EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1042

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster

OJ L 284, 26.10.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1042/oj

26.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1042/2013

av den 7 oktober 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 397,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2006/112/EG ska från och med den 1 januari 2015 samtliga telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar samt elektroniska tjänster som tillhandahålls en icke beskattningsbar person beskattas i den medlemsstat där köparen är etablerad eller är bosatt eller stadigvarande vistas, oavsett var den beskattningsbara person som tillhandahåller dessa tjänster är etablerad. De flesta andra tjänster som tillhandahålls en icke beskattningsbar person fortsätter att beskattas i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad.

(2)

För att avgöra vilka tjänster som ska beskattas i köparens medlemsstat är det nödvändigt att definiera telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster. Särskilt begreppet radio- och televisionssändningar (nedan kallade sändningstjänster) bör förtydligas med utgångspunkt från definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (2).

(3)

För ökad klarhet har transaktioner som identifierats som elektroniska tjänster förtecknats i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (3), utan att förteckningen ska anses uttömmande. Förteckningen bör uppdateras och liknande förteckningar bör upprättas för telekommunikationstjänster och sändningstjänster.

(4)

Det är nödvändigt att specificera vem som i mervärdesskattehänseende är tillhandahållare när elektroniska tjänster eller telefoni som tillhandahålls via internet, tillhandahålls en köpare via ett telekommunikationsnät, ett gränssnitt eller en portal.

(5)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av uthyrning av transportmedel och platsen för tillhandahållande av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster är det nödvändigt att specificera var en icke beskattningsbar juridisk person ska anses vara etablerad.

(6)

För att fastställa vem som är ansvarig för betalning av mervärdesskatten för ett tillhandahållande av telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster, och med hänsyn till att platsen för beskattning är densamma oavsett om köparen är en beskattningsbar eller en icke beskattningsbar person, bör tillhandahållaren kunna bedöma köparens status enbart på grundval av huruvida denne meddelar sitt individuella registreringsnummer för mervärdesskatt. Denna status måste i enlighet med de allmänna bestämmelserna ändras om köparen vid ett senare tillfälle meddelar sitt individuella registreringsnummer. Om något sådant meddelande inte har mottagits bör tillhandahållaren förbli betalningsskyldig för mervärdesskatten.

(7)

Om en icke beskattningsbar person är etablerad i mer än ett land eller är bosatt i ett land men stadigvarande vistas i ett annat, bör företräde ges åt den plats som bäst säkerställer beskattning på den plats där konsumtion faktiskt sker. För att undvika behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna bör den plats där den faktiska konsumtionen sker specificeras.

(8)

Bestämmelser bör fastställas för att förtydliga den skattemässiga behandlingen av tillhandahållande av uthyrning av transportmedel och telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster till en icke beskattningsbar person när det är praktiskt taget omöjligt att fastställa eller inte med säkerhet går att fastställa var personen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas. Det är lämpligt att dessa bestämmelser bygger på presumtioner.

(9)

Om det finns information att tillgå för att fastställa den faktiska plats där köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas är det nödvändigt att se till att en presumtion kan motbevisas.

(10)

I vissa fall då tjänsten är tillfällig, vanligtvis avser ringa belopp och förutsätter köparens fysiska närvaro, såsom tillhandahållande av telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster via ett publikt trådlöst nätverk eller på ett internetkafé, eller vanligtvis inte ger upphov till något betalningskvitto eller annat bevis för tillhandahållen tjänst, såsom är fallet med telefonhytter, skulle en oproportionerlig belastning uppstå i samband med tillhandahållande och kontroller av bevis beträffande köparens etablering, bosättning eller stadigvarande vistelse eller problem som rör dataskydd kunna uppstå.

