som ersättning för den tillgångsförvaltning som utförs av EIF eller på dess vägnar.

13.8

I syfte att inneha [ett konto/konton] för [den/de] specifika [delen/delarna] ska EIF öppna och föra ett eurokonto och, i tillämpliga fall, ett icke-eurokonto för insatser som noterats i en annan valuta än euro.

13.9

[Kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] ska krediteras med följande:

a)

Utbetalt bidrag från medlemsstaten.

b)

Återbetalningar.

c)

Intäkter.

13.10

[Kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] ska debiteras med följande:

a)

Belopp som krävs för insatser.

b)

Belopp som EIF har rätt till enligt artikel 14.

c)

Belopp som återbetalats till den förvaltande myndigheten inom ramen för exitstrategin.

d)

Belopp som krävs för tillgångsförvaltningen.

13.11

Den överföring som avses i artikel 13.10 c ska ske till den förvaltande myndighetens följande konto:

[Bankens] namn:

[]

[Bankens] adress:

[]

BIC-kod:

[]

Iban-kod:

[]

Mottagarens namn:

[]

Mottagarens adress:

[]

Mottagarens BIC-kod:

[]

Referens:

Återbetalning av belopp som gäller exitstrategin för [ange [den/de] specifika [delens/delarnas] förkortning eller någon annan referens].

13.12

Om detta avtal sägs upp i enlighet med artikel 25 ska EIF avsluta [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] och utan dröjsmål underrätta den förvaltande myndigheten om detta.

13.13

EIF ska använda intäkter och återbetalningar för [den/de] specifika [delen/delarna], även för betalning av förvaltningskostnaderna och förvaltningsavgifterna och ska bokföra hur intäkter och återbetalningar används.

13.14

[I tillämpliga fall, och i varje fall efter att anslagsperioden är slut, senast den [X] varje år, ska EIF till den förvaltande myndigheten meddela beloppet på det anslagna bidraget från medlemsstaten som inte betalats ut till [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] och som inte längre behövs för detta avtal eller ett garantiavtal, i enlighet med vad som här föreskrivs. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet].]

13.15

[Efter att anslagsperioden är slut och om det inte finns något bidrag från medlemsstaten kvar att betala ut ska EIF, årligen och senast den [X] varje år, underrätta den förvaltande myndigheten om de belopp som inte längre behövs för [den/de] specifika [delen/delarna] eller för ett garantiavtal. Den förvaltande myndigheten kan till följd av detta utfärda en debetnota till EIF i syfte att återkräva motsvarande belopp till den förvaltande myndighetens budget.]

Artikel 14

Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter

14.1

Den förvaltande myndigheten ska ersätta EIF för dess verksamhet genom avgifter bestående av i) en administrativ avgift, ii) en prestationsavgift, iii) en avgift för tillgångsförvaltning och iv) en extra avgift för att täcka oförutsedda utgifter (nedan kallade förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter), i enlighet med denna artikel.

14.2

Förvaltningskostnaderna och förvaltningsavgifterna ska av EIF dras från [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] efter att en faktura ställts ut till den förvaltande myndigheten och granskats av denna [preciseras närmare i avtalet] och ska utgöra hela ersättningen till EIF för dess verksamhet. [Ytterligare villkor får vid behov fastställas i avtalet]

14.3

Den administrativa avgiften och prestationsavgiften ska sammanlagt inte överstiga 6 % av det anslagna bidraget från medlemsstaten, utom i vederbörligen motiverade fall. Om inte annat följer av artikel 14.6 och 14.7 ska prestationsavgiften utgöra minst en tredjedel av det sammanlagda beloppet för den administrativa avgiften och prestationsavgiften.

Utöver den administrativa avgiften och prestationsavgiften ska avgiften för tillgångsförvaltning vara högst [1] % [eller den procentsats som anges i de enskilda finansieringsavtalen] av det anslagna bidraget från medlemsstaten. Den extra avgiften ska vara högst [0,5] % [eller den procentsats som anges i de enskilda finansieringsavtalen] av det anslagna bidraget från medlemsstaten.

14.4

Den administrativa avgiften ska utgöra hela ersättningen för de administrativa utgifter som EIF haft i samband med [den/de] specifika [delen/delarna], inbegripet men inte begränsat till marknadsundersökningar, marknadsföring, produktutveckling, informationskampanjer, förhandlingar, övervakning, anpassning till IT-system, rättsliga kostnader, resekostnader, skatterådgivning, bankavgifter, kostnader för underentreprenad, redovisning och rapportering, övervakning och kontroll, sekretariatstjänster, eventuella utvärderingar, intern och extern revision, synliggörande och publicitet. Avgiften ska omfatta de kontokostnader som debiteras de finansiella intermediärerna. [Ytterligare villkor får vid behov fastställas i avtalet]

14.5

Med förbehåll för de tak som fastställs i artikel 14.3 ska den administrativa avgiften betalas ut till EIF enligt följande:

1.

Den första delen av den administrativa avgiften ska kopplas till inrättandet av [den/de] specifika [delen/delarna] och ska utgöra [2] % av det utbetalda bidraget från medlemsstaten. Detta belopp ska betalas ut till EIF när det första operativa avtalet undertecknas. [Villkoren ska fastställas närmare i avtalet]

2.

Återstoden av den administrativa avgiften ska kopplas till genomförandet, förvaltningen, övervakningen och avvecklingen av [den/de] specifika [delen/delarna] och ska betalas en gång per år i efterskott. [Ytterligare villkor får vid behov fastställas i avtalet]

14.6

Prestationsavgiften ska belöna EIF när de finansiella och politiska målen för [den/de] specifika [delen/delarna] har uppnåtts.

14.7

Med förbehåll för det tak som fastställs i artikel 14.3 ska prestationsavgiften betalas ut till EIF när resultatindikatorerna uppnåtts, särskilt den hävstångseffekt som uppnås i enlighet med de delmål som fastställs i artikel 7. [Villkoren ska fastställas närmare i avtalet] Prestationsavgiften ska betalas ut halvårsvis i efterskott.

14.8

Avgiften för tillgångsförvaltning ska användas för verksamhet som rör sådan förvaltning.

14.9

Den extra avgiften ska användas för att täcka oförutsedda utgifter, t.ex. rättegångskostnader. Oförutsedda utgifter ska betalas endast efter förhandsgodkännande från den förvaltande myndigheten. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

14.10

Förvaltningskostnaderna och förvaltningsavgifterna ska i första hand täckas med intäkter och återbetalningar. Om intäkterna och återbetalningarna inte är tillräckliga ska underskottet täckas med det utbetalda bidraget från medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. Utan hinder av ovanstående ska den förvaltande myndigheten ersätta EIF för verksamhet som utförts efter den 31 december 2023 genom andra avgifter än de förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som anges i detta avtal. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

Artikel 15

Redovisning

15.1

EIF ska i enlighet med sina regler och förfaranden ha separata konton för [den/de] specifika [delen/delarna] för verksamheterna inom varje finansieringsinstrument.

15.2

Finansiella transaktioner och årsredovisningar som gäller en specifik del ska utformas i enlighet med

a)

EIF:s regler och förfaranden för den specifika delen

och

b)

unionens redovisningsregler, som fastställts av Europeiska kommissionens räkenskapsförare på grundval av standarder utfärdade av kommittén för de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (Board for International Public Sector Accounting Standards), med eventuella senare ändringar, och som i förväg meddelats till EIF av Europeiska kommissionen i enlighet med villkoren i [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen] [Ytterligare villkor kan fastställas i avtalet vid behov].

15.3

EIF ska spara räkenskaps- och redovisningshandlingar som gäller det utbetalda bidraget från medlemsstaten i sju år efter det att genomförandeperioden är slut eller detta avtal har sagts upp eller insatserna inom ett finansieringsinstrument har avslutats, beroende på vilken period som är längst.

15.4

EIF ska varje år överlämna den granskade årsredovisningen för en specifik del till den förvaltande myndigheten.

