EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0472

Europaparlamentets och rådets beslut nr 472/2014/EU av den 16 april 2014 om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

OJ L 136, 9.5.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/472/oj

9.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 472/2014/EU

av den 16 april 2014

om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209 och 210.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande den 10 december 2013 (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Det främsta målet för politiken i fråga om utvecklingssamarbete är att minska och på lång sikt utrota fattigdomen i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kampen mot den globala fattigdomen bidrar också till att bygga upp en stabilare, fredligare, mer välmående och mer jämlik värld som återspeglar de rikare och fattigare ländernas beroende av varandra.

(2)

Såsom angavs i Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 med titeln En agenda för förändring: framtiden för EU:s utvecklingspolitik, består utvecklingssamarbete även i att främja mänsklig utveckling och tillgodose människors behov i alla avseenden, inbegripet kulturella aspekter.

(3)

Unionen har tillhandahållit stöd till utvecklingssamarbete sedan 1957 och är nu den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd i världen.

(4)

Lissabonfördraget har gett utvecklingspolitiken en fast förankring inom ramen för unionens yttre åtgärder till stöd för unionens intresse av välstånd och stabilitet i hela världen. Utvecklingspolitiken bidrar också till att tackla andra globala utmaningar och till Europa 2020-strategin, som anges i kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

(5)

Unionen har varit ledande i utformningen och genomförandet av begreppet konsekvens i utvecklingspolitiken, som syftar till att stärka synergieffekterna mellan unionens politik på andra områden och utvecklingsmålen, så att unionens politik stöder utvecklingsbehoven i utvecklingsländer eller åtminstone inte strider mot målet att utrota fattigdomen.

(6)

År 2000 åtog sig världssamfundet att vidta konkreta åtgärder senast 2015 för att bekämpa fattigdomen, genom antagandet av millennieutvecklingsmålen, vilka godkändes av unionen och medlemsstaterna.

(7)

I den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik: Det europeiska samförståndet  (3), som fortfarande är den mest heltäckande grunden för unionens utvecklingssamarbete, uppmanas unionen att hjälpa till att stärka de nya medlemsstaternas roll som nya givare.

(8)

Världen har genomgått stora förändringar under de senaste åren, inklusive betydande förskjutningar av den globala ekonomiska och politiska balansen. Nya aktörer, inbegripet privata och andra icke-statliga aktörer, har gjort sitt inträde på den globala arenan. Industri- och tillväxtländer svarar för den största delen av den globala bruttonationalprodukten, men tillväxtländerna har nu blivit den viktigaste drivkraften bakom den globala tillväxten och har redan en betydande inverkan på världsekonomin.

(9)

Fortsatt stöd för utvecklingssamarbete är av avgörande betydelse i en snabbt föränderlig värld. Omkring 1,3 miljarder människor lever fortfarande i extrem inkomstfattigdom och mångfalt fler får fortfarande inte humanitära utvecklingsbehov tillgodosedda. Ojämlikheten inom länder har ökat i de flesta delar av världen. Naturmiljön utsätts för allt mer stress, och utvecklingsländerna drabbas särskilt hårt av effekterna av klimatförändringen. Dessa utmaningar är universella och kopplade till varandra och måste tas upp i alla länder i samverkan.

(10)

Diskussionerna om ramverket efter 2015 har inletts: på grundval av kommissionens meddelande av den 13 oktober 2011 med titeln Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring och rådets slutsatser av den 14 maj 2012 beträffande agendan för förändring, vilka redan har lett till en genomgripande omställning av unionens utvecklingspolitik, har kommissionen lagt fram sina synpunkter i sitt meddelande av den 27 februari 2013 med titeln Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdomen och ge världen en hållbar framtid och rådet har i sina slutsatser av den 25 juni 2013 antagit Den övergripande agendan för tiden efter 2015, i syfte att råda bot på bristerna i den nuvarande ramen för utvecklingssamarbetet och utarbeta en gemensam strategi för att sammanföra fattigdomsbekämpning och strategier för hållbar utveckling i ett övergripande internationellt ramverk.