(11)

Eftersom den skattemässiga behandlingen av tillhandahållandet av uthyrning av transportmedel och av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som tillhandahålls en icke beskattningsbar person är beroende av var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, är det nödvändigt att förtydliga, i de fall inga särskilda presumtioner har föreskrivits eller för att motbevisa presumtioner, vilka bevis tillhandahållaren bör ha för att identifiera köparens plats. I detta syfte bör en indikativ icke uttömmande bevisförteckning upprättas.

(12)

För att säkerställa en enhetlig skattemässig tillämpning av tillhandahållandet av tjänster med anknytning till fast egendom behöver begreppet fast egendom definieras. Den närhet som krävs för att ha en anknytning till fast egendom bör specificeras och en icke uttömmande förteckning med exempel på transaktioner som identifieras som tjänster med anknytning till fast egendom tillhandahållas.

(13)

Det är även nödvändigt att förtydliga den skattemässiga behandlingen av tillhandahållandet av tjänster som innebär att utrustning ställs till en köpares förfogande i syfte att arbete ska utföras på en fast egendom.

(14)

Det bör av praktiska skäl tydliggöras att telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som tillhandahålls av en beskattningsbar person som agerar i eget namn i anslutning till ett tillhandahållande av logi inom hotellsektorn eller sektorer med liknande funktion bör, i syfte att fastställa platsen för tillhandahållandet, betraktas som om de tillhandahölls på dessa platser.

(15)

Enligt direktiv 2006/112/EG ska tillträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande evenemang under alla förhållanden beskattas på den plats där evenemanget faktiskt äger rum. Det bör tydliggöras att detta även gäller i de fall där biljetter till sådana evenemang inte säljs direkt av organisatören utan distribueras genom förmedlare.

(16)

Enligt direktiv 2006/112/EG kan mervärdesskatten bli utkrävbar före, vid, eller strax efter en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster. När det gäller telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som tillhandahålls under övergångsperioden till de nya bestämmelserna om platsen för tillhandahållande, kan villkor knutna till tillhandahållandet eller olika tillämpningar i medlemsstaterna leda till dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. För att hindra detta och garantera enhetlig tillämpning i medlemsstaterna är det nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser.

(17)

Vid tillämpningen av denna förordning kan det vara lämpligt för medlemsstaterna att anta lagstiftningsåtgärder om begränsning av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) för att skydda ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos en medlemsstat eller hos Europeiska unionen, inklusive monetära frågor, budgetfrågor och skattefrågor, när sådana åtgärder är nödvändiga och proportionella med hänsyn till risken för skattebedrägeri och skatteundandragande i medlemsstaterna samt med tanke på behovet av att säkerställa en riktig uppbörd av den mervärdesskatt som omfattas av denna förordning.

(18)

Begreppet fast egendom bör införas för att garantera medlemsstaternas enhetliga skattemässiga behandling av tillhandahållandet av tjänster med anknytning till fast egendom. Införandet av det begreppet skulle i hög grad kunna påverka lagstiftningen och administrativa förfaranden i medlemsstaterna. Utan att det påverkar sådan lagstiftning eller den administrativa praxis som redan tillämpas i medlemsstaterna samt för att säkerställa en smidig övergång bör det begreppet införas vid ett senare datum.

(19)

Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Kapitel IV ska ändras på följande sätt:

a)

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 6a

1.   Telekommunikationstjänster i den mening som avses i artikel 24.2 i direktiv 2006/112/EG ska särskilt omfatta följande:

a)

Fasta och mobila telefonitjänster för överföring och koppling av röst-, data- och videotjänster, inklusive telefonitjänster med en komponent för bildåtergivning (bildtelefoni).

b)

Telefoni som tillhandahålls via internet, inklusive IP-telefoni (VoIP).

c)

Tjänster för röstmeddelanden, samtal väntar, omstyrning av samtal, nummervisning, trevägssamtal och andra tjänster för samtalshantering.

d)

Personsökningstjänster.

e)

Audiotexttjänster.

f)

Telefax-, telegrafi- och telextjänster.

g)

Tillgång till internet, inklusive World Wide Web (www).

h)

Privata nätanslutningar som tillhandahåller telekommunikationsförbindelser uteslutande för köparens bruk.