Artikel 16

Operativ och finansiell rapportering

16.1

EIF ska, enligt överenskomna intervaller och i enlighet med bilaga 5, [ytterligare villkor ska fastställas i avtalet], rapportera till den förvaltande myndigheten om de operativa aspekterna av [den/de] specifika [delen/delarna], och särskilt följande:

a)

Det enhetliga nationella program, den prioritering eller den åtgärd som medlemsstatens bidrag tillhandahålls från.

b)

En beskrivning av [den/de] specifika [delen/delarna] och av genomförandet.

c)

De finansiella intermediärerna.

d)

Sammanlagt utbetalt bidrag från medlemsstaten för varje prioritering eller åtgärd inom det enhetliga nationella programmet.

e)

Det sammanlagda beloppet ny lånefinansiering från och med det berörda kvartalet fram till den aktuella tidpunkten.

f)

Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter sammanlagt.

g)

Resultaten inom [den/de] specifika [delen/delarna], inklusive framsteg vad gäller inrättandet och val av finansiella intermediärer.

h)

Återbetalningar och upplupna intäkter sammanlagt.

i)

Framsteg vad gäller att uppnå hävstångseffekten.

j)

Bidrag från [den/de] specifika [delen/delarna] till uppnåendet av indikatorerna för den berörda prioriteringen eller åtgärden inom det enhetliga nationella programmet.

k)

Antalet slutmottagare (sammanlagt och för varje insats).

l)

Bruttobidragsekvivalenten för varje transaktion.

[Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

16.2

EIF ska, enligt de intervaller som avses i artikel 16.1 om de finansiella aspekterna av [den/de] specifika [delen/delarna] och i enlighet med bilaga 6, rapportera till den förvaltande myndigheten. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

16.3

Senast den [] varje år ska EIF för den förvaltande myndigheten lägga fram en årsrapport som innehåller alla de uppgifter som samlats in om de operativa och finansiella aspekterna av [den/de] specifika [delen/delarna] sedan inrättandet. Årsrapporten ska utan dröjsmål överlämnas till investerarkommittén för granskning. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

EIF ska regelbundet lägga fram kontrollrapporter för den förvaltande myndigheten från de externa revisorer som utses i detta avtal i form av en revisionsskrivelse. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

Parterna kan dessutom vid behov diskutera och komma överens om ytterligare rapporteringsåtgärder som gäller insatserna. [Ytterligare villkor får fastställas i avtalet]

16.4

De rapporteringskrav som avses i artikel 16.1 och 16.2 ska baseras på uppgifter som EIF regelbundet erhåller enligt de relevanta rapporteringsskyldigheter som ingår i de operativa avtalen mellan EIF och de finansiella intermediärer som genomför [den/de] specifika [delen/delarna]. I det operativa avtalet ska det föreskrivas att de finansiella intermediärerna måste överlämna dessa uppgifter till EIF. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

16.5

Uppgifterna i de rapporter som lämnas in till den förvaltande myndigheten ska vara i euro. Rapporterna kan baseras på årsredovisning i andra valutor, i enlighet med EIF:s krav. Beloppen ska vid behov räknas om till euro. Om inget annat föreskrivs i detta avtal ska belopp som anges i någon annan valuta än euro och som rapporteras av en part till en annan i euro räknas om till euro enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken fastställt och som gällde på rapporteringsdagen.

Artikel 17

Revision, kontroll och övervakning

17.1

I enlighet med relevant unionslagstiftning ska revisionsrätten och Europeiska kommissionen ha befogenhet att utföra revision av genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna].

17.2

EIF ska kontrollera genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med sina regler, riktlinjer och förfaranden och med detta avtal, i tillämpliga fall även genom kontroller på plats av ett representativt och/eller riskbaserat urval transaktioner för att försäkra sig om att [den/de] specifika [delen/delarna] faktiskt har genomförts och detta på ett korrekt sätt, samt för att bland annat förebygga eller korrigera oegentligheter och bedrägerier.

17.3

Om det finns misstanke om bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen ska EIF utan dröjsmål underrätta Olaf om detta och får, i nära samarbete med Olaf, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevis. Vid oegentligheter när det gäller medlemsstatens bidrag ska EIF underrätta den förvaltande myndigheten utan dröjsmål och vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive rättsliga förfaranden, i syfte att återkräva eventuella belopp som förfallit till betalning i enlighet med bestämmelserna i det operativa avtalet, i linje med bilaga 1, och genast återföra dessa belopp till [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna].

17.4

EIF ska övervaka genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] genom rapporter och/eller årsredovisningar som lämnas in av de finansiella intermediärerna, tillgängliga interna och externa revisioner och eventuella kontroller som utförs av de finansiella intermediärerna eller av EIF, inklusive en analys av de typer av fel och brister som konstaterats i systemen och av deras omfattning samt av vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder. EIF ska rapportera de viktigaste resultaten av dessa åtgärder till den förvaltande myndigheten.

17.5

Syftet med EIF:s övervakning av genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] ska vara att göra det möjligt för den förvaltande myndigheten att bedöma i) huruvida det interna kontrollsystemet fungerar effektivt, ii) huruvida medlemsstatens bidrag har använts i enlighet med tillämpliga rättsliga regler och avtalsbestämmelser och iii) vilka framsteg som gjorts när det gäller att uppnå målen enligt de relevanta utfalls- och resultatindikatorerna.

17.6

Den förvaltande myndigheten får utföra kontroller och övervaka genomförandet av [den/de] specifika [delen/delarna] inom ramen för sitt deltagande i investerargruppen, genom de granskade årsredovisningar som tillhandahållits av EIF enligt artikel 15.4.

17.7

Olaf får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i deras eventuella senare ändrade eller kompletterade lydelse, i syfte att skydda unionens ekonomiska intressen och för att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med insatser som finansieras i enlighet med [den/de] specifika [delen/delarna].

Artikel 18

Utvärdering

18.1

Parterna får komma överens om eventuella utvärderingar av genomförandet av finansieringsavtalet enligt villkor som fastställs nedan. [Ytterligare villkor får fastställas i avtalet]

18.2

EIF ska i varje operativt avtal föreskriva att de finansiella intermediärerna ska ge EIF tillgång till uppgifter som de förfogar över och som rimligen krävs för en utvärdering som ska utföras av Europeiska kommissionen enligt artikel 57.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Artikel 19

Upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster

19.1

När EIF upphandlar varor, byggentreprenader eller tjänster i samband med [den/de] specifika [delen/delarna] ska upphandlingen ske i enlighet med de tillämpliga regler och förfaranden som antagits av EIF, med beaktande av principerna om öppenhet och insyn, proportionalitet, likabehandling, största ekonomiska fördelaktighet, undvikande av intressekonflikter och om icke-diskriminering vid tilldelning av uppdrag, förutsatt att underentreprenaden, med hänsyn till kostnad och varaktighet, inte skulle leda till större kostnader än om EIF själv utförde uppdraget. För att undanröja alla tvivel bör underentreprenad av detta slag inte gälla urvalet av finansiella intermediärer enligt artikel 9.

19.2

Kandidater och anbudsgivare som finns med i den centrala databasen för uteslutning av anbud, som inrättats och upprätthålls av Europeiska kommissionen i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008 av den 17 december 2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud (15), ska inte komma i fråga.

Artikel 20

Synliggörande

20.1

EIF ska vidta alla lämpliga åtgärder enligt detta avtal för att informera om att [den/de] specifika [delen/delarna] medfinansieras av [Eruf] ELLER [EJFLU] och se till att det i de berörda avtalen fastställs att kraven i denna artikel även gäller för finansiella intermediärer och slutmottagare. [Ytterligare villkor ska fastställas i avtalet]

20.2

EIF ska föreskriva att det av den information som förmedlas till medier, intressegrupper, finansiella intermediärer och slutmottagare inom [den/de] specifika [delen/delarna] framgår att [den/de] specifika [delen/delarna] har genomförts ”med finansiering från Europeiska unionen” (på det berörda officiella språket) och att unionens emblem (tolv gula stjärnor på blå bakgrund) placeras på lämpligt sätt, i enlighet med kraven i [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen].