(11)

År 2015 bör ha stort symbolvärde och stor effekt, eftersom det är det sista året för att uppnå de gemensamt överenskomna millennieutvecklingsmålen och det därmed innebär ett unikt tillfälle att se över de internationella åtagandena. År 2015 kommer också att vara det år då viktiga internationella beslut ska fattas om den utvecklingsram som ska ersätta millennieutvecklingsmålen under de närmaste årtiondena.

(12)

År 2015 är det år då det är lämpligt att lägga fram resultaten av unionens utvecklingspolitik efter genomförandet av principerna i kommissionens meddelande om en agenda för förändring.

(13)

År 2015 arrangeras även viktiga internationella evenemang i medlemsstaterna, såsom världsutställningen Feeding the Planet: Energy for Life i Milano, som kommer att utgöra ett speciellt tillfälle att diskutera global utvecklingspolitik och lämna omfattande information till allmänheten om hållbar utveckling och andra frågor i anknytning till detta.

(14)

I sin resolution om en agenda för förändring uppmanade Europaparlamentet kommissionen att göra 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete och uttryckte sin förhoppning om att detta skulle kunna höja profilen för utvecklingssamarbetet.

(15)

År 2015 bör därför ges benämningen Europaåret för utvecklingssamarbete (nedan kallat Europaåret) för att tillhandahålla ett tillfälle att öka allmänhetens medvetenhet om den gällande inriktningen för unionens utvecklingspolitik. Information behövs om hur en utåtriktad union kan bidra till att säkerställa global hållbarhet. Detta inbegriper att öka medvetenheten om det ömsesidiga beroendet på global nivå och att visa att utveckling är mer än bara bistånd.

(16)

Nyckeln till verkningsfulla åtgärder för utveckling från unionens sida är i hur hög grad åtgärderna har ett brett folkligt och politiskt stöd och utgör bevis för en effektiv användning av offentliga medel för att uppnå utvecklingsresultat. Europaåret bör därför fungera som en katalysator för att öka medvetenheten, inbegripet genom offentlig politisk debatt och utbildning om utvecklingsfrågor, intensifiera arbetet och utbyta bästa metoder mellan medlemsstater, lokala och regionala myndigheter, det civila samhället, den privata sektorn, arbetsmarknadens parter och internationella organ och organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. Det bör också bidra till att fokusera den politiska uppmärksamheten och mobilisera alla berörda parter för att föra fram och främja ytterligare åtgärder och initiativ på unionsnivå och medlemsstatsnivå, i samarbete med stödmottagarna för utvecklingsbistånd och deras företrädare.

(17)

Europaåret bör öka medvetenheten om alla former av könsdiskriminering mot kvinnor och flickor i många regioner, särskilt när det gäller tillgång till utbildning, arbete och hälso- och sjukvårdssystem samt tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande, könsstympning och annat missbruk.

(18)

Den särskilda Eurobarometerundersökningen 392 med titeln Solidarity that spans the globe: Europeans and development aid, som offentliggjordes i oktober 2012, visade att 85 % av unionens medborgare var positivt inställda till att hjälpa människor i partnerländerna. Såsom framgick av den rapporten anser mer än sex av tio medborgare, trots det rådande ekonomiska klimatet, att stödet till befolkningsgrupper i partnerländerna bör ökas. Samtidigt visade rapporten tydligt att kunskapen om unionens utvecklingssamarbete brister, vilket i sin tur visar att bättre kommunikation behövs.

(19)

Effektiv samordning mellan alla parter som bidrar på unionsnivå och nationell, regional och lokal nivå är en förutsättning för att Europaåret ska bli verkningsfullt. Lokala och regionala partner har i detta fall en särskild roll att spela när det gäller att främja unionens utvecklingspolitik.