2.   Telekommunikationstjänster i den mening som avses i artikel 24.2 i direktiv 2006/112/EG ska inte omfatta följande tjänster:

a)

Elektroniska tjänster.

b)

Radio- och televisionssändningar (nedan kallade sändningstjänster).

Artikel 6b

1.   Sändningstjänster ska omfatta tjänster som består av ljudinnehåll och audiovisuellt innehåll i form av exempelvis radio- eller televisionsprogram som tillhandahålls allmänheten via kommunikationsnät av en leverantör av medietjänster och under dennes redaktionella ansvar och för samtidigt lyssnande eller tittande på enligt en programtablå.

2.   Punkt 1 ska särskilt omfatta följande tjänster:

a)

Radio- eller televisionsprogram som sänds eller återutsänds via ett radio- eller televisionsnät.

b)

Radio- eller televisionsprogram som distribueras via internet eller liknande elektroniska nät (IP-baserade strömmande medier), om de sänds samtidigt som de sänds eller återutsänds via ett radio- eller televisionsnät.

3.   Punkt 1 ska inte omfatta följande tjänster:

a)

Telekommunikationstjänster.

b)

Elektroniska tjänster.

c)

Tillhandahållande av information om särskilda program på beställning.

d)

Överlåtelse av sändnings- eller överföringsrättigheter.

e)

Leasing av teknisk utrustning eller tekniska anläggningar som är avsedda att användas för att motta en sändning.

f)

Radio- eller televisionsprogram som distribueras via internet eller liknande elektroniskt nät (IP-baserade strömmande medier), om de inte sänds samtidigt som de sänds eller återutsänds via ett radio- eller televisionsnät.”

b)

I artikel 7 ska punkt 3 ändras på följande sätt:

i)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”3.   Punkt 1 ska inte omfatta följande:”

ii)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Sändningstjänster.”

iii)

Leden q, r och s ska utgå.

iv)

Följande led ska läggas till:

”t)

Biljetter till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande evenemang som bokas online.

u)

Logi, hyrbilar, restaurangtjänster, persontransport eller liknande tjänster som bokas online.”

c)

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 9a

1.   Vid tillämpningen av artikel 28 i direktiv 2006/112/EG ska en beskattningsbar person som deltar i tillhandahållande av elektroniska tjänster som tillhandahålls via ett telekommunikationsnät, ett gränssnitt eller en portal såsom en marknadsplats för applikationer, antas agera i eget namn men för leverantören av dessa tjänsters räkning, om inte den leverantören av den beskattningsbara personen uttryckligen anges som tillhandahållare och det kommer till uttryck i avtalsvillkoren mellan parterna.

För att leverantören av elektroniska tjänster ska kunna anses ha uttryckligen angetts som tillhandahållare av dessa tjänster av den beskattningsbara personen, ska följande villkor uppfyllas:

a)

Den faktura som varje beskattningsbar person som deltar i tillhandahållandet av de elektroniska tjänsterna utfärdar eller gör tillgänglig måste innehålla uppgifter om dessa tjänster och tillhandahållaren av dessa.

b)

Den räkning eller det kvitto som utfärdas till eller görs tillgänglig för köparen måste innehålla uppgifter om de elektroniska tjänsterna och tillhandahållaren av dessa.

Vid tillämpningen av denna punkt ska en beskattningsbar person som vad beträffar tillhandahållande av elektroniska tjänster godkänner debitering av köparen eller godkänner leverans av tjänsterna eller fastställer de allmänna villkoren för tillhandahållandet inte kunna uttryckligen ange en annan person som tillhandahållare av dessa tjänster.