20.3

EIF ska föreskriva att den finansiella intermediären genomför de informations- och marknadsföringskampanjer som anges i detta avtal [ytterligare villkor ska fastställas i avtalet] i [MEDLEMSSTATENS NAMN], i syfte att synliggöra [den/de] specifika [delen/delarna] inom landets territorium och se till att det i alla handlingar som rör det stöd som beviljats genom [den/de] specifika [delen/delarna] uttryckligen står att transaktionen har fått stöd från Europeiska unionen som en del av ”[småföretagsinitiativet], [den/de] specifika [del/delar] som finansieras av Europeiska unionen genom [Eruf] ELLER [EJFLU], [Cosme] OCH/ELLER [Horisont 2020]”.

20.4

Texten om stödet och unionens emblem ska vara så stora och placeras på en sådan plats att de är fullt synliga, så att det inte råder något tvivel om att det rör sig om EIF:s verksamhet och att de privilegier och den immunitet som gäller för EIF även gäller för [den/de] specifika [delen/delarna].

20.5

Alla publikationer som EIF ger ut om [den/de] specifika [delen/delarna] ska, oavsett form och medium, innehålla följande eller en liknande ansvarsfriskrivning på det berörda officiella språket: ”Detta dokument har tagits fram med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen. De synpunkter som framförs här ska inte betraktas som Europeiska unionens officiella ståndpunkt.”

20.6

Den förvaltande myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder för att informera om att [den/de] specifika [delen/delarna] medfinansieras av EIF och, i förekommande fall, EIB. Av den information som förmedlas till medier, intressegrupper, finansiella intermediärer och slutmottagare, av allt informationsmaterial, alla officiella meddelanden, rapporter och publikationer samt av all internetbaserad information ska det framgå att [den/de] specifika [delen/delarna] har genomförts ”med finansiering från Europeiska investeringsfonden [och Europeiska investeringsbanken]” (på det berörda officiella språket) och ska på lämpligt sätt visa EIF:s och i förekommande fall EIB:s logotyp.

20.7

Med beaktande av gällande sekretesskrav ska EIF utan dröjsmål utarbeta ett pressmeddelande på engelska när ett operativt avtal har undertecknats och så fort som möjligt publicera det på sin webbplats. EIF ska besluta om pressmeddelandets innehåll.

20.8

Parterna ska samråda med varandra om delrapporter och lägesrapporter, publikationer, pressmeddelanden och uppdateringar som rör detta avtal innan dessa utfärdas eller offentliggörs och ska skicka sådana dokument till varandra när de utfärdas.

20.9

EIF ska i varje operativt avtal inbegripa de berörda delegeringsavtalens krav om att de finansiella intermediärerna ska vara medvetna om det stöd som ges av Europeiska unionen.

Artikel 21

Offentliggörande av information om finansiella intermediärer

21.1

EIF ska varje år offentliggöra namnen på de finansiella intermediärer som får stöd inom [den/de] specifika [delen/delarna] i enlighet med bestämmelserna i [delegeringsavtalet/delegeringsavtalen].

21.2

Kriterierna för vilka uppgifter som ska offentliggöras och hur ingående dessa uppgifter ska vara, ska fastställas med beaktande av finanssektorns särdrag och [den/de] specifika [delens/delarnas] art, och ska vara förenliga med de särskilda bestämmelser som gäller för Eruf och EJFLU, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 22

Överlåtelse

Parterna ska inte överföra, varken helt eller delvis, någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part utan skriftligt medgivande i förväg av den andra parten.

Artikel 23

Ansvar

23.1

EIF ska inför den förvaltande myndigheten svara för att uppgifterna och skyldigheterna enligt detta avtal utförs med yrkesmässig omsorg och aktsamhet och svara för eventuella förluster som förorsakas av avsiktliga fel eller grova försummelser.

[23.2

När det gäller genomförandet av detta avtal ska den förvaltande myndigheten och EIF förhandla om avtalsmässig gottgörelse vid förlust eller skada som EIF lidit.]

23.3

En part som drabbas av force majeure ska inte anses ha brutit mot sina skyldigheter enligt detta avtal om det är force majeure som är orsaken till att skyldigheterna inte kunnat uppfyllas.

Artikel 24

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

24.1

Detta avtal ska omfattas av och utformas i enlighet med lagen i [att fastställas i avtalet], utan hänsyn till eventuella tillämpliga principer om lagval.

24.2

Parterna ska sträva efter att göra upp i godo vid eventuella tvister eller klagomål vad gäller tolkningen, tillämpningen eller genomförandet av detta avtal, inbegripet dess befintlighet, giltighet eller uppsägning.

24.3

Om parterna inte kan göra upp i godo är de ense om att [den behöriga jurisdiktionen ska fastställas i avtalet] ska vara ensam behörig att avgöra eventuella tvister som gäller detta avtal.

Artikel 25

Giltighet – Uppsägning

25.1

Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av parterna och gäller, beroende på vilket som inträffar tidigare, antingen till och med den [31 december 2023] eller tills det föreligger en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet och som inte har åtgärdats, i enlighet med artikel 25.5.

25.2

Senast [sex] månader före den [31 december 2023] ska parterna samråda med varandra om förlängning av detta avtal i ytterligare en avtalsperiod.

25.3

Om ett eller flera operativa avtal och/eller garantiavtal, beroende på vad som är tillämpligt, fortfarande gäller den [31 december 2023] ska detta finansieringsavtal förlängas efter överenskommelse mellan parterna. Om ingen överenskommelse träffas ska detta avtal fortsätta att gälla endast i fråga om faktiska förpliktelser, eventualförpliktelser eller exponering inom en insats, fram till dess att förpliktelsen eller exponeringen har avskrivits eller konstaterats vara omöjlig att återvinna och eventuella tillämpliga preskriptionstider har löpt ut.

25.4

Under detta avtals giltighet kan endera parten när som helst säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att underrätta den andra parten om att en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet föreligger.

25.5

En omständighet som föranleder uppsägning av avtalet kan föreligga i följande fall:

i)

Den förvaltande myndigheten kan anmäla en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet om

a)

EIF inte har undertecknat det operativa avtalet om beloppet på medlemsstatens bidrag som ingår i en betalningsansökan inom tre månader från dagen för betalningsansökan i fråga, eller

b)

EIF inte har fullgjort sina materiella förpliktelser enligt detta avtal,

c)

EIF inte har undertecknat det första operativa avtalet inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 8.2,

under förutsättning att den förvaltande myndigheten i dessa fall har skickat ett varningsbrev till EIF för att meddela att en omständighet som kan föranleda uppsägning av avtalet föreligger och EIF inte har vidtagit åtgärder inom en period på (60) dagar från det att varningsbrevet mottogs, och

ii)

EIF kan anmäla en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet om

a)

den förvaltande myndigheten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11, inte utan onödigt dröjsmål har betalat in medlemsstatens bidrag på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] till ett belopp som motsvarar det som anges i betalningsansökan, eller

b)

den förvaltande myndigheten inte har fullgjort sina materiella förpliktelser enligt detta avtal,

under förutsättning att EIF i dessa fall har skickat ett varningsbrev till den förvaltande myndigheten för att meddela att en omständighet som kan föranleda uppsägning av avtalet föreligger och den förvaltande myndigheten inte har vidtagit åtgärder inom en period på (60) dagar från det att varningsbrevet mottogs.

25.6

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.9 ska EIF, om detta avtal sägs upp, inte längre vara skyldig att utföra EIF:s verksamhet från och med den dag då uppsägningen träder i kraft. Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som EIF skulle ha rätt till för perioder före den dag uppsägningen träder i kraft ska förfalla till betalning från och med den dagen. [Vid behov kan ytterligare villkor fastställas i avtalet, liksom eventuella justeringar av förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som ska betalas om detta avtal sägs upp i förtid.]