(20)

Eftersom det socioekonomiska och kulturella sammanhanget och känsligheten skiljer sig åt mellan länder måste en del av verksamheten inom ramen för Europaåret decentraliseras till nationell nivå, i enlighet med artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (4). Fastställandet av politiska prioriteringar på nationell nivå bör dock samordnas med kommissionen, för att säkerställa att prioriteringarna överensstämmer med de strategiska målen för Europaåret. En nära samordning mellan kommissionens och medlemsstaternas verksamhet är av yttersta vikt för att skapa synergier och se till att Europaåret blir en framgång.

(21)

Utöver medlemsstaterna bör deltagande i de aktiviteter som ska finansieras inom ramen för Europaåret vara öppet för de kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi, i enlighet med de allmänna principer och allmänna villkor för dessa länders deltagande i unionsprogram som fastställs i respektive ramavtal och beslut av associeringsrådet. Samordning med nationella åtgärder, särskilt med nationella program för utbildning och information om utvecklingsfrågor (Dear), bör uppmuntras. Det bör vara upp till varje medlemsstat att bestämma i vilken utsträckning och i vilken form den vill medverka i Europaåret.

(22)

Samstämmighet och komplementaritet med annan unionslagstiftning och andra unionsåtgärder bör säkerställas, särskilt med finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 (5), inbegripet Dear-programmet, Europeiska utvecklingsfonden, det europeiska grannskapsinstrumentet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 (6) och övriga unionsinstrument för finansiering av yttre åtgärder i de fall dessa är relevanta för utvecklingspolitiken.

(23)

Unionens ekonomiska intressen bör skyddas genom proportionella åtgärder under hela utgiftscykeln, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, krav på återbetalning av belopp som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(24)

I syfte att optimera effektiviteten och ändamålsenligheten i de verksamheter som planeras för Europaåret är det viktigt att vissa förberedande åtgärder genomförs 2014.

(25)

Kommissionen har redan vidtagit flera olika åtgärder för att främja utvecklingspolitik och informera allmänheten om sitt utvecklingssamarbete. De befintliga åtgärderna bör utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt för Europaåret.

(26)

Huvudansvaret för att öka allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor ligger hos medlemsstaterna. Åtgärder på unionsnivå kompletterar och understöder åtgärder som vidtas på nationell, regional och lokal nivå, i enlighet med det politiska uttalande med titeln Samarbete för kommunikation om Europa som Europaparlamentet, rådet och kommissionen undertecknade den 22 oktober 2008.

(27)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av behovet av multilaterala partnerskap, gränsöverskridande informationsutbyte och unionsomfattande folkbildningskampanjer och spridning av god praxis utan snarare, på grund av den omfattning som Europaåret kommer att få, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

2015 ska benämnas Europaåret för utvecklingssamarbete (nedan kallat Europaåret).

Mottot för Europaåret ska vara Vår värld, vår värdighet, vår framtid.

Artikel 2

Mål

Europaårets mål ska vara att

a)

informera unionsmedborgarna om unionens och medlemsstaternas utvecklingssamarbete och på så sätt belysa de resultat som unionen tillsammans med medlemsstaterna i egenskap av global aktör har uppnått och kommer att fortsätta att uppnå, i enlighet med de senaste diskussionerna om det övergripande ramverket för tiden efter 2015,

b)

främja unionsmedborgarnas och berörda parters direkta deltagande i, kritiska tänkande om och aktiva intresse för utvecklingssamarbete, vilket även omfattar utformningen och genomförandet av politiken,

c)

öka medvetenheten om fördelarna med unionens utvecklingssamarbete, inte bara för mottagarna av unionens utvecklingsbistånd utan även för unionsmedborgarna, och för att få till stånd en bredare förståelse för en konsekvent politik för utveckling, samt att bland medborgare i Europa och utvecklingsländerna sprida en känsla av gemensamt ansvar, solidaritet och möjligheter i en föränderlig värld där det ömsesidiga beroendet ökar allt mer.