2.   Punkt 1 ska också tillämpas om telefoni som tillhandahålls via internet, inklusive IP-telefoni (VoIP), tillhandahålls via ett telekommunikationsnät, ett gränssnitt eller en portal såsom en marknadsplats för applikationer enligt de villkor som anges i den punkten.

3.   Denna artikel ska inte gälla beskattningsbara personer som enbart tillhandahåller hantering av betalningar av elektroniska tjänster eller telefoni som tillhandahålls via internet, inklusive IP-telefoni (VoIP), och som inte deltar i tillhandahållandet av dessa elektroniska tjänster eller telefonitjänster.”

2.

Kapitel V ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 1 ska följande artiklar föras in:

”Artikel 13a

Den plats där en icke beskattningsbar juridisk person är etablerad, enligt artikel 56.2 första stycket och artiklarna 58 och 59 i direktiv 2006/112/EG, ska vara

a)

den plats där dennes centrala administrativa funktioner utförs, eller

b)

platsen för varje annat etableringsställe som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna ta emot och använda de tillhandahållna tjänsterna för sitt eget behov.

Artikel 13b

Vid tillämpningen av direktiv 2006/112/EG ska med fast egendom avses följande:

a)

Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.

b)

Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.

c)

Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.

d)

Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.”

b)

I artikel 18.2 ska följande stycke läggas till:

”Oavsett om det finns uppgifter som motsäger det, får dock tillhandahållaren av telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster betrakta en köpare som är etablerad i gemenskapen som en icke beskattningsbar person, förutsatt att denne inte har meddelat tillhandahållaren sitt individuella registreringsnummer för mervärdesskatt.”

c)

Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24

Om tjänster som omfattas av artikel 56.2 första stycket eller artiklarna 58 och 59 i direktiv 2006/112/EG tillhandahålls en icke beskattningsbar person som är etablerad i mer än ett land eller som är bosatt i ett land och stadigvarande vistas i ett annat, ska företräde ges

a)

i fråga om en icke beskattningsbar juridisk person, åt den plats som avses i artikel 13a a i denna förordning, om det inte finns bevis för att tjänsten används vid det etableringsställe som avses i artikel 13a b,

b)

i fråga om en fysisk person, åt den plats där personen stadigvarande vistas, om det inte finns bevis för att tjänsten används på en plats där personen är bosatt.”

d)

Avsnitt 4 ska ändras på följande sätt:

i)

följande underavsnitt ska införas:

Underavsnitt 3a

Presumtioner för köparens plats

Artikel 24a

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 44, 58 och 59a i direktiv 2006/112/EG ska det om en tillhandahållare av telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster tillhandahåller dessa tjänster på en plats som exempelvis en telefonhytt, en telefonkiosk, en surfpunkt, ett internetkafé, en restaurang eller en hotellobby, där det krävs att mottagaren av tjänsten är fysiskt närvarande på den platsen för att tjänsten ska kunna tillhandahållas av den tillhandahållaren, presumeras att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas på platsen och att den tjänsten faktiskt används och utnyttjas där.

2.   Om den plats som avses i punkt 1 i denna artikel är ombord på ett fartyg, luftfartyg eller tåg, där en persontransport genomförs i gemenskapen enligt artiklarna 37 och 57 i direktiv 2006/112/EG, ska platsen anses vara belägen i persontransportens avgångsland.

Artikel 24b

Vid tillämpningen av artikel 58 i direktiv 2006/112/EG ska det om telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster tillhandahålls en icke beskattningsbar person

a)

via dennes fasta marklinje presumeras att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där den fasta marklinjen är installerad,

b)

via mobila nät, presumeras att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot,

c)

för vilka det är nödvändigt att använda en dekoder eller en liknande anordning eller ett programkort och där det inte används någon fast marklinje, presumeras att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där dekodern eller den liknande anordningen finns eller, om den platsen inte är känd, den plats dit programkortet skickas för att användas där,

d)

under andra omständigheter än de som avses i artikel 24a och i leden a, b och c i denna artikel, presumeras att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av den tillhandahållare som använder två, icke motstridiga bevishandlingar enligt artikel 24f i denna förordning.