25.7

Utgifter som någon av parterna haft i samband med en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet ska bäras av den part som orsakat denna omständighet.

25.8

När detta avtal löper ut eller sägs upp ska det nettobelopp som återstår av det bidrag som medlemsstaten deponerat på [kontot/kontona] för [den/de] specifika [delen/delarna] återbetalas till den förvaltande myndigheten inom ramen för exitstrategin. Alla utgifter som EIF har i samband med överföringen ska bäras av den förvaltande myndigheten och ska hållas inne från den del av medlemsstatens bidrag som ska återbetalas, om inte överföringen sker när finansieringsavtalet sägs upp på grund av en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet och som anmälts av den förvaltande myndigheten.

25.9

Att detta avtal sägs upp eller löper ut ska inte påverka parternas rättigheter eller skyldigheter som uppkommit eller som gäller den dag då avtalet sägs upp eller löper ut, inbegripet, utan några begränsningar, de rättigheter och skyldigheter som uppkommit för någondera parten i fråga om betalningsskyldigheter. När detta avtal sägs upp eller löper ut ska det fortsätta att gälla i fråga om faktiska förpliktelser, eventualförpliktelser eller exponering inom en insats, fram till dess att förpliktelsen eller exponeringen har avskrivits eller konstaterats vara omöjlig att återvinna och eventuella tillämpliga preskriptionstider har löpt ut, och EIF ska särskilt ha rätt att behålla sådana belopp som enligt detta avtal eller ett operativt avtal kan behövas för betalning av eventuella skuldbelopp eller förfallna eller betingade ansvarsförbindelser inom oavslutade insatser.

25.10

Om EIF, i samråd med Europeiska kommissionen, beslutar att det samlade minimibidraget till [den/de] specifika [delen/delarna] bestående av summan av bidragen från samtliga deltagande medlemsstater i Europeiska unionen inte är tillräckligt, med beaktande av den minsta kritiska massa som anges i förhandsbedömningen, får den underrätta den förvaltande myndigheten om att en omständighet som föranleder uppsägning av avtalet föreligger.

25.11

Bestämmelserna i artiklarna 23 (Ansvar), 24 (Tillämplig lag och jurisdiktion), 25 (Giltighet – Uppsägning) och 26 (Tillkännagivanden och meddelanden) ska fortsätta att gälla även efter att detta avtal har sagts upp eller löpt ut.

25.12

Om [Cosme-instrumenten] OCH/ELLER [Horisont 2020-instrumenten] avvecklas ska parterna komma överens om hur medlemsstatens bidrag ska användas.

Artikel 26

Tillkännagivanden och meddelanden

26.1

Tillkännagivanden och meddelanden från den ena parten till den andra om detta avtal ska sändas skriftligt, antingen per brev eller e-post, i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3, till följande adresser:

 

Den förvaltande myndigheten:

[fyll i].

 

EIF:

Europeiska investeringsfonden

[fyll i tjänstegren]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (GD Luxembourg)

Kontaktperson: [fyll i]

E-postadress: [fyll i]

26.2

Ändringar i adressuppgifterna ovan träder i kraft först när de har meddelats skriftligt till den andra parten, antingen per brev eller per e-post.

26.3

Tillkännagivandena och meddelandena ska anses vara korrekt delgivna när [fyll i].

Artikel 27

Ändringar och övrigt

27.1

För varje ändring, avvikelse från eller justering av detta avtal måste det upprättas en skriftlig handling som undertecknas av båda parterna och som uttryckligen anger vilket datum ändringen träder i kraft.

27.2

Även om en part vid ett eller flera tillfällen avstår från att kräva eller medger anstånd i fråga om genomförande av någon av bestämmelserna i detta avtal, ska detta inte tolkas som att parten avstår från sin rätt till att bestämmelsen genomförs i framtiden och den andra partens skyldighet vad gäller detta framtida genomförande ska fortsätta att gälla fullt ut.

Artikel 28

Bilagor

Skälen och bilagorna nedan utgör en integrerad del av detta avtal.

Bilaga 1

:

Villkor för [den/de] specifika [delen/delarna]

Instrumentet för obegränsade garantier (alternativ 1)

Instrumentet för värdepapperisering (alternativ 2)

Bilaga 2

:

Uteslutningskriterier för finansiella intermediärer och slutmottagare samt stödkriterier för EU:s bidrag [ska delvis tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 3

:

Betalningsansökan [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 4

:

Riktlinjer för tillgångsförvaltning [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 5

:

Rapportering om operativa aspekter av [den/de] specifika [delen/delarna][ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

Bilaga 6

:

Rapportering av finansiella aspekter av [den/de] specifika [delen/delarna] [ska tillhandahållas i de specifika finansieringsavtalen]

BILAGA 1

INSTRUMENTET FÖR OBEGRÄNSADE GARANTIER  (16)

Småföretagsinitiativet – alternativ 1

INSTRUMENTET FÖR OBEGRÄNSADE GARANTIER INOM SMÅFÖRETAGSINITIATIVET – ALTERNATIV 1

Genom detta instrument tillhandahåller EIF obegränsade garantier för att täcka kreditrisker i samband med lån, leasing eller garantier till små och medelstora företag. Instrumentet för obegränsade garantier ingår i småföretagsinitiativet och grundar sig på att risken kvarhålls på olika nivåer genom EU-medel (Cosme och/eller Horisont 2020), Eruf/EJFLU samt medel från EIB-gruppen och eventuellt från nationella utvecklingsbanker och nationella garantisystem.

Inom ramen för detta instrument kan EIF tillhandahålla obegränsade garantier upp till vissa maximibelopp. Det finansinstitut som är originator ska kvarhålla ett väsentligt intresse i de garanterade portföljerna, i form av t.ex. 20 % ekonomisk exponering på varje garanterat lån, för att garantera sammanjämkning av olika aktörers intressen.

Varje finansiell intermediär kommer att få en obegränsad garanti från EIF i utbyte mot att de betalar en garantiavgift. Den större risken i den resulterande portföljen kommer att täckas med en kombination av medlemsstatens bidrag och medel från Cosme och/eller Horisont 2020. Den mindre risken i den resulterande portföljen kvarhålls genom medel från EIB-gruppen, upp till ett visst maximibelopp, eventuellt i kombination med medel från nationella utvecklingsbanker och nationella garantisystem. På detta sätt kan kreditrisken delvis överföras till en tredje part trots att tillgångsportföljen ligger kvar i finansinstitutets balansräkning, vilket skulle ge det finansinstitut som är originator möjlighet till nedsättning av kapitalkravet, om detta är praktiskt genomförbart. Det berörda landets lagstiftning måste dock beaktas vid en sådan åtgärd.

Framtagande, due diligence-granskning, dokumentation och förvaltning av portföljen, som består av lån, leasing eller garantier till behöriga små och medelstora företag, ska utföras av de finansiella intermediärerna i enlighet med deras gängse rutiner för framtagande och förvaltning. Den finansiella intermediären (eller den finansiella underintermediären när det gäller motgarantier) ska kvarhålla de direkta kreditförbindelserna med alla slutmottagare. Den finansiella intermediären ska regelbundet tillhandahålla information om portföljen till EIF, och EIF kommer därefter att vidarebefordra all relevant information till risktagare i enlighet med relevanta avtal.

Den finansiella intermediären ska till de små och medelstora företagen överföra alla statliga stödförmåner som anges i de vägledande villkoren, enligt den formel som anges i avsnitt 5 och 6. Eftersom den finansiella intermediärens implicita kostnader (renommérisk, finansiell risk, administrativ risk, risk i samband med genomförande av avdelningen (17)) kan anses uppväga eventuella fördelar från statliga medel (dvs. medlemsstatens bidrag) garanteras att den finansiella intermediären inte får något otillbörligt stöd.