Artikel 3

Åtgärder

1.   De åtgärder som vidtas för att uppnå Europaårets mål ska omfatta följande åtgärder, som kan genomföras på unionsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå i enlighet med vad som anges i bilagan, och i partnerländer, i enlighet med artikel 6.5:

a)

PR-kampanjer för att sprida de viktigaste budskapen som riktar sig till allmänheten eller till särskilda målgrupper, särskilt ungdomar och andra viktiga målgrupper, till exempel genom sociala medier.

b)

Anordnande av konferenser, evenemang och initiativ med alla berörda parter för att främja ett aktivt deltagande och debatt och för att öka medvetenheten på alla nivåer.

c)

Konkreta åtgärder i medlemsstaterna för att främja Europaårets mål, framför allt genom utbildning om utvecklingsfrågor, informationsutbyte och utbyte av erfarenheter och goda metoder mellan nationella, regionala och lokala myndigheter och andra organisationer.

d)

Genomförande av studier och undersökningar och spridning av deras resultat.

2.   Kommissionen får identifiera andra åtgärder som är i linje med Europaårets mål och tillåta att hänvisningar till Europaåret och till mottot används vid marknadsföringen av dessa åtgärder, förutsatt att de bidrar till att uppnå de målen.

Artikel 4

Samordning med medlemsstaterna

1.   Kommissionen ska anmoda medlemsstaterna att utse en nationell samordnare som ska ansvara för att organisera medlemsstatens medverkan i Europaåret. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om en sådan utnämning.

2.   De nationella samordnarna ska, i nära samordning med kommissionen, samråda och samarbeta med ett brett urval av berörda parter, bland annat det civila samhället och den privata sektorn, de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter och, i tillämpliga fall, de nationella programkontoren, förbundsstaten eller myndighetsnivåer under den nationella nivån, inbegripet de regionala och lokala myndigheterna och, i tillämpliga fall, associerade utomeuropeiska länder och territorier eller kontaktpunkterna för relevanta unionsprogram.

3.   Kommissionen ska anmoda medlemsstaterna att senast den 1 september 2014 översända sina arbetsprogram, som i detalj ska ange de nationella verksamheter som planeras för Europaåret, i enlighet med Europaårets mål och den detaljerade beskrivningen av åtgärderna som anges i bilagan.

4.   Innan den godkänner arbetsprogrammen ska kommissionen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (7) kontrollera att de verksamheter som bedrivs överensstämmer med de Europaårets mål.

Artikel 5

Deltagande

Deltagande i Europaårets verksamhet som ska finansieras genom unionens budget ska vara öppet för medlemsstater och kandidatländer som omfattas av en strategi inför anslutningen, i enlighet med de allmänna principer och allmänna villkor för dessa länders deltagande i unionsprogram som fastställs i respektive ramavtal och associeringsrådens beslut.

Artikel 6

Samordning på unionsnivå och genomförande

1.   Kommissionen ska genomföra detta beslut på unionsnivå, särskilt genom att anta nödvändiga finansieringsbeslut i enlighet med förordningarna om inrättande av de instrument för finansiering av yttre åtgärder som är relevanta för de berörda åtgärderna, nämligen instrumentet för utvecklingssamarbete, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 (8), det europeiska grannskapsinstrumentet, instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 (9), instrumentet för stöd inför anslutningen, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 (10), och partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 234/2014 (11) (nedan kallade instrumenten för finansiering av yttre åtgärder).

2.   Kommissionen ska tillsammans med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) samarbeta nära med Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och organ och sammanslutningar som arbetar med utvecklingsfrågor på unionsnivå.

3.   Kommissionen ska sammankalla möten för de nationella samordnarna för att samordna genomförandet av Europaåret och utbyta information om genomförandet på unionsnivå och nationell nivå. Kommissionen får bjuda in företrädare för det civila samhället och regionala och lokala myndigheter samt Europaparlamentets ledamöter att delta i dessa möten i egenskap av observatörer.

4.   Kommissionen ska sammankalla möten med alla relevanta berörda parter som är verksamma inom unionens utvecklingssamarbete för att bistå kommissionen i genomförandet av Europaåret på unionsnivå. De nationella samordnarna ska bjudas in till dessa möten.