Artikel 24c

Vid tillämpningen av artikel 56.2 i direktiv 2006/112/EG ska det, om transportmedel hyrs ut till en icke beskattningsbar person, med undantag för korttidsuthyrning, presumeras att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av den tillhandahållare som använder två icke motstridiga bevishandlingar enligt artikel 24e i denna förordning.

Underavsnitt 3b

Motbevisning av presumtioner

Artikel 24d

1.   Om en tillhandahållare tillhandahåller en tjänst förtecknad i artikel 58 i direktiv 2006/112/EG kan denne motbevisa en presumtion som avses i artikel 24a eller i leden a, b eller c i artikel 24b i denna förordning med hjälp av tre icke motstridiga bevishandlingar som visar att köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas någon annanstans.

2.   En skatteförvaltning får motbevisa presumtioner som görs enligt artikel 24a, 24b eller 24c, i denna förordning om det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från tillhandahållarens sida.

Underavsnitt 3c

Bevisning för att identifiera köparens plats och motbevisning av presumtioner

Artikel 24e

Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 56.2 i direktiv 2006/112/EG och fullgörande av kraven enligt artikel 24c i denna förordning, ska särskilt följande uppgifter tjäna som bevisning:

a)

Köparens faktureringsadress.

b)

Bankuppgifter, exempelvis platsen för det bankkonto som används för betalning eller den faktureringsadress för köparen som banken har.

c)

Registreringsuppgifter för det transportmedel som kunden hyr, om registrering av transportmedlet krävs på den plats där det används, samt andra liknande uppgifter.

d)

Andra kommersiellt relevanta uppgifter.

Artikel 24f

Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 58 i direktiv 2006/112/EG och fullgörande av kraven enligt led d i artikel 24b eller artikel 24d.1 i denna förordning, ska särskilt följande uppgifter tjäna som bevisning:

a)

Köparens faktureringsadress.

b)

IP-adressen för den anordning som köparen använder eller valfri metod för geolokalisering.

c)

Bankuppgifter, exempelvis platsen för det bankkonto som används för betalning eller den faktureringsadress för köparen som banken har.

d)

Mobilt landsnummer (MCC) för den internationella identitet för mobilabonnent (IMSI) som lagras på det SIM-kort köparen använder.

e)

Platsen för köparens fasta marklinje via vilken tjänsten tillhandahålls denne.

f)

Andra kommersiellt relevanta uppgifter.”

ii)

Följande underavsnitt ska införas:

Underavsnitt 6a

Tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom

Artikel 31a

1.   Tjänster med anknytning till fast egendom enligt artikel 47 i direktiv 2006/112/EG ska endast omfatta de tjänster som har en tillräckligt direkt anknytning till egendomen. Tjänster ska anses ha en tillräckligt direkt anknytning till fast egendom i följande fall:

a)

Om de härleds från en fast egendom och egendomen utgör en väsentlig beståndsdel för tjänsten samt är central och absolut nödvändig för den tjänst som tillhandahålls.

b)

Om de tillhandahålls för eller riktas mot en fast egendom och syftar till att åstadkomma en rättslig eller fysisk ändring av den egendomen.

2.   Punkt 1 ska särskilt omfatta följande tjänster:

a)

Utarbetande av planritningar för en byggnad eller delar av en byggnad som avser ett bestämt markstycke, oavsett om byggnaden uppförs eller inte.

b)

Tillhandahållande av övervakning på plats eller säkerhetstjänster.

c)

Uppförande av en byggnad på mark samt byggnads- och rivningsarbete som utförs på en byggnad eller delar av en byggnad.

d)

Uppförande av bestående konstruktioner på mark samt byggnads- och rivningsarbete som utförs på bestående konstruktioner, exempelvis rörledningssystem för gas, vatten, avlopp och liknande.

e)