Om inget annat uttryckligen föreskrivs har definitionerna i denna bilaga 1 samma innebörd som motsvarande definitioner i denna mall för finansieringsavtal.

Vägledande villkor för obegränsade garantier enligt alternativ 1

1.

Huvuddrag

 

Finansieringsinstrumentets omfattning

Den finansiella intermediären tar fram en portfölj för den nya lånefinansieringen (med beaktande av en minsta hävstångseffekt) för vilken den får obegränsade garantier (i form av direkta garantier, motgarantier eller kompletterande garantier) från EIF, i utbyte mot betalning av en garantiavgift.

EIF agerar som förvaltare av finansieringsinstrumentet för den löpande förvaltningen av medlemsstatens bidrag, EU:s bidrag (dvs. bidrag enligt [Cosme-förordningen] OCH/ELLER [Horisont 2020-förordningen]), EIF:s bidrag och den kreditrisk som EIB samt eventuellt nationella utvecklingsbanker tar.

Garanti

Garantin utfärdas av EIF för den finansiella intermediären i utbyte mot en avgift. Garantin ska täcka en del (upp till garantinivån) av den kreditrisk som är förenad med en portfölj av underliggande ny lånefinansiering (nedan kallad portföljen).

Garantinivå

Upp till 80 % av varje enskild transaktion i portföljen, så att den finansiella intermediären kvarhåller ett väsentligt ekonomiskt intresse i portföljen, motsvarande minst 20 % av den ekonomiska exponeringen, för att garantera sammanjämkning av olika aktörers intressen.

Struktur

Garantin ska, upp till garantinivån, täcka uteblivna betalningar till den finansiella intermediären med avseende på varje fallerad stödberättigande transaktion som ingår i portföljen.

Medlemsstatens bidrag kommer att användas för att täcka de största riskerna i portföljen upp till en procentsats som kommer att fastställas med beaktande av den multiplikatoreffekt för medlemsstatens bidrag som överenskommits i finansieringsavtalet. Detta kan normalt leda till att 100 % av dessa belopp upptas för täckningen av förlusterna i portföljen.

Den del av portföljen som innebär den näst största risken kommer att täckas genom en kombination av medel från EIF, unionens budget och den förvaltande myndigheten. Den återstående risken i portföljen kommer att täckas genom en kombination av medel från EIB-gruppen och eventuellt nationella utvecklingsbanker och nationella garantisystem.

De medel som tillhandahålls av olika risktagare ska fastställas till en sådan nivå att risken är förenlig med EIB-gruppens och andra möjliga risktagares risktolerans.

Varje portfölj ska ha tillräcklig homogenitet och vara tillräckligt diversifierad för att EIF ska kunna tilldela en kreditvärdering enligt sina riskbedömningsmetoder.

Uteblivna belopp

Avser obetalda kapitaldelar och räntor till den finansiella intermediären med avseende på fallerade transaktioner som ingår i portföljen.

2.

Portfölj

 

Tillgänglighetsperiod

EIF och den finansiella intermediären ska enas om en tillgänglighetsperiod (normalt sett upp till tre år) under vilken transaktioner kan upptas i portföljen.

Behöriga slutmottagare

Slutmottagarna måste uppfylla stödkriterierna enligt artiklarna 37.4 och 39 i förordningen om gemensamma bestämmelser och de särskilda stödkriterierna i Eruf- och EJFLU-förordningarna.

Stödkriterier för Cosme

Se bilaga 2.

Stödkriterier för Horisont 2020

Se bilaga 2.

Uteslutandeförfarande

Om en transaktion inte uppfyller stödkriterierna ska den uteslutas ur portföljen (och ska inte omfattas av garantin). Under vissa begränsade omständigheter och genom tillämpning av kraven i artikel 39.2 a i förordningen om gemensamma bestämmelser kan avgörandet att en sådan överträdelse låg utom den finansiella intermediärens kontroll leda till fortsatt garantitäckning.

Krav avseende hävstångseffekt för medlemsstatens bidrag

Hävstångseffekten beräknas som den sammanlagda nya lånefinansieringen till slutmottagarna delad med medlemsstatens bidrag. Hävstångseffekten måste minst vara [X] gånger medlemsstatens sammanlagda bidrag.

Krav avseende minsta hävstångseffekt för Cosme-bidrag

Med tanke på bidragen inom ramen för Cosme-förordningen ska, där så är tillämpligt, en volym av ny lånefinansiering till stödberättigade slutmottagare i överensstämmelse med kraven avseende hävstångseffekt i den rättsliga grunden och i delegeringsavtalet för Cosme även uppfylla Cosmes stödkriterier.

Krav avseende minsta hävstångseffekt för Horisont 2020-bidrag

Med tanke på bidragen inom ramen för Horisont 2020-förordningen ska, där så är tillämpligt, en volym av ny lånefinansiering till stödberättigade slutmottagare i överensstämmelse med kraven avseende hävstångseffekt i den rättsliga grunden och i delegeringsavtalet för Horisont 2020 även uppfylla det programmets stödkriterier.

3.

Prissättning

 

Garantiavgift

EIF ska av den finansiella intermediären ta ut en garantiavgift i förhållande till de transaktioner som ingår i portföljen.

Garantiavgiften, uttryckt som [X] % per år, kommer att beräknas för varje kvartal på det återstående beloppet av portföljen.

Prissättning av medlemsstatens bidrag

Medlemsstatens bidrag ska prissättas på en nivå som står i proportion till den aktuella risken, med undantag för täckning av den del av portföljen som innebär den största risken och som ska prissättas till noll (dvs. medlemsstatens bidrag kommer att tillhandahållas utan kostnad).

4.

Diverse

 

Påföljder

Se artikel 7.

Rapportering

Se bilaga 5.

Övervakning och revision

Se artikel 17.

5.

Överföring av förmåner

 

Överföring av förmåner

EIF ska bedöma mekanismen för överföring av förmåner till slutmottagarna. Denna mekanism ska utgöra en del av förfarandet för urval av finansiella intermediärer och ska beaktas i EIF:s slutgiltiga beslut om huruvida ett garantiavtal ska ingås och på vilka villkor. Överföring av förmåner ska tillämpas för den del av den nya lånefinansieringen som omfattas av garantin, till den standardränta som tas ut av slutmottagarna, genom en minskning av kreditrisken/garantipremien. Den ska dokumenteras i enlighet med detta.

Sammanlagda förmåner

De sammanlagda förmånerna ska, för den del av lånet som omfattas av garantin, fastställas som sänkningen av räntesatsen, alternativt av garantiavgiften, som den finansiella intermediären tar ut av slutmottagarna, med beaktande av den underliggande kreditrisken samt garantins effekt och kostnad. Eftersom den finansiella intermediären inte erhåller någon ersättning eller finansiering från EIF ska bedömningen av de sammanlagda förmånerna enbart inriktas på kreditriskpåslaget. Den finansiella intermediären ska ta hänsyn till kostnaderna för garantin (garantiavgiften) vid beräkningen av den nya kreditrisken/garantipremien för varje lån eller garanti.

De sammanlagda förmånerna beräknas med följande formel:

Sammanlagda förmåner = standardkreditriskpremie/standardgarantipremie – garantiavgift

6.

Statligt stöd

 

Statsstödförmån

Statsstödsförmånen för den del av lånet som omfattas av garantin är en del av de sammanlagda förmånerna, i proportion till medlemsstatens bidrag ( (18)) i den nya lånefinansieringsportföljen, vilket erhålls genom följande formel:

Statsstödsförmån = sammanlagda förmåner * % av medlemsstatens bidrag i garantin (den garanterade delen av den nya lånefinansieringsportföljen)

Den finansiella intermediären ska överföra statsstödsförmånen i sin helhet till slutmottagaren.

Beräkning av bruttobidragsekvivalenten

På slutmottagarnivå ska statsstödsförmåner betraktas som en räntesubvention i den mening som avses i artikel 4.2 förordningen om stöd av mindre betydelse.