5.   Kommissionen ska prioritera Europaåret i kommunikationsverksamheten för sina representationer i medlemsstaterna och unionens delegationer i partnerländerna. För att kunna delta i verksamheter i samband med Europaåret, oberoende av om verksamheten äger rum i unionen eller i tredjeländer, ska utvecklingspartner i tredjeländer få stöd av unionens delegationer medan utomeuropeiska länder och territorier ska få stöd genom lämpliga institutionella kanaler.

6.   Utrikestjänsten och unionens delegationer ska integrera Europaåret i sin fortgående informations- och kommunikationsverksamhet.

Artikel 7

Samstämmighet och komplementaritet

I enlighet med förordningarna om inrättande av de instrumenten för finansiering av yttre åtgärder som är relevanta för åtgärderna i fråga, ska kommissionen se till att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut stämmer överens med andra unionsåtgärder och nationella och regionala åtgärder som bidrar till att uppnå målen för Europaåret, och till fullo kompletterar befintliga unionsåtgärder och nationella och regionala åtgärder.

Artikel 8

Särskilda bestämmelser om finansiellt och icke-finansiellt stöd

1.   Åtgärder som är unionsomfattande och som avses i del A i bilagan ska ge upphov till ett upphandlingsförfarande eller tilldelning av bidrag som finansieras av unionen i enlighet med avdelningarna V och VI i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

2.   Åtgärder som är unionsomfattande och som avses i del B i bilagan får samfinansieras av unionen.

3.   Kommissionen får tilldela samfinansiering för varje nationell samordnare i enlighet med det förfarande som anges i del C i bilagan.

4.   När så är lämpligt, och utan att det påverkar deras mål och budget, kan befintliga program som bidrar till att främja utveckling stödja Europaåret. Dessutom kan exceptionella insatser av medlemsstaterna vid hanteringen av arrangemang eller arbetsflöden som rör internationell utveckling även beaktas i nationella arbetsprogram.

5.   Kommissionen får bevilja icke-finansiellt stöd för verksamheter som bedrivs av offentliga eller privata organisationer och som är förenliga med artikel 3.2.

6.   För att åtgärder ska anses berättigade till finansiering inom ramen för detta beslut ska det krävas att de innebär en effektiv användning av offentliga medel, skapar mervärde och är resultatinriktade.

Artikel 9

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.   När åtgärder som genomförs enligt detta beslut finansieras ska kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom verkningsfulla kontroller och inspektioner och, där oegentligheter uppdagats, med återkrävande av felaktigt utbetalda belopp och, när så är lämpligt, med effektiva, proportionella och avskräckande administrativa eller ekonomiska sanktioner.

2.   Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller och inspektioner på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för det beslutet.

3.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra undersökningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (12) och Europaparlamentet och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (13), i syfte att fastställa huruvida det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett avtal eller beslut om bidrag eller ett kontrakt som finansieras genom detta beslut.

Artikel 10

Rapportering och utvärdering

Senast den 31 december 2016 ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet, resultaten och den övergripande utvärderingen av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut i syfte att överväga en ändamålsenlig uppföljning.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 16 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 2 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.

(3)  EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 77, 15.3.2014, s. 85).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 234/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer (EUT L 77, 15.3.2014, s. 77).

(12)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).


BILAGA

NÄRMARE BESTÄMMELSER FÖR DE ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 3

Genomförandet av Europaåret ska inriktas på en bred unionsomfattande informations- och PR-kampanj som kompletteras av åtgärder från medlemsstaternas sida. Både unionens och medlemsstaternas åtgärder kan också involvera det civila samhället, ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter, den privata sektorn, de nationella parlamenten, och i tillämpliga fall, de nationella programkontoren, förbundsstaten eller myndighetsnivåer under den nationella nivån, inbegripet de regionala och lokala myndigheterna, och andra berörda parter i syfte att skapa en känsla av ägarskap bland huvudaktörerna.