Arbete på mark, inbegripet jordbrukstjänster såsom jordbearbetning, sådd, bevattning och gödsling.

f)

Besiktning och bedömning av en fast egendoms risk och skick.

g)

Värdering av fast egendom, inbegripet fall där sådana tjänster krävs för försäkringsändamål, för att fastställa en egendoms värde som säkerhet för ett lån eller för att bedöma risker och skador vid tvister.

h)

Utarrendering eller uthyrning av annan fast egendom än sådan som omfattas av punkt 3 c, inbegripet lagring av varor för vilka en specifik del av egendomen har anvisats för kundens exklusiva nyttjande.

i)

Tillhandahållande av logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, såsom semesterbyar eller områden som iordningställts för användning som campingplatser, inbegripet rätten till logi på en viss plats till följd av en omvandling av nyttjanderätter till tidsdelat boende och liknande.

j)

Fastställande eller överföring av andra rättigheter än de som omfattas av leden h och i att använda en hel eller delar av en fast egendom, inbegripet tillstånd att använda delar av en egendom, såsom beviljande av fiske- och jakträtter eller tillträde till lounger på flygplatser, eller att använda en infrastruktur för vilken avgifter tas ut, såsom en bro eller tunnel.

k)

Underhåll, renovering och reparation av en byggnad eller delar av en byggnad, inbegripet arbete såsom städning, plattläggning, tapetsering och parkettläggning.

l)

Underhåll, renovering och reparation av bestående konstruktioner, exempelvis rörledningssystem för gas, vatten, avlopp och liknande.

m)

Installation eller montering av maskiner eller utrustning som efter installation eller montering anses som fast egendom.

n)

Underhåll och reparation, inspektion och övervakning av maskiner eller utrustning, om dessa maskiner eller denna utrustning anses som fast egendom.

o)

Fastighetsförvaltning bestående av drift av kommersiella fastigheter, industrifastigheter eller bostadsfastigheter som utförs av egendomens ägare eller för dennes räkning och som inte är portföljförvaltning av investeringar i fastigheter enligt punkt 3 g.

p)

Förmedling vid försäljning, utarrendering eller uthyrning av fast egendom samt vid fastställande eller överföring av vissa rättigheter i fast egendom eller vissa sakrätter som gäller fast egendom (oavsett om de behandlas som materiella tillgångar), utom sådan förmedling som omfattas av punkt 3 d.

q)

Juridiska tjänster som avser överföring av äganderätten till fast egendom, vid fastställande eller överföring av vissa rättigheter i fast egendom eller vissa sakrätter till fast egendom (oavsett om de behandlas som materiella tillgångar), såsom notariattjänster, eller vid upprättande av ett avtal om försäljning eller köp av fast egendom, även om den underliggande transaktion som ska leda till en rättslig förändring av egendomen inte slutförs.

3.   Punkt 1 ska inte omfatta följande tjänster:

a)

Utarbetande av planritningar för en byggnad eller delar av en byggnad som inte avser ett bestämt markstycke.

b)

Lagring av varor i en fast egendom, om ingen specifik del av egendomen har anvisats för kundens exklusiva utnyttjande.

c)

Tillhandahållande av annonsering, även om det inbegriper användning av fast egendom.

d)

Förmedling av tillhandahållande av logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, såsom semesterbyar eller områden som iordningställts för användning som campingplatser, om förmedlaren agerar i en annan persons namn och för dennes räkning.

e)

Tillhandahållande av en monterplats vid en mässa eller utställning tillsammans med andra tillhörande tjänster för att utställaren ska kunna visa upp föremål, såsom utformning av montern, transport och lagring av föremålen, tillhandahållande av maskiner, kabelläggning, försäkring och annonsering.

f)

Installation eller montering, underhåll och reparation, inspektion eller övervakning av maskiner eller utrustning som inte är eller blir en del av den fasta egendomen.

g)

Portföljförvaltning av investeringar i fastigheter.

h)

Andra juridiska tjänster än de som avses i punkt 2 q, med anknytning till avtal, inbegripet rådgivning om villkoren i ett avtal om överföring av fast egendom, eller för verkställighet av ett sådant avtal eller för att bevisa att ett sådant avtal finns, om tjänsterna inte specifikt avser en överföring av äganderätten till fast egendom.