Bruttobidragsekvivalenten (BBE) ska beräknas enligt följande formel:

Bruttobidragsekvivalent = garanterade lånebelopp ( (19)) * lånets (garantins) löptid (viktad genomsnittlig löptid) ( (20)) * statsstödsförmåner

Den finansiella intermediären ska beräkna bruttobidragsekvivalenten för varje lån (garanti) ( (20)) i den nya lånefinansieringsportföljen och meddela den till EIF. Bruttobidragsekvivalenten får inte under några omständigheter överstiga den tröskel som fastställs i förordningen om stöd av mindre betydelse.

Påföljder vid statligt stöd

EIF ska av den finansiella intermediären ta ut en straffavgift om statsstödsförmånerna inte i sin helhet överförs till slutmottagaren.

VÄRDEPAPPERISERINGSINSTRUMENTET

Småföretagsinitiativet – alternativ 2

VÄRDEPAPPERISERINGSINSTRUMENTET I SMÅFÖRETAGSINITIATIVET

Genom detta instrument används värdepapperiseringstransaktioner, uppbackade av lån, leasing eller garantier till små och medelstora företag, där vissa belopp på olika risknivåer tecknas eller garanteras genom EU-medel (Cosme och/eller Horisont 2020), Eruf/EJFLU samt medel från EIB-gruppen och eventuellt från nationella utvecklingsbanker, nationella garantisystem eller andra institutionella investerare.

Inom ramen för ett värdepapperiseringsinstrument används portföljer av små och medelstora företags behöriga finansieringsinstrument som säkerhet för överlåtbara värdepapper (trancher), diversifierad efter risknivå.

Icke-finansierade risköverföringsarrangemang (syntetisk värdepapperisering) skulle också vara möjliga, eftersom de tillåter en delvis överföring av kreditrisken till tredje part, utan att tillgångsportföljen de facto avlägsnas från bankens balansräkning, vilket medför en möjlighet för den bank som är originator att få en nedsättning av kapitalkravet. Det berörda landets lagstiftningskrav måste dock beaktas vid sådan verksamhet.

Värdepapperiseringsinstrumentet ska garantera en betydande del av den underliggande behöriga skuldfinansieringsportföljen efter ett åtagande från den berörda finansiella intermediären att skapa ytterligare en portfölj, med hjälp även av resurser som är resultatet av värdepapperiseringstransaktionen för ny finansiering av små och medelstora företag.

Enligt värdepapperiseringsinstrumentet skulle EIF och EIB (eventuellt tillsammans med nationella utvecklingsbanker, nationella garantisystem och andra institutionella investerare) teckna eller garantera vissa trancher upp till överenskomna maximibelopp. Det finansinstitut som är originator ska kvarhålla ett väsentligt intresse i transaktionen, till exempel en lämplig del (minst 50 %) av den lägre prioriterade tranchen och en lämplig exponering för varje tranch med investerare, eller liknande arrangemang, i syfte att garantera sammanjämkning av olika aktörers intressen och att uppfylla de krav avseende kvarhållande av risk som fastställs i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013.

Värderingen av de bäst rangordnade trancherna och mezzanintrancherna ska vara förenlig med EIB-gruppens och eventuellt nationella utvecklingsbanker, nationella garantisystems och tredje parts institutionella investerares risktolerans; dessa kan också investera i den bäst rangordnade tranchen av sådana värdepapperiseringar och därigenom öka budgetåtagandenas hävstångseffekt.

Lägre prioriterade trancher och mezzanintrancher som inte kvarhålls av originatorn tecknas av en kombination av Erufs/EJFLU:s, Cosmes och Horisont 2020:s samt EIF:s egna medel.

Förvaltande myndigheter som är beredda att delta i en garantiordning (via EIF, men där risken täcks av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag) garanterar/investerar upp till 50 % av den lägre prioriterade tranchen.

Framtagande, due diligence-granskning, dokumentation och förvaltning av den värdepapperiserade portföljen, som består av lån, leasing eller garantier till små och medelstora företag och företag med mindre än 500 anställda, ska utföras av de finansiella intermediärerna i enlighet med deras gängse rutiner för framtagande och förvaltning. De finansiella intermediärerna kvarhåller normalt sett en direkt kreditförbindelse med varje enskilt litet och medelstort företag. De finansiella intermediärerna kommer att tillhandahålla information till EIB och EIF om den värdepapperiserade portföljen liksom om den kompletterande portföljen (nyframtagen finansiering för små och medelstora företag) på kvartalsbasis fram till dess att värdepapperiseringstransaktionen slutförts.

Vägledande villkor för värdepapperisering

1.

Allmänna villkor

 

Finansieringsinstrumentets omfattning

Genom att värdepapperisera tillgångar strävar finansiella intermediärer efter att frigöra lagstadgat och ekonomiskt kapital och/eller skaffa sig nya finansieringskällor så att den finansiella intermediären kan ta fram ny lånefinansiering till behöriga slutmottagare (i syfte att bygga upp en kompletterande portfölj).

Den finansiella intermediären får en garanti/investering från EIF för att täcka den värdepapperiserade portföljen i utbyte mot en avgift, och åtar sig att ta fram en portfölj med ny lånefinansiering (med beaktande av en minsta hävstångseffekt).

EIF agerar som förvaltare av finansieringsinstrumentet för den löpande förvaltningen av medlemsstatens bidrag, EU:s bidrag (dvs. bidrag enligt [Cosme-förordningen] OCH/ELLER [Horisont 2020-förordningen]), EIF:s bidrag och den kreditrisk som EIB samt eventuellt nationella utvecklingsbanker tar.

Transaktionsstruktur

Kontant (”true sale”) eller syntetisk (”icke-finansierad”) värdepapperisering tillåts.

En kontant värdepapperisering är en transaktion i samband med vilken en originator (den finansiella intermediären) värdepapperiserar tillgångar genom att samla dem i den värdepapperiserade portföljen och sälja den värdepapperiserade portföljen till ett specialföretag. Specialföretaget finansierar köpet av den värdepapperiserade portföljen genom emittering av skuldebrev som är säkrade genom sådana tillgångar (värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet). Inkomster från utfärdandet av sådana skuldebrev används av specialföretaget för att betala inköpspriset för den värdepapperiserade portföljen till den finansiella intermediären.

Vid syntetisk värdepapperisering kvarhåller den finansiella intermediären de relevanta tillgångarna i sin balansräkning, och EIF täcker en del av risken för den värdepapperiserade portföljen. Detta kan potentiellt sänka kapitalkraven för den finansiella intermediären.

EIF delar upp den värdepapperiserade portföljen i trancher utgående från risken i de underliggande transaktionerna.

Den lägre prioriterade tranchen ska bestå av den mest riskutsatta delen av den värdepapperiserade portföljen, upp till en på förhand fastställd procentsats, med beaktande av portföljens egenskaper, kreditförstärkningskraven och kraven avseende hävstångseffekt för medlemsstatens bidrag. Medlemsstatens bidrag kommer att täcka upp till 50 % av den lägre prioriterade tranchen, medan den återstående delen av denna tranch kvarhålls av den finansiella intermediären. Detta kan normalt leda till att 100 % av dessa belopp upptas för täckningen av förlusterna i portföljen.

Mezzanintranchen ska bestå av den del av den värdepapperiserade portföljen som innebär den näst största risken och omfatta tre deltrancher genom en kombination av medel från EIF, unionens budget och den förvaltande myndigheten. I synnerhet ska medlemsstatens bidrag täcka risken för den lägre mezzanintranchen. Bidraget enligt [Cosme-förordningen] och/eller [Horisont 2020-förordningen] ska täcka risken för den mellersta mezzanintranchen. EIF:s bidrag ska täcka risken för den övre mezzanintranchen.

Mezzanintranchens storlek kommer att fastställas av EIF utifrån portföljens egenskaper, kreditförstärkningskraven och kraven avseende hävstångseffekt för medlemsstatens bidrag.