Unionen ska ge ekonomiskt stöd, samt skriftligt tillstånd att använda en logotyp som tagits fram av kommissionen, samt annat material som är förknippat med Europaåret, till åtgärder som genomförs av offentliga eller privata organisationer, där dessa organisationer garanterar kommissionen att dessa åtgärder har genomförts eller kommer att genomföras 2015 och sannolikt kan bidra till att Europaårets mål uppnås.

A.   DIREKTA UNIONSÅTGÄRDER

Finansieringen ska vara i form av direktinköp av varor och tjänster inom ramen för befintliga ramavtal. Den kan även ta formen av bidrag som täcker upp till 80 % av slutkostnaderna för verksamheterna. Åtgärder kan inbegripa:

a)

Informations- och främjandekampanjer, inbegripet:

i)

Produktion och spridning av audiovisuellt och tryckt material som återspeglar målen för Europaåret.

ii)

Mycket synliga evenemang för att upplysa om målen för Europaåret och forum för utbyte av erfarenheter och bra lösningar.

iii)

Åtgärder för att uppmärksamma resultaten och ge mer synlighet åt unionens program, samt åtgärder som bidrar till målen för Europaåret.

iv)

Inrättande av en interaktiv webbplats på Europaservern (http://europa.eu/index_en.htm), särskilt för åtgärder som vidtagits inom ramen för Europaåret, och en ändamålsenlig användning av de sociala medierna.

v)

Ett pris för innovativa och framgångsrika kommunikationskoncept och kommunikationskampanjer som bidrar till, eller har bidragit till, att öka medvetenheten eller främja diskussioner om utvecklingsfrågor på ett ovanligt eller originellt sätt, särskilt de som är avsedda att nå en målgrupp som i liten utsträckning eller inte alls kommit i kontakt med globala utvecklingsfrågor tidigare.

b)

Andra initiativ:

i)

Språktjänster (översättning, tolkning, flerspråkig information).

ii)

Undersökningar och revisioner på unionsnivå för att bedöma och rapportera om förberedelsen, ändamålsenligheten i och effekterna av Europaåret.

B.   MEDFINANSIERING AV UNIONSÅTGÄRDER

Mycket synliga unionsomfattande evenemang med hög profil vars syfte är att upplysa om målen för Europaåret och som eventuellt organiseras i samarbete med de medlemsstater som innehar ordförandeskapet i rådet under 2015, kan få unionsbidrag med upp till 80 % av de slutliga kostnaderna för verksamheten.

C.   MEDFINANSIERING AV MEDLEMSSTATERNAS ÅTGÄRDER

Varje nationell samordnare kan lämna in en ansökan om medfinansiering för åtgärder eller för ett arbetsprogram för att göra PR för Europaåret. Arbetsprogrammet ska innehålla en beskrivning av de särskilda nationella verksamheters som ska finansieras. Inom denna ram får medlemsstaterna fastställa sina egna prioriteringar och initiativ i enlighet med artikel 2, och de får i tillämpliga fall inkludera de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Ansökan om medfinansiering ska åtföljas av en detaljerad budget, där de sammanlagda kostnaderna redovisas för de åtgärder eller det arbetsprogram som föreslås, tillsammans med beloppen och källor till eventuell medfinansiering. Unionens bidrag får uppgå till högst 80 % av de slutliga kostnaderna för verksamheten. Kommissionen ska fastställa vägledande belopp som ska tillhandahållas för medfinansiering för varje nationell samordnare samt sista ansökningsdag, baserat på kriterier som ska ta hänsyn till befolkning och levnadskostnader i den berörda medlemsstaten. Ett fast belopp per medlemsstat ska garantera verksamhet på miniminivå.

När den fastställer detta fasta belopp ska kommissionen ta hänsyn till den relativt korta erfarenhet av utvecklingssamarbete som de medlemsstater som anslöt sig till unionen efter den 1 januari 2004 har. Kommissionen ska även beakta åtgärder som läggs fram gemensamt eller som delas av flera medlemsstater.

Kommissionen ska se till att godkännandeförfarandet är transparent, snabbt och effektivt och baseras på principerna om likabehandling och sund ekonomisk förvaltning.


Top