Artikel 31b

Om utrustning ställs till en kunds förfogande för att arbete ska utföras på fast egendom, ska transaktionen endast betraktas som tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom, om tillhandahållaren tar på sig ansvaret för arbetets utförande.

En tillhandahållare som tillhandahåller kunden utrustning samt tillräcklig personal för dess hantering för att arbete ska utföras ska presumeras ha tagit på sig ansvaret för arbetets utförande. Presumtionen att tillhandahållaren bär ansvaret för arbetets utförande kan motbevisas med genom relevanta sakförhållanden eller rättsliga skäl.

Artikel 31c

Vid fastställandet av platsen för tillhandahållande av telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster av en beskattningsbar person som agerar i eget namn tillsammans med tillhandahållande av logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, såsom semesterbyar eller områden som iordningställts för användning som campingplatser, ska dessa tjänster anses tillhandahållas på dessa platser.”

iii)

I underavsnitt 7 ska följande artikel införas:

”Artikel 33a

Ett tillhandahållande av inträdesbiljetter till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande evenemang av en förmedlare som agerar i eget namn men för organisatörens räkning eller av en annan beskattningsbar person än organisatören som agerar för egen räkning ska omfattas av artiklarna 53 och 54.1 i direktiv 2006/112/EG.”

3.

I punkt 4 i bilaga I ska följande led läggas till:

”f)

Mottagande av radio- eller televisionsprogram som distribueras via ett radio- eller televisionsnät, internet eller liknande elektroniskt nät som användaren kan lyssna eller titta på vid en tidpunkt som denne väljer och på egen begäran utifrån en katalog med program som valts ut av leverantören av medietjänster, såsom beställ-tv eller beställ-video.

g)

Mottagande av radio- eller televisionsprogram via internet eller liknande elektroniskt nät (IP-baserade strömmande medier), om de inte sänds samtidigt som de sänds eller återutsänds via ett radio- eller televisionsnät.

h)

Ljudinnehåll och audiovisuellt innehåll via kommunikationsnät som inte tillhandahålls av en leverantör av medietjänster och inte faller under dennes redaktionella ansvar.

i)

Vidare tillhandahållande av ljudproduktion och audiovisuell produktion från en leverantör av medietjänster via kommunikationsnät som utförs av någon annan än leverantören av medietjänster.”

Artikel 2

För telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som en i gemenskapen etablerad tillhandahållare tillhandahåller en icke beskattningsbar person som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas där, ska följande gälla:

a)

Platsen för tillhandahållandet med avseende på varje beskattningsgrundande händelse som inträffar före den 1 januari 2015 ska vara platsen där tillhandahållaren är etablerad enligt artikel 45 i direktiv 2006/112/EG, oavsett när tillhandahållandet eller det kontinuerliga tillhandahållandet av dessa tjänster slutförs.

b)

Platsen för tillhandahållandet med avseende på varje beskattningsgrundande händelse som inträffar från och med den 1 januari 2015 ska vara platsen där köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas, oavsett när tillhandahållandet eller det kontinuerliga tillhandahållandet av dessa tjänster inleddes.

c)

Om den beskattningsgrundande händelsen inträffade före den 1 januari 2015 i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad ska ingen skatt kunna utkrävas i köparens medlemsstat från och med den 1 januari 2015 i förhållande till samma beskattningsbara händelse.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Artiklarna 13b, 31a och 31b i genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, vilka införs genom den här förordningen, tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 7 oktober 2013.

På rådets vägnar

J. BERNATONIS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, 23.3.2011, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).


Top