Den lägre och mellersta mezzanintranchen ska uppgå till [bestämda procentsatser] av den värdepapperiserade portföljen.

Den bäst rangordnade tranchen ska bestå av den återstående risken i den värdepapperiserade portföljen och finansieras/kvarhållas genom en kombination av medel från EIB-gruppen upp till överenskomna maximibelopp och, eventuellt, från nationella utvecklingsbanker och nationella garantisystem samt andra investerare.

Den bäst rangordnade tranchen och den övre mezzanintranchen ska fastställas till en sådan nivå att risken är förenlig med EIB-gruppens och andra möjliga risktagares risktolerans.

2.

Referensportfölj (värdepapperiserad portfölj)

 

Värdepapperiserad portfölj

Den värdepapperiserade portföljen kan omfatta befintliga tillgångar (lånefinansiering till små och medelstora företag eller andra företag med mindre än 500 anställda) samt portföljer för den nya lånefinansieringen till små och medelstora företag.

Varje värdepapperiserad portfölj ska ha tillräcklig homogenitet och vara tillräckligt diversifierad för att EIF ska kunna tilldela en kreditvärdering enligt sina riskbedömningsmetoder.

Befintliga portföljer ska inte ingå i den värdepapperiserade portföljen efter åtagandeperiodens slut.

3.

Kompletterande portfölj

 

Kompletterande portfölj

Alla finansiella intermediärer kommer att enligt avtal vara skyldiga att tillhandahålla ny lånefinansiering till behöriga slutmottagare (kompletterande portfölj).

Om en finansiell intermediär brister i uppfyllandet av något av de krav som fastställs i det relevanta operativa avtalet ska detta inte påverka den garanti som utfärdats i förhållande till den värdepapperiserade portföljen.

Krav avseende hävstångseffekt för medlemsstatens bidrag

Hävstångseffekten beräknas som den sammanlagda nya lånefinansieringen till slutmottagarna delad med medlemsstatens bidrag. Hävstångseffekten måste minst vara [X] gånger medlemsstatens sammanlagda bidrag.

Tillgänglighetsperiod

EIF och den finansiella intermediären ska enas om en tillgänglighetsperiod (normalt sett upp till [tre] år) under vilken transaktioner ska upptas i den kompletterande portföljen.

Behöriga slutmottagare

Slutmottagarna måste uppfylla stödkriterierna enligt artiklarna 37.4 och 39 i förordningen om gemensamma bestämmelser och de särskilda stödkriterierna i Eruf- och EJFLU-förordningarna.

Stödkriterier för Cosme

Se Cosme-förordningen.

Stödkriterier för Horisont 2020

Se förordningen om Horisont 2020.

Krav avseende minsta hävstångseffekt för Cosme-bidrag

Med tanke på bidragen inom ramen för Cosme-förordningen ska, där så är tillämpligt, en volym av ny lånefinansiering till stödberättigade slutmottagare i överensstämmelse med kraven avseende hävstångseffekt i den rättsliga grunden och i delegeringsavtalet för Cosme även uppfylla Cosmes stödkriterier.

Krav avseende minsta hävstångseffekt för Horisont 2020-bidrag

Med tanke på bidragen inom ramen för Horisont 2020-förordningen ska, där så är tillämpligt, en volym av ny lånefinansiering till stödberättigade slutmottagare i överensstämmelse med kraven avseende hävstångseffekt i den rättsliga grunden och i delegeringsavtalet för Horisont 2020 även uppfylla det programmets stödkriterier.

4.

Prissättning

 

Avgift

Avgiften ska fastställas på grundval av den prissättning som varje enskild risktagare inom ramen för finansieringsinstrumentet fastställt för sina respektive trancher (se prissättning nedan).

EIF ska av den finansiella intermediären ta ut [X] % per år i förhållande till den täckta delen av den värdepapperiserade portföljen.

Prissättning av den bäst rangordnade tranchen

Denna ska av EIB och andra potentiella risktagare vara fastställd på en fördefinierad procentandel per år, i enlighet med deras prispolitik.

Prissättning av mezzanintranchen

Mezzanintranchen ska av EIF fastställas till [X] % per år, i enlighet med EIF:s prispolitik.

De mellersta och lägsta mezzanintrancherna ska prissättas så att de täcker riskerna i förhållande till de förväntade förlusterna i respektive tranch. I vederbörligen motiverade fall kan priset sänkas ytterligare för att locka finansiella intermediärer.

Prissättning av den lägre prioriterade tranchen

Denna ska vara lika med noll (dvs. den lägre prioriterade tranchen, utöver den tranch som kvarhålls av originatorn, kommer att tillhandahållas utan kostnad).

5.

Diverse

 

Påföljder

Se artikel 7.

Rapportering

Se bilaga 5.

Övervakning och revision

Se artikel 17.

6.

Överföring av förmåner

 

Överföring av förmåner

EIF ska bedöma mekanismen för överföring av förmåner från den finansiella intermediären till slutmottagarna i den kompletterande portföljen. Denna mekanism ska utgöra en del av betygsättningssystemet för urval av finansiella intermediärer och ska beaktas i EIF:s slutgiltiga beslut om huruvida ett garanti- eller investeringsavtal ska ingås och på vilka villkor.

Överföring av förmåner ska omfattas av de standardräntesatser som debiteras slutmottagarna inom ramen för den nya lånefinansieringen i den kompletterande portföljen, i form av en minskning av kreditriskpåslaget. Mekanismen för överföring av förmåner ska dokumenteras i enlighet med detta.

Sammanlagda förmåner

De sammanlagda förmånerna ska ta hänsyn till de förmåner som tillhandahållits de finansiella intermediärerna i varje tranch av den värdepapperiserade portföljen.

De sammanlagda förmånerna ska beräknas som skillnaden mellan marknadspriset och det pris som EIF tar ut för varje tranch med samma risknivå. Risknivån för varje tranch ska definieras enligt EIF:s interna riskklassificeringsmetod.

I avsaknad av ett marknadspris ska EIF tillämpa säkerhetsavgiften för en likvärdig risknivå för garantier, som fastställs i kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (EUT C 155, 20.6.2008, s. 25). Säkerhetsavgiften för den lägre prioriterade tranchen uppgår till upp till 10 % per år.

De sammanlagda förmånerna beräknas med följande formel:

Sammanlagda förmåner = summan av förmåner för individuella trancher

Förmånen för varje enskild tranch beräknas på följande sätt:

Förmån för en enskild tranch = (tranchens marknadspris – avgift) * tranchens sammanlagda belopp i euro * tranchens löptid (viktad genomsnittlig löptid)

7.

Statligt stöd

 

Statsstödförmån

Den sammanlagda statsstödsförmånen är en del av de sammanlagda förmånerna, i proportion till medlemsstatens bidrag ( (21)) i den värdepapperiserade portföljen.

Den sammanlagda statsstödsförmån som tillhandahålls en finansiell intermediär ska beräknas enligt följande formel:

Sammanlagd statsstödsförmån (i euro) = summan av (den enskilda tranchens förmån * % av medlemsstatens bidrag i tranchen)

Den finansiella intermediären ska överföra den sammanlagda statsstödsförmånen i sin helhet till alla slutmottagare som omfattas av den kompletterande portföljen.

Statsstödsförmånen för varje slutmottagare ska beräknas enligt följande formel:

Statsstödsförmån (räntesubvention i baspunkter) = (sammanlagd statsstödsförmån/ny lånefinansiering i den kompletterande portföljen/den kompletterande portföljens löptid (viktad genomsnittlig löptid)

Beräkning av bruttobidragsekvivalenten

Statsstödsförmåner som tillhandahålls slutmottagarna ska betraktas som en räntesubvention i den mening som avses i artikel 4.2 i förordningen om stöd av mindre betydelse.

Bruttobidragsekvivalenten (BBE) ska beräknas enligt följande formel:

Bruttobidragsekvivalent = nominellt lånebelopp * lånets löptid (viktad genomsnittlig löptid) * statsstödsförmåner

Den finansiella intermediären ska beräkna bruttobidragsekvivalenten för varje lån i den kompletterande portföljen och meddela den till EIF. Bruttobidragsekvivalenten får inte under några omständigheter överstiga den tröskel som fastställs i förordningen om stöd av mindre betydelse.

Ingen ytterligare förmån för kapitalkravet

Genom tillämpning av gällande nationella bestämmelser om kapitalkrav, får volymen av ny lånefinansiering inte fastställas på en lägre nivå än volymen av den skuldfinansiering för små och medelstora företag som skulle kunna förväntas genereras av de finansiella intermediärerna med hjälp av kapital som frigjorts till följd av medlemsstatens bidrag.

Påföljder vid statligt stöd

EIF ska av den finansiella intermediären ta ut en straffavgift om statsstödsförmånerna inte i sin helhet överförs till slutmottagaren.

BILAGA 2

Uteslutningskriterier för finansiella intermediärer och slutmottagare samt stödkriterier för EU:s bidrag

1.   UTESLUTNINGSKRITERIER FÖR FINANSIELLA INTERMEDIÄRER

Finansiella intermediärer som befinner sig i någon av nedanstående situationer kommer inte att väljas ut, förutsatt att en sådan situation enligt EIF:s yrkesmässiga uppfattning skulle påverka deras förmåga att genomföra ett finansieringsinstrument:

1.

De befinner sig i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, är föremål för förfaranden avseende sådana omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

2.

De har fällts för brott mot yrkesetiken enligt en dom som vunnit laga kraft, vilket påverkar deras förmåga att genomföra en transaktion.

3.

De har enligt lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, medlemskap i en brottslig organisation eller någon annan olaglig verksamhet, i de fall där detta skadat unionens ekonomiska intressen.

4.

De har lämnat felaktiga upplysningar i väsentlig information som krävs för urvalet som finansiell intermediär.

5.

De förtecknas i den centrala databasen för uteslutning som avses i artikel 9.5 e.

6.

De är registrerade i länder vars behöriga domstolar inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella normer för beskattning, eller vars praxis på skatteområdet inte följer principerna i kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor (C(2012)8805).

7.

Deras affärsverksamhet överensstämmer inte med EIF:s strategi för reglerade sektorer.

Punkterna 2 och 3 ska inte vara tillämpliga om de finansiella intermediärerna kan övertyga EIF om att lämpliga åtgärder har vidtagits mot de personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem och som har fällts i en sådan dom som avses i punkterna 2 eller 3.

2.   UTESLUTNINGSKRITERIER FÖR SLUTMOTTAGARE

Slutmottagare får inte väljas ut av finansiella intermediärer om de uppfyller ett eller flera av nedanstående kriterier:

1.

De är inte potentiellt ekonomiskt livskraftiga.

2.

De är registrerade i länder vars behöriga domstolar inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella normer för beskattning, eller vars praxis på skatteområdet inte följer kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor (C(2012) 8805).

3.

De befinner sig i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, är föremål för förfaranden avseende sådana omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

4.

De har fällts för brott mot yrkesetiken enligt en dom som vunnit laga kraft, vilket påverkar deras förmåga att utföra sin affärsverksamhet.

5.

De har enligt lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, medlemskap i en brottslig organisation eller någon annan olaglig verksamhet, i de fall där detta har skadat unionens ekonomiska intressen.

6.

De har lämnat felaktiga upplysningar i väsentlig information som krävs för urvalet som slutmottagare.

7.

De förtecknas i den centrala databasen för uteslutning som inrättats och sköts av kommissionen i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008.

8.

Verksamheten omfattar något av följande:

a)

Olaglig ekonomisk verksamhet (dvs. all produktion, handel eller annan verksamhet som är olaglig enligt de lagar och andra författningar som är tillämpliga på den finansiella intermediären eller slutmottagaren, inbegripet, utan inskränkningar, mänsklig kloning för reproduktion).

b)

Produktion av och handel med tobak och destillerade, alkoholhaltiga drycker samt liknande produkter.

c)

Finansiering av produktion och handel med vapen och ammunition av alla slag eller militära operationer av alla slag.

d)

Kasinon och liknande företag.

e)

Spel på internet och onlinebaserade kasinon.

f)

Pornografi och prostitution.

g)

Kärnkraft.

h)

Verksamheter som avses i artikel 19 i förordningen om Horisont 2020.

i)

Forskning, utveckling eller tekniska tillämpningar avseende elektroniska dataprogram eller lösningar som är särskilt avsedda för att stödja verksamhet som avses under punkterna a–h ovan eller är avsedda att göra det möjligt att olagligen ta sig in i elektroniska datanät eller ladda ner elektroniska uppgifter.

9.

Deras affärsverksamhet överensstämmer inte med EIF:s strategi för reglerade sektorer.

10.

De har fått ny lånefinansiering som inte respekterar kumuleringsreglerna i den relevanta förordningen om stöd av mindre betydelse.

11.

De fick stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredjeländer eller medlemsstater, det vill säga stöd som är direkt knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet.

12.

De har fått stöd som förutsätter att inhemska produkter används på bekostnad av importerade produkter.

3.   STÖDKRITERIER FÖR EU-BIDRAG

3.1

Stödkriterier för EU:s bidrag till Cosme-instrumentet [som ska tillhandahållas enligt särskilda finansieringsavtal, under förutsättning att avtal ingås mellan kommissionen och EIF, i delegeringsavtalet för Cosme]

3.2

Stödkriterier för EU:s bidrag till Horisont 2020-instrumentet [som ska tillhandahållas enligt särskilda finansieringsavtal, under förutsättning att avtal ingås mellan kommissionen och EIF, i delegeringsavtalet för Horisont 2020]

(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(4)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 33.

(5)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 104.

(6)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 965.

(7)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 1.

(8)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 9.

(9)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(10)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(11)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  EUT L 248, 18.9.2013, s. 1.

(13)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(14)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(15)  EUT L 344, 20.12.2008, s. 12.

(16)  Obegränsade garantier är den term som används i artikel 39 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

(17)  De särskilda krav som rör deltagande i avdelningen omfattar följande:

a)

En minsta hävstångseffekt för att uppnå en portfölj med en minimivolym av ny lånefinansiering, som ska vara förenlig med stödkraven för medlemsstatens bidrag.

b)

En minsta volym för den nya lånefinansieringen som också ska uppfylla stödkriterierna för Cosme och/eller Horisont 2020.

c)

Bedömning och kontroll av stödkriterierna.

d)

Påföljder om den minsta hävstångseffekten inte uppnås i delmålen och om de statliga stödförmånerna inte överförs.

e)

Överföring av stödförmåner, inklusive bedömningen av dess mekanism och rapportering till EIF.

f)

Beräkning av bruttobidragsekvivalenten för varje lån i portföljen för den nya lånefinansieringen, och rapportering till EIF.

g)

Synliggörande av EU-stödet i avtalshandlingarna med slutmottagarna och i marknadsföringsmaterialet.

h)

Revisions- och övervakningsåtgärder i samverkan med Europeiska kommissionen och revisionsrätten.

Dessa risker och krav utgör en implicit kostnad för den finansiella intermediär som inte får någon ersättning för förvaltningen av transaktionen, och inte heller några administrativa avgifter eller resultatbaserade avgifter.

(18)  Endast medlemsstatens bidrag är relevant ur statsstödshänseende. Medel från kommissionen och EIB:s och EIF:s egna medel utgör inte statligt stöd.

(19)  Garanterat lånebelopp = nominellt lånebelopp (nominellt garantibelopp) * garantinivån.

(20)  När det gäller motgarantier.

(21)  Endast medlemsstatens bidrag till EIF för den värdepapperiserade portföljen är relevant ur statsstödhänseende. Kommissionens medel och EIB:s och EIF:s egna medel utgör inte statligt stöd.


Top